Generalni sekretar i zamenik generalnog sekretara

Generalni sekretar:

Svetislava Bulajić, magistar pravnih nauka

Kontakt tel. 011/3026-163; 3026-243

e-mail: sekretar@parlament.rs

Generalnog sekretara Narodne skupštine imenuje Narodna skupština, na predlog predsednika Narodne skupštine.

Generalni sekretar pomaže predsedniku i potpredsednicima Narodne u pripremanju sednica Narodne skupštine, stara se o sprovođenju odluka i zaključaka Narodne skupštine, rukovodi Službom i vrši druge poslove utvrđene zakonom i Poslovnikom.

Generalni sekretar je za svoj rad odgovoran Narodnoj skupštini i predsedniku Narodne skupštine.Funkcija generalnog sekretara prestaje danom imenovanja generalnog sekretara novog saziva Narodne skupštine, ostavkom ili razrešenjem.

(član 33. Zakona o Narodnoj skupštini)


SVETISLAVA BULAJIĆ

Funkcija:

Generalni sekretar Narodne skupštine

Datum rođenja

4. jun 1964.

Mesto prebivališta

Beograd

Zanimanje

magistar pravnih nauka


Biografija

OBRAZOVANJE:

Pohađani univerziteti i stečena akademska zvanja

• Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, diplomirani pravnik, summa cum laude, 1987.

• Univerzitet Pariz I, Panthèon-Sorbonne, slobodne magistarske studije (auditeur libre), akademska 1990-1991.

• Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, magistar pravnih nauka, 1998.

• Univerzitet u Connecticut-u, SAD, Pravni fakultet, LL.M (magistar pravnih nauka), summa cum laude 2011.

• Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorske studije, (odobrena tema doktorske disertacije „Originalizam, američki prilog teoriji tumačenja ustava“), 2013.


Akademske nagrade i stipendije

• Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Osnovne studije (1983-1987): nagrade za uspeh na pojedinačnim godinama studija

• Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Poslediplomske studije na Međunarodno-pravnom i Ustavno-pravno-političkom smeru: stipendija beogradskog Univerziteta za mlade naučno-istraživačke kadrove (1987-1990)

• Institut za Federalizam, Univerzitet u Friburu, Švajcarska: EUROregions, Evropski Letnji Univerzitet, stipendija Saveta Evrope (28. avgust - 17. septembar 1988)

• Univerzitet Pariz I, Panthèon-Sorbonne, magistarske studije: stipendija francuske vlade (1990-1991)

• Salcburški Seminar: Sesija 307 – Američko pravo i pravne institucije: stipendija Seminara (25. jul – 6. avgust, 1993)

• Univerzitet u Salcburgu, Austrija: Katedra za međunarodno i strano javno pravo, stipendija za istraživanje u oblasti demokratije i zaštite ljudskih prava (maj-jun 1994)

• Univerzitet u Connecticut-u, SAD, Pravni fakultet, magistarske studije (LL.M): stipendija Ron Brown (1997-1998)

• Centralno-evropski Univerzitet, Budimpešta, Letnji program: stipendija Univerziteta (jul-avgust 1999)

• Univerzitet Ilinois u Čikagu, Letnji program interuniverzitetske saradnje beogradskog i čikaškog univerziteta (jul 2000)

• Vrhovni Sud SAD, Istorijsko društvo, Seminar o federalizmu: stipendija Istorijskog društva Vrhovnog Suda SAD, Vašington (jun 2002)

• Jednomesečna stipendija Evropske Komisije, Program univerzitetske saradnje i razmene Erasmus Mundus, projekat Basileus (Balkans Academic Scheme for the Internationalisation of Learning in cooperation with EU universities), Univerzitet ‘La Sapienza’, Rim, Italija (oktobar 2009)

• Promoting Tolerance 2014 Program - program Friedrich Naumann Fondacije za slobodu (FNF) i Američkog jevrejskog Komiteta (AJC): seminar u Sofiji, Bugarska (jun 2014) i studijski boravak u SAD (oktobar 2014)


ZNANJE JEZIKA:

• vlada engleskim i francuskim jezikom
• služi se italijanskim, ruskim i mađarskim jezikom

VEŠTINE I OSTALE SPOSOBNOSTI:

• pedagoško i istraživačko iskustvo
• konsultantsko-menadžersko iskustvo (OEBS, Savet Evrope, Evropska Komisija, Svetska Banka, i dr.)
• obučena za medijaciju i nenasilnu komunikaciju
• obučena za rad na računarima


RADNO ISKUSTVO:

• Asistent-pripravnik, i kasnije asistent na predmetu Ustavno pravo, Katedra za javno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 1989-2009. (nastava iz oblasti teorije, istorije, uporednog i pozitivnog Ustavnog prava, kao i sudske prakse);

• Asistent na predmetu Politički sistem, Katedra za javno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, od 2009. do 2014, kao i nastava na engleskom jeziku na predmetima poslediplomskih studija Uvod u pravo Evropske unije, odnosno Sudska zaštita u pravu Evropske unije; aktuelna istraživačka agenda – institucionalni dizajn EU);

• IREX (International Research and Exchange Board), Vašington, SAD, spoljni saradnik za bivšu Jugoslaviju, 1999-2003. (rad na projektu akademske saradnje i razmene studenata i naučnih kadrova u okviru različitih programa, poput Ron Brown Programa, Fulbrajt programa i sl.);

• CECL (Centar za evropsko Ustavno pravo), Atina, Grčka, “Rigas Network” projekat, saradnik za Srbiju i Crnu Goru (SR Jugoslaviju), od 2000. do 2004. (priprema seminara, izrada projektnih dokumenata, ažuriranje baze podataka o relevantnim promenama domaćeg zakonodavstva, itd.);

• OEBS/ODIHR posmatračka Misija, izbori za Narodnu skupštinu Republike Srbije 2000. (22. novembar - 30. decembar 2000), zamenik Pravnog savetnika Misije;

• OEBS, Misija pri Srbiji i Crnoj Gori, Odeljenje za medije, pravni konsultant od marta 2001. do novembra 2005. (rad na reformama medijskog zakonodavstva, naročito Zakona o radiodifuziji, Zakona o javnom informisanju, Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kao i uspostavljanju republičkih nezavisnih tela u ovim oblastima, promociji ovih zakona i tela, organizovanju okruglih stolova, treninga i seminara o slobodi štampe i javnom servisu, a u saradnji sa nevladinim sektorom i medijskim udruženjima);

• Ekspert-saradnik/redaktor, Projekat Fonda za otvoreno društvo Srbije „Monitoring procesa približavanja Srbije Evropskoj Uniji - Kapaciteti državnih institucija za izvršavanje preuzetih obaveza“ (2006);

• Ekspert-saradnik, Projekat zakonodavne reforme Ministarstva za ljudska i manjinska prava SCG, u saradnji sa Evropskim centrom za manjinska pitanja i Danskim Institutom za ljudska prava (2006);

• Ekspert konsultant Svetske banke na projektu reforme pravosuđa (februar 2008. do januara 2011), odgovorna za formulaciju i implementaciju programa podrške pravosudnom sistemu Srbije, uključiv komentar zakonodavstva, podzakonskih i drugih reformskih akata, staranje o budžetu projekta, koordinaciju sa Ministarstvom pravde, akademskom zajednicom, nevladinim sektorom i inostranim partnerima);

• Univerzitet u Connecticut-u, Pravni fakultet, gostujući predavač na master programu o američkom pravu i pravnim institucijama, i pomoćnik Direktora za međunarodne programe odgovorna za administraciju master i drugih međunarodnih programa, kao i uspostavljanje doktorskih studija (januar 2011. do januara 2012).


OSTALA ANAGAŽOVANJA:

• Pravni savetnik potpredsednika Ustavne komisije Narodne skupštine Republike Srbije (2003);

• Član ekspertske grupe Predsednika Republike Srbije za izradu modela Ustava Srbije (2004-2005);

• Kandidat za sudiju Ustavnog suda Srbije na predlog Predsednika Republike (jun 2005);

• Narodni poslanik u sazivu Narodne skupštine Republike Srbije od 31. maja 2012. do 16. juna 2014, a posredstvom tog mandata i član parlamentarne delegacije pri Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope (član Pravnog Komiteta, i njegovog Potkomiteta za izbor sudija Suda za ljudska prava, te član Socijalnog Komiteta), kao i Potpredsednik Parlamentarne skupštine Mediterana;

• Kandidat Vlade Republike Srbije za Generalnog Sekretara Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (maj – oktobar 2015);

• Član više strukovnih udruženja: Udruženja za Ustavno pravo Srbije, Udruženja Fulbrajtovih stipendista Srbije, srpskog Ron Brown Udruženja, i Udruženja francuskih diplomaca (ADEF - Association des Diplômés de l'Ensignement Superiéur Français).

VAŽNIJI RADOVI:

Najčešće postavljana pitanja o Zakonu o radiodifuziji Republike Srbije, izd. Misije OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori, na srpskom i engleskom jeziku, 142 str., Beograd, 2003.

• 45 godina Ustavnog saveta francuske Pete republike, u Ustav kao Lex superior, Povodom 75 godina života i 50 godina naučnog rada Pavla Nikolića, izd. Udruženje za Ustavno pravo Srbije, Beograd, 2004.

Vodič kroz Zakon o slobodnom pristupu informacijama (ko-autor), izd. Fondacije za otvoreno društvo Srbije, na srpskom i engleskom jeziku, 94 str., Beograd, 2005.

Law of Nationality and the Dissolution of Yugoslavia (saopštenje na engleskom jeziku na skupu ”Citizenship or Nationality? Dual Citizenship as A Legal Problem” Instituta za pravne studije Akademije nauka Republike Mađarske, 3. oktobar 2005, Budimpešta), prilog projektu „Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU“ Pravnog fakulteta u Beogradu, 2005.

Čuvar francuskog ustava, izd. „Službeni Glasnik“ Beograd, 2006, 162 str.

Evropeizacija Srbije, Kapaciteti organa vlasti i lokalnih organa (samo)uprave, Monitoring procesa evropeizacije društvenog, ekonomskog, političkog i pravnog prostora Srbije, (ko-autor), izd. Fond za otvoreno društvo Srbije, Beograd 2006, 142 str.

O prestanku poslaničkog mandata – sa posebnim osvrtom na oduzimanje mandata usled prestanka članstva u političkoj stranci odnosno koaliciji, prilog projektu „Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU“ Pravnog fakulteta u Beogradu, 2007.

Value jurisprudence in contemporary constitutional review: A challenge before Serbia, VII Svetski Kongres Međunarodnog udruženja za Ustavno pravo, referat na engleskom jeziku prihvaćen za raspravu na Radionici 15: Balancing and proportionality in constitutional review, Atina, jun 2007.

Historical background to the American controversy over originalist approach to constitutional interpretation – lesson to be learned from, prilog projektu „Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU“ Pravnog fakulteta u Beogradu, 2008.

American Federalism and the EU Institutional Design Revisited, prilog projektu „Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU“ Pravnog fakulteta u Beogradu, 2013.

Ustav i prava građana, ko-autor, udžbenik za treći razred srednjih stručnih škola i IV razred gimnazije, izd. „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“, I izdanje Beograd 2006, 170 str., do unapređenog i dopunjenog IV izdanja, Beograd 2013, 190 str.

Originalizam, američki prilog teoriji tumačenja ustava, doktorska disertacija u pripremi.


Zamenici generalnog sekretara:

Srđan Smiljanić, dipl.pravnik

Kontakt tel. 011/3026-100

Branko Marinković, dipl.pravnik
Kontakt tel. 011/3026-100

Generalni sekretar Narodne skupštine ima zamenika koji mu pomaže u radu i zamenjuje ga u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti.

Zamenika generalnog sekretara imenuje Narodna skupština, na predlog generalnog sekretara uz saglasnost predsednika Narodne skupštine.

Broj zamenika generalnog sekretara utvrđuje se Poslovnikom.

Zamenik generalnog sekretara je za svoj rad odgovoran Narodnoj skupštini, predsedniku Narodne skupštine i generalnom sekretaru.

Funkcija zamenika generalnog sekretara prestaje danom imenovanja zamenika generalnog sekretara novog saziva Narodne skupštine, ostavkom ili razrešenjem.

(član 34. Zakona o Narodnoj skupštini)


SRĐAN SMILJANIĆ

Funkcija:

Zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine

Datum rođenja

16. maj 1979.

