Generalni sekretar i zamenik generalnog sekretara

Generalni sekretar:

Veljko Odalović, magistar pravnih nauka

Kontakt tel. 011/3026-163; 3026-243

e-mail: sekretar@parlament.rs

Generalnog sekretara Narodne skupštine imenuje Narodna skupština, na predlog predsednika Narodne skupštine.

Generalni sekretar pomaže predsedniku i potpredsednicima Narodne u pripremanju sednica Narodne skupštine, stara se o sprovođenju odluka i zaključaka Narodne skupštine, rukovodi Službom i vrši druge poslove utvrđene zakonom i Poslovnikom.

Generalni sekretar je za svoj rad odgovoran Narodnoj skupštini i predsedniku Narodne skupštine.Funkcija generalnog sekretara prestaje danom imenovanja generalnog sekretara novog saziva Narodne skupštine, ostavkom ili razrešenjem.

(član 33. Zakona o Narodnoj skupštini)


VELJKO ODALOVIĆ

Funkcija:

Generalni sekretar Narodne skupštine

Datum rođenja

26. avgust 1956.

Mesto prebivališta

Beograd

Zanimanje

magistar pravnih nauka


Biografija

Rođen 26.08.1956. godine u Vrelu, SO Lipljan, AP KiM, od oca Dušana i majke Stane rođene Savićević. Oženjen, dva sina.

Obrazovanje:

Osnovnu i srednju školu završio u Kosovu Polju.
Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini.
Magistar pravnih nauka – 2016. godine magistrirao na Pravnom fakultetu u Banja Luci.

Radno iskustvo:

 • od 2017.
  predsednik delegacije Republike Srbije za vođenje pregovora u okviru Međudržavne diplomatske komisije za utvrđivanje protezanja državne granice između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine
 • od 2014.
  ovlašćeni predstavnik Republike Srbije u Mešovitom komitetu za raspodelu diplomatske i konzularne imovine iz Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije
 • od 2014.
  generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova
 • 2012 - 2014.
  generalni sekretar Vlade Republike Srbije
 • 2008 - 2012.
  generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srbije
 • 2009 - 2012.
  obavljao dužnost sekretara Republičke izborne komisije;
  od 2012. godine je zamenik sekretara RIK
 • 2007.
  član Republičke izborne komisije
 • 2006.
  zamenik člana Republičke izborne komisije
 • od 2006.
  obavlja funkciju predsednika Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije
 • od marta 2005.
  rukovodilac Radne grupe za nestala lica sa Kosova i Metohije,formirane u okviru dijaloga Beograda i Prištine
 • 2003. do 2006.
  poslanik u Veću građana Skupštine Srbije i Crne Gore;
  u tom periodu bio je i predsednik Odbora za Kosovo i Metohiju parlamenta, kao i član više radnih tela i skupštinskih odbora
 • 2000 - 2003.
  poslanik u Veću građana Savezne Skupštine
 • oktobar 2000 - januar 2001.
  u prelaznoj Vladi Republike Srbije obavljao funkciju ministra za lokalnu samoupravu
 • 1997 - 2001.
  obavljao funkcije: predsednika Upravnog odbora Studentskog centra Priština, predsednika UO pokrajinskog Zavoda za zaštitu zdravlja, člana Saveta Univerziteta u Prištini
 • 1997 – 2001.
  načelnik Kosovskog okruga
 • 1995 – 1997.
  zamenik načelnika Kosovskog okruga
 • 1992 – 1995.
  pomoćnik načelnika Kosovskog okruga
 • 1990 - 1992.
  predsednik Privremenog opštinskog veća po raspuštanju skupštine opštine Kačanik
 • 1990 - 1992.
  savetnik u Vladi Republike Srbije
 • 1989 - 1990.
  savetnik u Izvršnom veću Republike Srbije
 • 1987 - 1989.
  sekretar komisije za sprečavanje iseljavanja i povratak odseljenih SO Kosovo Polje u novoformiranoj opštini Kosovo Polje
 • član Socijalističke partije Srbije od njenog osnivanja 1990. godine.

Zamenici generalnog sekretara:

Srđan Smiljanić
Kontakt tel. 011/3026-100

Branko Marinković, dipl.pravnik

Kontakt tel. 011/3026-100

Generalni sekretar Narodne skupštine ima zamenika koji mu pomaže u radu i zamenjuje ga u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti.

Zamenika generalnog sekretara imenuje Narodna skupština, na predlog generalnog sekretara uz saglasnost predsednika Narodne skupštine.

Broj zamenika generalnog sekretara utvrđuje se Poslovnikom.

Zamenik generalnog sekretara je za svoj rad odgovoran Narodnoj skupštini, predsedniku Narodne skupštine i generalnom sekretaru.

Funkcija zamenika generalnog sekretara prestaje danom imenovanja zamenika generalnog sekretara novog saziva Narodne skupštine, ostavkom ili razrešenjem.

(član 34. Zakona o Narodnoj skupštini)


SRĐAN SMILJANIĆ

Funkcija:

Zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine

Datum rođenja

16. maj 1979.

