POSLOVNIK NARODNE SKUPŠTINE

V. RADNA TELA NARODNE SKUPŠTINE

1. Opšte odredbe

Član 41.

Radna tela Narodne skupštine mogu biti stalna i privremena.

Stalna radna tela su odbori i Odbor za prava deteta kao posebno radno telo.

Privremena radna tela su anketni odbori i komisije.

Član 42.

Radna tela Narodne skupštine rade na sednicama.

Sednice radnih tela održavaju se u sedištu Narodne skupštine.

Sednice radnih tela održavaju se, po pravilu, ponedeljkom.

Sednice radnih tela mogu da se održe i van sedišta Narodne skupštine.

Član 43.

Predsednik Narodne skupštine, na predlog radnog tela, može da angažuje naučne ili stručne institucije, kao i naučnike i stručnjake, radi proučavanja pojedinih pitanja iz nadležnosti Narodne skupštine.

2. Odbori

Član 44.

Odbor u okviru svog delokruga:

- razmatra predloge zakona i drugih akata,

- prati sprovođenje politike koju vodi Vlada,

- prati izvršavanje zakona i drugih akata,

- razmatra plan rada i izveštaj nadležnog ministarstva i drugog državnog organa, organizacije i tela,

- razmatra godišnji program rada Narodne skupštine,

- daje saglasnost na akte državnih organa, organizacija i tela koji ove akte, u skladu sa zakonom, podnose Narodnoj skupštini na saglasnost,

- pokreće inicijative i podnosi predloge Narodnoj skupštini, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom,

- razmatra inicijative, peticije, predstavke i predloge iz svog delokruga i

- razmatra druga pitanja iz nadležnosti Narodne skupštine.

Odluku o spornim pitanjima u vezi sa delokrugom odbora donosi predsednik Narodne skupštine.

Odbori sarađuju međusobno.

O pitanju, koje je od zajedničkog interesa, odbori mogu da održe sednicu zajedno.

O pitanju iz stava 4. ovog člana, odbor odvojeno odlučuje.

Odbor može, iz reda svojih članova, obrazovati pododbor za razmatranje pojedinih pitanja iz svog delokruga i pripremu predloga o tim pitanjima, a predsednik odbora može obrazovati posebnu radnu grupu.

Pododbor, odnosno radna grupa obavlja poslove za potrebe odbora i ne može samostalno da istupa, osim ako nadležni odbor drukčije ne odluči.

Član 45.

Na predlog poslaničke grupe, Narodna skupština može da donese odluku o prestanku dužnosti člana ili zamenika člana odbora koji je izabran iz reda članova te poslaničke grupe i izboru novog člana ili zamenika člana odbora.

O prestanku dužnosti člana ili zamenika člana odbora i izboru novog člana ili zamenika člana odbora, Narodna skupština odlučuje na prvoj narednoj sednici, po dostavljanju predloga poslaničke grupe.

Zamenik člana odbora zamenjuje člana odbora u slučaju njegovog odsustva ili prestanka dužnosti člana odbora, do izbora novog člana odbora.

Član 46.

U Narodnoj skupštini obrazuju se sledeći odbori:

1) Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo,
2) Odbor za odbranu i unutrašnje poslove,
3) Odbor za spoljne poslove,
4) Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu,
5) Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova,
6) Odbor za dijasporu i Srbe u regionu,
7) Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku,
8) Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava,
9) Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu,
10) Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije,
11) Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo,
12) Odbor za Kosovo i Metohiju,
13) Odbor za kulturu i informisanje,
14) Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva,
15) Odbor za zdravlje i porodicu,
16) Odbor za zaštitu životne sredine,
17) Odbor za evropske integracije,
18) Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja,
19) Odbor za kontrolu službi bezbednosti.

Član 47.

Odbor za prava deteta obrazuje se kao posebno stalno radno telo.

Predsednik Odbora je predsednik Narodne skupštine.

Pored predsednika Narodne skupštine, Odbor čine: potpredsednici Narodne skupštine, predstavnici poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini i predsednik Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva.

