Doneta akta

Naziv Datum Službeni glasnik Vrsta akta Preuzmi
Autentično tumačenje člana 48. stav 6. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje, 113/2017 - autentično tumačenje i 54/2019) 4. februar 2020. 9/20 Autentično tumačenje PDF , DOC
Autentično tumačenje odredaba člana 1, člana 5. stav 1. i člana 53. st. 1. i 2. Zakona o eksproprijaciji („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 23/01 – SUS, 20/09 i 55/13 – US) 27. decembar 2016. 106-16 Autentično tumačenje PDF , DOC
Autentično tumačenje odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu („Službeni glasnik RS" br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- US i 113/17) 7. decembar 2018. 95/18 Autentično tumačenje PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbe člana 2. Zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori" broj 11/17) 19. septembar 2019. 67/19 Autentično tumačenje PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbe člana 22. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS", broj 18/16) 7. decembar 2018. 95/18 Autentično tumačenje PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbe člana 40. stav 5. Zakona o lokalnim izborima ("Službeni glasnik RS", br. 129/07, 34/10 - odluka US, 54/11 i 12/20) 27. februar 2020. 16/20 Autentično tumačenje PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS”, br. 106/15 i 106/16 – autentično tumačenje) 14. decembar 2017. 113/17 Autentično tumačenje PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS”, broj 106/15) 27. decembar 2016. 106-16 Autentično tumačenje PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbe člana 6. Zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) 14. oktobar 2016. 85-16 Autentično tumačenje PDF , DOC
Autentično tumačenje odredbe člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US i 96/15) 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Lista kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike 16. decembar 2016. Lista PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti 25. april 2019. 30/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o broju i izboru potpredsednika Narodne skupštine 6. jun 2016. 52-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na akta Zaštitnika građana 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2018. godinu 18. maj 2018. 38/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2020. godinu 13. februar 2020. 13/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu 10. decembar 2016. 99-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu 14. decembar 2017. 113/17 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu 28. novembar 2019. 84/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2020. godinu 13. februar 2020. 13/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu 10. decembar 2016. 99-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu 14. decembar 2017. 113/17 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu 28. novembar 2019. 84/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2017. godinu 14. decembar 2017. 113/17 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2019. godinu 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2020. godinu 13. februar 2020. 13/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu 10. decembar 2016. 99-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu 14. decembar 2017. 113/17 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu 28. novembar 2019. 84/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu 10. decembar 2016. 99-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu 14. decembar 2017. 113/17 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu 28. novembar 2019. 84/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu 14. decembar 2017. 113/17 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu 6. decembar 2019. 86/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu 10. decembar 2016. 99-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu 14. decembar 2017. 113/17 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu 10. decembar 2016. 99-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu 12. oktobar 2018. 76/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu 10. decembar 2016. 99-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu 10. decembar 2016. 99-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu 14. decembar 2017. 113/17 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu 29. septembar 2018. 73/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu 30. oktobar 2019. 77/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Zaštitnika građana 25. april 2019. 30/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o davanju saglasnosti na Rebalans Finansijskog plana Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu 13. februar 2020. 13/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 12. avgust 2016. 69-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 8. novembar 2017. 100-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora 23. decembar 2019. 91/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju generalnog sekretara 14. mart 2019. 17/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o imenovanju generalnog sekretara Narodne skupštine 6. jun 2016. 52-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru četiri člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 8. jun 2018. 44/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Komisije za hartije od vrednosti 19. april 2018. 30/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Komisije za hartije od vrednosti 14. novembar 2019. 81/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije 27. decembar 2016. 106-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 10. jul 2019. 50/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije 27. decembar 2016. 106-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije 14. februar 2019. 10/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije 14. novembar 2019. 81/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije 27. decembar 2016. 106-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Visokog saveta sudstva 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Fiskalnog saveta 20. jul 2017. 70-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 22. jun 2016. 58-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana Srbije, kao i uticaj na životnu sredinu, sa posebnim osvrtom na posledice koje je ostavila upotreba projektila sa osiromašenim uranijumom 25. maj 2018. 39/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija 24. jul 2018. 57/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Nacionalnog saveta za kulturu 14. februar 2019. 10/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije 20. jul 2017. 70-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije 18. jun 2018. 46/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći 23. decembar 2019. 91/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Saveta Komisije za zaštitu konkurencije 14. novembar 2019. 81/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije 14. oktobar 2016. 85-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije 27. decembar 2016. 106-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije 27. decembar 2019. 94/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije 14. februar 2020. 13/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru direktora Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 27. decembar 2016. 106-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru guvernera Narodne banke Srbije 15. jun 2018. 46/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru ministra finansija 29. maj 2018. 40/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Despotovcu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mionici 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Negotinu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vrbasu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pirotu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru na funkciju Tužioca za ratne zločine 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 26. jul 2019. 54/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika i članova Komisije za hartije od vrednosti 23. novembar 2016. 94-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika i članova Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Komisije za hartije od vrednosti 3. april 2019. 25/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Komisije za kontrolu državne pomoći 23. decembar 2019. 91/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Komisije za zaštitu konkurencije 14. novembar 2019. 81/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Narodne skupštine 6. jun 2016. 52-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika Saveta guvernera Narodne banke Srbije 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika suda 14. februar 2019. 10/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 15. jun 2018. 46/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 21. maj 2019. 35/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru predsednika sudova 23. oktobar 2019. 75/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Saveta Državne revizorske institucije 19. april 2018. 30/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 24. jul 2018. 57/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 24. jul 2018. 57/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 9. novembar 2018. 86/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 9. novembar 2018. 86/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 14. februar 2019. 10/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 21. maj 2019. 35/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 10. jul 2019. 50/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 10. jul 2019. 50/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 23. oktobar 2019. 75/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 13. februar 2020. 13/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 13. februar 2020. 13/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 13. februar 2020. 13/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju 13. februar 2020. 13/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudija Ustavnog suda 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju 14. februar 2019. 10/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru viceguvernera Narodne banke Srbije 15. jun 2018. 46/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Vlade 11. avgust 2016. 68-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Vlade 29. jun 2017. 64-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 9. novembar 2018. 86/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 9. novembar 2018. 86/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 10. jul 2019. 50/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 10. jul 2019. 50/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 13. februar 2020. 13/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika javnog tužioca 13. februar 2020. 13/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru zamenika Zaštitnika građana 13. decembar 2019. 88/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izboru Zaštitnika građana 20. jul 2017. 70-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2016. 91-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2016. 91-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2016. 91-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. novembar 2016. 91-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 27. decembar 2016. 106-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 21. april 2017. 38-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 21. april 2017. 38-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 23. maj 2017. 51-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 17. oktobar 2017. 94-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 17. oktobar 2017. 94-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 17. oktobar 2017. 94-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 8. novembar 2017. 100-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 8. novembar 2017. 100-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 22. novembar 2017. 104-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 9. mart 2018. 18-18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 9. mart 2018. 18-18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 5. april 2018. 26/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 19. april 2018. 30/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 27. april 2018. 31/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 24. jul 2018. 57/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 12. oktobar 2018. 76/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 12. oktobar 2018. 76/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 12. oktobar 2018. 76/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 12. oktobar 2018. 76/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 26. oktobar 2018. 81/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 9. novembar 2018. 86/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 14. mart 2019. 17/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 3. april 2019. 25/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. jul 2019. 50/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 10. jul 2019. 50/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 30. oktobar 2019. 77/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije 10. jul 2019. 50/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije 4. mart 2020. 20/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije 10. maj 2020. 68/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije. 28. jun 2018. 50/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 7. oktobar 2016. 82-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 8. novembar 2017. 100-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 8. novembar 2017. 100-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 17. oktobar 2017. 94-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 18. maj 2018. 38/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 12. oktobar 2018. 76/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 17. oktobar 2017. 