Ponedeljak, 1. oktobar 2007. - Ponedeljak, 5. novembar 2007.

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Oliver Dulić sazvao je Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini za ponedeljak, 1. oktobar, sa početkom u 10 časova.


Narodna skupština je usvojila sledeći dnevni red:

1. Predlog odluke o razrešenju članova i zamenika članova Republičke izborne

komisije, koji je podnela narodni poslanik Nada Kolundžija,

2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vladi, koji je predložila
Vlada,

3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi, koji je
podnela Vlada,

4. Predlog zakona o dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika,

koji je podnela Vlada,

5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim
praznicima u Republici Srbiji, koji je podnela Vlada,

6. Predlog zakona o državnom pečatu Republike Srbije, koji je podnela Vlada,

7. Predlog zakona o pečatu državnih i drugih organa , koji je podnela Vlada,

8. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju, koji je podnela
Vlada,

9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti

državnih organa u postupku za ratne zločine, koji je podnela Vlada,

10. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Ujedinjenih nacija o borbi protiv
dezertifikacije u zemljama sa teškom sušom i/ili dezertifikacijom, posebno
u Africi, koji je podnela Vlada,

11. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o proceni uticaja na životnu
sredinu u prekograničnom kontekstu, koji je podnela Vlada,

12. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirne konvencije o zaštiti i održivom
razvoju Karpata, koji je podnela Vlada,

13. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i
faune i prirodnih staništa, koji je podnela Vlada,

14. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o očuvanju migratornih vrsta
divljih životinja, koji je podnela Vlada,

15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i
Republike Crne Gore o socijalnim osiguranju, koji je podnela Vlada.,

16. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Srbije i
Crne Gore, Vlade Republike Mađarske i Vlade Rumunije o tački susreta
državnih granica između Srbije i Crne Gore, Republike Mađarske i Rumunije,
koja je obeležena tromeđnom graničnom oznakom i njenom održavanju, koji je
podnela Vlada,

17. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike
Srbije Vlada zemalja Beneluksa o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i
službenih pasoša, koji je podnela Vlada

18. Predlog zakona o potvrđivanjiu Sporazuma između Saveta ministara Srbije
i Crne Gore i Vlade Republike Francuske o vraćanju i prihvatanju lica u
neregularnoj situaciji, sa Protokolom, koji je podnela Vlada,

19. Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Krivičnopravnu
konvenciju o korupciji, koji je podnela Vlada,

20. Predlog zakona o potvrđivanju Građanskopravne konvencije o korupcije koji je
podnela Vlada,

21. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu zaključenog između
Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope, koji je podnela Vlada,

22. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji
između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije, koji je
podnela Vlada,

23. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Saveta ministara Srbije i
Crne Gore i Vlade Republike Indije o izbegavanju dvostrukog oporezivanju u
odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, koji je podnela Vlada,

24. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i
Vlade Republike Poljske o saradnji i uzajamoj pomoći u carinskim pitanjima,
koji je podnela Vlada,

25. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i
Vlade Republike Slovenije o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, koji je
podnela Vlada,

26. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Železnice Srbije-Vozna
sredstva) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je
podnela Vlada,

27. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i
Evropske investicione banke (Projekat obnove železnica II ), koji je podnela
Vlada,

28. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju železničke mreže
visoke performanse u Jugoistočnoj Evropi, koji je podnela Vlada,

29. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola od 3. juna 1999. godine o izmenama
Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980.
godine (Protokol od 1999. ) i Konvencije o međunarodnim železničkim
prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine u verziji na osnovu Protokola o
izmenama od 3. juna 1999. godine, koji je podnela Vlada,

30. Predlog zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza, koji je
podnela Vlada,

31. Predlog odluke o davanju saglasnosti na akta Poverenika za informacije od
javnog značaja, koji je podneo Administrativni odbor,

32. Predlog odluke o davanju saglasnosti na akta Zaštitnika građana, koji je
podneo Administrativni odbor,

33. Predlog autentičnog tumačenja odredaba člana 127. st.1. i 2. Zakona o visokom
obrazovanju, koji je podneo Zakonodavni odbor,

34. Predlog deklaracije Narodne skupštine Republike Srbije o osudi blokade i
izolacije Republike Kube koju sprovode Sjedinjene američke Države, koji je
podnela Poslanička grupa Srpske radikalne stranke.Na početku rada minutom ćutanja, Narodna skupština je odala poštu prerano preminulom narodnom poslaniku i gradonačelniku Beograda Nenadu Bogdanoviću.

U nastavku rada Narodna skupština je obavila jedinstveni pretres o Predlogu odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije.

Narodna skupština je prvog dana rada obavila zajednički načelni pretres o predlozima zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vladi, Zakona o državnoj upravi i Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, kao i o dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika.

Predstavnik predlagača, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković je rekao da će se predloženim izmenama i dopunama ovi zakoni uskladiti sa Ustavom Republike Srbije, a posebno se osvrnuo i na najznačajnije novine u svakom od predloženih zakonskih predloga.Na početku zajedničkog načelnog pretresa o predlozima zakona o državnom pečatu Republike Srbije i o pečatu državnih i drugih organa, drugog dana rada (2. oktobar) ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković je, u kraćem izlaganju, govorio o značaju državnog pečata kao simbolu državnosti Srbije i o praktičnoj upotrebi državnog i pečata državnih i drugih organa.

U prepodnevnom radu Narodna skupština je zaključila zajednički načelni pretres o predlozima ovih zakonskih akata.

Uvodna objašnjenja o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju dao je ministar finansija Mirko Cvetković.

Do kraja dana Narodna skupština je vodila načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju.

U prepodnevnom delu rada, trećeg dana rada (3. oktobar) Narodna skupština je zaključila načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju.

Na početku načelnog pretresa o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, ministar pravde Dušana Petrović je upoznao narodne poslanike sa predloženim izmenama, a reč je pre svega o daljem uređenju procedura i pravila organa u postupcima za ratne zločine.

Do kraja dana, Narodna skupština je vodila načelni pretres o ovom Predlogu, često prekidan javljanjem narodnih poslanika koji su ukazivali na povrede Poslovnika.


Četvrtog dana rada (4. oktobar) Narodna skupština je zaključila načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine.

U nastavku rada Narodna skupština je vodila zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona o potvrđivanju Konvencije Ujedinjenih nacija o borbi protiv dezertifikacije u zemljama sa teškom sušom i/ili dezertifikacijom, posebno u Africi, Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, Okvirne konvencije o zaštiti i održivom razvoju Karpata, Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa i Konvencije o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja. Na po;etku rasprave, o značaju usvajanja ovih zakonskih predloga govorio je ministar zaštite životne sredine Saša Dragin.


Petog dana (8. oktobar) u prepodnevnom delu rada narodni poslanici su ukazivali na povrede Poslovnika, postavljali su pitanja i tražili obaveštenja.


Šestog dana rada ( 9. oktobar) Narodna skupština je zaključila zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona o potvrđivanju Konvencije Ujedinjenih nacija o borbi protiv dezertifikacije u zemljama sa teškom sušom i/ili dezertifikacijom, posebno u Africi, Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, Okvirne konvencije o zaštiti i održivom razvoju Karpata, Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa i Konvencije o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja.

Predsedavajući sednici potpredsednik Miloljub Albijanić obavestio je narodne poslanike da je Vlada povukla iz procedure Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Francuske o vraćanju i prihvatanju lica u neregularnoj situaciji, sa Protokolom.

U nastavku rada Narodna skupština je otvorila zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju, između Saveta ministara Srbije i Crne Gore, Vlade Republike Mađarske i Vlade Rumunije o tački susreta državnih granica između Srbije i Crne Gore, Republike Mađarske i Rumunije, koja je obeležena tromeđnom graničnom oznakom i njenom održavanju , između Vlade Republike Srbije i vlada zemalja Beneluksa o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, kao i Dodatnog protokola uz Krivičnopravnu konvenciju o korupciji i Građanskopravne konvencije o korupciji.Na početku rada, sedmog dana (10. oktobar) Narodna skuppština je konstatovala da je prestao mandat, pre vremena na koje je izabran, preminulom narodnom poslaniku Nenadu Bogdanoviću, izabranom sa Izborne liste Demokratska stranka- Boris Tadić.Narodna skupština je vodila zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju, između Saveta ministara Srbije i Crne Gore, Vlade Republike Mađarske i Vlade Rumunije o tački susreta državnih granica između Srbije i Crne Gore, Republike Mađarske i Rumunije, koja je obeležena tromeđnom graničnom oznakom i njenom održavanju , između Vlade Republike Srbije i vlada zemalja Beneluksa o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, kao i Dodatnog protokola uz Krivičnopravnu konvenciju o korupciji i Građanskopravne konvencije o korupciji.Narodni poslanici su tokom rasprave postavili više pitanja pojedinim ministrima i zatražili obaveštenja o pojedinim aktuelnim pitanjima.