Mesto prebivališta

Beograd

Zanimanje

diplomirani pravnik


Biografija

Obrazovanje:

• MBA – Master of Business and Administration 2012/2013, državni univerzitet Carlos III, Madrid Španija – finansijska i poslovna ekonomija, međunarodno poslovanje, strateško upravljanje i operacionalno rukovođenje, rukovođenje ljudskim resursima i strategija marketinga, analiza tržišta i upravljanje snabdevačima, menadžersko računovodstvo, a po preporuci profesora sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i poslodavca;
• Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine;
• Osnovnu školu i gimnaziju završio u Beogradu.

Radno iskustvo:

U Raiffeisen banka a.d. Beograd zaposlen od avgusta 2011. godine u Sektoru za pravne poslove – Odeljenju za pravne poslove sa privredom na mestu višeg saradnika za pravne poslove sa privredom i to na izradi ugovora i odluka Banke iz delokruga poslova sa privredom, davanju pravnih mišljenja u vezi direktne primene propisa, primeni akata za sud i druge organe kao i zastupanje Banke pred sudovima i drugim organima;
• U Point Group Holding kompaniji zaposlen kao pravni savetnik od novembra 2005. godine do avgusta 2011. godine na poslovima finansijskog i pravnog konsaltinga, konsaltinga kod dokapitalizacija i trgovanja hartijama od vrednosti, preuzimanja akcionarskog kapitala, kupoprodaje udela i otkupa potraživanja;
• U Mobtel Srbija (Telenor Srbija) od septembra 1998. godine do januara 2003. godine na poslovima u pravnom sektoru i u BK Telekomu od marta 1997. godine do juna 1998. godine na poslovima telekomunikacije/ispitivanje tržišta.

Jezici:

• Engleski i španski jezik

Poznavanje rada na kompjuteru:

•   
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)


BRANKO MARINKOVIĆ

Funkcija:

Zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine

Datum rođenja

2. oktobar 1980.

Mesto prebivališta

Beograd

Zanimanje

diplomirani pravnik


Biografija

Obrazovanje:

 • Diplomatska akademija - Ministarstvo spoljnih poslova - Program osnovne diplomatske obuke;
 • Diplomirao na Pravnom fakultetu u Nišu;
 • Diplomirao na studijama prvog stepena na Elektronskom fakultetu u Nišu i stekao zvanje -inženjer elektrotehnike za računarsku tehniku i informatiku;
 • Gimnaziju započeo u Surdulici, maturirao u Vinfildu, Luizijana, SAD u okviru međunarodnog programa - Pacific intercultural exchangekao učenik generacije i kao jedan od najboljih polaznika nagrađen Sertifikatom sa odlikom.

Iskustvo u struci:

 • Pružanje besplatne pravne pomoći - Program OEBS-a, Advokatske komore Niš i Pravnog fakulteta u Nišu „Pravna Klinika“, maj 2009 - novembar 2009. i preporučen za dalji rad od strane Pravnog fakulteta u Nišu i Advokatske komore Niš;
 • Jedan od pobednika međunarodnog Mootcourt takmičenja u simulaciji suđenja pred Evrpskim sudom za ljudska prava u Strazburu, 2011 – odlično poznavanje međunarodnog prava iz oblasti ljudskih prava i međunarodnog procesnog prava;
 • Advokatski pripravnik 2011-2012;
 • Pripravnik - mlađi savetnik u Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije 2012-2013;
 • Mlađi savetnik u Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije 2013-2014;
 • Generalni sekretarijat Narodne skupštine 2014 -

U okviru Službe Narodne skupštine, pored redovnog posla:

 • Kontakt osoba ispred Narodne skupštine u Radnoj grupi Ministarstva pravde za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 2013-2018;
 • Savetnik u nacionalnom ogranku Globalne organizacije parlamentaraca za borbu protiv korupcije u Srbiji;
 • Savetnik pri Komisiji za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija Narodne skupštine;
 • Član uređivačkog odbora „Kvorum“ – informativni bilten Narodne skupštine;
 • Član uređivačkog odbora „Infobil“ – informativni bilten za zaposlene Narodne skupštine;
 • Sertifikovani interni instruktor za obuku i korišćenje sistema e-Parlament.
Jezici:

 • Aktivno znanje engleskog jezika, pasivno znanje francuskog jezika, dobro poznavanje bugarskog jezika.