Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika Narodne skupštine

Službeni glasnik Republike Srbije 13/11


Na osnovu člana 105. stav 2. tačka 6. Ustava Republike Srbije i člana 8. stav 1. i člana 15. stav 1. tačka 7) Zakona o Narodnoj skupštini („Službeni glasnik RS“, broj 9/10),

Narodna skupština Republike Srbije, na sednici Prvogvanrednog zasedanja u 2011. godini, održanoj 28. februara2011. godine, donela je

O D L U K U

O IZMENI I DOPUNI POSLOVNIKA NARODNE SKUPŠTINE

Član 1.

U Poslovniku Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 52/10), u članu 237. stav 5. alineja peta briše se."

Član 2.

Posle člana 237. dodaje se član 237a, koji glasi:

"Član 237a

Izveštaj koji, u skladu sa zakonom, Narodnoj skupštini podnosi nezavisni državni organ koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave, organa nadležnog za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije, kao i drugih organa i organizacija, preduzeća i ustanova kojima su poverena javna ovlašćenja; obezbeđuje pravo na dostupnost informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti; štiti ravnopravnost građana; obavlja reviziju javnih sredstava, kao i državni organ za borbu protiv korupcije, razmatra nadležni odbor.

Nakon razmatranja izveštaja iz stava 1. ovog člana, nadležni odbor podnosi izveštaj Narodnoj skupštini, s predlogom zaključka, odnosno preporuke sa merama za unapređenje stanja u tim oblastima.

U radu na sednici nadležnog odbora i sednici Narodne skupštine, učestvuje predstavnik nezavisnog državnog organa čiji se izveštaj razmatra.

Narodna skupština razmatra izveštaj nezavisnog državnog organa i izveštaj nadležnog odbora, s predlogom zaključka, odnosno preporuke.

Narodna skupština, po zaključenju rasprave, odlučuje o predlogu zaključka, odnosno preporuke sa merama za unapređenje stanja u tim oblastima, većinom glasova narodnih poslanika na sednici na kojoj je prisutna većina narodnih poslanika."

Član 3.

Ovlašćuje se Zakonodavni odbor da utvrdi prečišćeni tekst Poslovnika Narodne skupštine.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

RS Broj 3
U Beogradu, 28. februara 2011. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK
prof. dr Slavica Đukić-Dejanović

Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2