Narodna skupština je konstatovala potvrđivanje mandata narodnom poslaniku dr Vesni Parezanović, izabranoj sa Izborne liste Demokratska stranka-Boris Tadić.Narodna skupština je u prepodnevnom delu osmog dana rada (11. oktobar) zaključila zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju, između Saveta ministara Srbije i Crne Gore, Vlade Republike Mađarske i Vlade Rumunije o tački susreta državnih granica između Srbije i Crne Gore, Republike Mađarske i Rumunije, koja je obeležena tromeđnom graničnom oznakom i njenom održavanju, između Vlade Republike Srbije i vlada zemalja Beneluksa o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, kao i Dodatnog protokola uz Krivičnopravnu konvenciju o korupciji i Građanskopravne konvencije o korupciji.

U nastavku rada, posle uvodnog izlaganja ministra finansija Mirka Cvetkovića, Narodna skupština je obavila zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu zaključenog između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope, Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije, Ugovora između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije o izbegavanju dvostrukog oporezivanju u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima i Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima.


Devetog dana rada (15. oktobar) Narodna skupština je otvorila zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Železnice Srbije – Vozna sredstva) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke (Projekat obnove železnice II), Sporazuma o uspostavljanju železničke mreže visoke performanse u Jugoistočnoj Evropi, Protokola od 3.juna 1999. godine o izmenama Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine (Protokol iz 1999.) i Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine u verziji na osnovu Protokola o izmenama od 3. juna 1999. godine, kao i o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza.

O značaju potvrđivanja ovih međunarodnih ugovora narodnim poslanicima su govorili ministar finansija, Mirko Cvetković, ministar za telekomunikacije i informatičko društvo Aleksandra Smiljanić i ministar za infrastrukturu Velimir Ilić.


Desetog dana rada (16. oktobar) Narodna skupština je zaključila zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Železnice Srbije – Vozna sredstva) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke (Projekat obnove železnice II), Sporazuma o uspostavljanju železničke mreže visoke performanse u Jugoistočnoj Evropi, Protokola od 3.juna 1999. godine o izmenama Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine (Protokol iz 1999.) i Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine u verziji na osnovu Protokola o izmenama od 3. juna 1999. godine, kao i o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza.


Narodna skupština je jedanaestog dana rada ( 17. oktobar) obavila zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka o davanju saglasnosti na akte Poverenika za informacije od javnog značaja i na akte Zaštitnika građana.

U nastavku rada Narodna skupština je otvorila pretres o Predlogu autentičnog tumačenja odredaba člana 127. stav 1. i stav 2. Zakona o visokom obrazovanju.

U svojstvu predstavnika predlagača, narodnim poslanicima se obratio predsednik Zakonodavnog odbora Vlatko Ratković.

Kako bi se otklonila mogućnost različitog tumačenja u primeni odredbi člana 127. (stav 1. i 2.) a odnosi se na mogućnost podnošenja zahteva visokoškolskoj ustanovi da se za ranije stečeni naziv utvrdi da odgovara nekom od naziva iz važećeg Zakona, Zakonodavni odbor je predložio autentično tumačenje navedenih odredbi Zakona o visokom obrazovanju, rekao je Ratković. Ove odredbe, po njegovim rečima, treba tumačiti tako da se stečeno pravo, odnosno stečen naziv iz stava 1. člana 127. Zakona, odnosi na samo na sadašnjost već i na budućnost. U nastavku izlaganja, Vlatko Ratković je naveo i konretan primer, te tako, lica koja su stekla stepen stručne spreme kao što su diplomirani pravnik, diplomirani inženjer, diplomirani ekonomista izjednačena su sa licima koja steknu naziv – master. Pored principa jednakog tretiranja svih imaoca diploma, obezbeđuje se i jednak tretman u daljem obrazovanju, odnosno direktna prohodnost na doktorske studije, zaključio je on.

Do kraja radnog dana, Narodna skupština je vodila raspravu o ovoj tački dnevnog reda.


Dvanaestog dana rada (18. oktobar) Narodna skupština je zaključila jedinstvenu raspravu o Predlogu autentičnog tumačenja odredaba člana 127. stav 1. i 2. Zakona o visokom obrazovanju i o Predlogu deklaracije Narodne skupštine Republike Srbije o osudi blokade i izolacije Republike Kube koju sprovode Sjedinjene Američke Države. Raspravu o Predlogu deklaracije pratio je sa galerije Velike sale Narodne skupštine ambasador Kube Hulio Cesar Kansio Ferer (Julio cesar Kancio Ferrer).

Narodna skupština je,na početku trinaestog dana rada (23. oktobar), minutom ćutanja odala poštu preminulom narodnom poslaniku Miki Vlaoviću.

Do kraja radnog dana narodni posanici su vodili pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vladi. Takođe, narodni poslanici se javljali, tražeći obaveštenja i ukazujući na povrede Poslovnika.


Narodna skupština je četrnaestog dana rada (24. oktobar) nastavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vladi.


Narodna skupština je, na početku rada petnaestog dana (25.oktobar), konstatovala da je danom smrti prestao mandat pre isteka vremena na koje je izabran narodnom poslaniku Miki Vlaoviću, izabranom sa Izborne liste Demokratska stranka Srbije-Nova Srbija-dr Vojislav Koštunica. Na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije i Administrativnog odbora, Narodna skupštia je konstatovala potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Dejanu Stoiljkoviću, izabranom sa Izborne liste Demokratska stranka Srbije-Nova Srbija- dr Vojislav Koštunica.

Do kraja radnog dana Narodna skupština je vodila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vladi.Narodna skupština je šesnaestog dana rada (26. oktobar) obavila pretres u pojedinostimam o predlozima zakona o izmenama i dopunama zakona o Vladi, o državnoj upravi, o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji i o dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika.

Do kraja radnog dana, Narodna skupština je zaključila i pretres u pojedinostima o predlozima zakona o državnom pečatu Republike Srbije i o pečatu državnih i drugih organa.


U nastavku sednice, sedamnaestog dana rada (29.oktobar), Narodna skupština je započela pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju.

Osamnaestog dana rada (30. oktobar) Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju.


U nastavku sednice, devetnaestog dana rada (31. oktobar) Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine.

Pošto je završena rasprava o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednik Narodne skupštine će odrediti Dan za glasanje, o čemu će narodni poslanici biti naknadno obavešteni.

Dan za glasanje


U Danu za glasanje, 5. novembra, Narodna skupština je usvojila Predlog odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, zatim, usvojila u celini predloge zakona o izmenama i dopunama zakona o Vladi, o državnoj upravi, o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji i o dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika.

U nastavku rada, Narodna skupština je usvojila u celini predloge zakona o državnom pečatu Republike Srbije i o pečatu državnih i drugih organa, kao i predloge zakona o izmenama i dopunama zakona o osiguranju i o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine.

Usvojene su u celini predlozi zakona o potvrđivanju konvencija UN o borbi protiv dezertifikacije u zemljama sa teškom sušom i/ili dezertifikacijom, posebno u Africi, o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa, o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja i Okvirne konvencije o zaštiti i održivom razvoju Karpata.

Narodna skupština je usvojila u celini predloge zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju, između Saveta ministara Srbije i Crne Gore, Vlade Republike Mađarske i Vlade Rumunije o tački susreta državnih granica između Srbije i Crne Gore, Republike Mađarske i Rumunije, koja je obeležena tromeđnom graničnom oznakom i njenom održavanju, između Vlade Republike Srbije i vlada zemalja Beneluksa o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, zatim, o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Krivičnopravnu konvenciju o korupciji i Građanskopravne konvencije o korupciji i Okvirnog ugovora o zajmu zaključenog između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope.

U nastavku rada Narodna skupština je usvojila u celini predloge zakona o potvrđivanju Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije, Ugovora između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima i Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima.

Narodna skupština je usvojila u celini predloge zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Železnice-Vozna sredstva) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke (Projekat obnove železnica II), Sporazuma o uspostavljanju železničke mreže visoke performanse u jugoistočnoj Evropi, Predlog zakona o potvrđivanju Protokola od 3. juna 1999.godine o izmenama Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine (Protokol iz 1999.) i Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine u verziji na osnovu Protokola o izmenama od 3. juna 1999. godine i Predlog zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza.

U nastavku Dana za glasanje Narodna skupština je usvojila predloge odluka o davanju saglasnosti na akta poverenika za informacije od javnog značaja i Zaštitinika građana, Predlog autentičnog tumačenja odredaba člana 127. stav 1. i 2. Zakona o visokom obrazovanju i Predlog deklaracije Narodne skupštine Republike Srbije o neophodnosti okončanja sankcija i izolacije Republike Kube.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda i odlučivanje o njima, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Oliver Dulić je zaključio Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije i 2007. godini.


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31