Četvrtak, 5. mart 2009. - Sreda, 18. mart 2009.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2009.godini

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić-Dejanović sazvala je Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2009. godini, za četvrtak 5. mart 2009. godine, sa početkom u 10,00 časova.Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić-Dejanović sazvala je Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2009. godini, za četvrtak 5. mart 2009. godine, sa početkom u 10,00 časova.

Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

2. Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

3. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o visokotehnološkom kriminalu

4. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma

5. Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu koji se odnosi na inkriminaciju dela rasističke i ksenofobične prirode izvršenih preko računarskih sistema

6. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima

7. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju terorizma

8. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama Evropske konvencije o suzbijanju terorizma

9. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Danske o olakšanoj

proceduri za izdavanje viza

10. Predlog zakona o matičnim knjigama

11. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji

12. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

13. Predlog odluke o izboru članova Zdravstvenog saveta Srbije

14. Predlozi odluka o prestanku funkcije i o izboru članova Saveta Državne revizorske institucije:

- Predlog odluke o prestanku funkcije članu Saveta Državne revizorske institucije

- Predlog odluke o izboru člana Saveta Državne revizorske institucije

15. Predlog odluke o razrešenju sudijske dužnosti

16, Predlog odluke o prestanku sudijske dužnosti

17. Lista kandidata za izbor članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije

18. Predlog odluke o razrešenju akademika Mihaila Đurića funkcije člana Nacionalnog prosvetnog saveta

19. Predlog odluke o razrešenju prof. dr Aleksandra Lipkovskog funkcije člana Nacionalnog prosvetnog saveta

20. Zbirna lista kandidata za izbor članova Nacionalnog prosvetnog saveta

21. Predlog odluke o razrešenju dr Aleksandra Jovanovića funkcije predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta

Narodna skupština usvojila je predlog da se o prvih deset tačala dnevnog reda, obavi zajednički načelni pretres. Takođe, Narodna skupština prihvatila je i predlog da se obavi zajednički jedinstveni pretres o tačkama 13,14,15,16. i 17. dnevnog reda.

Predsednica Narodne skupštine, obavestila je narodne poslanike da sednici prisustvuju i studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini.

Narodni poslanici, započeli su rad zajedničkim načelnim pretresom o predlozima zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i o Predlogu zakona o matičnim knjigama.

U ime predlagača, Narodnim poslanicima, obratila se ministarka pravde Snežana Malović.

Obrazlažući Predlog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnom postupku, ministarka Malović je istakla da on predstavlja jedan od uslova za pridruživanje Srbije Evropskoj uniji i ukidanje viza građanima Srbije za putovanja u države EU. Donošenjem ovog zakona biće sveobuhvatno uređen postupak pružanja međunarodne pravne pomoći u krivičnim postupcima.

Obrazlažući Predlog zakona o matičnim knjigama, ministar za državnu upravu i loklanu samoupravu Milan Marković istakao je da će ovim zakonom biti omogućeno uspostavljanje nacionalnog matičnog registra koji je osnov za izradu registra građana i to u skladu sa važećim evropskim standardima, koji Srbija još nema.

Ministarka pravde Snežana Malović je takođe, predstavila Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kojim treba da se unapredi postojeći sistem otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Predlogom zakona uspostavlja se okvir za prevenciju i otkrivanje krivičnog dela finansiranja terorizma, što će predstavljati nesumnjivu korist za bezbednost države u sveobuhvatnoj borbi protiv terorizma, istakla je ministarka.

Do kraja dana, Narodna skupština zaključila je zajednički načelni pretres o: Predlogu zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima; Predlogu zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Predlogu zakona o matičnim knjigama.

Drugog dana rada, tokom prepodneva, Narodna skupština obavila je zajednički jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Konvencije o visokotehnološkom kriminalu, Predlogu zakona o potvrđivanju Konvencije saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma, Predlogu zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu koji se odnosi na inkriminaciju dela rasističke i ksenofobične prirode izvršenih preko računarskih sistema,Predlogu zakona o potvrđivanjuKonvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima, Predlogu zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju terorizma, Predlogu zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama Evropeke konvencije o suzbijanju terorizma, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Danske o olakšanoj proceduri za izdavanje viza.

Predstavljajući predloge zakone, ministarka pravde Snežana Malović ukazala je na njihov značaj za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, harmonizaciju domaćeg sa evropskim zakonodavstvom i za ukidanje viza građanima Srbije za putovanja u inostranstvo.

Ona je naglasila da će se usvajanjem ovih zakona obezbediti uslovi za stavljanje Srbije na “belu“ šengen listu, ali i normativni ambijent za efikasnije suzbijanje svih oblika kriminala.

U nastavku rada, Narodna skupština otpočela je načelnu raspravu o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji, koji je obrazložila ministarka finansija Diana Dragutinović. Ona je rekla da je važeći Zakon, donet 2005. godine, neophodno uskladiti sa Ustavom Srbije. Osnovi razlog za izmene zakona su, međutim, proširenje spiska subjekata-korisnika eksproprijacije, kao i dopuna odredbi o mogućnosti utvrđivanja javnog interesa i o uređenju naknada.

Do kraja radnog dana, Narodna skupština obavila je načeni pretres o ovom predlogu zakona.

Trećeg dana rada, narodni poslanici obavili su načelni pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

U ime predlagača, narodnim poslanicima, obratila se ministarka finansija dr Diana Dragutinović. Obrazlažući Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ministarka Dragutinović rekla je da predloženi set rešenja pokušava da od poreske uprave, odnosno poreske administracije, napravi servis biznisa, odnosno upravu koja je orijentisana prema klijentu. Za to je bilo potrebno promeniti neka rešenja, povećati sigurnost poreskih obveznika i pojačati kapacitet poreske uprave, istakla je ministarka finansija.

Predsedavajuća Gordana Čomić, potpredsednica Narodne skupštine, izrekla je opomene narodnim poslanicima zbog kršenja čl. 103. i 104. Poslovnika, odnosno ometanja govornika i nepoštovanja dostojanstva Narodne skupštine sledećim narodnim poslanicima: Milanu Veselinoviću, Draganu Živkovu, Milanu Škrbiću, Jadranku Vukoviću, Radiši Iliću, Slobodanu Vukoviću, Vladanu Jeremiću, Milanu Avramoviću, Dobroslavu Preliću, Bojanu Mladenoviću, Sreti Periću, Sulejmanu Spahu, Miodragu Krstinu, Vladi Milojkoviću, Dušanu Mariću, Zoranu Popoviću, Dušanki Plećević, Radici Jocić, Gordani Paunović-Milosavljević, Draganu Stevanoviću, Lidiji Dimitrijević, Ljubiši Petkoviću, Momiru Markoviću i Draganu Todoroviću, kome je oduzeta reč za vreme trajanja ove sednice, jer su mu bile već izrečene dve mere opomene. Narodnim poslanicima Milanu Škrbiću i Sulejmanu Spahu izrečena je i druga opomena.

U popodnevnom delu rada, Narodna skupština obavila je zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru članova Zdravstvenog saveta Srbije, Predlozima odluka o prestanku funkcije i o izboru članova Saveta Državne revizorske institucije, Predlogu odluke o razrešenju sudijske dužnosti, Predlogu odluke o prestanku sudijske dužnosti i Listi kandidata za izbor članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije.

Predsednica Narodne skupštine, prof. dr Slavica Đukić-Dejanović izrekla je opomene narodnim poslanicima Marku Milenkoviću i Miloradu Krstinu.

Četvrtog dana rada, 11. marta, Narodna skupština nastavila je sa razmatranjem preostalih tačaka dnevnog reda ove sednice.

U prepodnevnom delu, Narodna skupština je obavila zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu odluke o razrešenju akademika Mihaila Đurića funkcije člana Nacionalnog prosvetnog saveta, Predlogu odluke o razrešenju prof. dr Aleksandra Lipkovskog funkcije člana Nacionalnog prosvetnog saveta, Zbirnoj listi kandidata za izbor članova Nacionalnog prosvetnog saveta i o Predlogu odluke o razrešenju dr Aleksandra Jovanovića funkcije predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta. U raspravi je ukazano na važnu ulogu Nacionalnog prosvetnog saveta u sistemu obrazovanja, kao i na njegovu obavezu da sačini nacionalnu strategiju razvoja obrazovanja i vaspitanja.

U nastavku sednice, Narodna skupština vodila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.

Petog dana rada, 12. marta, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, Predlogu zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Predlogu zakona o matičnim knjigama.

U nastavku sednice, Narodna skupština vodila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji.

Šestog dana rada, 13. marta, narodni poslanici obavili su raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda, predsedavajuća, podpredsednica Narodne skupštine Gordana Čomić, odredila je sredu 18. mart, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2009. godini.

Dan za glasanje


U Danu za glasanje, koji je podpredsednica Narodne skupštine Gordana Čomić zakazala za 18. mart, sa početkom u 10 časova, Narodna skupština je usvojila u celini predloge zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, zatim, predloge zakona o potvrđivanju konvencije o visokotehnološkom kriminalu i konvencije Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu koji se odnosi na inkriminaciju dela rasističke i ksenofobične prirode izvršenih preko računarskih sistema.

Narodna skupština je, u nastavku rada, usvojila u celini predloge zakona o potvrđivanje konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima i o sprečavanju terorizma, Protokola o izmenama Evropske konvencije o suzbijanju terorizma i Sporazuma između Republika Srbije i Kraljevine Danske o olakšanoj proceduri za izdavanje viza.

Narodna skupština je usvojila u celini predloge zakona o matičnim knjigama, o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji i o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kao i predloge odluka o izboru članova Zdravstvenog saveta Srbije, o prestanku funkcije i o izboru člana Saveta Državne revizorske institucije i o razrešenju i prestanku sudijske funkcije.

Narodna skupština je takođe za članove Odbora Agencije za borbu protiv korupcije izabrala dr Zorana Stojiljkovića, Sonju Liht, dr Tanju Miščević, Milevu Gajinov, dr Evicu Petrović, dr Branka Lubardu, dr Čedomira Čupića, dr Slobodana Beljanskog i Zlatka Minića. Usvojeni su predlozi odluka o razrešenju akademika Mihaila Đurića i prof. dr Aleksandra Lipkovskog funkcije člana Nacionalnog prosvetnog saveta, dr Aleksandra Jovanovića funkcije predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta i sa Zbirne liste izabrala članove Nacionalnog prosvetnog saveta.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda i odlučivanje o njima, predsednica Narodne skupštine je zaključila Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2009. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3