Utorak, 6. decembar 2022.

Osma sednica Odborа za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednci Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 6. decembra 2022. godine, razmatrani su, u pojedinostima, predlozi zakona, koje je podnela Vlada.


Na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2023. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2023. godinu. Na ovaj Predlog zakona podneto je 177 amandmana. Odbor je odbacio 76 amandmana, dok je za ostale amandmane ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, podneta su četiri amandmana, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, podneta su dva amandman, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, podneta su tri amandmana, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, podneta su dva amandmana, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, podneto je 38 amandmana. Odbor je ocenio da četiri amandmana nije u skladu sa članom 196. Ustava Republike Srbije, dok je za ostale amandmane ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, podnet je jedan amandman za koji je Odbor ocenio da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, podneto je 49 amandmana. Odbor je ocenio da četiri amandmana nije u skladu sa članom 196. Ustava Republike Srbije, dok je za ostale amandmane ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji, podneto je 34 amandmana. Odbor je ocenio da četiri amandmana nije u skladu sa članom 196. Ustava Republike Srbije, a za ostale amandmane ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, podneto je 63 amandmana. Odbor je ocenio da četiri amandmana nije u skladu sa članom 196. Ustava Republike Srbije, dok je za ostale amandmane ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, podneto je pet amandmana. Odbor ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, podneta su dva amandmana, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod NLB Komercijalne banke AD Beograd za potrebe finansiranja Projekta izgradnje državnog puta IB reda, deonica brze saobraćajnice: auto-put E-75 Beograd - Niš (petlja "Požarevac") - Požarevac (obilaznica) - Veliko Gradište - Golubac (Dunavska magistrala), podneta su dva amandmana. Odbor je ocenio da su oba amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat čiste energije i energetske efikasnosti za građane) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, podnet je jedan amandman, za koji je Odbor ocenio da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Dubravka Kralj, Milica Nikolić, dr Uglješa Mrdić, Sanja Jefić Branković, Zoran Tomić, Sanja Lakić, Nenad A. Mitrović, dr Žika Bujuklić, Dunja Simonović Bratić, Pavle Grbović i Olja Petrović.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Utorak, 6. decembar 2022. | Osma sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo 06.12.2022.