Донети закони

Назив Датум Службени гласник Преузми
Закон о допунама Закона о Привременом регистру држављана Републике Србије од 16 до 29 година којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 14. фебруар 2022. 20/22 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о оснивању Међународне инвестиционе банке 4. фебруар 2022. 1/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о кредиту који се односи на необезбеђени зајам у износу до 400.000.000 евра уз осигурање од стране Мултилатералне агенције за гарантовање инвестиција у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који послује у Србији преко Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд за потребе привредног друштва "Коридори Србије" д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате - Прељина (Моравски коридор) између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија као Зајмопримца и Ј.Р. MORGAN AG као Агентом и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Првобитним мандатним водећим аранжером и Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG и Santander Bank N.A. као Мандатним водећим аранжерима и CaixaBank, S.A. и UBS Switzerland AG као Водећим аранжерима и Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG и UBS Switzerland AG као Првобитним зајмодавцима 4. фебруар 2022. 1/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о кредитном ангажману у износу до 203.775.000 евра осигураног код China Export & Credit Insurance Corporation за финансирање прве фазе Пројекта сакупљања и пречишћавања отпадних вода централног канализационог система града Београда између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, BNP PARIBAS SA и UNICREDIT BANK AG, као Аранжера, UNICREDIT BANK AG, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV и BNP PARIBAS SA, као Првобитних зајмодаваца, UNICREDIT BANK AG, као Агента и BNP PARIBAS SA, као ЕСА Агента 4. фебруар 2022. 1/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза II), између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 4. фебруар 2022. 1/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму Програм чврстог отпада у Србији, између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 4. фебруар 2022. 1/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о кредитном аранжману бр. ЦРС 1022 01 А између Француске агенције за развој, као Зајмодавца и Републике Србије, као Зајмопримца, за реализацију Програма чврстог отпада у Србији 4. фебруар 2022. 1/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима 2) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 4. фебруар 2022. 1/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о кредитном аранжману у износу од 203.400.928 евра између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, аранжиран од стране BANK OF CHINA SRBIJA A.D. BEOGRAD као Овлашћеног главног аранжера са BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH у својству Агента и BANK OF CHINA LIMITED HUNGARIAN BRANCH као Првобитним зајмодавцем 4. фебруар 2022. 1/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње брзе саобраћајнице Нови Сад - Рума ("Фрушкогорски коридор") између Владе Републике Србије коју представља Министарство финансија као Зајмопримца и кинеске Еxport-Import банке као Зајмодавца 4. фебруар 2022. 1/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2106 (2021) између Банке за развој Савета Еропе и Републике Србије за пројектни зајам - Центар за обуку за дуално образовање 4. фебруар 2022. 1/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Одлуке Број 1/2021 Савета за стабилизацију и придруживање ЕУ и Србије о измени Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, заменом његовог Протокола 3 о дефиницији појма „производи са пореклом“ и методама административне сарадње 4. фебруар 2022. 1/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о избору председника Републике 4. фебруар 2022. 14/22 PDF , DOC
Закон о избору народних посланика 4. фебруар 2022. 14/22 PDF , DOC
Закон о локалним изборима 4. фебруар 2022. 14/22 PDF , DOC
Закон о финансирању политичких активности 4. фебруар 2022. 14/22 PDF , DOC
Закон о измени Закона о спречавању корупције 4. фебруар 2022. 14/22 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о ванпарничном поступку 4. фебруар 2022. 14/22 PDF , DOC
Закон о социјалном предузетништву 4. фебруар 2022. 14/22 PDF , DOC
Закон о измени Закона о платама државних службеника и намештеника 4. фебруар 2022. 14/22 PDF , DOC
Закон о измени Закона о предметима опште употребе 4. фебруар 2022. 14/22 PDF , DOC
Закон о измени Закона о оружју и муницији 4. фебруар 2022. 14/22 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd, Raiffeisen banka a.d. Beograd, Komercijalna banka a.d. Beograd, Sberbank Srbija a.d. Beograd, OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad и Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад 4. фебруар 2022. 14/22 PDF , DOC
Закон о Привременом регистру држављана Републике Србије од 16 до 29 година којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 11. јануар 2022. 3/22 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у ветеринарској, фитосанитарној и области безбедности хране и хране за животиње на Западном Балкану 29. децембар 2021. 27/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о условима за слободан приступ тржишту рада на Западном Балкану 29. децембар 2021. 27/21 (МУ) PDF , DOC
Закон o потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном признавању одобрења овлашћених привредних субјеката за сигурност и безбедност (AEOS) 29. децембар 2021. 27/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о повезивању шема електронске идентификације грађана Западног Балкана 29. децембар 2021. 27/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом 29. децембар 2021. 130/21 PDF , DOC
Закон о измени Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 29. децембар 2021. 130/21 PDF , DOC
Закон о иновационој делатности 23. децембар 2021. 129/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о просветној инспекцији 23. децембар 2021. 129/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању 23. децембар 2021. 129/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања 23. децембар 2021. 129/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању 23. децембар 2021. 129/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању 23. децембар 2021. 129/21 PDF , DOC
Закон о тржишту капитала 23. децембар 2021. 129/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању 23. децембар 2021. 129/21 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о утврђивању друге гарантне шеме као мера додатне подршке привреди услед продуженог негативног утицаја пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 23. децембар 2021. 129/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине 23. децембар 2021. 129/21 PDF , DOC
Закон о културном наслеђу 23. децембар 2021. 129/21 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о електронским медијима 23. децембар 2021. 129/21 PDF , DOC
Закон о измени и допунама Закона о јавним медијским сервисима 23. децембар 2021. 129/21 PDF , DOC
Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис 23. децембар 2021. 129/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Креативна Европа (2021-2027) 23. децембар 2021. 26/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2079 (2021) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за Пројектни зајам - Универзитетска инфраструктура 23. децембар 2021. 26/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Зајам за уговарање страног пројекта о изградњи) за Пројекат изградње државног пута 1.Б реда бр. 27 Лозница - Ваљево - Лазаревац, деоница Иверак - Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд - Пожега), између кинеске Export-Import банке, као Зајмодавца и Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца 23. децембар 2021. 26/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Камбоџе о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 23. децембар 2021. 26/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о давању дозвола члановима породица особља дипломатско-конзуларних представништава за бављење плаћеним делатностима 15. децембар 2021. 25/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о правима корисника услуга привременог смештаја у социјалној заштити 15. децембар 2021. 126/21 PDF , DOC
Закон о задуживању Републике Србије код Banca Intesa AD Beograd за потребе финансирања Пројекта Рума - Шабац - Лозница 15. децембар 2021. 126/21 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о референдуму и народној иницијативи 10. децембар 2021. 119/21 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о запосленима у јавним службама 8. децембар 2021. 123/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Монголије о трговинској и економској сарадњи 8. децембар 2021. 25/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору 8. децембар 2021. 123/21 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе 8. децембар 2021. 123/21 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе 8. децембар 2021. 123/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о патентима 8. децембар 2021. 123/21 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa AD Beograd и Raiffeisen banke a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад, по основу уговора о кредиту за јачање транспортних капацитета гасовода у Републици Србији 8. децембар 2021. 123/21 PDF , DOC
Уставни закон за спровођење Акта о промени Устава Републике Србије 30. новембар 2021. 115/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о буџетском систему 26. новембар 2021. 118/21 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о порезу на добит правних лица 26. новембар 2021. 118/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 26. новембар 2021. 118/21 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара 26. новембар 2021. 118/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 26. новембар 2021. 118/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 26. новембар 2021. 118/21 PDF , DOC
Закон о буџетској инспекцији 26. новембар 2021. 118/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Царинског закона 26. новембар 2021. 118/21 PDF , DOC
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2020. годину 26. новембар 2021. 114/21 PDF
Закон о регулисању обавеза Републике Србије према Међународном монетарном фонду по основу коришћења средстава опште алокације специјалних права вучења одобрених Одлуком Одбора гувернера Међународног монетарног фонда од 2. августа 2021. године 26. новембар 2021. 114/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пољопривреди и руралном развоју 26. новембар 2021. 114/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 26. новембар 2021. 114/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW”) и Републике Србије коју представља министар финансија („Зајмопримац”) за Програм „Интегрисано управљање чврстим отпадом, фаза I” 26. новембар 2021. 24/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о референдуму и народној иницијативи 25. новембар 2021. 111/21 PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2022. годину 23. новембар 2021. 110/21 DOC
Закон о потврђивању Споразума о узајамном признавању и замени возачких дозвола између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине 17. новембар 2021. 23/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у заштити од катастрофа на Западном Балкану 17. новембар 2021. 23/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Измене Споразума о пољопривредним производима између Републике Србије и Краљевине Норвешке 17. новембар 2021. 23/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима 17. новембар 2021. 109/21 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 17. новембар 2021. 109/21 PDF , DOC
Закон о биоцидним производима 17. новембар 2021. 109/21 PDF , DOC