94-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 21. oktobar 2016. 86-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije 12. oktobar 2018. 76/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni odluke o izboru članova Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana Srbije, kao i uticaj na životnu sredinu, sa posebnim osvrtom na posledice koje je ostavila upotreba projektila sa osiromašenim uranijumom 2. oktobar 2019. 70/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 18. maj 2018. 38/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 21. oktobar 2016. 86-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 21. april 2017. 38-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 17. oktobar 2017. 94-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 17. oktobar 2017. 94-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 24. jul 2018. 57/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 12. oktobar 2018. 76/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o Nacionalnom programu javne železničke infrastrukture za period od 2017. do 2021. godine 29. maj 2017. 53-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o obrazovanju Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. godine po zdravlje građana Srbije, kao i uticaj na životnu sredinu, sa posebnim osvrtom na posledice koje je ostavila upotreba projektila sa osiromašenim uranijumom 18. maj 2018. 38/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o oduzimanju svojstva dobra u opštoj upotrebi delu železničke infrastrukture 3. februar 2020. 9/20 Odluka PDF
Odluka o oduzimanju svojstva dobra u opštoj upotrebi delu železničke infrastrukture 3. februar 2020. 9/20 Odluka PDF
Odluka o organizaciji i radu službe Narodne skupštine 19. april 2018. 30/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o potvrđivanju Odluke o proglašenju vanrednog stanja 29. april 2020. 62/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku dužnosti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 26. jul 2019. 54/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije člana Komisije za hartije od vrednosti 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije člana Visokog saveta sudstva iz reda profesora pravnog fakulteta 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Nišu 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu 14. februar 2019. 10/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Negotinu 24. jul 2018. 57/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi 14. februar 2019. 10/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku 27. decembar 2016. 106-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu 23. oktobar 2019. 75/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Komisije za hartije od vrednosti 14. februar 2019. 10/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Kruševcu 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Pazaru 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Sadu 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Somboru 12. oktobar 2018. 76/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog apelacionog suda 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Loznici 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Nišu 9. novembar 2018. 86/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Privrednog apelacionog suda 15. maj 2017. 47-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Beogradu 16. decembar 2016. 101-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Leskovcu 22. mart 2018. 23/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika suda u Osnovnom sudu u Pirotu 29. maj 2019. 37/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika suda u Prekršajnom sudu u Kruševcu 29. maj 2019. 37/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika suda u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji 29. maj 2019. 37/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika suda u sudovima opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji 13. februar 2020. 13/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Trećeg osnovnog suda u Beogradu 9. novembar 2018. 86/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu 9. novembar 2018. 86/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Višeg suda u Kragujevcu 14. februar 2019. 10/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda 7. decembar 2018. 95/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o prestanku funkcije Zaštitnika građana 21. april 2017. 38-17 Odluka PDF , DOC
Odluka o prihvatanju Izveštaja o Kosovu i Metohiji 28. maj 2019. 37/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o proglašenju vanrednog stanja 23. april 2020. Odluka PDF
Odluka o razrešenju generalnog sekretara Narodne skupštine 9. mart 2018. 18-18 Odluka PDF , DOC
Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije 12. avgust 2016. 69-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godini 10. novembar 2016. 91-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2018. godini 27. april 2018. 31/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o ukidanju vanrednog stanja 6. maj 2020. 65/20 Odluka PDF , DOC
Odluka o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije 27. decembar 2019. 94/19 Odluka PDF , DOC
Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini 10. novembar 2016. 91-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2018. godini 27. april 2018. 31/18 Odluka PDF , DOC
Odluka o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje 12. avgust 2016. 69-16 Odluka PDF , DOC
Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 12. avgust 2016. 69-16 Odluka PDF , DOC
Odlukao izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama 23. maj 2017. 51-17 Odluka PDF , DOC
Odluku o izboru viceguvernera Narodne banke Srbije 25. septembar 2018. 71/18 Odluka PDF , DOC
Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije 27. decembar 2019. 94/19 Strategija PDF , DOC
Strategija odbrane Republike Srbije 27. decembar 2019. 94/19 Strategija PDF , DOC
Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2, uz supotpis predsednika Republike 23. april 2020. Uredba PDF
Uredbe koje su, uz supotpis predsednika Republike, donete za vreme vanrednog stanja 22. april 2020. Uredba PDF
Uredbe koje su, uz supotpis predsednika Republike, donete za vreme vanrednog stanja 25. april 2020. Uredba PDF
Zaključak povodom razmatranja Izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2018. godinu 15. jul 2019. 51/19 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2018. godinu sa Izveštajem o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionim planom za njeno sprovođenje 15. jul 2019. 51/19 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2018. godinu 21. jun 2019. 45/19 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2018. godinu 21. jun 2019. 45/19 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu 21. jun 2019. 45/19 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2018. godinu 15. jul 2019. 51/19 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2018. godinu 2. oktobar 2019. 70/19 Zaključak PDF , DOC
Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2018. godinu 15. jul 2019. 51/19 Zaključak PDF , DOC