Utorak, 10. februar 2009.

Druga sednica Odbora za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom

Odbor za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom je na sednici održanoj 10. februara razmatrao predloge zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, o prestanku važenja Zakona o fondu za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova, o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Kraljevine Belgije i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Moldavije, Crne Gore, Republike Srbije i Misije privremene uprave UN na Kosovu u ime Kosova u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 o privilegijama i imunitetima Sekretarijata Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi.Odbor za razvoj i ekonomske odnose sa inostranstvom je na sednici održanoj 10. februara razmatrao predloge zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, o prestanku važenja Zakona o fondu za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova, o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Kraljevine Belgije i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Moldavije, Crne Gore, Republike Srbije i Misije privremene uprave UN na Kosovu u ime Kosova u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 o privilegijama i imunitetima Sekretarijata Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi. Odbor je takođe razmarao i poziv za učešće na seminaru za zvaničnike iz Srbije iz oblasti ekonomskog i trgovinskog menadžmenta pod pokroviteljtvom Ministarstva trgovine Narodne Republike Kine, koji se održava u Kini od 4. do 17. marta 2009. godine.

U ime predlagača, članovima Odbora predloge zakona predstavili su predstavnici Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Predlogom zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju vrši se uslađivanje domaćeg zakondavstva sa propisima Svetske trgovinske organizacije i evropske unije, a Predlogom zakona o prestanku važenja Zakona o fondu za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova povećeva se efikasnost izvoza i prenose nadležnosti sa ovog tela na Agenciju za osiguranje i finansiranje izvoza. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji predstavlja bilateralni sporazum kojim se dalje jača saradnja između Republike Srbije i Republike Rumunije kao članice Evropske unije, dok Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Kraljevine Belgije i Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Moldavije, Crne Gore, Republike Srbije i Misije privremene uprave UN na Kosovu u ime Kosova u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN 1244 o privilegijama i imunitetima Sekretarijata Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi predstavlja tipičan tehnički sporazum kojim se regulišu prava i obaveze zaposlenih u Sekretarijatu i same zemlje domaćina tj. Kraljevine Belgije.

Nakon kraće rasprave članovi Odbora prihvatili su većinom glasova sve predloge zakona u načelu.

U nastavku rada, članovi Odbora odlučili su da uzmu učešće na seminaru iz oblasti ekonomskog i trgovinskog menadžmenta pod pokroviteljtvom Ministarstva trgovine Narodne Republike Kine, koji se održava u Kini od 4. do 17. marta 2009. godine. Dogovoreno je da delegaciju Odbora čini pet članova.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Miloš Jevtić.


Odbori vezani za ovu aktivnost