Član 48.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatra:

- predlog za promenu Ustava;

- predlog akta o promeni Ustava;

- predlog zakona, drugog propisa i opšteg akta sa stanovišta usklađenosti s Ustavom i pravnim sistemom i opravdanosti njihovog donošenja;

- predlog zakona koji se odnosi na uređenje Ustavnog suda, postupak pred Ustavnim sudom i pravno dejstvo njegovih odluka;

- statute autonomnih pokrajina u postupku davanja saglasnosti Narodne skupštine;

- predlog za pokretanje postupka za razrešenje predsednika Republike;

- načelna pitanja primene Ustava;

- pitanja u vezi s izborom i imenovanjem sudija Ustavnog suda, izborom Zaštitnika građana i drugih funkcionera, u skladu sa zakonom;

- obaveštenja Ustavnog suda o stanju i problemima ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti, mišljenja i ukazivanja Ustavnog suda na potrebu izmene zakona i preduzimanja drugih mera radi zaštite ustavnosti i zakonitosti, kao i predlog i inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti zakona i drugih opštih akata koje je donela Narodna skupština;

- predlog za donošenje autentičnog tumačenja zakona i sačinjava predlog autentičnog tumačenja zakona.

Odbor priprema predlog akta o promeni Ustava i predlog ustavnog zakona za sprovođenje Ustava.

Odbor utvrđuje usklađenost interpelacije s odredbama ovog poslovnika u formalnom smislu i o tome podnosi izveštaj predsedniku Narodne skupštine.

Odbor prati izgrađivanje pravnog sistema i o tome izveštava Narodnu skupštinu.

Odbor donosi akt kojim se uređuju jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa.

Odbor utvrđuje koji amandmani na predlog zakona su po sadržini istovetni, što je od značaja za primenu člana 158. st. 5. i 6. ovog poslovnika i odbacuje amandmane koji su nepotpuni ili uvredljive sadržine.

Odbor prati primenu ovog poslovnika, razmatra i daje predloge za njegove izmene i dopune i daje mišljenje Narodnoj skupštini, na njen zahtev, o primeni pojedinih odredaba ovog poslovnika.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova.

Član 49.

Odbor za odbranu i unutrašnje poslove razmatra:

- predlog zakona i drugog opšteg akta iz oblasti vojne, radne i materijalne obaveze, mobilizacije, vanrednog i ratnog stanja, statusnih i drugih pitanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, vojnog školstva, međunarodne saradnje u oblasti odbrane i vojne saradnje; održavanja javnog reda i mira, okupljanja građana; bezbednosti saobraćaja na putevima; bezbednosti državne granice i kontrole prelaska granice i kretanja i boravka u graničnom pojasu; boravka stranaca; prometa i prevoza oružja, municije, eksplozivnih i drugih opasnih materija iz delokruga ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove; zaštite od požara; državljanstva; jedinstvenog matičnog broja građana; prebivališta i boravišta građana; lične karte; putne isprave; međunarodne pomoći i drugih oblika međunarodne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova, uključujući i readmisiju; ilegalne migracije; azila;

- druga pitanja koja se odnose na: Vojsku Srbije, odbranu Republike Srbije, proizvodnju, promet i prevoz naoružanja i vojne opreme i upućivanje pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalne operacije van granica Republike Srbije;

- strategiju nacionalne bezbednosti i strategiju odbrane;

- pitanja u vezi s ostvarivanjem parlamentarne kontrole Vojske Srbije i odbrambenog sistema;

- predlog budžetskih sredstava potrebnih za delovanje Vojske Srbije i vrši kontrolu trošenja tih sredstava;

- izveštaj Ministarstva odbrane, koji ministar odbrane tromesečno podnosi Odboru, u toku zasedanja Narodne skupštine;

- pitanja iz oblasti javne i državne bezbednosti;

- izveštaj o radu ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove o stanju bezbednosti u Republici Srbiji, dostavljen Narodnoj skupštini na njen zahtev;

- kao i druga pitanja iz oblasti odbrane i unutrašnjih poslova.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova.

Član 50.

Odbor za spoljne poslove razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta, kao i druga pitanja iz oblasti:

- spoljne politike;

- odnosa sa drugim državama, međunarodnim organizacijama i institucijama;

- potvrđivanja međunarodnih ugovora iz oblasti spoljnopolitičkih odnosa;

- uređivanja postupka zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora;

- zaštite prava i interesa Republike Srbije i njenih državljana i domaćih pravnih lica u inostranstvu.

U Odboru se obavljaju razgovori s ambasadorima Republike Srbije pre odlaska na njihovu diplomatsku dužnost.

Odbor utvrđuje sastav delegacija koje nisu stalne, kao i ciljeve i zadatke posete delegacije Narodne skupštine.

Odbor određuje predsednika i članove poslaničke grupe prijateljstva, daje saglasnost na odluku o razmeni poseta sa poslaničkim grupama prijateljstva predstavničkih tela drugih država i vodi evidenciju o članstvu u poslaničkim grupama prijateljstva.

Ako Odbor nije u mogućnosti da odredi sastav delegacije iz stava 3. ovog člana ili da da saglasnost na odluku o razmeni poseta sa poslaničkim grupama prijateljstva predstavničkih tela drugih država, odluku o tome donosi predsednik Narodne skupštine, odnosno potpredsednik Narodne skupštine i predsednik Odbora.

Odbor obavlja i druge poslove koji se odnose na saradnju Narodne skupštine sa predstavničkim telima drugih država i učešće njenih predstavnika u radu pojedinih međunarodnih organizacija i misija.

Odbor razmatra i usvaja izveštaje o posetama delegacija Narodne skupštine i o njihovom učešću na međunarodnim skupovima.

Odbor podnosi Narodnoj skupštini godišnji izveštaj o ostvarenoj međunarodnoj saradnji Narodne skupštine.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova.

Član 51.

Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- krivičnog zakonodavstva i zakonodavstva o privrednim prestupima i prekršajima;

- obligacionih odnosa i nasleđivanja;

- postupaka pred sudovima;

- organizacije i rada pravosudnih organa;

- kontrole izvršenja krivičnih sankcija i uvođenja nacionalnih mehanizama za prevenciju torture, surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni i postupaka;

- međunarodne pravne pomoći i ekstradicije;

- amnestije i pomilovanja;

- veštačenja, advokature i drugih pravosudnih profesija;

- organizacije i rada organa državne uprave i vršenja javnih ovlašćenja;

- upravnog postupka i upravnog spora;

- organizacije vlasti, izbornog sistema i udruživanja građana;

- teritorijalne organizacije Republike Srbije;

- uređenja lokalne samouprave i izbora, finansiranja i načina rada organa i službi jedinica lokalne samouprave;

- matičnih knjiga i pečata;

- praznika, odlikovanja Republike Srbije i upotrebe državnih simbola.

Odbor daje mišljenje o predlogu odluke za izbor predsednika Vrhovnog kasacionog suda i Republičkog javnog tužioca.

Odbor razmatra predlog odluke za izbor članova Visokog saveta sudstva, članova Državnog veća tužilaca, predsednika sudova, javnih tužilaca, kao i sudija i zamenika javnih tužilaca koji se biraju prvi put.

Odbor daje mišljenje o predlozima odluka o izboru i razrešenju drugih funkcionera, u skladu sa zakonom.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova.

Član 52.

Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- ostvarivanja i zaštite ljudskih prava i sloboda i prava deteta;

- sprovođenja potvrđenih međunarodnih ugovora koji uređuju zaštitu ljudskih prava;

- ostvarivanja slobode veroispovesti;

- položaja crkava i verskih zajednica;

- ostvarivanja prava nacionalnih manjina i međunacionalnih odnosa u Republici Srbiji.

Odbor sarađuje sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Odbor razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta sa stanovišta unapređivanja i postizanja ravnopravnosti (rodne jednakosti) polova, sagledava stanje vođenja politike, izvršavanje zakona i drugih opštih akata od strane Vlade i drugih organa i funkcionera odgovornih Narodnoj skupštini, sa stanovišta poštovanja ravnopravnosti polova.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova.

Član 53.

Odbor za dijasporu i Srbe u regionu razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta iz oblasti unapređenja odnosa sa dijasporom i Srbima u regionu, kao i druga pitanja koja se odnose na:

- očuvanje, jačanje i ostvarivanje veze matične države i Srba u regionu;

- poboljšanje položaja i zaštite prava i interesa pripadnika dijaspore i Srba u regionu;

- stvaranje uslova za upotrebu, učenje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta dijaspore i Srba u regionu;

- stvaranje uslova za povratak pripadnika dijaspore u Republiku Srbiju i njihovog uključivanja u politički, ekonomski i kulturni život Republike Srbije;

- stvaranje uslova za povratak izbeglih Srba u mesta ranijeg prebivališta i predlaže mere radi zaštite njihovih prava, u cilju održivog povratka.

Odbor sarađuje sa državnim organima, organizacijama i telima koji se bave zaštitom prava dijaspore i Srba u regionu, kao i s organizacijama dijaspore i Srba u regionu.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova.

Član 54.

Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- privrede i privrednog razvoja, ravnomernog regionalnog razvoja, privrednih društava i drugih oblika poslovanja, poslovnog i finansijskog restrukturiranja;

- preduzetništva, stečaja, investicija, standardizacije, akreditacije;

- ekonomskih odnosa s inostranstvom, međunarodnih trgovinskih ugovora, spoljne trgovine, stranih ulaganja, koncesija;

- ekonomske, bilateralne i regionalne saradnje organa Republike Srbije sa međunarodnim trgovinskim organizacijama;

- industrije, osim prehrambene industrije;

- rudarstva, geoloških i seizmoloških istraživanja;

- energetike, naftne i gasne privrede;

- funkcionisanja javnih preduzeća u oblastima industrije, rudarstva i energetike;

- trgovine i prometa robe i usluga, kontrole usluga, merila i mernih jedinica;

- upotrebe robnih i uslužnih žigova, znaka kvaliteta i oznaka porekla proizvoda;

- funkcionisanja tržišta, sprečavanja monopolskog delovanja i nelojalne konkurencije;

- robnih rezervi i zaštite potrošača;

- osnivanja i rada robnih berzi;

- planiranja razvoja turizma, prostornog organizovanja, zaštite i korišćenja turističkih prostora i promocije turizma;

- mera i dragocenih metala;

- privatizacije.

Odbor razmatra predlog plana razvoja Republike Srbije, po postupku utvrđenim ovim poslovnikom.

Odbor razmatra mesečne izveštaje ministarstva nadležnog za poslove privatizacije o toku postupka privatizacije, zaključenim ugovorima o prodaji kapitala, odnosno imovine, pokrenutim postupcima privatizacije i radu subjekata nadležnih za sprovođenje postupka privatizacije i daje Narodnoj skupštini mišljenja i predloge u vezi sa pitanjima privatizacije.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova.

Član 55.

Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- sistema finansiranja državnih funkcija, poreza, taksa i drugih javnih prihoda;

- republičkog budžeta i finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja;

- završnog računa budžeta, završnih računa finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i revizije završnih računa;

- zajmova, garancija i igara na sreću;

- javnog duga i finansijske imovine Republike Srbije;

- javnih nabavki;

- kreditno-monetarnog, bankarskog, deviznog i carinskog sistema;

- osiguranja imovine i lica;

- imovinsko-pravnih odnosa i eksproprijacije;

- plaćanja i platnog prometa, hartija od vrednosti i tržišta kapitala;

- sprečavanja pranja novca i borbe protiv korupcije;

- računovodstva i revizije;

- kao i druga pitanja iz oblasti finansija.

Odbor:

- razmatra izveštaj Državne revizorske institucije, o čemu podnosi izveštaj sa stavovima i preporukama Narodnoj skupštini;

- kontroliše primenu republičkog budžeta i pratećih finansijskih planova u smislu zakonitosti, svrsishodnosti i efikasnosti trošenja javnih sredstava, o čemu podnosi izveštaj sa predlogom mera Narodnoj skupštini.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova.

Član 56.

Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- poljoprivrede i prehrambene industrije;

- poljoprivrednog zadrugarstva i ruralnog razvoja;

- veterinarstva i zaštite bilja;

- šumarstva i vodoprivrede.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova.

Član 57.

Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- železničkog, drumskog, vodnog i vazdušnog saobraćaja;

- urbanizma i prostornog planiranja i stambeno-komunalnih delatnosti;

- građevinarstva, uređivanja i korišćenja gradskog građevinskog zemljišta i premera i katastra zemljišta;

- poštanskog saobraćaja i telekomunikacija.

Odbor razmatra predlog prostornog plana Republike Srbije, po postupku utvrđenim ovim poslovnikom.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova.

Član 58.

Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja;

- višeg i visokog obrazovanja;

- učeničkog i studentskog standarda;

- naučnoistraživačke delatnosti;

- naučnog i tehnološkog razvoja i inovacione politike;

- istraživanja nuklearne energije i sigurnosti nuklearnih objekata;

- proizvodnje i odlaganja radioaktivnog materijala, izuzev u nuklearnim energetskim postrojenjima;

- izgradnje informatičkog društva i informacione infrastrukture;

- sporta i fizičke kulture, položaja omladine i zaštite interesa mladih.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova.

Član 59.

Odbor za Kosovo i Metohiju razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta, kao i druga pitanja koja se odnose na Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija, vodeći računa o srpskim nacionalnim interesima i državnim interesima Republike Srbije.

Odbor predlaže Narodnoj skupštini odgovarajuće odluke, deklaracije, rezolucije i prati njihovo sprovođenje ili realizaciju od strane odgovarajućih organa i institucija.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova.

Član 60.

Odbor za kulturu i informisanje razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- razvoja kulture i umetničkog stvaralaštva;

- zaštite kulturnih dobara i kulturne baštine;

- književnog, prevodilačkog, muzičkog i scenskog stvaralaštva;

- likovnih i primenjenih umetnosti i dizajna;

- filmskog stvaralaštva i stvaralaštva u oblasti drugih audio-vizuelnih medija;

- bibliotečke, izdavačke, kinematografske i muzičko-scenske delatnosti;

- zadužbina, fondacija i fondova;

- javnog informisanja.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova.

Član 61.

Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- radnih odnosa i prava iz rada, bezbednosti i zdravlja na radu;

- zapošljavanja;

- prava na štrajk i sindikalno organizovanje;

- sistema socijalne zaštite;

- sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, socijalnog osiguranja i zaštite vojnih osiguranika;

- zaštite boraca, vojnih invalida, civilnih invalida i žrtava rata, članova njihovih porodica i članova porodica lica na obaveznoj vojnoj službi.

Odbor razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta sa stanovišta socijalnog uključivanja i nadzire proces donošenja odluka i raspodelu budžeta u oblasti socijalnog uključivanja; daje sugestije, primedbe i ocene u vezi sa realizacijom politika; gradi partnerske odnose na svim nivoima radi efikasne, racionalne i blagovremene realizacije procesa društvenog uključivanja u cilju dostizanja evropskog standarda i pune društvene uključenosti svih građana i marginalizovanih grupa; angažuje se na institucionalizaciji i učešću predstavnika građana u procesu donošenja odluka.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova.

Član 62.

Odbor za zdravlje i porodicu razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- zdravstvene zaštite, sistema i organizacije zdravstvene delatnosti;

- sistema zdravstvenog osiguranja;

- zaštite stanovništva od zaraznih bolesti;

- proizvodnje i prometa lekova i medicinskih sredstava;

- proizvodnje i prometa opojnih droga i prekursora nedozvoljenih droga;

- uslove za uzimanje i presađivanje delova ljudskog tela;

- porodično-pravne zaštite, braka, planiranja porodice i društvene brige o porodici;

- druga pitanja iz oblasti zdravstva kojima se obezbeđuju potrebni pravni uslovi za uređivanje sistema zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja stanovništva.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova.

Član 63.

Odbor za zaštitu životne sredine razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta i druga pitanja iz oblasti:

- zaštite i unapređivanja životne sredine;

- zaštite i održivog korišćenja prirodnih bogatstava, odnosno resursa;

- otklanjanja izvora ugrožavanja isprečavanja zagađivanja prirodnih resursa;

- proizvodnje i prometa otrova i drugih opasnih materija, izuzev droga i prekursora.

Odbor može da omogući prisustvo, odnosno učešće predstavnika građana i udruženja građana na sednici Odbora u raspravi o određenim pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova.

Član 64.

Odbor za evropske integracije:

- razmatra predlog zakona i drugog opšteg akta sa stanovišta njihove prilagođenosti propisima Evropske unije i Saveta Evropei daje prethodno mišljenje o opravdanosti skraćenog postupka;

- razmatra planove, programe, izveštaje i informacije o postupku stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji;

- prati realizaciju strategije pridruživanja, predlaže mere i pokreće inicijative za ubrzavanje realizacije strategije pridruživanja u okviru nadležnosti Narodne skupštine;

- predlaže mere za uspostavljanje opšteg, nacionalnog sporazuma o pridruživanju Srbije evropskim institucijama;

- razvija saradnju s odborima parlamenata drugih zemalja i parlamentarnim institucijama Evropske unije.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova.

Član 65.

Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja:

- donosi opšte i pojedinačne akte kojima se uređuju pitanja statusnog i materijalnog položaja, prava i dužnosti narodnih poslanika i funkcionera koje bira Narodna skupština, u skladu sa zakonom, i daje mišljenje za obavljanje druge javne funkcije ovih lica;

- podnosi predlog kodeksa ponašanja narodnih poslanika;

- podnosi predlog akta o izgledu i upotrebi amblema, oznaka i drugih simbola i obeležja Narodne skupštine;

- donosi akt o postupanju s aktima koji se podnose u elektronskom obliku, aktima koji se smatraju tajnom, stenografskim beleškama i daje saglasnost na akt o kancelarijskom i elektronskom kancelarijskom poslovanju;

- donosi akt o unutrašnjem redu u zgradi Narodne skupštine, rasporedu sedenja narodnih poslanika i drugih lica u sali za sednice Narodne skupštine, kao i akt o korišćenju prostora oko zgrade i službenih vozila;

- donosi akt o akreditaciji i uslovima za rad predstavnika sredstava javnog informisanja u Narodnoj skupštini;

- donosi akt o radnom angažovanju konsultanata u poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini i o naknadi troškova za angažovanje naučnika i stručnjaka u radu Narodne skupštine;