Закон о Заштитнику грађана 3. новембар 2021. 105/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 3. новембар 2021. 105/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре 3. новембар 2021. 105/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника 3. новембар 2021. 105/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Паметна бројила) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 3. новембар 2021. 22/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину 26. октобар 2021. 100/21 PDF
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о заједничким локацијама на граничним прелазима 19. октобар 2021. 21/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о граничним прелазима 19. октобар 2021. 21/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању о војној сарадњи између Владе Републике Србије коју представља Министарство одбране и Владе Арапске Републике Египат коју представља Министарство одбране 19. октобар 2021. 21/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о пограничном саобраћају 19. октобар 2021. 21/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аустрије о сарадњи у области заштите од катастрофа 19. октобар 2021. 21/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о измени Закона о музејској делатности 7. октобар 2021. 96/21 PDF , DOC
Закон о заштити од буке у животној средини 7. октобар 2021. 96/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Привременом регистру пунолетних држављана Републике Србије којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 7. октобар 2021. 96/21 PDF , DOC
Закон о задуживању Републике Србије код OTP banke Srbija a.d. Novi Sad за потребе финансирања Пројекта реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица-Хоргош граница са Мађарском (Сегедин) 7. октобар 2021. 96/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о фискализацији 7. октобар 2021. 96/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 7. октобар 2021. 96/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о спречавању корупције 23. септембар 2021. 94/21 PDF , DOC
Закон о очувању културног и историјског наслеђа Светог манастира Хиландар 23. септембар 2021. 94/21 PDF , DOC
Закон о употреби српског језика у јавном животу и заштити и очувању ћириличког писма 15. септембар 2021. 89/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о ратним меморијалима 10. септембар 2021. 17/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Кипар о сарадњи у области заштите од катастрофа 10. септембар 2021. 17/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Одлуке 2014/2 о измени Анекса I Конвенције о прекограничним ефектима индустријских удеса 10. септембар 2021. 17/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о сарадњи у области одбране 9. септембар 2021. 17/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о оснивању и условима делатности културно-информативних центара 9. септембар 2021. 17/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2070 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам - Студентско становање 9. септембар 2021. 17/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Амандмана на Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач 9. септембар 2021. 17/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о сарадњи у области одбране 9. септембар 2021. 17/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о изменама Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о укидању виза за њихове држављане 9. септембар 2021. 17/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о заштити потрошача 9. септембар 2021. 88/2021 PDF , DOC
Закон о потврђивању Одлуке Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи Број 1/2021 о измени Анекса 4 Споразума о слободној трговини у Централној Европи (CEFTA 2006), којим се утврђује Протокол о дефиницији појма „производи са пореклом" и методе административне сарадње из члана 14. ст. 1. и 3. и укидању и замени Одлука Заједничког комитета Споразума о слободној трговини у Централној Европи бр. 3/2013 и 3/2015 29. јул 2021. 16/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама Закона о култури 29. јул 2021. 78/21 PDF , DOC
Закон о измени Закона о библиотечко-информационој делатности 29. јул 2021. 78/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора COVID-19 подршка Влади Србије за мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације између Европске инвестиционе банке и Републике Србије 22. јул 2021. 15/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова и међународне сарадње Републике Италије о запошљавању чланова породица дипломатског, конзуларног и административно-техничког особља 22. јул 2021. 15/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о судијама 22. јул 2021. 76/21 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о Високом савету судства 22. јул 2021. 76/21 PDF , DOC
Закон о попису пољопривреде 2023. 22. јул 2021. 76/21 PDF , DOC
Закон о утврђивању финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 22. јул 2021. 76/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању измена и допуна 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 Царинске конвенције о међународном превозу робе на основу исправе за МДП (Карнета TIR) (Конвенција TIR, 1975) 14. јул 2021. 14/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Измене Споразума о пољопривредним производима између Републике Србије и Швајцарске Конфедерације 14. јул 2021. 14/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Измене Споразума о пољопривредним производима између Републике Србије и Исланда 14. јул 2021. 14/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Одлуке Мешовитог комитета између држава EFTA и Републике Србије Број 1 из 2021. године о измени и допуни Протокола Б уз Споразум о слободној трговини између држава EFTA и Републике Србије у вези са дефиницијом појма „производи са пореклом“ и методама административне сарадње 14. јул 2021. 14/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму Пројекат даљинског грејања у Крагујевцу, између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 14. јул 2021. 14/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити природе 14. јул 2021. 71/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о партнерству, трговини и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске, Заједничке декларације у вези са трилатералним приступом правилима о пореклу и Заједничке декларације о вези између Протокола о Ирској/Северној Ирској и Споразума о партнерству, трговини и сарадњи 7. јул 2021. 13/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о кредиту бр. CRS 1020 01 Y између Француске агенције за развој и Републике Србије за реализацију Програма урбане средине отпорне на климатске промене 7. јул 2021. 13/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о кредиту бр. ЦРС 1015 02 Д између Француске агенције за развој и Републике Србије за Пројекат модернизације железничког сектора у Србији Фаза 1 7. јул 2021. 13/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Програмски зајам за развојне политике за ефикасност јавног сектора и зелени опоравак) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 7. јул 2021. 13/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат интегрисаног развоја коридора реке Саве и Дрине применом вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 7. јул 2021. 13/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат модернизације железничког сектора у Србији применом вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 7. јул 2021. 13/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора Гасни интерконектор Ниш - Димитровград - Бугарска (граница) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 7. јул 2021. 13/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о кредитном аранжману бр. 0020008959 који се односи на необезбеђени зајам до износа од 431.685.732,79 евра уз гаранцију UKEF у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који послује у Србији преко Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд за потребе привредног друштва „Коридори Србије“ д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате-Прељина (Моравски коридор) између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија као Зајмопримца и J.P. MORGAN AG као Агента и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Аранжера и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Првобитног зајмодавца 7. јул 2021. 13/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о уређењу тржишта пољопривредних производа 30. јун 2021. 67/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању 30. јун 2021. 67/21 PDF , DOC
Закон о студентском организовању 30. јун 2021. 67/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Сингапур о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и спречавању пореске евазије и избегавања 30. јун 2021. 12/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом 30. јун 2021. 66/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 16. јун 2021. 62/21 PDF , DOC
Закон о Националној бази података за спречавање и борбу против тероризма 10. јун 2021. 59/21 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija A.D. Novi Sad за измиривање обавеза Јавног предузећа ''Србијагас'' Нови Сад по основу Уговора о дугорочном кредиту ради гасификације Борског и Зајечарског округа и изградњу разводног гасовода Параћин-Бољевац-Рготина-Неготин-Прахово 10. јун 2021. 59/21 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija A.D. Novi Sad за измиривање обавеза Јавног предузећа ''Србијагас'' Нови Сад по основу Уговора о дугорочном кредиту за изградњу разводног гасовода Лесковац-Врање 10. јун 2021. 59/21 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa AD Beograd за измиривање обавеза Јавног предузећа ''Србијагас'' Нови Сад по основу Уговора о кредиту ради гасификације Колубарског округа и изградњу разводног гасовода Београд-Ваљево-Лозница 10. јун 2021. 59/21 PDF , DOC
Закон о измени Закона о акцизама 27. мај 2021. 53/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о личној карти 27. мај 2021. 53/21 PDF , DOC
Закон о заштити пословне тајне 27. мај 2021. 53/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о међународном повременом превозу путника аутобусима (Interbus споразум) и Одлуке бр. 1/2011 Заједничког одбора основаног Interbus споразумом о међународном повременом превозу путника аутобусима 20. мај 2021. 11/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању 20. мај 2021. 52/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације 20. мај 2021. 52/21 PDF , DOC
Закон о родној равноправности 20. мај 2021. 52/21 PDF , DOC
Закон о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца 20. мај 2021. 52/21 PDF , DOC
Закон о измени Закона о планирању и изградњи 20. мај 2021. 52/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању 20. мај 2021. 52/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности 20. мај 2021. 52/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 20. мај 2021. 52/21 PDF , DOC
Закон о метроу и градској железници 20. мај 2021. 52/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 13. мај 2021. 49/21 PDF , DOC
Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености 13. мај 2021. 49/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о печату државних и других органа 13. мај 2021. 49/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о уговорима о превозу у железничком саобраћају 13. мај 2021. 49/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о оснивању Музеја жртава геноцида 13. мај 2021. 49/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума између Владе Републике Србије и Владе Комонвелта Доминике о сарадњи у области пољопривреде 13. мај 2021. 10/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аргентине о изручењу 13. мај 2021. 10/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аргентине о узајамној правној помоћи у кривичним стварима 13. мај 2021. 10/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Белорусије о изручењу 13. мај 2021. 10/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Аргентине о трансферу осуђених лица и сарадњи у извршењу кривичних санкција 13. мај 2021. 10/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о култури 6. мај 2021. 47/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о акредитацији 6. мај 2021. 47/21 PDF , DOC
Закон о предметима од драгоцених метала 6. мај 2021. 47/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о спречавању допинга у спорту 6. мај 2021. 47/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о социјалној сигурности између Владе Републике Србије и Владе Квебека 6. мај 2021. 9/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола за измену и допуну Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава о научној и технолошкој сарадњи 6. мај 2021. 9/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља 6. мај 2021. 9/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 28. април 2021. 44/21 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 28. април 2021. 44/21 PDF , DOC
Закон о електронском фактурисању 28. април 2021. 44/21 PDF , DOC
Закон о измени Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 28. април 2021. 44/21 PDF , DOC
Закон о измени и допунама Закона о осигурању 28. април 2021. 44/21 PDF , DOC
Закон о регистру административних поступака 28. април 2021. 44/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о узајамном признавању Програма АЕО Управе царина Министарства финансија Републике Србије и Програма за управљање кредитима предузећа Генералне царинске администрације Народне Републике Кине 28. април 2021. 8/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о подстицању инвестиција између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава 28. април 2021. 8/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Анекса 1 Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области спровођења приоритетних пројеката у Републици Србији 28. април 2021. 8/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину 22. април 2021. 40/21 PDF
Закон о Привременом регистру пунолетних држављана Републике Србије којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 22. април 2021. 40/21 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 22. април 2021. 40/21 PDF , DOC
Закон о утврђивању друге гарантне шеме као мера додатне подршке привреди услед продуженог негативног утицаја пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 22. април 2021. 40/21 PDF , DOC
Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије 20. април 2021. 40/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима 20. април 2021. 40/21 PDF , DOC
Закон о коришћењу обновљивих извора енергије 20. април 2021. 40/21 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о енергетици 20. април 2021. 40/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о одржавању и реконструкцији путних међудржавних мостова између Републике Србије и Босне и Херцеговине 7. април 2021. 7/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године 7. април 2021. 35/21 PDF , DOC
Закон о музејској делатности 7. април 2021. 35/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 25. март 2021. 6/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Одлуке 1/2019 ЕСАА Заједничког комитета од 31. јула 2019. године којом се замењује Анекс I Мултилатералног споразума између Европске заједнице и њених држава чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Исланд, Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, Румуније, Републике Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову ( у складу са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 од 10. јуна 1999) о успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја 25. март 2021. 6/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о климатским променама 18. март 2021. 26/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о трговини житарицама, 1995 11. март 2021. 5/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Палестине у области безбедносне сарадње 11. март 2021. 5/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2034 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам - Инфраструктура у култури 4. март 2021. 4/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW“) и Републике Србије („Зајмопримац“) коју представља министар финансија за пројекат „Енергетска ефикасност у зградама јавне намене и обновљиви извори енергије у сектору даљинског грејања - Озелењавање јавног сектора“ 25. фебруар 2021. 3/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о просветној, културној и спортској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Мексичких Држава 25. фебруар 2021. 3/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о статусу између Републике Србије и Европске уније о акцијама које спроводи Европска агенција за граничну и обалску стражу у Републици Србији 25. фебруар 2021. 3/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о сарадњи у области борбе против трговине људима 25. фебруар 2021. 3/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о утврђивању порекла имовине и посебном порезу 25. фебруар 2021. 18/21 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, Београд (Регионални програм за енергетску ефикасност у преносном систему II) 25. фебруар 2021. 18/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Лесото о сарадњи у области одбране 11. фебруар 2021. 2/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о сарадњи у области борбе против кријумчарења миграната 11. фебруар 2021. 2/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о социјалној карти 11. фебруар 2021. 14/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Великог Војводства Луксембург о размени и узајамној заштити тајних података 28. јануар 2021. 1/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о преносу надлежности за пружање услуга у ваздушном саобраћају између Савета министара Босне и Херцеговине, Владе Републике Србије и Владе Црне Горе 28. јануар 2021. 1/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Измене Међународне конвенције о Хармонизованом систему назива и шифарских ознака робе 28. јануар 2021. 1/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Другог додатног протокола Светске поштанске конвенције 28. јануар 2021. 1/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Ирана у области заштите биља и биљног карантина 28. јануар 2021. 1/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у борби против тероризма 28. јануар 2021. 1/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о допуни Закона о јавним медијским сервисима 29. децембар 2020. 161/20 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о кинематографској копродукцији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске 29. децембар 2020. 8/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Јапана о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и спречавању пореске евазије и избегавања 29. децембар 2020. 8/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму (Изградња аутопута Е-80 Ниш-Мердаре, деоница Ниш-Плочник, фаза 1) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 29. децембар 2020. 8/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама Закона о државним службеницима 24. децембар 2020. 157/20 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о запосленима у јавним службама 24. децембар 2020. 157/20 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору 24. децембар 2020. 157/20 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе 24. децембар 2020. 157/20 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе 24. децембар 2020. 157/20 PDF , DOC
Закон о задуживању Републике Србије код UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd за потребе финансирања Пројекта Рума-Шабац-Лозница 24. децембар 2020. 157/20 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Хонг Конга Специјалног административног региона Народне Републике Кине о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину и спречавању пореске евазије и избегавања 24. децембар 2020. 7/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области спровођења приоритетних пројеката у Републици Србији 24. децембар 2020. 7/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о запошљавању чланова породице који живе у заједничком домаћинству са члановима дипломатских и конзуларних представништава 24. децембар 2020. 7/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о дигиталној имовини 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон o фискализацији 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о тржишту капитала 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о јавној својини 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о измени Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води” 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о заједничким набавкама медицинских средстава 17. децембар 2020. 7/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном путовању држављана 17. децембар 2020. 7/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора Повезане школе у Србији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 17. децембар 2020. 7/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину 10. децембар 2020. 149/20 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2019. годину 10. децембар 2020. 149/20 PDF
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему 10. децембар 2020. 149/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавном дугу 10. децембар 2020. 149/20 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Скијалишта Србије” Београд, по основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту за изградњу гондоле Брзеће - Мали Караман 10. децембар 2020. 149/20 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат „Хитан одговор Републике Србије на COVID-19”) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 26. новембар 2020. 6/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2053 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора - подршка напорима Републике Србије на ублажавању пандемије COVID-19 26. новембар 2020. 6/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2025 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за програмски зајам - Енергетска ефикасност у зградама централне власти 26. новембар 2020. 6/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2026 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за програмски зајам - Водоснабдевање и постројења за пречишћавање отпадних вода 26. новембар 2020. 6/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW”) и Републике Србије („Зајмопримац”) коју представља министар финансија за пројекат „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији, фаза V” 26. новембар 2020. 6/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW”) и Републике Србије („Зајмопримац”) коју представља министар финансија за пројекат „Енергетска ефикасност у објектима јавне намене, фаза II” 26. новембар 2020. 6/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 26. новембар 2020. 144/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама 26. новембар 2020. 144/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 26. новембар 2020. 144/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Царинског закона 26. новембар 2020. 144/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о царинској служби 26. новембар 2020. 144/20 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ 26. новембар 2020. 144/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести 12. новембар 2020. 136/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину 12. новембар 2020. 135/20 PDF
Закон о министарствима 26. октобар 2020. 128/20 PDF , DOC