Put zakona


Šta je načelni pretres predloga zakona?

Načelnim pretresom počinje postupak razmatranja i usvajanja predloga zakona u Narodnoj skupštini. Narodni poslanici u načelnom pretresu raspravljaju o predloženom zakonu sa stanovišta potrebe i razloga za donošenje zakona i načela na osnovu kojih su koncipirana predložena rešenja. Pre razmatranja na sednici Narodne skupštine, načelni pretres o predlogu zakona vodi se i na sednici nadležnog odbora. Ako nadležni odbor i Vlada, ako nije predlagač zakona, predlože Narodnoj skupštini da prihvati predlog zakona u načelu, dužni su da navedu da li predlog zakona prihvataju u celini ili sa izmenama, koje predlažu u formi amandmana.
Narodna skupština može, na predlog narodnog poslanika, odlučiti da se obavi zajednički načelni pretres o više predloga zakona koji su na dnevnom redu iste sednice, a međusobno su uslovljeni ili su predložena rešenja međusobno povezana.