- podnosi predlog odluke o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine;

- daje saglasnost na pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi Narodne skupštine;

- donosi akte o obrazovanju konkursne i žalbene komisije;

- vrši postavljenja u Službi Narodne skupštine, na predlog generalnog sekretara Narodne skupštine, i donosi rešenja o platama generalnog sekretara i zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine, kao i državnih službenika na položaju, odnosno postavljenih lica u Službi Narodne skupštine;

- utvrđuje skupštinski budžet, stara se o pravilnosti korišćenja sredstava iz skupštinskog budžeta i vrši kontrolu rashoda, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom, o čemu podnosi godišnji izveštaj Narodnoj skupštini;

- donosi akt o evidentiranju imovine i drugim pitanjima od značaja za upravljanje imovinom Narodne skupštine;

- razmatra primedbe na zapisnik sa sednice Narodne skupštine i o tome podnosi izveštaj Narodnoj skupštini.

Odbor razmatra:

- razloge prestanka mandata i predloge za potvrđivanje mandata narodnih poslanika, o čemu podnosi izveštaj Narodnoj skupštini;

- pitanja uspostavljanja ili ukidanja imuniteta narodnog poslanika i drugih izabranih lica, u skladu s Ustavom i zakonom, i o tome Narodnoj skupštini podnosi predlog odluke;

- zahteve za odobravanje lišavanja slobode javnog tužioca, zamenika javnog tužioca i člana Državnog veća tužilaca, i o tome donosi odluku.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova.

Član 66.

Odbor za kontrolu službi bezbednosti:

- nadzire ustavnost i zakonitost rada službi bezbednosti;

- nadzire usklađenost rada službi bezbednosti sa strategijom nacionalne bezbednosti, strategijom odbrane i bezbednosno-obaveštajnom politikom Republike Srbije;

- nadzire poštovanje političke, ideološke i interesne neutralnosti u radu službi bezbednosti;

- nadzire zakonitost primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka;

- razmatra predlog budžetskih sredstava potrebnih za rad službi bezbednosti i nadzire zakonitost trošenja budžetskih i drugih sredstava za rad;

- razmatra i usvaja izveštaje o radu službi bezbednosti;

- razmatra predloge zakona, drugih propisa i opštih akata iz nadležnosti službi;

- pokreće inicijative i podnosi predloge zakona iz nadležnosti službi;

- razmatra predloge, peticije i predstavke građana koji su upućeni Narodnoj skupštini u vezi sa radom službi bezbednosti i predlaže mere za njihovo rešavanje i o tome obaveštava podnosioca;

- utvrđuje činjenice o utvrđenim nezakonitostima ili nepravilnostima u radu službi bezbednosti i njihovih pripadnika i o tome donosi zaključke;

- izveštava Narodnu skupštinu o svojim zaključcima i predlozima.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 9 članova.

Član 67.

Odbor za prava deteta, kao posebno stalno radno telo, razmatra predlog zakona s aspekta zaštite prava deteta; prati sprovođenje i primenu zakona i drugih akata koji uređuju položaj i zaštitu prava deteta; vrši proveru usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s međunarodnim standardima prava deteta; sarađuje sa nacionalnim i međunarodnim institucijama i telima, kao i lokalnim organima vlasti; inicira izmene i dopune propisa i predlaže donošenje određenih akata i preduzimanje mera zaštite prava deteta; promoviše prava deteta; razmatra i druga pitanja od značaja za prava deteta.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

3. Anketni odbori i komisije

Član 68.

Narodna skupština obrazuje anketni odbor, odnosno komisiju, radi sagledavanja stanja u određenoj oblasti i utvrđivanja činjenica o pojedinim pojavama ili događajima.

Odlukom o obrazovanju anketnog odbora utvrđuje se sastav i zadatak odbora, kao i rok za njegovo izvršenje.

Odlukom o obrazovanju komisije utvrđuje se njen zadatak i sastav.

Anketni odbor se obrazuje iz reda narodnih poslanika, a komisija iz reda narodnih poslanika, predstavnika organa i organizacija, naučnika i stručnjaka.

Anketni odbor, odnosno komisija, ne može da vrši istražne i druge sudske radnje.

Anketni odbor, odnosno komisija, ima pravo da traži od državnih organa i organizacija podatke, isprave i obaveštenja, kao i da uzima izjave od pojedinaca koje su mu potrebne.

Predstavnici državnih organa i organizacija dužni su da se odazovu pozivu anketnog odbora, odnosno komisije, i da daju istinite izjave, podatke, isprave i obaveštenja.

Anketni odbor, odnosno komisija, podnosi Narodnoj skupštini izveštaj, sa predlogom mera.

Anketni odbor, odnosno komisija, prestaje sa radom danom odlučivanja o njegovom izveštaju na sednici Narodne skupštine.

Član 69.

Na rad anketnih odbora i komisija shodno se primenjuju odredbe ovog poslovnika o radu odbora.

4. Sednica odbora

Član 70.

Predsednik odbora:

- saziva sednicu odbora i predsedava sednici odbora;

- usklađuje rad odbora sa drugim odborima i radom Narodne skupštine;

- sarađuje sa predsednikom Narodne skupštine, predsednicima drugih odbora i predstavnicima državnih organa u vezi sa pitanjima iz delokruga odbora;

- stara se o tome da se svi primljeni materijali bez odlaganja dostave svim članovima odbora;

- predlaže odboru postupanje u vezi s inicijativama, peticijama, predstavkama i predlozima koji se odnose na pitanja iz delokruga odbora;

- stara se o sprovođenju zaključaka odbora;

- obavlja i druge poslove utvrđene ovim poslovnikom.

Predsednika odbora, u slučaju privremene sprečenosti ili odsutnosti, zamenjuje zamenik predsednika odbora.

U slučaju prestanka funkcije predsednika odbora, dužnost predsednika, do izbora novog, vrši zamenik predsednika odbora.

Član 71.

Predsednik odbora je dužan da sednicu odbora sazove na zahtev najmanje trećine od ukupnog broja članova odbora ili na zahtev predsednika Narodne skupštine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se predsedniku odbora u pisanom obliku i sadrži dnevni red i rok za sazivanje sednice.

Ako predsednik odbora ne sazove sednicu u zahtevanom roku, sednicu odbora saziva zamenik predsednika odbora ili predsednik Narodne skupštine.

Na sednici sazvanoj na način iz stava 1. ovog člana, odbor radi prema dnevnom redu navedenom u zahtevu za održavanje sednice.

Član 72.

Saziv za sednicu odbora sadrži dan, čas i mesto održavanja sednice i predlog dnevnog reda.

Saziv za sednicu odbora dostavlja se u pisanom obliku članovima odbora, poslaničkim grupama i Vladi i ističe na oglasnoj tabli u Narodnoj skupštini, najmanje tri dana pre dana održavanja sednice odbora. Izuzetno, saziv se može dostaviti i u kraćem roku, pri čemu je predsednik odbora dužan da na sednici odbora obrazloži takav postupak.

Dnevni red sednice utvrđuje odbor, većinom glasova prisutnih članova, na sednici kojoj prisustvuje većina članova odbora.

Rasprava na sednici odbora, prema utvrđenom dnevnom redu, vodi se bez obzira na broj prisutnih članova odbora.

Odbor može da održi sednicu bez kvoruma za odlučivanje ako se na njoj obavlja rasprava u cilju obaveštavanja odbora o pitanjima iz njegovog delokruga.

Član 73.

Član odbora je dužan da učestvuje u radu odbora.

O sprečenosti da učestvuje na sednici odbora, kao i o razlozima sprečenosti, član odbora je dužan da blagovremeno obavesti svog zamenika i predsednika odbora.

Zamenik člana odbora dužan je da učestvuje na sednici odbora na kojoj ne prisustvuje član odbora koga zamenjuje.

Član 74.

Sednici odbora može da prisustvuje i učestvuje u radu, bez prava odlučivanja, i narodni poslanik koji nije član odbora, osim ako ovim poslovnikom nije drukčije uređeno.

Kada se na sednici odbora razmatraju predlozi zakona i amandmani na predloge zakona, na sednicu se pozivaju i njihovi podnosioci, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici.

U radu odbora učestvuju predstavnici i poverenici Vlade.

Kada se na sednici razmatraju izveštaji, inicijative i pitanja iz nadležnosti državnih organa, organizacija i tela, na sednicu se pozivaju i njihovi predstavnici.

U radu odbora mogu, po pozivu, da učestvuju i naučnici i stručnjaci.

U izvršavanju poslova iz svog delokruga, odbor može od ministarstva i drugog republičkog organa da traži podatke i informacije od značaja za rad odbora.

Član 75.

Član odbora ima pravo da u okviru načelnog pretresa govori ukupno do deset minuta.

Predlagač zakona i drugog opšteg akta, odnosno ovlašćeni predstavnik predlagača, ima pravo da govori ukupno do 20 minuta.

Predsednik odbora, kao učesnik u pretresu, ima pravo da govori kao i član odbora.

