Utorak, 11. oktobar 2011.

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić-Dejanović sazvala je Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini, za utorak, 11. oktobar 2011. godine, sa početkom u 11.00 časova.


Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama finansijskih planova za 2011. godinu:

1)Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje,

2)Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje,

3) Nacionalne službe za zapošljavanje, koji je podnela Vlada;

2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, koji je podnela Vlada;

3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada;

4. Predlog zakona o izmeni Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, koji je podnela Vlada;

5. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Komercijalne banke a.d. Beograd po zaduženju Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd, koji je podnela Vlada;

6. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije F/P 1720, koji je podnela Vlada;

7. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda za jugoistočnu Evropu i Kavkaz) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;

8. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (EPS Projekat za Kolubaru) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;

9. Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi, koji je podnela Vlada;

10. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o izmeni i dopuni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Belorusije od 31. marta 2009. godine, koji je podnela Vlada;

11. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine i pravilima o određivanju zemlje porekla robe uz Sporazum između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine, koji je podnela Vlada;

12. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, koji je podnela Vlada;

13. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, koji je podnela Vlada;

14. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske, koji je podnela Vlada;

15. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o smanjenju broja lica bez državljanstva, koji je podnela Vlada;

16. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Međunarodne antikorupcijske akademije kao međunarodne organizacije, koji je podnela Vlada;

17. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između vlada država učesnica BSEC (Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju) o saradnji u borbi protiv kriminala, naročito organizovanih oblika, Dodatnog protokola Sporazumu između vlada država učesnica BSEC o saradnji u borbi protiv kriminala, naročito organizovanih oblika i Dodatnog protokola o borbi protiv terorizma koji se odnosi na Sporazum između vlada učesnica crnomorske ekonomske saradnje u borbi protiv kriminala, naročito njegovih organizovanih oblika, koji je podnela Vlada;

18. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o policijskoj saradnji, koji je podnela Vlada;

19. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazumao RACVIAC– Centru za saradnju u oblasti bezbednosti, koji je podnela Vlada;

20. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti vanrednih situacija, koji je podnela Vlada;

21. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o Centru za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi, koji je podnela Vlada;

22. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o privilegijama i imunitetima Centra za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi, koji je podnela Vlada;

23. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prenosa zagađujućih materija uz Konvenciju o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine, koji je podnela Vlada;

24. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti životne sredine, koji je podnela Vlada;

25. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Argentine o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je podnela Vlada;

26. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Istočne Republike Urugvaj o ukidanju viza za njihove državljane, koji je podnela Vlada;

27. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Bolivarske Republike Venecuele o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je podnela Vlada;

28. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Kuvajto ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je podnela Vlada;

29. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o ukidanju viza za njihove državljane, koji je podnela Vlada;

30. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanijeo uzajamnom putovanju državljana, koji je podnela Vlada;

31. Predlog zakona o potvrđivanju Amandmana na Konvenciju o međunarodnoj organizaciji za mobilne komunikacije preko satelita, koji je podnela Vlada;

32. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju, koji je podnela Vlada;

33. Predlog zakona o potvrđivanju Amandmana 1 - 6. na Evropski sporazum o radu posada na vozilima koja obavljaju međunarodne drumske prevoze (AETP), koji je podnela Vlada;

34. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti turizma, koji je podnela Vlada;

35. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o radu pomoraca, 2006, koji je podnela Vlada;

36. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji uoblasti kulture, koji je podnela Vlada i

37. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o strateškom partnerstvu i saradnji, koji je podnela Vlada.

Na početku Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini, uz prisustvo počasne jedinice Vojske Srbije, predsednica Narodne skupštine je, u ime narodnih poslanika i u svoje ime, pozdravila dirigenta i članove hora Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva, koji su otpevali državnu himnu Republike Srbije.

Na početku rada, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa Riza Halimi, Vesna Pešić, Jovan Damjanović, Konstantin Arsenović, Miroslav Markićević, Miloš Aligrudić, Gojko Radić, Miroslava Pejica, Dragan Todorović i Smiljana Milisavljević zatražili su, u skladu sa članom 286. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštenja i objašnjenja.

Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika odlučila da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1, 2, 3. i 4. dnevnog reda sednice, zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 5, 6, 7. i 8. dnevnog reda sednice i zajednički jedinstveni pretres o tačkama od 9. do 37. dnevnog reda sednice.

U prepodnevnom delu rada, Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1, 2, 3. i 4. dnevnog reda sednice. U ime predlagača, predložene izmene i dopune obrazložio je predsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Mirko Cvetković.

U popodnevnom delu rada, predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Gordana Čomić, obavestila je narodne poslanike da deo sednice, sa galerije Velike sale Doma Narodne skupštine, prate delegacije Parlamentarnog instituta Republike Slovačke i Vestminsterske fondacije za demokratiju i pozdravila ih u ime narodnih poslanika.

Do kraja prvog dana rada, Narodna skupština je zaključila zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1, 2, 3. i 4. dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 12. oktobra, predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović otvorila je zajedničkinačelni i jedinstveni pretres o tačkama 5, 6, 7. i 8. dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini.

Pošto predstavnici Vlade nisu bili u mogućnosti da učestvuju u radu, predsednica Narodne skupštine obavestila je narodne poslanike da će nastaviti rad u četvrtak, 13. oktobra, u 10 časova.

Trećeg dana rada, 13. oktobra, Narodna skupština obavila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Komercijalne banke a.d. Beograd po zaduženju Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd, Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije F/P 1720, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda za jugoistočnu Evropu i Kavkaz) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i o Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (EPS Projekat za Kolubaru) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Na početku rada, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa Konstantin Arsenović, Ivan Andrić, Miroslav Markićević, Zoran Šami, Miljan Ranđelović, Nada Kolundžija i Dragan Todorović zatražili su, u skladu sa članom 286. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštenja i objašnjenja.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je i zaključila zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih sporazuma, ugovora, konvencija i protokola, odnosno o tačkama od 9. do 37. dnevnog reda sednice.

Četvrtog dana rada, 17. oktobra, Narodna skupština obavila je raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama finansijskih planova za 2011. godinu:

  1. Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje,
  2. Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje,
  3. Nacionalne službe za zapošljavanje.


Petog dana rada, 18. oktobra, Narodna skupština vodila je i zaključilapretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu,Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, Predlogu zakona o izmeni Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju iPredlogu zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Komercijalne banke a.d. Beograd po zaduženju Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd.

Na početku rada, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa Nikola Novaković, Konstantin Arsenović, Bojan Đurić, Velimir Ilić, Petar Petrović, Zoran Nikolić i Nemanja Šarović zatražili su, u skladu sa članom 286. Poslovnika, obaveštenja i objašnjenja.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda, predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović odredila je utorak, 18. oktobar 2011. godine,sa početkom u 13 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbijeu 2011. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 18. oktobra, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama finansijskih planova za 2011. godinu:

1)Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje,

2)Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje,

3) Nacionalne službe za zapošljavanje.

Narodna skupština usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu,Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu i Predlog zakona o izmeni Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Većinom glasova narodnih poslanika, Narodna skupština usvojila je: Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Komercijalne banke a.d. Beograd po zaduženju Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd,Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije F/P 1720 , Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda za jugoistočnu Evropu i Kavkaz) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (EPS Projekat za Kolubaru) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Narodna skupština usvojila je i veći broj predloga zakona o potvrđivanju međunarodnih sporazuma, ugovora i protokola, od9. do 37. tačke dnevnog reda.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ovog zasedanja i odlučivanje o njima, predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović zaključila je Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanjaNarodne skupštine Republike Srbije u 2011. godiniPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
utorak, 22. septembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja