7. maj 2013. Predsednik Narodne skupštine mr Nebojša Stefanović na svečanoj sednici Romske interparlamentarne organizacije (foto TANJUG)

7. maj 2013. Predsednik Narodne skupštine mr Nebojša Stefanović na svečanoj sednici Romske interparlamentarne organizacije (foto TANJUG)

Utorak, 7. maj 2013.

Obraćanje predsednika Narodne skupštine na svečanoj sednici Romske interparlamentarne organizacije

Poštovani gospodine Predsedniče, vaše Ekselencije, dame i gospodo poslanici, članovi Romske Inter – parlamentarne organizacije, Predstavnici Vlade i predstavnici Civilnog Društva.


U proteklom periodu postignuti su značajni razultati u procesu integracije Roma, ali to je još uvek značajan problem i izazov sa kojim se susrećemo u Republici Srbiji, u regionu i u Evropi.
Svedoci smo ozbiljnih razlika u rezultatima koji su postignuti u ovoj oblasti u odnosu na sredstva i resurse koji su angažovani za rešavanje pitanja integracije Roma u prošlosti.
Po konstituisanju novog saziva parlamenta Republike Srbije izuzetan značaj posvećen je parlamentarnoj kontroli procesa integracije Roma, organizovano je 7 konsultativnih sastanaka kojima su prisustvovali pored predstavnika Skupštine Republike Srbije, predstavnici Vlade Republike Srbije i Vlade AP Vojvodine, kao i preko 40 nevladinih organizacija. U tom smislu treba istaći i izuzetno veliku aktivnost nadležnih odbora Skupštine Republike Srbije, koji su dosledno analizirali pitanje položaja Roma u okviru pitanja od značaja za romsku zajednicu.
Prisustvo i pomoć međunarodnih organizacija OEBS-a, Saveta Evrope, Evropske Komisije, odnosno misije EU u Beogradu dali su značajan doprinos uspešnom organizovanju Skupštine Republike Srbije u procesu saradnje sa civilnim društvom.
Posebno je na tim javnim slušanjima i sastancima istaknuto da je :
- Neophodno uskladiti Akcione planove u okviru dekade Roma sa postojećim stanjem i time ih učiniti sprovodivim u trenutnim okolnostima.
- Naročito se mora raditi na uspostavljanju praćenja realizacije procesa integracije Roma. Skupština Republike Srbije treba da nastavi sa Parlamentarnom kontrolom u ovoj oblasti.
- U zakonodavnoj aktivnosti Skupštine Republike Srbije koja podrazumeva i usvajanje Zakona o Budžetu dobro je što su otvorene mogućnosti da poslanici i poslaničke grupe, odnosno organizacije civilnog sektora daju svoj doprinos stvaranju najboljeg mogućeg zakonodavnog okvira u zemlji.
- Različite aktivnosti i otvorenost Narodne skupštine trebalo bi da omoguće da,zajedno sa ostalim građanima i Romi prihvate parlament kao instituciju koja će im omogućiti bolje i direktnije zastupanje interesa.
Skupština Republike Srbije kao najviši zakonodavni organ donoseći zakone koji su usklađeni sa propisima Evropske unije na jasan način ističe opredeljenost našeg društva da u što kraćem roku dobije datum za otpočinjanje pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji. Na našem putu ka Evropskim stadardima izuzetna pažnja poklanja se unapređenju položaja svih ranjivih kategorija, a Romska zajednica nažalost jeste jedan od najranjivijih slojeva i to bez obzira da li to posmatramo kroz socijalnu, ekonomsku ili političku prizmu.
Radi toga, u mandatu novog saziva, donet je niz zakona koji su posebno značajni za poboljšanje položaja marginalnih grupa, a u tom smislu i za sprovođenje Strategije o integraciji i davanje novih ovlašćenja Romima.
- Izmenjen je zakon o vanparničnom postupku kojim se stvara mogućnost za efikasno rešavanje pitanja pravne vidljivosti Roma bez ličnih dokumenata
- Zakonom o legalizaciji stvorena je mogućnost da veliki broj romskih porodica učini važne korake u pravcu legalizacije svoje imovine
- Zakonom o budžetu za 2013. opredeljena su dodatna sredstva za finansiranje najrazličitijih aktivnosti u oblasti integracije Roma a posebno su izdvojena sredstva za uspostavljanje Visokoškolske ustanove za obrazovanje Roma kao Evropskog projekta i sredstva za uspostavljanje novog modela održive inkluzije Roma u okviru Ministarstva za urbanizam.
- Zakonom o migracijama jasno je definisana obaveza svih državnih organa za rešavanje pitanja interno raseljenih lica.
- U krivičnom zakonu predviđena je kao otežavajuća okolnost - zločin iz mržnje.
Međutim svesni smo da samo donošenje zakona nije dovoljno da se stanje promeni. Na tom polju značajna je i uloga nevladinih organizacija koje bi trebalo da daju svoj doprinos u stvaranju adekvatnog ambijenta za implementaciju donetih zakona.
Takođe je značajna uloga parlamenta Republike Srbije u institucionalnom rešavanju pitanja Roma na međunarodnom nivou. Inicirajući ovakve aktivnosti u Srbiji smo prepoznali mogućnosti Roma kao potencijalnog faktora stabilnosti, što svakako daje nove kvalitete u pristupu integracije Roma u društveno politički život.
Zbog toga i ova nova Interparlamentarna romska organizacija ima veliki značaj.
U Republici Srbiji gotovo da ne postoji opština u kojoj ne žive i Romi. Visok stepen siromaštva pripadnika ove nacionalne zajednice kao i niži obrazovni nivo u odnosu na sveukupno stanovništvo stvara poseban problem za sve državne organe da se i pored postignutih vidnih rezultata intenzivnije uhvate u koštac sa rešavanjem ovih pitanja. Naravno da moramo da angažujemo kvalitetnije resurse što podrazumeva kako materijalna sredstva tako i ljudske kapacitete.
Sami Romi moraju da preuzmu odgovornost zajedno sa svim građanima Srbije kako za svoj položaj tako i za Evropsku budućnost društva u celini. U uslovima kada zemlja donosi teške odluke od velikog je značaja zajedništvo koje Romi kao građani Srbije dele sa svima drugima.
Želim vam puno uspeha u radu.
HVALAPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5