Javne nabavkeJavna nabavka Rok za dostavljanje ponuda Obaveštenje
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA (JAVNA NABAVKA BROJ 55/13) 12. novembar 2013. do 12.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA (JAVNA NABAVKA BROJ 57/13) 28. novembar 2013. do 12.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA (JAVNA NABAVKA BROJ 58/13) 29. novembar 2013. do 12.00 časova
POZIV za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke (javna nabavka broj 54/13) 2. decembar 2013. do 12.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE (JAVNA NABAVKA BROJ 60/13) 18. decembar 2013. do 12.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE (JAVNA NABAVKA BROJ 59/13) 20. decembar 2013. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA (JAVNA NABAVKA BROJ 56/13) 26. decembar 2013. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE (JAVNA NABAVKA BROJ 61/13) 22. januar 2014. do 12.00 časova
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 4. februar 2014. do 15.00 časova
Prethodno obaveštenje Nabavka radova – fasaderski radovi na objektu Doma Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Trg Nikole Pašića 13 31. mart 2014. do 12.00 časova okvirni datum
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE (javna nabavka broj 14/14) 4. april 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE (javna nabavka broj 11/14) 9. april 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE (javna nabavka broj 10/14) 10. april 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE (javna nabavka broj 4/14) 22. april 2014. do 12.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE (javna nabavka broj 2/14) 23. april 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE (javna nabavka broj 15/14) 28. april 2014. do 11.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE (javna nabavka broj 3/14) 4. jun 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA (javna nabavka broj 1/14) 6. jun 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA (javna nabavka broj 17/14) 6. jun 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE VREDNOST MALE VREDNOSTI USLUGA JNMV broj 18/14 9. jun 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU javne nabavke male vrednosti nabavka potrošnih dobara JNMV broj 16/14 9. jun 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE (javna nabavka broj 20/14) 16. jun 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE (javna nabavka broj 19/14) 23. jun 2014. do 10.00 časova
OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA za nabavku radova - Remont bakarnog krovnog pokrivača na objektu Doma Narodne skupštine; JN Br. 21/14 23. jun 2014. do 12.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA – OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIH U NARODNOJ SKUPŠTINI (JNMV BR. 24/14) 25. jul 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA – ODRŽAVANJE AUDIO VIDEO JEDINICA, ZA POTREBE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE (JAVNA NABAVKA BROJ 22/14) 25. jul 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA – ODRŽAVANJE KONFERENCIJSKOG SISTEMA, ZA POTREBE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE (JAVNA NABAVKA BROJ 23/14) 25. jul 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA Dodatne grafičke usluge za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije (javna nabavka broj 25/14) 15. oktobar 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - Servisiranje i održavanje fotokopirnih aparata „Minolta“ „Canon“ i „Ricoh“ i profesionalnih skenera sa obezbeđivanjem rezervnih delova za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije 26/14 22. oktobar 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA- Servisiranje i održavanje štamparskih mašina iz programa „Riso“, sa obezbeđivanjem rezervnih delova, za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije(javna nabavka 27/14) 22. oktobar 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA – Servisiranje i održavanje doradnih knjigovezačkih mašina „BOURG“ i knjigovezačkih noževa „ADAST MAXIMA“i „IDEAL,sa obezbeđivanjem rezervih delova, za potrebe NSRS 28-14 23. oktobar 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA – Osiguranje imovine i zaposlenih u Narodnoj skupštini, JNMV Br. 24/14 (ponovljeni postupak) 28. oktobar 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI – NABAVKA APARATA ZA FOTOKOPIRANjE VELIKOG KAPACITETA (JNMV br. 32/14) 3. decembar 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE (javna nabavka broj 30/14) 4. decembar 2014. do 12.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI – Pregled, ispitivanje i servisiranje sistema dojave i gašenja požara u objektima Narodne skupštine Republike Srbije (JNMV br. 31/14) 9. decembar 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE (javna nabavka broj 34/14) 10. decembar 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE (javna nabavka broj 33/14) 12. decembar 2014. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE (javna nabavka broj 1/15) 19. februar 2015. do 12.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti JNMV 2/15 26. februar 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka potrošnog elektromaterijala (JNMV br. 5/15) 31. mart 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti dodatna računarska oprema, alat i sitan inventar JNMV 8/15 7. april 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti – tekuće održavanje i servisiranje liftovskih postrojenja (JNMV br. 6/15) 8. april 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti 10-15 28. april 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDА u otvorenom postupku javne nabavke male vrednosti (JNMV 11-15) 4. maj 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti usluga (JNMV 3-15) 8. maj 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti usluga (JNMV 4-15) 8. maj 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke dobara sistem za skladištenje podataka (JNMV br. 9/15) 15. maj 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke (јavna nabavka broj 7/15) 18. maj 2015. do 12.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti dobara – Nabavka materijala za higijenu, za potrebe Narodne skupštine Republike Srbije (JNMV 15/15) 2. jun 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke (javna nabavka broj 12/15) 3. jun 2015. do 12.00 časova