11. oktobar 2016. Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini

11. oktobar 2016. Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini

Utorak, 11. oktobar 2016.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini za utorak, 11. oktobar, sa početkom u 10 časova.


Pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici prof. dr Vojislav Šešelj, Olena Papuga, Marko Đurišić, Čedomir Jovanović, dr Sanda Rašković Ivić, Zoran Radojičić, dr Ivan Bauer, Milija Miletić, Saša Radulović i Žarko Mićin zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

 1. Izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, sa lista kandidata koje su podneli ovlašćeni predlagači:
  -udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece;
  -udruženje izdavača elektronskih medija i udruženja novinara i
  -nadležni odbor Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;

 2. Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 6. Zakona o sticanju svojine na zemljištu, objektima i vodovima Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo („Službeni glasnik RS“, broj 15/16), koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo;

 3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Republike Azerbejdžan kao zajmodavca za finansiranje izgradnje deonica Ljig - Boljkovci, Boljkovci - Takovo i Takovo - Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji od 2. februara 2012. godine, koji je podnela Vlada;

 4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji je podnela Vlada;

 5. Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Jedinstvena Srbija.
Narodna skupština započela je rad jedinstvenim pretresom o prvoj tački dnevnog reda sednice.

Do kraja dana Narodna skupština vodila je jednistveni pretres o Izboru članova Saveta Regulatornog rela za elektronske medije, sa lista kandidata koje su podneli ovlašćeni predlagači: udruženja čiji su ciljevi ostavarivanje slovode izražavanja i zaštita dece, udruženje izdavača elektronskih medija i udruženja novinara i nadležni odbor Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Drugog dana rada, 12. oktobra, Narodna skupština vodila je i zaključila pretres o Izboru članova Saveta Regulatornog rela za elektronske medije, sa lista kandidata koje su podneli ovlašćeni predlagači: udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece, udruženje izdavača elektronskih medija i udruženja novinara i nadležni odbor Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

U popodnevnom delu rada Narodna skupština vodila je i zaključila načelni pretres Predloga autentičnog tumačenja odredbe člana 6. Zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo.

Trećeg dana rada, 13. oktobra, pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Fatmir Hasani, Nenad Milić, Miroslav Aleksić, dr Sanda Rašković Ivić, Boško Obradović, Balša Božović, Marijan Rističević, Branislav Mihajlović, prof. dr Vojislav Šešelj i Mihailo Jokić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština započela je rad jedinstvenim pretresom o trećoj tački dnevnog reda.

Tokom sednice, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković obavestila je narodne poslanike da je, u sedištu Evropske komisije, objavljeno da je grad Novi Sad izabran za evropsku prestonicu kulture 2021. godine.

Do kraja dana Narodna skupština je vodila i zaključila jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama dopunama Sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Republike Azerbejdžana kao zajmodavca za finansiranje izgradnje deonica Ljig - Boljkovci, Boljkovci - Takovo i Takovo - Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji od 2. februara 2012. godine.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o tačkama jedan do tri dnevnog reda Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2016. godini, a u skladu sa članom 87. stav 5 Poslovnika Narodne skupštine, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, odredila je petak, 14. oktobar 2016. godine, sa početkom u 11.00 časova, kao Dan za glasanje o prve tri tačke dnevnog reda sednice.

Dan za glasanje o prve tri tačke dnevnog reda

U Danu za glasanje Narodna skupština nije izabrala nijednog od predloženih kandidata za jednog člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, a koje su predložila udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece.

Narodna skupština je, sa 135 glasova narodnih poslanika, za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije izabrala Gorana Pekovića, koga su predložila udruženja izdavača elektronskih medija i udruženja novinara u Republici Srbiji i sa 135 glasova narodnih poslanika, za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, izabrala Đorđa Vozarevića, koga je predložio nadležni odbor Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Nakon izbora, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković čestitala je u svoje, i u ime narodnih poslanika, izabranim članovima Saveta Regulatornog tela za elektronske medije i poželela im uspeh u radu.

Narodna skupština je usvojila većinom glasova Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 6. Zakona o sticanju svojine na zemljištu, objektima i vodovima Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo („Službeni glasnik RS“, broj 15/16) i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma o zajmu između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Vlade Republike Azerbejdžan kao zajmodavca za finansiranje izgradnje deonica Ljig - Boljkovci, Boljkovci - Takovo i Takovo - Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji od 2. februara 2012.godine.

Petog dana rada, 18. oktobra, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Dragan Jovanović, Marinika Tepić, Nataša Mićić, Đorđe Vukadinović, prof. dr Miladin Ševarlić, prof. dr Dragoljub Mićunović, prof. dr Vojislav Šešelj, Milija Miletić, Saša Radulović, Aleksandar Marković i Ivan Karić, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku sednice Narodna skupština započela je načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

U ime predlagača, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, obrazložio je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević.

U nastavku sednice Narodna skupština zaključila je načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Do kraja dana Narodna skupština je obavila jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Jedinstvena Srbija.
Šestog dana rada, 20. oktobra, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Enis Imamović, Dubravka Filipovski, Marinika Tepić, Marko Đurić, Srđan Nogo, mr Aleksandra Jerkov, Milan Lapčević, Vladimir Đurić, Neđo Jovanović, prof. dr Vojislav Šešelj i prof. dr Marko Atlagić, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada Narodna skupština započela je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Do kraja rada, Narodna skupština obavila je pretres o pojedinostima četvrte tačke dnevnog reda sednice.

Sedmog dana rada, 21. oktobra, Narodna skupština uvrstila je dnevni red Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2016. godini, kao šestu tačku dnevnog reda, Predlog odluke o izmeni Odluke i utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koju je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković.

U nastavku rada, Narodna skupština obavila je jedinstveni pretres o tački 5. i jedinstveni pretres o tački 6. dnevnog reda sednice.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, kao i odlučivanje o prve tri tačke dnevnog reda, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković odredila je petak, 21. oktobar, sa početkom u 10.10 časova, kao Dan za glasanje o preostalim tačkama dnevnog reda Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije i Predlog odluke o izmeni Odluke i utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.

U Danu za glasanje Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika, na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice, i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.


Video (27)

Utorak, 11. oktobar 2016. | ​Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini 11.10.2016.(I)

Utorak, 11. oktobar 2016. | ​Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini 11.10.2016.(II)

Utorak, 11. oktobar 2016. | ​Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini 11.10.2016.(III)

Utorak, 11. oktobar 2016. | ​Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini 11.10.2016.(IV)

Sreda, 12. oktobar 2016. | ​nastavak Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini 12.10.2016.(I)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 22


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6