Zakoni u proceduri

Naziv Datum Predlagač Preuzmi
Predlog ustavnog zakona za sprovođenje Akta o promeni Ustava Republike Srbije 29. novembar 2021. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo PDF
Predlog zakona o kulturnom nasleđu 26. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o pravima korisnika usluga privremenog smeštaja u socijalnoj zaštiti 26. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 26. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju 26. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju 26. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prosvetnoj inspekciji 26. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju 26. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Banca Intesa AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta Ruma - Šabac - Loznica 26. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o davanju dozvola članovima porodica osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava za bavljenje plaćenim delatnostima 26. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima 19. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa AD Beograd i Raiffeisen banke a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za jačanje transportnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji 19. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji 19. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o inovacionoj delatnosti 19. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru 19. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona zaposlenima u javnim službama 19. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave 19. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave 19. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana 4. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona 4. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji 4. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o budžetskoj inspekciji 4. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 4. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica 4. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o budžetskom sistemu 4. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu 4. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara 4. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o regulisanju obaveza Republike Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu korišćenja sredstava opšte alokacije specijalnih prava vučenja odobrenih odlukom Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda od 2. avgusta 2021. godine 4. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2020. godinu 4. novembar 2021. Vlada Republike Srbije PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave 28. oktobar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju 28. oktobar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine 22. oktobar 2021. Vlada Republike Srbije PDF , DOC
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica 12. maj 2021. narodni poslanik Miodrag Linta PDF
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izbeglicama 23. mart 2021. narodni poslanik Miodrag Linta PDF
Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o elektronskim medijima 9. mart 2021. narodni poslanik Marijan Rističević PDF