Narodni poslanik iz poslaničke grupe koja ima člana odbora, ima pravo da govori u okviru vremena predviđenog za člana odbora iz iste poslaničke grupe, u dogovoru sa članom odbora.

Narodni poslanici iz poslaničke grupe koja nema člana odbora, imaju pravo da govore ukupno do 10 minuta.

Samostalni narodni poslanik, koji nije član odbora, ima pravo da govori ukupno do pet minuta.

Član odbora može da ustupi vreme iz stava 1. ovog člana drugom članu odbora, odnosno narodnom poslaniku.

Vreme iz st. 1. do 6. ovog člana ne mora se u potpunosti iskoristiti.

Član 76.

Odbor može da odluči, na predlog člana odbora, da se na sednici odbora vodi zajednički načelni pretres.

Član 77.

Vreme za pretres u pojedinostima jednako je vremenu iz člana 75. ovog poslovnika.

Član 78.

Odbor može da odluči, na predlog člana odbora, da se vreme iz čl. 75. i 77. ovog poslovnika skrati, produži ili da se ne ograničava.

Član 79.

Po otvaranju pretresa tačke dnevnog reda sednice odbora, predsednik odbora daje reč učesnicima na sednici odbora, po sledećem redosledu:

- predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik predlagača, koji dobija reč kad je zatraži;

- naučnici, stručnjaci i druga lica pozvana na sednicu odbora, prema redosledu prijavljivanja za reč;

- članovi odbora, prema redosledu prijavljivanja za reč;

- narodni poslanici koji nisu članovi odbora.

Član 80.

Odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova, na sednici kojoj prisustvuje većina članova odbora, ako zakonom i ovim poslovnikom nije drukčije propisano.

Član odbora koji se nalazi u sali, u kojoj se sednica odbora održava, smatra se prisutnim članom u smislu stava 1. ovog člana.

Zamenik člana odbora ima pravo odlučivanja u odsustvu člana odbora koga zamenjuje.

Član 81.

O radu na sednici odbora vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sednici, imena prisutnih i odsutnih članova ili zamenika članova odbora, imena drugih učesnika sednice, usmene i pisane predloge, stavove odbora, rezultate svakog glasanja, kao i ime izvestioca koga je odredio odbor.

Usvojeni zapisnik potpisuju predsednik i sekretar odbora.

Na sednicama Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja vode se stenografske beleške, odnosno vrši se tonsko snimanje, a na sednicama drugih odbora, na njihov zahtev.

Stenografske beleške, odnosno obrađeni tonski snimak, prilažu se uz zapisnik i njegov su sastavni deo.

Član 82.

Na tok sednice odbora shodno se primenjuju odredbe ovog poslovnika o sednici Narodne skupštine, ako ovim poslovnikom nije drukčije određeno.

5. Javna slušanja

Član 83.

Radi pribavljanja informacija, odnosno stručnih mišljenja o predlogu akta koji je u skupštinskoj proceduri, razjašnjenja pojedinih rešenja iz predloženog ili važećeg akta, razjašnjenja pitanja značajnih za pripremu predloga akta ili drugog pitanja koje je u nadležnosti odbora, kao i radi praćenja sprovođenja i primene zakona,odnosno ostvarivanja kontrolne funkcije Narodne skupštine, odbori mogu da organizuju javna slušanja.

Član 84.

Predlog za organizovanje javnog slušanja može da podnese svaki član odbora.

Predlog iz stava 1. ovog člana sadrži temu javnog slušanja i spisak lica koja bi bila pozvana.

Odluku o organizovanju javnog slušanja donosi odbor.

O odluci iz stava 3. ovog člana, predsednik odbora obaveštava predsednika Narodne skupštine.

Predsednik odbora na javno slušanje poziva članove odbora, narodne poslanike i druga lica čije je prisustvo od značaja za temu javnog slušanja.

Poziv iz stava 5. ovog člana sadrži temu, vreme i mesto održavanja javnog slušanja, kao i obaveštenje o pozvanim učesnicima.

Javno slušanje se održava bez obzira na broj prisutnih članova odbora.

Nakon javnog slušanja, predsednik odbora dostavlja informaciju o javnom slušanju predsedniku Narodne skupštine, članovima odbora i učesnicima javnog slušanja. Informacija sadrži imena učesnika na javnom slušanju, kratak pregled izlaganja, stavova i predloga iznetih na javnom slušanju.

Članovi odbora i učesnici javnog slušanja mogu da podnesu pisane primedbe na informaciju o javnom slušanju predsedniku odbora, koji ih dostavlja licima iz stava 8. ovog člana.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3