Partneri

IZJAVA O SARADNjI, potpisana između Narodne skupštine, Ambasade Švajcarske konfederacije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), dana 5. septembra 2012. godine.

Datum početka projekta: 5. septembar 2012. godine

Datum okončanja projekta: 15. avgust 2015. godine

Ukupna vrednost projekta iznosi: 1.206.560 američkih dolara

Potpisivanjem IZJAVE O SARADNjI zvanično je započelo sprovođenje projekta pod nazivom “Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.Svrha projekta jeste uspostavljanje i razvoj kapaciteta timova zaposlenih u Službi odbora Narodne skupštine za potrebe vršenja nadzora, unapređenje informisanosti i uključenosti građana u rad Narodne skupštine sa posebnim osvrtom na mehanizme nadzora i kontrole, primena uspešnih mehanizama za informisanje građana u skupštinama opština, kao i uspostavljanje efikasnog sistema za praćenje javne potrošnje iz državnog budžeta od strane narodnih poslanika.

MEMORANDUM O SARADNJI potpisan je između Narodne skupštine i Vestminsterske fondacije za demokratiju dana 05. jula 2011. godine.

Datum početka projekta: 1. april 2011. godine

Datum okončanja projekta: 31. mart 2012. godine

Ukupna vrednost projekta: 118,000 £

Memorandumom o saradnji predviđeno je sprovođenje projekta pod nazivom „Jačanje zakonodavnih i kontrolnih kapaciteta Narodne skupštine“. Projekat ima za cilj unapređenje kapaciteta ljudskih resursa i istraživačkih kapaciteta Službe Narodne skupštine kao i unapređenje zakonodavne i kontrolne funkcije Narodne skupštine.

Posebna pažnja tokom sprovođenja projekta biće posvećena definisanju procedura i smernica za efikasnije upravljanje ljudskim resursima u Službi Narodne skupštine, unapređenje istraživačkog rada Službe i jačanje podrške narodnim poslanicima od strane Službe radi efikasnijeg obavljanja njihove funkcije.


MEMORANDUM O RAZUMEVANJU, potpisan između Narodne skupštine i OEBS-a (Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju).

Memorandumom o razumevanju predviđeno je sprovođenje projekta „Jačanje Narodne skupštine u efikasnom ispunjavanju njene zakonodavne i kontrolne funkcije“ uvođenjemsistema za elektronsko upravljanje zakonodavnom procedurom u Narodnoj skupštini (e-Parlament).

Datum početka projekta: 01. novembar 2010. godine

Datum okončanja projekta: 01. novembar 2012. godine

Ukupna vrednost projekta: 1,810,754.00 EUR


Donator implementacije projekta e-Parlament u Narodnoj skupštini


MEMORANDUM O SARADNJI potpisan između Narodne skupštine i NDI (Nacionalni Demokratski Institut), dana 18. decembra 2009. godine.

Memorandumom o saradnji predviđeno je planiranje i definisanje aktivnosti Narodne skupštine kroz programe koji imaju za cilj približavanje parlamenta građanima.

Cilj predloženih aktivnosti je jačanje predstavničke i zakonodavne funkcije kroz održavanje parlamentarnih foruma i javnih slušanja.

Memorandumom o saradnjipredviđeno je otvaranje kancelarija za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima, kaoi projekat stažiranjastudenata završnih godina fakultetau SlužbiNarodne skupštine.


MEMORANDUM O RAZUMEVANJU potpisan između Narodne skupštine i USAID-ovog Programa podele vlasti (Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj), dana 17. marta 2009. godine.

Datum okončanja programa: 31. jul 2011. godine.

Memorandumom o razumevanju predviđeno je jačanje kapaciteta Narodne skupštine sa ciljem poboljšanja razvoja organizacionih kapaciteta, ostvarivanjajavnosti rada i izgradnje finansijske nezavisnosti.

Aktivnosti predviđene Memorandumom su: pružanje podrške za uvođenje programa obuke iz oblasti višegodišnjeg plana razvoja Službe, pružanje podrške prilikom izrade internet prezentacije Narodne skupštine, kao iprilikom donošenja Odluke o strategiji komunikacije Službe Narodne skupštine.

U okviru finansijske nezavisnosti Narodne skupštine, predviđeno je da Program podele vlasti pruži podršku Narodnoj skupštini u vidu jačanja kapaciteta za planiranje, upravljanje i kontrolu trošenja sredstava iz skupštinskog budžeta.


MEMORANDUM O RAZUMEVANJU potpisan između Narodne skupštine i UNICEF-a (Dečji fond Ujedinjenih nacija), dana 19. novembra 2008. godine.

Memorandumom je predviđeno uspostavljanjedugoročnesaradnje,aradi ostvarivanja ciljeva koji su definisani Konvencijom UN-a o pravima deteta, Strategijom za smanjenje siromaštva, Milenijumskim ciljevima razvoja i Nacionalnim planom akcije za decu.

Osnovni princip na kome se zasniva Memorandum je poštovanje i zaštita prava detetai adolescenata, sa ciljem da se doprinese većoj i kvalitetnijoj ulozi skupštinskih odbora u upotrebi znanja i razumevanja prava deteta kroz analizu relevantnih predlogazakona, u praćenju politika i strategija kao ianalizebudžeta.

Aktivnosti predviđene Memorandumom su: edukacija narodnih poslanika, uspostavljanje i osnaživanje radnog tela Narodne skupštine koje će se u okviru svoje zakonodavne i kontrolne funkcije sistematski baviti pitanjima prava dece, razmatrati nova zakonska rešenja, uspostaviti saradnju sa medijima, stručnom javnošću, lokalnim samoupravama i udruženjima građana.


Projekat virtuelne interaktivne prezentacije Doma Narodne skupštine realizovan u saradnji Z Lab Medije, Zorana Andrića i Narodne skupštine.


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
petak, 8. decembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja