9. oktobar 2015.  Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini

9. oktobar 2015. Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini

Petak, 9. oktobar 2015.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini za petak, 9. oktobar 2015. godine, sa početkom u 10 časova.


Narodna skupština je utvrdila sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici, koji je podnela Vlada;
2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, koji je podnela Vlada;
3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom kombinovanom transportu između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike, koji je podnela Vlada;
4. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o drumskom prevozu putnika i stvari, koji je podnela Vlada;
5. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o drumskom prevozu putnika i stvari, koji je podnela Vlada;
6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koji je podnela Vlada;
7. Predlog zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti, koji je podnela Vlada;
8. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece, koji je podnela Vlada;
9. Predlog za donošenje odluke o prestanku funkcije predsedniku Privrednog suda u Čačku, koji je podneo Visoki savet sudstva;
10. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;
11. Zbirna lista kandidata za izbor prve polovine članova Nacionalnog prosvetnog saveta na period od šest godina, koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo;
12. Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo;
13. Predlog autentičnog tumačenja odredaba čl. 27, 28, 40. i 71. Zakona o porezu na dobit preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02-dr.zakon, 43/03, 84/04 i 18/10) i člana 41. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon i 61/07), koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika Zorana Babića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1, 2, 3, 4. i 5. dnevnog reda sednice, zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 6, 7. i 8. dnevnog reda sednice, zatim zajednički jedinstveni pretres o tačkama 9. i 10. dnevnog reda, kao i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 11. i 12. dnevnog reda sednice.

U nastavku rada, Narodna skupština je započela zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici, o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom kombinovanom transportu između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike, o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o drumskom prevozu putnika i stvari i o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o drumskom prevozu putnika i stvari.

Predloge zakona obrazložila je predstavnik predlagača prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Do kraja dana Narodna skupština obavila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1, 2, 3, 4. i 5. dnevnog reda sednice.

Drugog dana, 13. oktobra 2015. godine, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Aleksandar Čotrić, Dr Blagoje Bradić, Neđo Jovanović, Olena Papuga, Borislav Stefanović i prof. dr Marko Atlagić, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, Narodna skupština je konstatovala prestanak mandata, pre isteka vremena na koje je izabran, narodnom poslaniku Snežani Malović, danom podnošenja ostavke.

U nastavku sednice, Narodna skupština obavila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, Predlogu zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti i Predlogu zakona o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece.

Predloge zakona obrazložio je predstavnik predlagača Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Trećeg dana rada, 14. oktobra, Narodna skupština je vodila i zaključila zajednički jedinstveni pretres o tačkama 9. i 10. dnevnog reda sednice, odnosno o Predlogu za donošenje odluke o prestanku funkcije predsedniku Privrednog suda u Čačku i Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koje je u ime predlagača obrazložila Branka Bančević, član Visokog saveta sudstva.

Narodna skupština započela je i zaključila jedinstveni pretres o tačkama 11. i 12. dnevnog reda sednice, odnosno o Zbirnoj listi kandidata za izbor prve polovine članova Nacionalnog prosvetnog saveta na period od šest godina i Predlogu odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, koje je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, a koje je obrazložila narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov, predstavnik predlagača.

Do kraja rada, Narodna skupština je obavila i pretres o Predlog autentičnog tumačenja odredaba čl. 27, 28, 40. i 71. Zakona o porezu na dobit preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02-dr.zakon, 43/03, 84/04 i 18/10) i člana 41. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon i 61/07), koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

Četvrtog dana rada 15. oktobra, pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Dragan Jovanović, Muamer Bačevac, Aleksandar Senić, Riza Halimi, Aleksandar Jovičić i Borislav Stefanović, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada narodni poslanici započeli su pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici.

Narodna skupština je vodila i zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici i do kraja dana obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice.

Petog dana rada, 16. oktobra, Narodna skupština vodila je i zaključila raspravu o amandmanima 6. i 7. tačke dnevnog reda sednice.

U okviru Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine mr Igor Bečić, odredio je utorak 3. novembar 2015. godine, sa početkom u 17.00 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini, pošto je Narodna skupština obavila raspravu, u načelu i u pojedinostima, o svim tačkama dnevnog reda te sednice.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika sledeće:

1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici, koji je podnela Vlada;

2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice, koji je podnela Vlada;

3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom kombinovanom transportu između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike, koji je podnela Vlada;

4. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o drumskom prevozu putnika i stvari, koji je podnela Vlada;

5. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o drumskom prevozu putnika i stvari, koji je podnela Vlada;

6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koji je podnela Vlada;

7. Predlog zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti, koji je podnela Vlada;

8. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece, koji je podnela Vlada;

9. Predlog za donošenje odluke o prestanku funkcije predsedniku Privrednog suda u Čačku, koji je podneo Visoki savet sudstva;

10. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;

11. Zbirnu listu kandidata za izbor prve polovine članova Nacionalnog prosvetnog saveta na period od šest godina, koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.

12. Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, koji je podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo;

13. Predlog autentičnog tumačenja odredaba čl. 27, 28, 40. i 71. Zakona o porezu na dobit preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02-dr.zakon, 43/03, 84/04 i 18/10) i člana 41. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon i 61/07), koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

U Danu za glasanje Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom zasedanja i odlučila da ni u jednom slučaju Poslovnik nije bio povređen.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, predsedavajući sednici predsednik Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
petak, 9. jun
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja