Aktivnosti u oblasti regionalne saradnje

Narodna skupština Republike Srbije i Odbor za evropske integracije, učestvuju u brojnim regionalnim aktivnostima i regionalnim projektima u oblasti evropskih integracija. Regionalna saradnja se realizuje kroz aktivnosti stalne delegacije u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (PS PSJIE), saradnju sa Regionalnim savetom za saradnju (RSS), kroz učešće u radu Konferencije odbora za evropske integracije zemalja učesnica procesa stabilizacije i pridruživanja Jugoistočne Evrope (KOSAP), kao i kroz bilateralne odnose sa parlamentima zemalja u regionu.


Parlamentarna skupština Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (PS PSJIE)

Parlamentarna skupština Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi je uspostavljena 10. maja 2014. godine i predstavlja institucionalizaciju dugogodišnje parlamentarne saradnje dvanaest zemalja učesnica Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi.

Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi (PS JIE) je pokrenut 1996. godine sa ciljem transformacije Jugoistočne Evrope u region stabilnosti, bezbednosti i saradnje u skladu sa evropskim integracionim tokovima, a kroz unapređenje međusobnog dijaloga i saradnje na svim nivoima i u oblastima od zajedničkog interesa. U radu PS JIE u svojstvu punopravnih članova učestvuje dvanaest zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Severna Makedonija, Moldavija, Rumunija, Srbija, Slovenija i Turska. Republika Srbija se uključila u punom kapacitetu u aktivnosti PS JIE na Samitu u Skoplju održanom u oktobru 2000. godine. Osnovni dokument PS JIE je Povelja o dobrosusedskim odnosima, stabilnosti, bezbednosti i saradnji u Jugoistočnoj Evropi, usvojena 2000. godine u Bukureštu.

Parlamentarna dimenzija PS JIE je pokrenuta na Konferenciji predsednika parlamenata u Atini, 15-16. oktobra 1997. godine, kada se javila potreba za intenzivnijom saradnjom parlamenata, kao logičan sled već uspostavljene saradnje na vladinom/ministarskom nivou. Parlamentarna dimenzija PS JIE se pre uspostavljanja Parlamentarne skupštine odvijala na nivou sastanaka nacionalnih koordinatora, Radne grupe za unapređenje parlamentarne dimenzije PS JIE, godišnje konferencije predsednika parlamenata zemalja učesnica PS JIE, kao i međunarodnih konferencija na teme od interesa za region JIE.

Osnivački akt Parlamentarne skupštine PS JIE je Deklaracija o formiranju Parlamentarne skupštine PS JIE, usvojena 10. maja 2014. godine u Bukureštu. Usvajanjem Deklaracije završen je proces institucionalizacije parlamentarne saradnje 12 država učesnica u PS JIE. Time su ispunjeni osnovni uslovi za transformisanje parlamentarne dimenzije Parlamentarne skupštine PS JIE – primena mehanizma odlučivanja i osnivanje tri Generalna odbora zadužena za posebna pitanja, naime za: 1) ekonomiju, infrastrukturu i energetiku, 2) pravosuđe, unutrašnje poslove i bezbednosnu saradnju, i 3) socijalni razvoj, obrazovanje, istraživanje i nauku. Aktivnosti Parlamentarne skupštine PS JIE se odvijaju na nivou plenarnih sednica, sastanaka Stalnog odbora i Generalnog komiteta za ekonomiju, energetiku i infrastrukturu, Generalnog komiteta za pravosuđe, unutrašnje poslove i saradnju u oblasti bezbednosti i Generalnog komiteta za za društveni razvoj, obrazovanje i nauku.

Stalna delegacija Narodne skupštine ima četiri člana i četiri zamenika člana, a predsednik Delegacije je predsednik Narodne skupštine. Plenarna sednica se održava jednom godišnje u parlamentu koji predsedava PS JIE, dok se sastanci tri generalna odbora održavaju jednom godišnje u parlamentu iz koga je izabran predsednik generalnog odbora. Stručnu i operativnu podršku pruža Regionalni sekretarijat za parlamentarnu saradnju sa sedištem u Sofiji, Regionalni savet za saradnju sa sedištem u Sarajevu i mreža nacionalnih koordinatora.

Regionalni savet za saradnju (RSS) sa sedištem u Sarajevu

Odbor za evropske integracije ima razvijenu saradnju sa Regionalnim savetom za saradnju, sa sedištem u Sarajevu, u okviru različitih projekata koji podrazumevaju pripremu administrativnih kapaciteta za članstvo Republike Srbije u EU. U proteklom periodu saradnja se uglavnom odvijala kroz logističku podršku Regionalnog saveta za saradnju predsedavajućem Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi.


Konferencija odbora za evropske integracije zemalja učesnica procesa stabilizacije i pridruživanja Jugoistočne Evrope (KOSAP)

Članovi Odbora za evropske integracije redovno učestvuju u radu Konferencije odbora za evropske integracije/poslove zemalja učesnica Procesa stabilizacije i pridruživanja Jugoistočne Evrope (KOSAP). Konferencija predstavlja forum za redovnu razmenu mišljenja koja se odnose na Proces stabilizacije i pridruživanja, program učlanjivanja u EU zemalja u Procesu, kao i proces proširenja EU. Zemlje članice predsedavaju po abecednom redu. Konferencija može uputiti svoje dokumente parlamentima zemalja članica Konferencije, Evropskom parlamentu, KOSAK-u, institucijama Evropske unije i drugim telima ako odluči. Na kraju svakog sastanka se usvaja zajednička izjava. Konferencija ima svoj Poslovnik o radu.

Do sada su održane sledeće KOSAP konferencije:

 • Petnaesta Konferencija, 2019. godine u Beogradu,
 • Četrnaesta Konferencija, 2018. godine u Podgorici,
 • Trinaesta Konferencija, 2018. godine u Skoplju,
 • Dvanaesta Konferencija, 2016. godine u Sarajevu,
 • Jedanaesta Konferencija, 2015. godine u Tirani,
 • Deseta Konferencija, 2015. godine u Beogradu,
 • Deveta Konferencija, 2014. godine u Bečićima,
 • Osma Konferencija, 2013. godine u Skoplju,
 • Sedma Konferencija, 2013. godine u Sarajevu,
 • Šesta Konferencija, 2012. godine u Tirani,
 • Peta Konferencija, 2009. godine u Beogradu,
 • Četvrta Konferencija, 2009. godine u Cetinju,
 • Treća Konferencija, 2006. godine u Skoplju,
 • Druga Konferencija, 2006. godine u Zagrebu,
 • Prva Konferencija, 2005. godine u Sarajevu.
Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2