Portal za nadzor nad javnim finansijama

Portal za nadzor nad javnim finansijama predstavlja softverski alat kojim je obezbeđeno povezivanje Narodne skupštine sa postojećim sistemom u Ministarstvu finansija - Upravi za trezor, na način koji će narodnim poslanicima omogućiti neposredan pristup informacijama i obezbediti da na jednostavan i efikasan način prate trošenje sredstava iz budžeta Republike Srbije i vrše nadzor nad javnim finansijama.

Narodna skupština svrstava se u malu grupu nacionalnih palamenata koji na sličan način vrše nadzor nad trošenjem javnih finansija: Državni zbor Republike Slovenije, Parlament Brazila, Parlament Škotske i dr.

Portal sadrži podatke o utvrđenim aproprijacijama budžeta za tekuću godinu po direktnom korisniku budžeta, sa prikazom učešća svakog pojedinačnog budžeta direktnog korisnika u ukupnom budžetu, kao i prikaz budžeta po planiranim sredstvima po funkcionalnoj klasifikaciji i izvoru finansiranja. Pored ovih podataka, Portal sadrži i izveštaje o izvršenju budžeta po direktnim korisnicima po aproprijacijama, na osnovu kojih će za potrebe narodnih poslanika moći da se vrše unakrsne analize podataka o izvršenju budžeta po direktnim korisnicima.
Ovaj Portal je izrađen uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine“. Sadržaji prikazani na ovoj stranici ne predstavljaju nužno zvanične stavove UNDP-a i SDC-a.