Javne nabavkeJavna nabavka Rok za dostavljanje ponuda Obaveštenje
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u otvorenom postupku javne nabavke dobara sistem za skladištenje podataka (JNMV br. 9/15) 15. maj 2015. do 10.00 časova
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA u postupku javne nabavke male vrednosti 10-15 28. april 2015. do 10.00 časova
Aktivna mrežna oprema (JN 12/19) 15. april 2019. do 10.00 časova
Aktivna mrežna oprema (JNMV 3/20) 26. maj 2020. do 10.00 časova
Implementacija GDPR-a (zaštita podataka o ličnosti) (JN 33/19) 25. oktobar 2019. do 10.00 časova
Implementacija standarda ISO 27001 (JNMV 32/19) 20. septembar 2019. do 10.00 časova
Izrada softverske aplikacije za optimizaciju poslovnih procesa i komunikacija (JN 14/20) 5. oktobar 2020. do 10.00 časova
Molersko-farbarski radovi na tekućem održavanju objekata koje koristi Narodna skupština Republike Srbije (JN 3/19) 20. mart 2019. do 10.00 časova
Nabavka hartije (JN 36/19) 14. novembar 2019. do 10.00 časova
Nabavka infrastrukturne opreme za delegatski sistem (JNMV 43/19) 15. novembar 2019. do 10.00 časova
Nabavka IT opreme, alata i sitnog inventara (JNMV 11/19) 25. mart 2019. do 10.00 časova
Nabavka IT opreme, alata i sitnog inventara (JNMV 4/20) 27. maj 2020. do 10.00 časova
Nabavka mikrofonskog sistema (JNMV 45/19) 18. novembar 2019. do 10.00 časova
Nabavka podrške Microsoft programu (JNMV 40/19) 12. novembar 2019. do 10.00 časova
Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene u objektima Narodne skupštine Republike Srbije (JNMV 2/20) 26. maj 2020. do 10.00 časova
Nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene u objektima Narodne skupštine Republike Srbije (JNMV 7/19) 8. mart 2019. do 10.00 časova
Nabavka potrošnog materijala za održavanje objekata Narodne skupštine Republike Srbije (JN 41/19) 6. decembar 2019. do 10.00 časova
Nabavka potrošnog materijala za štamparske mašine (JN 35/19) 4. novembar 2019. do 10.00 časova
Nabavka programa za zaštitu IT infrastrukture (JN 5/19) 22. mart 2019. do 10.00 časova
Nabavka programskih paketa i modula za kontrolu audio-video sistema (JNMV 46/19) 18. novembar 2019. do 10.00 časova
Nabavka radova za sisteme klimatizacije (JN 26/19) 22. jul 2019. do 10.00 časova
Nabavka softvera i licenci za topologiju mreže (JN 4/19) 21. mart 2019. do 10.00 časova
Nabavka tipskog kancelarijskog nameštaja (JNMV 15/19) 24. maj 2019. do 10.00 časova
Nabavka vakumsko ulagajućeg cantrag tornja DSC-10/60i za doradnu knjigovezačku mašinu DUPLO 600i sa mostom za povezivanje tornjeva (JNMV 23/19) 25. jun 2019. do 10.00 časova
Nabavka video sistema za prenos sednica putem interneta (JNMV 44/19) 18. novembar 2019. do 10.00 časova
Nabavka, isporuka i montaža split klima sistema (JNMV 10/20) 30. jul 2020. do 10.00 časova
Nadogradnja i zamena postojećeg audio sistema (JNMV 42/19) 15. novembar 2019. do 10.00 časova
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 4. februar 2014. do 15.00 časova
OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – Održavanje aplikacije za automatizaciju poslova arhive (JN 2/17) 3. april 2017. do 10.00 časova
OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA za javnu nabavku usluga – Održavanje informacionog sistema - elektronski parlament (e-Parlament) JN 29/15 14. decembar 2015. do 10.00 časova
OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – Održavanje informacionog sistema - elektronski parlament (e-Parlament), (JN 29/18) 11. decembar 2018. do 15.19 časova
OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – održavanje informacionog sistema - elektronski parlament (e-Parlament), JN 34/16 12. decembar 2016. do 10.00 časova
OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – ODRŽAVANJE INTERNET PREZENTACIJE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE (JN 25/2015) 12. novembar 2015. do 10.00 časova
OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – Održavanje internet prezentacije Narodne skupštine Republike Srbije (JN 31/18) 17. decembar 2018. do 10.00 časova
OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – održavanje internet prezentacije Narodne skupštine Republike Srbije (JN 33/16) 9. decembar 2016. do 10.00 časova
OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – ODRŽAVANJE POSTOJEĆEG FINANSIJSKO – KADROVSKOG SOFTVERA (JN 26/2015) 16. novembar 2015. do 10.00 časova
OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – Održavanje postojećeg finansijsko-kadrovskog softvera (JN 30/18) 18. decembar 2018. do 10.00 časova
OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – održavanje postojećeg finansijsko-kadrovskog softvera (JN 32/16) 9. decembar 2016. do 10.00 časova
OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA za nabavku radova - Remont bakarnog krovnog pokrivača na objektu Doma Narodne skupštine; JN Br. 21/14 23. jun 2014. do 12.00 časova
Održavanja mail servera sa uslugom online zaštite elektronske pošte (JN 31/19) 27. septembar 2019. do 10.00 časova
Održavanje aplikacije za automatizaciju poslova arhive sa inoviranjem implementiranog softverskog rešenja (JN 1/20) 8. jun 2020. do 10.00 časova
Održavanje doradnih knjigovezačkih mašina i knjigovezačkih noževa sa obezbeđivanjem rezervnih delova i delova potrošnog karaktera (JN 37/19) 2. decembar 2019. do 10.00 časova
Održavanje i popravka štampača i MF uređaja (JN 7/20) 2. jul 2020. do 10.00 časova
Održavanje konferencijskog sistema (JN 5/20) 22. jun 2020. do 10.00 časova
Održavanje konferencijskog sistema (JNMV 22/19) 3. jun 2019. do 11.00 časova
Održavanje mail servera sa uslugom online zaštite mail-ova i podrške Microsoft programu (JN 12/20) 29. oktobar 2020. do 10.00 časova
Održavanje mrežne opreme (JN 19/19) 21. jun 2019. do 10.00 časova
Održavanje štamparskih mašina iz programa „RISO“, sa obezbeđivanjem rezervnih delova i delova potrošnog karaktera (JNMV 13/19) 5. april 2019. do 10.00 časova
Osiguranje imovine i lica u Narodnoj skupštini Republike Srbije (JNMV 11/20) 20. jul 2020. do 10.00 časova
Osiguranje imovine i lica u Narodnoj skupštini Republike Srbije (JNMV 28/19) 24. jul 2019. do 10.00 časova