POSLOVNIK NARODNE SKUPŠTINE

XX. SLUŽBA NARODNE SKUPŠTINE

Član 293.

Službom Narodne skupštine rukovodi i za njen rad je odgovoran generalni sekretar Narodne skupštine.

Služba Narodne skupštine obavlja stručne i druge poslove za potrebe Narodne skupštine, radnih tela Narodne skupštine, narodnih poslanika, predsednika i potpredsednika Narodne skupštine i poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini, i to:

- učestvuje u pripremanju i organizovanju sednica Narodne skupštine i njenih radnih tela i izrađuje izveštaje, zapisnike i stenografske beleške sa tih sednica;

- izrađuje tekstove usvojenih zakona i drugih opštih akata, radi objavljivanja;

- priprema i čuva izvornike zakona i drugih opštih akata koje donosi Narodna skupština;

- za potrebe nadležnog radnog tela, priprema projekciju potrebnih sredstava za rad Narodne skupštine;

- obavlja stručne i druge poslove u vezi s ostvarivanjem međunarodne parlamentarne saradnje;

- priprema predloge akata i druge materijale, na zahtev narodnih poslanika i radnih tela Narodne skupštine;

- daje usmena i pisana stručna mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine, na zahtev narodnih poslanika, radnih tela Narodne skupštine i poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini,

- na zahtev nadležnog odbora, prosleđuje predstavke i predloge nadležnom organu i o tome obaveštava njihovog podnosioca;

- prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korišćenje i razmenu informativno-dokumentacione materijale potrebne za rad narodnih poslanika, radnih tela Narodne skupštine i poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini;

- organizuje saradnju s predstavnicima sredstava javnog informisanja i obezbeđuje uslove za njihov rad;

- obavlja poslove u vezi s ostvarivanjem statusnih i materijalnih prava narodnih poslanika;

- uređuje i izdaje odgovarajuće publikacije informativnog karaktera;

- obavlja poslove kancelarijskog poslovanja i računovodstvene, materijalno-finansijske i administrativno-tehničke poslove;

- obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, ovim poslovnikom i drugim aktima Narodne skupštine i njenih radnih tela.

Član 294.

Red u zgradi Narodne skupštine i u drugim prostorijama u kojima Narodna skupština radi održava služba obezbeđenja Ministarstva unutrašnjih poslava, u skladu sa zakonom i odlukom o unurašnjem redu.

O sprovođenju odluke iz stava 1. ovog člana staraju se predsednik Narodne skupštine i generalni sekretar Narodne skupštine.

Ovlašćena službena lica državnih organa ne mogu da imaju pristup u prostorije iz stava 1. ovog člana, niti da preduzimaju bilo kakve mere, bez odobrenja predsednika Narodne skupštine.

Nošenje oružja u zgradi Narodne skupštine dozvoljeno je samo licima ovlašćenim za održavanje reda u zgradi Narodne skupštine, u skladu sa odlukom o unutrašnjem redu.

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
sreda, 6. decembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja