Doneti zakoni

Naziv Datum Službeni glasnik Preuzmi
Zakon o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija 10. decembar 2016. 99-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 10. decembar 2016. 99-16 PDF , DOC
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu 10. decembar 2016. 99-16 PDF
Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002. godinu 23. decembar 2019. 95/19 PDF
Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2003. godinu 23. decembar 2019. 95/19 PDF
Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2004. godinu 23. decembar 2019. 95/19 PDF
Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2005. godinu 23. decembar 2019. 95/19 PDF
Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2006. godinu 23. decembar 2019. 95/19 PDF
Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu 23. decembar 2019. 95/19 PDF
Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2008. godinu 23. decembar 2019. 95/19 PDF
Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2009. godinu 23. decembar 2019. 95/19 PDF
Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. godinu 23. decembar 2019. 95/19 PDF
Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu 23. decembar 2019. 95/19 PDF
Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2012. godinu 23. decembar 2019. 95/19 PDF
Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu 23. decembar 2019. 95/19 PDF
Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2014. godinu 23. decembar 2019. 95/19 PDF
Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2015. godinu 23. decembar 2019. 95/19 PDF
Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2016. godinu 23. decembar 2019. 95/19 PDF
Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2017. godinu 23. decembar 2019. 95/19 PDF
Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2018. godinu 23. decembar 2019. 95/19 PDF
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II faza) 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o carinskoj službi 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu 7. decembar 2018. 95/18 PDF
Carinski zakon 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok" 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o Bor 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave 7. decembar 2018. 95/18 PDF , DOC
Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju 17. oktobar 2017. 94-17 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti 17. oktobar 2017. 94-17 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima 17. oktobar 2017. 94-17 PDF , DOC
Zakon o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu 17. oktobar 2017. 94-17 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela 23. novembar 2016. 94-16 PDF , DOC
Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije 23. novembar 2016. 94-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika 23. novembar 2016. 94-16 PDF , DOC
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici 23. novembar 2016. 94-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama 10. novembar 2016. 92-16 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd i Raiffeisen Banka a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas'' Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (III faza) 23. decembar 2019. 91/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti 23. decembar 2019. 91/19 PDF , DOC
Zakon o dopunama Zakona o prekršajima 23. decembar 2019. 91/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika 23. decembar 2019. 91/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu 23. decembar 2019. 91/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću 23. decembar 2019. 91/19 PDF , DOC
Zakon o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi 23. decembar 2019. 91/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja 23. decembar 2019. 91/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama 23. decembar 2019. 91/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma 23. decembar 2019. 91/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu 23. decembar 2019. 91/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima 23. decembar 2019. 91/19 PDF , DOC
Zakon o javnim nabavkama 23. decembar 2019. 91/19 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Australije o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja 28. jun 2018. 9/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju 28. jun 2018. 9/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Republike Srbije u Republici Sloveniji 28. jun 2018. 9/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti 28. jun 2018. 9/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Republike Azerbejdžan kao zajmodavca za finansiranje izgradnje deonica Ljig–Boljkovci, Boljkovci–Takovo i Takovo–Preljina auto-puta E-763 u Republici Srbiji od 2. februara 2012. godine 14. oktobar 2016. 9-16 (MU) PDF , DOC
Zakon o dopunama Zakona o javnim preduzećima 13. decembar 2019. 88/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije 13. decembar 2019. 88/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije 13. decembar 2019. 88/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti 13. decembar 2019. 88/19 PDF , DOC
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 27. septembar 2017. 88-17 PDF , DOC
Zakon o visokom obrazovanju 27. septembar 2017. 88-17 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa 9. novembar 2018. 87/18 PDF , DOC
Zakon o lobiranju 9. novembar 2018. 87/18 PDF , DOC
Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći 9. novembar 2018. 87/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera 9. novembar 2018. 87/18 PDF , DOC
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti 9. novembar 2018. 87/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o parničnom postupku 9. novembar 2018. 87/18 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova 9. novembar 2018. 87/18 PDF , DOC
Zakon o dobrovoljnom vatrogastvu 9. novembar 2018. 87/18 PDF , DOC
Zakon o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije 9. novembar 2018. 87/18 PDF , DOC
Zakon o kritičnoj infrastrukturi 9. novembar 2018. 87/18 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o zaštiti od požara 9. novembar 2018. 87/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju 9. novembar 2018. 87/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti 9. novembar 2018. 87/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima 9. novembar 2018. 87/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji 9. novembar 2018. 87/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama 9. novembar 2018. 87/18 PDF , DOC
Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama 9. novembar 2018. 87/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju 21. oktobar 2016. 87-16 PDF , DOC
Zakon o agencijskom zapošljavanju 6. decembar 2019. 86/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama 6. decembar 2019. 86/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave 6. decembar 2019. 86/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru 6. decembar 2019. 86/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave 6. decembar 2019. 86/19 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis 6. decembar 2019. 86/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara 6. decembar 2019. 86/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica 6. decembar 2019. 86/19 PDF , DOC
Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava 6. decembar 2019. 86/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 6. decembar 2019. 86/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu 6. decembar 2019. 86/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama 6. decembar 2019. 86/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana 6. decembar 2019. 86/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 6. decembar 2019. 86/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 6. decembar 2019. 86/19 PDF , DOC
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu 28. novembar 2019. 84/19 PDF
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi 26. oktobar 2018. 83/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila 26. oktobar 2018. 83/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju 26. oktobar 2018. 83/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju 26. oktobar 2018. 83/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe 26. oktobar 2018. 83/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju 26. oktobar 2018. 83/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata 26. oktobar 2018. 83/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji 26. oktobar 2018. 83/18 PDF , DOC
Zakon o građevinskim proizvodima 26. oktobar 2018. 83/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave 7. oktobar 2016. 83-16 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama 14. novembar 2019. 81/19 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu 28. avgust 2017. 80-17 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim pitanjima 22. jul 2019. 8/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnom prelazu za međunarodni drumski saobraćaj Preševo (Republika Srbija) - Tabanovce (Republika Severna Makedonija) 26. jul 2019. 8/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi o pravu da se učestvuje u poslovima lokalnih vlasti 15. jun 2018. 8/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene 31. oktobar 2019. 77/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda 31. oktobar 2019. 77/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti 31. oktobar 2019. 77/19 PDF , DOC
Zakon o poštanskim uslugama 31. oktobar 2019. 77/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine 12. oktobar 2018. 76/18 PDF , DOC
Zakon o alternativnim investicionim fondovima 10. oktobar 2019. 73/19 PDF , DOC
Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom 10. oktobar 2019. 73/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita 10. oktobar 2019. 73/19 PDF , DOC
Zakon o reviziji 10. oktobar 2019. 73/19 PDF , DOC
Zakon o računovodstvu 10. oktobar 2019. 73/19 PDF , DOC
Zakon o kontroli državne pomoći 10. oktobar 2019. 73/19 PDF , DOC
Zakon o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje 29. septembar 2018. 73/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju 29. septembar 2018. 73/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 29. septembar 2018. 73/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost 7. oktobar 2019. 72/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu 7. oktobar 2019. 72/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu 7. oktobar 2019. 72/19 PDF
Zakon o izmenama zakona o visokom obrazovanju 19. septembar 2019. 67/19 PDF , DOC
Zakon o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju 17. septembar 2019. 66/19 PDF , DOC
Zakon o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija 17. septembar 2019. 66/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima 17. septembar 2019. 66/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima 17. septembar 2019. 66/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda 17. septembar 2019. 66/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima 26. jun 2017. 62-17 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1981 (2018) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - unapređenje infrastrukture u oblasti zdravstvene zaštite u Srbiji 21. maj 2019. 6/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja usluga elektronske uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 21. maj 2019. 6/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 21. maj 2019. 6/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije poreske administracije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 21. maj 2019. 6/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora - Okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture, između Republike Srbije i Evropske investicione banke 21. maj 2019. 6/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Partnerstvo za lokalni razvoj između Republike Srbije i Evropske investicione banke 21. maj 2019. 6/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Preljina-Požega, između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca 21. maj 2019. 6/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija), između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca 21. maj 2019. 6/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 8. jun 2018. 6/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat pružanja podrške finansijskim institucijama u državnom vlasništvu) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 8. jun 2018. 6/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 8. jun 2018. 6/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim supstancama 24. jul 2018. 57/18 PDF , DOC
Zakon o presađivanju ljudskih organa 24. jul 2018. 57/18 PDF , DOC
Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima 24. jul 2018. 57/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti 26. jul 2019. 54/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju 26. jul 2019. 54/19 PDF , DOC
Zakon o robnim berzama 22. jul 2019. 52/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini 22. jul 2019. 52/19 PDF , DOC
Zakon o trgovini 22. jul 2019. 52/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ 22. jul 2019. 52/19 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”, Beograd (Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu) 23. maj 2017. 51-17 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd(projekat „Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A”) 23. maj 2017. 51-17 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o Agenciji za osiguranje depozita 23. maj 2017. 51-17 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o osiguranju depozita 23. maj 2017. 51-17 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama zakona o mirnom rešavanju radnih sporova 28. jun 2018. 50/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica 28. jun 2018. 50/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca 28. jun 2018. 50/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom 28. jun 2018. 50/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti 28. jun 2018. 50/18 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopuni zakona o zapošljavanju stranaca 28. jun 2018. 50/18 PDF , DOC
Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima 28. jun 2018. 50/18 PDF , DOC
Zakon o ratnim memorijalima 28. jun 2018. 50/18 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o međunarodnom drumskom saobraćaju 25. april 2019. 5/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Češkoj Republici 25. april 2019. 5/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Rondex Finance, Inc. o regulisanju neizmirenog duga Republike Srbije prema Rondex Finance, Inc. iz perioda klirinškog načina plaćanja 25. april 2019. 5/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske agencije za razvoj i institucije PROPARCO u Srbiji 25. april 2019. 5/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis 18. maj 2018. 5/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti urbanizma 18. maj 2018. 5/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko 18. maj 2018. 5/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta 18. maj 2018. 5/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju 18. maj 2018. 5/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine 18. maj 2018. 5/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola o izmeni člana 50(A) Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu i Protokola o izmeni člana 56. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu 18. maj 2018. 5/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara 8. jul 2019. 49/19 PDF , DOC
Zakon o komunalnoj miliciji 8. jul 2019. 49/19 PDF , DOC
Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije Projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina 8. jul 2019. 49/19 PDF , DOC
Zakon o nauci i istraživanjima 8. jul 2019. 49/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije 20. jun 2018. 47/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama 20. jun 2018. 47/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina 20. jun 2018. 47/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina 20. jun 2018. 47/18 PDF , DOC
Zakon o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave 20. jun 2018. 47/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama 20. jun 2018. 47/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama 20. jun 2018. 47/18 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi 20. jun 2018. 47/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi 20. jun 2018. 47/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama 15. maj 2017. 47-17 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju 8. jun 2018. 44/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima 8. jun 2018. 44/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije 8. jun 2018. 44/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama 8. jun 2018. 44/18 PDF , DOC
Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica 8. jun 2018. 44/18 PDF , DOC
Zakon o finansijskom obezbeđenju 8. jun 2018. 44/18 PDF , DOC
Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu 8. jun 2018. 44/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima 25. maj 2018. 41/18 PDF , DOC
Zakon o dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma 25. maj 2018. 41/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti 25. maj 2018. 41/18 PDF , DOC
Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika 25. maj 2018. 41/18 PDF , DOC
Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema 25. maj 2018. 41/18 PDF , DOC
Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju 25. maj 2018. 41/18 PDF , DOC
Zakon o železnici 25. maj 2018. 41/18 PDF , DOC
Zakon o putevima 25. maj 2018. 41/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju 25. maj 2018. 41/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju 25. maj 2018. 41/18 PDF , DOC
Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova 25. maj 2018. 41/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama 25. maj 2018. 41/18 PDF , DOC
Zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti 25. maj 2018. 41/18 PDF , DOC
Zakon o transfuzijskoj medicini 25. april 2017. 40-17 PDF , DOC
Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji 25. april 2017. 40-17 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Litvanije o saradnji u borbi protiv kriminala 3. april 2019. 4/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Akta o osnivanju Azijske infrastrukturne investicione banke 3. april 2019. 4/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti odbrane 27. april 2018. 4/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske o saradnji u oblasti vazduhoplovstva 27. april 2018. 4/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u okviru Atinskog multinacionalnog strateško-pomorskog koordinacionog centra („AMSCC”) 27. april 2018. 4/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael u vezi sa vojnom, odbrambenom i odbrambeno-industrijskom saradnjom 27. april 2018. 4/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o pružanju doprinosa u resursima multidimenzionalnoj integrisanoj misiji Ujedinjenih nacija za stabilizaciju u Centralnoafričkoj Republici (MINUSCA) 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o osnivanju Balkanskih vojnomedicinskih snaga 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o vojno-tehničkoj saradnji 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji u oblasti odbrane 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o zaštiti ratnih grobova i vojnih memorijala 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmenama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju, zaključenog razmenom nota 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Specijalne administrativne Regije Hong Kong Narodne Republike Kine o vazdušnom saobraćaju 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o statusu i funkcijama Međunarodne komisije za nestala lica 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, sa Statutom Regionalne kancelarije za saradnju mladih 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o obavljanju plaćene delatnosti članova porodice članova diplomatskog ili konzularnog predstavništva 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o bavljenju plaćenom delatnošću članova porodice članova zvaničnih predstavništava dve države 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Portugal o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Iraka o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma iz Pariza 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o saradnji u oblasti turizma 29. maj 2017. 4-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu 29. maj 2019. 37/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji 9. maj 2018. 36/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi 9. maj 2018. 36/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije 9. maj 2018. 36/18 PDF , DOC
Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme 9. maj 2018. 36/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije 9. maj 2018. 36/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o odbrani 9. maj 2018. 36/18 PDF , DOC
Zakon o vojnom obrazovanju 9. maj 2018. 36/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija 21. maj 2019. 35/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela 21. maj 2019. 35/19 PDF , DOC
Zakon o sprečavanju korupcije 21. maj 2019. 35/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku 21. maj 2019. 35/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika 21. maj 2019. 35/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar 25. april 2019. 31/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre 25. april 2019. 31/19 PDF , DOC
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova 25. april 2019. 31/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju 25. april 2019. 31/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica 25. april 2019. 31/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji 25. april 2019. 31/19 PDF , DOC
Zakon o izmeni Zakona o upravljanju aerodromima 25. april 2019. 31/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima 25. april 2019. 31/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca 25. april 2019. 31/19 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska 25. april 2019. 31/19 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o budžetskom sistemu 25. april 2019. 31/19 PDF , DOC
Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima 25. april 2019. 31/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa A.D. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „Aik Banka” a.d. Niš i Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad 19. april 2018. 30/18 PDF , DOC
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd (Projekat obnovljive energije Kostolac – vetropark) 19. april 2018. 30/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama 19. april 2018. 30/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost 19. april 2018. 30/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji 19. april 2018. 30/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću 19. april 2018. 30/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu 19. april 2018. 30/18 PDF , DOC
Zakon o dopuni Zakona o reviziji 19. april 2018. 30/18 PDF , DOC
Zakon o dopunama Zakona o računovodstvu 19. april 2018. 30/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju 19. april 2018. 30/18 PDF , DOC
Zakon o planskom sistemu Republike Srbije 19. april 2018. 30/18 PDF , DOC
Zakon o prestanku važenja Zakona o ratifikaciji Sporazuma između Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Malezije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, sa Protokolom 14. mart 2019. 3/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ustava Međunarodne organizacije za civilnu zaštitu 14. mart 2019. 3/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KFW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije – Program podsticanja obnovljive energije: Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta) 19. april 2018. 3/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Multilateralne konvencije za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore 19. april 2018. 3/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun – faza 1) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 19. april 2018. 3/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš–Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke 19. april 2018. 3/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju izmena i dopuna Konvencije o privremenom uvozu 19. april 2018. 3/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora „Unapređenje objekata pravosudnih organa B” između Republike Srbije i Evropske investicione banke 15. maj 2017. 3-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj 15. maj 2017. 3-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka 5. april 2018. 27/18 PDF , DOC
Zakon o elektronskoj upravi 5. april 2018. 27/18 PDF , DOC
Zakon o prosvetnoj inspekciji 5. april 2018. 27/18 PDF , DOC
Zakon o udžbenicima 5. april 2018. 27/18 PDF , DOC
Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije 5. april 2018. 27/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci 3. april 2019. 25/19 PDF , DOC
Zakon o predmetima opšte upotrebe 3. april 2019. 25/19 PDF , DOC
Zakon o zdravstvenoj zaštiti 3. april 2019. 25/19 PDF , DOC
Zakon o zdravstvenom osiguranju 3. april 2019. 25/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama Zakona o javnom redu i miru 22. mart 2018. 24/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o policiji 22. mart 2018. 24/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima 22. mart 2018. 24/18 PDF , DOC
Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije 22. mart 2018. 24/18 PDF , DOC
Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana 22. mart 2018. 24/18 PDF , DOC
Zakon o nacionalnom DNK registru 22. mart 2018. 24/18 PDF , DOC
Zakon o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova 22. mart 2018. 24/18 PDF , DOC
Zakon o graničnoj kontroli 22. mart 2018. 24/18 PDF , DOC
Zakon o azilu i privremenoj zaštiti 22. mart 2018. 24/18 PDF , DOC
Zakon o strancima 22. mart 2018. 24/18 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima 29. mart 2019. 23/19 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina 14. februar 2019. 2/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije koja se odnosi na bezbednost i zdravlje u poljoprivredi 14. februar 2019. 2/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke 14. februar 2019. 2/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan 14. februar 2019. 2/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije 14. februar 2019. 2/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kanade o vazdušnom saobraćaju 14. februar 2019. 2/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke 14. februar 2019. 2/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima 14. februar 2019. 2/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak 14. februar 2019. 2/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce običnih pasoša 14. februar 2019. 2/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih/specijalnih pasoša 14. februar 2019. 2/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju 14. februar 2019. 2/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Jabuka (Republika Srbija) - Ranče (Crna Gora) 14. februar 2019. 2/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom železničkom graničnom prelazu Prijepolje (Republika Srbija) - Vrbnica - Bijelo Polje (Crna Gora) 14. februar 2019. 2/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Godovo (Republika Srbija) - Vuča (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj 14. februar 2019. 2/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o regulisanju režima pograničnog saobraćaja 14. februar 2019. 2/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Granice (Republika Srbija) - Čemerno (Crna Gora) za međunarodni drumski putnički saobraćaj 14. februar 2019. 2/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Špiljani (Republika Srbija) - Dračenovac (Crna Gora) 14. februar 2019. 2/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o međunarodnom drumskom graničnom prelazu Gostun (Republika Srbija) - Dobrakovo (Crna Gora) 14. februar 2019. 2/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju 14. februar 2019. 2/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o saradnji u borbi protiv kriminala 14. februar 2019. 2/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Transportne zajednice o sedištu Stalnog sekretarijata Transportne zajednice 14. februar 2019. 2/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Evropske organizacije za nuklearna istraživanja 14. februar 2019. 2/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije o osnivanju Evropske organizacije za nuklearna istraživanja 14. februar 2019. 2/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Radnog aranžmana između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Agencije Evropske unije za obuku organa za sprovođenje zakona (CEPOL) 22. mart 2018. 2/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Švedske o saradnji u oblasti sprovođenja zakona 22. mart 2018. 2/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola 22. mart 2018. 2/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola 22. mart 2018. 2/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa 22. mart 2018. 2/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa 22. mart 2018. 2/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Federalne službe obezbeđenja Ruske Federacije o saradnji i zajedničkom delovanju 22. mart 2018. 2/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o policijskoj saradnji 22. mart 2018. 2/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o policijskoj saradnji 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog i drugih vidova kriminala 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i ostalih članica Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi o sedištu Sekretarijata Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o učešću u Srednjoevropskom programu univerzitetske razmene („CEEPUS III”) 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Doha Amandmana na Kjoto Protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola o eliminaciji nezakonite trgovine duvanskim proizvodima 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije o Evropskom šumarskom institutu 21. april 2017. 2-17 (МU) PDF , DOC
Zakon o turizmu 14. mart 2019. 17/19 PDF , DOC
Zakon o ugostiteljstvu 14. mart 2019. 17/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja 14. mart 2019. 17/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja 14. mart 2019. 17/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane 14. mart 2019. 17/19 PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta 14. mart 2019. 17/19 PDF , DOC
Zakon o Centralnom registru stanovništva 14. mart 2019. 17/19 PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama, koji se odnosi na Sporazum o finansiranju, originalno potpisan 9. novembra 2016. godine između Republike Srbije i Nemačke razvojne banke "KFW", Frankfurt na Majni i Posebnog sporazuma uz Sporazum o finansiranju 23. decembar 2019. 16/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju odobrenja ovlašćenih privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS) 23. decembar 2019. 16/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Autoput E-80 deonica Niš-Merdare Faza I, između Republike Srbije i Evropske investicione banke 23. decembar 2019. 16/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije 23. decembar 2019. 16/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATKA propisa 23. decembar 2019. 16/19 (МU) PDF , DOC
Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Slovačkoj Republici 23. decembar 2019. 16/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkog graničnog prelaza Miratovac-Lojane 27. decembar 2019. 16/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o saradnji u oblasti odbrane 27. decembar 2019. 16/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije 27. decembar 2019. 16/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine 7. decembar 2018. 15/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca 7. decembar 2018. 15/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj 7. decembar 2018. 15/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke 7. decembar 2018. 15/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija 7. decembar 2018. 15/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima 7. decembar 2018. 15/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Evrodžast-a 9. decembar 2019. 14/19 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata 26. oktobar 2018. 14/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između vlada država učesnica Crnomorske ekonomske saradnje (BSEC) o saradnji u pružanju pomoći u vanrednim situacijama i hitnom reagovanju na prirodne i izazvane katastrofe i Dopunskog protokola uz Sporazum između vlada država učesnica Crnomorske ekonomske saradnje (BSEC) o saradnji u pružanju pomoći u vanrednim situacijama i hitnom reagovanju na prirodne i izazvane katastrofe 14. novembar 2019. 13/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i izazvanih katastrofa 14. novembar 2019. 13/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o zameni i korišćenju vozačkih dozvola 14. novembar 2019. 13/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Agencije Evropske unije za saradnju u sprovođenju zakona o upućivanju oficira za vezu 14. novembar 2019. 13/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Ministarstva za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih Američkih Država o unapređenju saradnje u cilju sprečavanja putovanja terorista i borbe protiv nezakonitih migracija 14. novembar 2019. 13/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije 14. novembar 2019. 13/19 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o očuvanju populacija slepih miševa u Evropi 12. oktobar 2018. 13/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola o održivom transportu uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata 12. oktobar 2018. 13/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o očuvanju afričko-evroazijskih migratornih ptica vodenih staništa 12. oktobar 2018. 13/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine i očuvanja prirode 12. oktobar 2018. 13/18 (МU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza 30. oktobar 2019. 12/19 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine 25. septembar 2018. 12/18 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o međunarodnom drumskom prevozu 25. septembar 2018. 12/18 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma zemalja Jugoistočne Evrope o sprovođenju Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu 25. septembar 2018. 12/18 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola iz Nagoje o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti 25. septembar 2018. 12/18 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u oblasti turizma 25. septembar 2018. 12/18 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza 25. septembar 2018. 12/18 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o trgovinsko-ekonomskoj saradnji 25. septembar 2018. 12/18 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o kinematografskoj koprodukciji (revidirana) 25. septembar 2018. 12/18 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o uzajamnoj zaštiti razmenjenih tajnih podataka 25. septembar 2018. 12/18 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kipra o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka 25. septembar 2018. 12/18 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Argentine o trgovini i ekonomskoj saradnji 25. septembar 2018. 12/18 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj, trgovinskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Katara 25. septembar 2018. 12/18 (MU) PDF , DOC
Zakon o potvrđivanju Protokola o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o isporukama prirodnog gasa iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju od 13. oktobra 2012. godine 25. septembar 2018.