Mesto prebivališta

Beograd

Zanimanje

diplomirani pravnik


Biografija

Obrazovanje:

 • Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine;
 • MBA – Master of Business and Administration 2012/2013, državni univerzitet Carlos III, Madrid, Španija – finansijska i poslovna ekonomija, međunarodno poslovanje, strateško upravljanje i operacionalno rukovođenje, rukovođenje ljudskim resursima i strategija marketinga, analiza tržišta i upravljanje snabdevačima, menadžersko računovodstvo, a po preporuci profesora sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i poslodavca;
 • Osnovnu školu i gimnaziju završio u Beogradu.
Radno iskustvo:

 • Generalni sekretar Narodne skupštine od marta 2019. do oktobra 2020. godine;
 • Sekretar Republičke izborne komisije od novembra 2015. godine -;
 • Zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine od maja 2014. godine - marta 2019;
 • Član Republičke izborne komisije od maja 2014. do novembra 2015. godine;
 • Član Gradske izborne komisije od decembra 2017. godine -;
 • Nacionalni projektni direktor – Projekat UNDP-a „Jačanje kontrolne funkcije i transparentnosti Narodne skupštine“ od maja 2014. do septembra 2015. godine;
 • U Raiffeisen banka a.d. Beograd zaposlen do maja 2014. godine u Sektoru za pravne poslove – Odeljenju za pravne poslove sa privredom na mestu višeg saradnika za pravne poslove sa privredom i to na izradi ugovora i odluka Banke iz delokruga poslova sa privredom, davanju pravnih mišljenja u vezi direktne primene propisa, primeni akata za sud i druge organe kao i zastupanje Banke pred sudovima i drugim organima;
 • U Point Group zaposlen kao pravni savetnik od novembra 2005. godine do avgusta 2011. godine na poslovima finansijskog i pravnog konsaltinga, konsaltinga kod dokapitalizacija i trgovanja hartijama od vrednosti, preuzimanja akcionarskog kapitala, kupoprodaje udela i otkupa potraživanja;
 • U Mobtel Srbija (Telenor Srbija) od septembra 1998. godine do januara 2003. godine na poslovima u pravnom sektoru i u BK Telekomu od marta 1997. godine do juna 1998. godine na poslovima telekomunikacije/ispitivanje tržišta.
Jezici:

 • Engleski i španski jezik
Poznavanje rada na kompjuteru:

 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
Ostalo:

 • Položen državni stručni ispit za rad u državnim organima.

BRANKO MARINKOVIĆ

Funkcija:

Zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine

Datum rođenja

2. oktobar 1980.

Mesto prebivališta

Beograd

Zanimanje

diplomirani pravnik


Biografija

Obrazovanje:

 • Diplomatska akademija - Ministarstvo spoljnih poslova - Program osnovne diplomatske obuke;
 • Diplomirao na Pravnom fakultetu u Nišu;
 • Diplomirao na studijama prvog stepena na Elektronskom fakultetu u Nišu i stekao zvanje -inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku i informatiku;
 • Gimnaziju započeo u Surdulici, maturirao u Vinfildu, Luizijana, SAD u okviru međunarodnog programa - Pacific intercultural exchange– kao učenik generacije i kao jedan od najboljih polaznika nagrađen Sertifikatom sa odlikom.
Iskustvo u struci:

 • Pružanje besplatne pravne pomoći - Program OEBS-a, Advokatske komore Niš i Pravnog fakulteta u Nišu „Pravna Klinika“, maj 2009 - novembar 2009. i preporučen za dalji rad od strane Pravnog fakulteta u Nišu i Advokatske komore Niš;
 • Jedan od pobednika međunarodnog Mootcourt takmičenja u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, 2011 – odlično poznavanje međunarodnog prava iz oblasti ljudskih prava i međunarodnog procesnog prava;
 • Advokatski pripravnik 2011–2012;
 • Mlađi savetnik u Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije 2012–2014;
 • Savetnik u Generalnom sekretarijatu Narodne skupštine jun 2014 – oktobar 2014;
 • Zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine oktobar 2014 -;
 • Zamenik sekretara Republičke izborne komisije 2016 -.
U okviru Službe Narodne skupštine, pored redovnog posla:

 • Kontakt osoba ispred Narodne skupštine u Radnoj grupi Ministarstva pravde za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2013-2018;
 • Kontakt osoba sa Grupom Saveta Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO);
 • Nacionalni projektni direktor UNDP Projekta "Jačanje nadzorne funkcije i javnosti rada Narodne skupštine Republike Srbije"
 • Predsednik Uređivačkog odbora internet stranice Narodne skupštine;
 • Sertifikovani interni instruktor za obuku i korišćenje sistema e-Parlament.
Jezici:

 • Aktivno znanje engleskog jezika, pasivno znanje francuskog jezika, dobro poznavanje bugarskog jezika.
Ostalo:

 • Položen državni ispit


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
subota, 2. jul
 • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja