22. decembar 2016. Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini

22. decembar 2016. Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini

Četvrtak, 22. decembar 2016.

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Sedmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini za četvrtak, 22. decembar, sa početkom u 15 časova.


Pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nada Lazić, Boško Obradović, Marjana Maraš, mr Aleksandra Jerkov, Marijan Rističević, Čedomir Jovanović, Nemanja Šarović, Saša Radulović i Miroslav Milojević zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, koji je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović;
 5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, koji je podnela Vlada;
 6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, koji je podnela Vlada;
 7. Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini, koji je podnela Vlada;
 8. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je podnela Vlada;
 9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je podnela Vlada;
 10. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada;
 11. Predlog zakona o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija ''HIP - Petrohemija'', Pančevo, prema privrednom društvu ''Naftna industrija Srbije'' a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, koji je podnela Vlada;
 12. Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, koji je podnela Vlada;
 13. Predlog zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti, koji je podnela Vlada;
 14. Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana, koji je podnela Vlada;
 15. Predlog zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, koji je podnela Vlada;
 16. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac), između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca, koji je podnela Vlada;
 17. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
 18. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
 19. Predlog autentičnog tumačenja odredaba člana 1, člana 5. stav 1. i člana 53. st. 1. i 2. Zakona o eksproprijaciji, koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo;
 20. Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo;
 21. Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
 22. Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
 23. Predlog odluke o izboru dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
 24. Izbor člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, sa liste kandidata koju je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku;
 25. Izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, sa lista kandidata koje su podneli ovlašćeni predlagači: udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece i univerziteti akreditovani u Republici Srbiji;
 26. Izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, sa liste kandidata, koju je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja i
 27. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice.

Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice.

Predložene zakone, odluke i druga akta, narodnim poslanicima obrazložili su predstavnici predlagača, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović, ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava dr Aleksandra Tomić i predsednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Snežana B. Petrović.

Drugog dana rada, 23. decembra, Narodna skupština je vodila zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 1. do 27. dnevnog reda sednice.

U nastavku rada, Narodna skupština je na osnovu izveštaja Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja konstatovala prestanak mandata pre isteka vremena na koji je izabran, narodnom poslaniku Ivici Tončevu, danom podnošenja ostavke.

Do kraja dana Narodna skupština vodila je zajednički jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice.

Trećeg dana rada, 26. decembra 2016. godine, Narodna skupština je obavila zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 1. do 27. dnevnog reda sednice.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu, u načelu, o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajuća sednici, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, odredila je utorak, 27. decembar 2016. godine, sa početkom u 10.00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama od 16. do 27. dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini, odnosno o predlozima akata o kojima je završena rasprava.

Dan za glasanje o tačkama 16. do 27. dnevnog reda

U Danu za glasanje o tačkama 16. do 27. dnevnog reda sednice, 27. decembra, Narodna skupština usvojila je Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac), između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca, koji je podnela Vlada. Većinom glasova usvojen je i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada.

Narodna skupština usvojila je Predlog autentičnog tumačenja odredaba člana 1, člana 5. stav 1. i člana 53. st. 1. i 2. Zakona o eksproprijaciji, koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

Narodni poslanici usvojili su Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Većinom glasova, Narodna skupština usvojila je Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Na sednici je usvojen i Predlog odluke o izboru dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

U Danu za glasanje, Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, izabrala je Čedomira Radojčića za člana Saveta komisije za zaštitu konkurencije.

Narodni poslanici su za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, sa lista kandidata koje su podneli ovlašćeni predlagači: udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece izabrali Radoja Kujovića, a za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, sa lista kandidata koje su podneli ovlašćeni predlagači, univerziteti akreditovani u Republici Srbiji, Gorana Petrovića.

Većinom glasova narodnih poslanika za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, sa liste kandidata koju je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, izabrana je Danica Marinković.

Na sednici je usvojen i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka.

Po završetku glasanja o tačkama 16. do 27. dnevnog reda sednice, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici prof. dr Vojislav Šešelj, prof. dr Marko Atlagić, Miloje Miletić, Srđan Nogo, dr Predrag Jelenković, Radoslav Milojičić i Saša Radulović, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Četvrtog dana rada, 27. decembra, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostioma o tačkama 1. do 15. dnevnog reda sednice.

Pošto je Narodna skupština obavila pretres o svim tačkama dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić odredio je pauzu do 12 časova, u sredu, 28. decembra 2016. godine.

Petog dana rada, 28. decembra, Narodna skupština je na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i Izveštaja Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala potvrđivanje mandata narodnoj poslanici Ivani Dinić, izabranoj sa Izborne liste IVICA DAČIĆ – „Socijalistička partija Srbije(SPS), Jedinstvena Srbija(JS) – Dragan Marković Palma“.

Nakon polaganja zakletve, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković čestitala je novoizabranoj narodnoj poslanici i poželela uspeh u radu.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu, u načelu i u pojedinostima, o tačkama 1. o 15. dnevnog reda sednice, predsedavajuća sednici, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković odredila je sredu, 28. decembar 2016. godine, sa početkom u 12.10 časova, kao Dan za glasanje o tačkama 1. do 15. dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru; Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima; Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis; Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava; Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost; Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji; Predlog zakona o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija ''HIP - Petrohemija'', Pančevo, prema privrednom društvu ''Naftna industrija Srbije'' a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije; Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona; Predlog zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti; Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana i Predlog zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ.

U Danu za glasanje, Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Sedmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.


Video (16)

Četvrtak, 22. decembar 2016. | Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini 22.12.2016.

Petak, 23. decembar 2016. | nastavak Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini 23.12.2016. (I)

Petak, 23. decembar 2016. | nastavak Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini 23.12.2016. (II)

Petak, 23. decembar 2016. | nastavak Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini 23.12.2016. (III)

Petak, 23. decembar 2016. | nastavak Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini 23.12.2016. (IV)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 11


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6