POSLOVNIK NARODNE SKUPŠTINE

XIII. JAVNOST RADA

Član 255.

Sednice Narodne skupštine i njenih radnih tela su javne.

Sednica Narodne skupštine može biti zatvorena za javnost u slučajevima određenim zakonom, ako to predloži Vlada, odbor ili najmanje 20 narodnih poslanika. Predlog mora biti obrazložen. O tom predlogu Narodna skupština odlučuje bez pretresa.

Sednica radnog tela može da bude zatvorena za javnost, na obrazložen predlog najmanje trećine od ukupnog broja članova tog radnog tela. O tom predlogu radno telo odlučuje bez pretresa.

Do donošenja odluke Narodne skupštine, odnosno radnog tela, o isključenju javnosti sa sednice, predsednik Narodne skupštine, odnosno predsednik radnog tela dužan je da postupa kao da je predlog za zatvaranje sednice za javnost usvojen.

Član 256.

O davanju informacije sa sednice Narodne skupštine ili radnog tela zatvorene za javnost odlučuje Narodna skupština, odnosno radno telo.

Ako Narodna skupština, odnosno radno telo, odluči da da informaciju sa sednice zatvorene za javnost, predsednik Narodne skupštine, odnosno predsednik radnog tela, daje saopštenje za javnost.

Član 257.

Predstavnici sredstava javnog informisanja imaju slobodan pristup sednicama Narodne skupštine i njenih radnih tela, radi obaveštavanja javnosti o njihovom radu, u skladu s propisima o unutrašnjem redu u Narodnoj skupštini.

Predstavnicima sredstava javnog informisanja obezbeđuju se uslovi neophodni za praćenje rada na sednicama Narodne skupštine i njenih odbora, u skladu s aktom nadležnog odbora.

Član 258.

Novinari akreditovani za praćenje rada Narodne skupštine mogu da koriste stenografske beleške Narodne skupštine, a kad ih citiraju, moraju da naznače da li su izlaganja autorizovana.

Novinarima akreditovanim za praćenje rada Narodne skupštine stavljaju se na raspolaganje predlozi zakona i drugih opštih akata, kao i informativni i dokumentacioni materijal o pitanjima iz rada Narodne skupštine i njenih radnih tela.

Akreditacija predstavnika sredstava javnog informisanja u Narodnoj skupštini uređuje se u skladu sa aktom nadležnog odbora.

Član 259.

Posmatračima domaćih i međunarodnih udruženja i organizacija i zainteresovanih građana obezbeđuju se posebna mesta radi prađenja rada sednice Narodne skupštine i njenih radnih tela.

Javnost rada ostvaruje se i kroz grupne posete Narodnoj skupštini.

Ostvarivanje javnosti rada iz st. 1. i 2. ovog člana uređuje se aktom nadležnog odbora.

Član 260.

Po pravilu, na internet stranici Narodne skupštine objavljuju se:

- predlog dnevnog reda i usvojeni dnevni red sednice Narodne skupštine i njenih radnih tela,

- usvojeni zapisnik sa sednice Narodne skupštine i njenih radnih tela,

- predlozi zakona i drugih akata podnetih Narodnoj skupštini,

- zakoni i drugi akti Narodne skupštine,

- amandmani na predloge zakona i drugih akata,

- izvod glasanja na sednici Narodne skupštine,

- vreme održavanja i dnevni red sastanka Kolegijuma,

i- nformator o radu Narodne skupštine,

- dnevne informacije o radu Narodne skupštine i njenih radnih tela,

- izveštaj o radu odbora,

- druge informacije i dokumenti nastali u radu ili u vezi s radom Narodne skupštine koji su od značaja za informisanje javnosti.

Član 261.

Službeno saopštenje za javnost priprema nadležna služba Narodne skupštine, a odobrava predsednik Narodne skupštine ili lice koje on ovlasti.

Konferenciju za novinare u Narodnoj skupštini može da održi narodni poslanik, a drugo lice, samo po odobrenju predsednika Narodne skupštine.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
nedelja, 10. decembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja