Utorak, 18. oktobar 2011.

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2011.godini

Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović sazvala je Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini za utorak, 18. oktobar 2011. godine, sa početkom u 11 časova.


Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

 1. Predlog nacionalne strategije zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama;
 2. Predlog zakona o prebivalištu i boravištu građana;
 3. Predlog zakona o upravnoj inspekciji;
 4. Predlog zakona o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičkog oružja i o njihovom uništavanju;
 5. Predlog zakona o pomorskoj plovidbi;
 6. Predlog zakona o obligacionim i osnovama svojinsko - pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju;
 7. Predlog zakona o dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada;
 8. Predlog zakona o komunalnim delatnostima;
 9. Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima
 10. Predlog zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i dužnika – korisnika javnih sredstava, za preuzete obaveze po inostranim kreditima, odnosno zajmovima;
 11. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu za dodelu pojedinačnih zajmova između KfW-a, Franfurt na Majni i i Republike Srbijei Narodne banke Srbije kao agenta;
 12. Predlog zakona o igrama na sreću
 13. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju;
 14. Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama;
 15. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti;
 16. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva;
 17. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca;
 18. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Slovenije o izručenju;
 19. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima;
 20. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti odbrane;
 21. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mađarske o saradnji u oblasti odbrane;
 22. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nigerije o saradnji u oblasti odbrane;
 23. Predlog odluke o prestanku funkcije članu Komisije za hartije od vrednosti;
 24. Predlog o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije;
 25. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslaničkagrupa Ujedinjeni regioni Srbije;
 26. Predlog odluke o potvrđivanju Finansijskog plana Komisije zahartije od vrednosti za 2011. godinu i
 27. Predlog za davanje saglasnosti na Statut Komisije za hartije od vrednosti.

Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika Srđana Mikovića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretreso tačkama 1 i 2 dnevnog reda, zajednički načelni pretres o tačkama 5 i 6i zajednički načelni pretres o tačkama 7, 8 i 9. Biće obavljen zajednički načelni i jedinstveni pretres o 10, 11. i 12. tački dnevnog reda, a zajednički načelni pretres o 13. i 14. kao i o 16. i 17. tački dnevnog reda.

Narodna skupština prihvatila je predlog da se zajednički jedinstveni pretres vodi o tačkama: 18, 19, 20, 21 i 22;23, 24. i 25; kao i o 26. i 27. tački dnevnog reda.

Narodna skupština prihvatila je predlog potpredsednice Narodne skupštine Gordane Čomić da se naposebnoj sednici razmatra Odgovor Vlade Republike Srbije na Interpelaciju po pitanju zakonitosti rada, poslovanja i odgovornosti ministra vera i dijaspore Srđana Srećkovića, koju je podnela grupa od 56 poslanika Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.

Do kraja rada, Narodna skupština vodila je i zaključila zajednički načelni i jedinstveni pretres o Predlogu nacionalne strategije zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i Predlogu zakona o prebivalištu i boravištu građana. Predloge ovih zakona obrazložio je ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković.


Drugog dana rada, 19. oktobra, Narodna skupština obavila je načelni pretres o Predlogu zakona o upravnoj inspekciji.


Trećeg dana rada, 20.oktobra, Narodna skupština nastavila je rad raspravom u načelu o Predlogu zakona o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičkog oružja i o njihovom uništavanju.Pre početka rada narodni poslanici Nikola Krpić, Čedomir Jovanović, Miloš Aligrudić, Miroslav Markićević, Jelena Travar-Miljević, Dragan Todorović i Nada Kolundžija zatražili su više obaveštenja i objašnjenja, u skladu sa članom 286.Poslovnika.

U prepodnevnom delu rada Narodna skupština obavila raspravu u načelu o Predlogu zakona o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičkog oružja i o njihovom uništavanju, koji je narodnim poslanima,u ime predlagača, obrazložila ministarka pravde Snežana Malović.

U popodnevnom delu rada Narodna skupština obavila je zajednički načelni pretres tačkama 5 i 6 dnevnog reda sednice, odnosno raspravu o predlozima zakona o pomorskoj plovidbi i o obligacionim i osnovama svojinsko - pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju. Narodna skupština obavila je zajednički načelni pretres i o tačkama 7, 8, i 9 dnevnog reda sednice, odnosno raspravu o Predlogu zakona o dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada, o Predlogu zakona o komunalnim delatnostima i o Predlogu zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Sve predložene zakone narodnim poslanicima obrazložio je ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić.


Četvrtog dana rada, 25. oktobra, na početku rada narodni poslanici Slobodan Samardžić i Dragan Todorović zatražili su više obaveštenja i objašnjenja, u skladu sa članom 286. Poslovnika.

U prepodnevnom delu sednice, Narodna skupština obavila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o 10, 11. i 12. tački dnevnog reda, odnosno o Predlogu zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i dužnika – korisnika javnih sredstava, za preuzete obaveze po inostranim kreditima, odnosno zajmovima, Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu za dodelu pojedinačnih zajmova između KfW-a, Frankfurt na Majni i Republike Srbije i Narodne banke Srbije kao agenta i o Predlogu zakona o igrama na sreću. Predložene zakone obrazložio je predsednik Vlade Republike Srbije Mirko Cvetković.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju i Predlogu zakona o javno - privatnom partnerstvu i koncesijama.


Petog dana rada, 26. oktobra, Narodna skupština obavila je zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju i Predlogu zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama.

U nastavku sednice, Narodna skupština obavila je raspravu u načelu o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti, koji je narodnim poslanicima, u ime predlagača, obrazložio ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović.

Predsedavajuća Narodne skupštine potpredsednica Gordana Čomić obavestila je narodne poslanike da deo sednice, sa galerije Velike sale Doma Narodne skupštine, prate u okviru posete Narodnoj skupštini gosti Kancelarije za mlade iz Lapova, 15 najboljih studenata iz Lapova i pozdravila ih u ime narodnih poslanika.

Tokom prepodnevnog rada, predsedavajuća Narodne skupštine potpredsednica Gordana Čomić, izrekla je prvu opomenu narodnom poslaniku Radiši Iliću i drugu opomenu narodnom poslaniku Dobrislavu Preliću.

U popodnevnom delu rada, Narodna skupština obavila je zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca, koje je narodnim poslanima, u ime predlagača, obrazložila ministarka pravde Snežana Malović.


Šestog dana rada, 27. oktobra, Narodna skupština vodila je zajednički jedinstveni pretres o pet predloga zakona o potvrđivanju međunarodnih sporazuma i ugovora, od 18.do 22. tačke dnevnog reda. Predloge ovih zakona obrazložila je ministarka pravde Snežana Malović.

Pre početka rada narodni poslanici Riza Halimi,Zoran Nikolić i Boris Aleksićzatražili su više obaveštenja i objašnjenja, u skladu sa članom 286. Poslovnika.

U toku prepodnevnog rada, Narodna skupština zaključila je zajednički jedinstveni pretres o tačkama od 18. do 22. dnevnog reda sednice.


Sedmog dana rada, 1. novembra, Narodna skupština obavila je zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o prestanku funkcije članu Komisije za hartije od vrednosti, Predlogu odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije i Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

Narodna skupština obavila je zajednički jedinstveni pretres i o Predloguodluke o potvrđivanju Finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti za 2011. godinu Predlog za davanje saglasnosti na Statut Komisije za hartije od vrednosti, koji je podnela Komisija za hartije od vrednosti.

Na početku rada, narodni poslanici Slobodan Samardžić, Boris Aleksić i Mihajlo Purić zatražili su više obaveštenja i objašnjenja, u skladu sa članom 286. Poslovnika.

Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović pozdravila je, u ime narodnih poslanika i u svoje ime, grupu studenata romske nacionalnosti koji su 2011, 2012. školske godine upisali prvu godinu fakulteta. Oni su pratili deo sednice sa galerije velike sale Narodne skupštine.


Osmog dana rada, 2. novembra, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o prebivalištvu i boravištu građana.

Predsedavajuća Narodne skupštine potpredsednica Gordana Čomić obavestila je narodne poslanike da deo sednice, sa galerije Velike sale Doma Narodne skupštine, prate u okviru posete Narodnoj skupštini članovi Studentske asocijacije Pravnog fakulteta u Kragujevcu i pozdravila ih u ime narodnih poslanika i u svoje ime.

Tokom prepodnevnog rada, predsedavajuća Narodne skupštine potpredsednica Gordana Čomić, izrekla je prvu opomenu narodnom poslaniku Nemanji Šaroviću.

U popodnevnom delu rada, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o upravnoj inspekciji.


Devetog dana rada, 3. novembra, Narodna skupština vodila je i zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičkog oružja i o njihovom uništavanju.

Na početku rada, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa Riza Halimi, prof. dr Zoran Šami, Dejan Mirović iJanko Veselinović zatražili su, u skladu sa članom 286. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštenja i objašnjenja.


Desetog dana rada, 8. novembra, Narodna skupština vodila je i, u prepodnevniom delu sednice, zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona opomorskoj plovidbi i Predlogu zakona o obligacionim i osnovama svojinsko - pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju.

Na početku rada, narodni poslanici Zoran Nikolić, Vjerica Radeta iGordana Čomić zatražili su više obaveštenja i objašnjenja, u skladu sa članom 286. Poslovnika.

Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović pozdravila je, u ime narodnih poslanika i u svoje ime, učenike Vojne gimanazije i Evropske poslovne škole “Milutin Milanković”u Beogradu, koji su pratili deo sednice sa galerije Velike sale.


Jedanaestog dana rada, 9. novembra, Narodna skupština vodila je i zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada, Predlogu zakona o komunalnim delatnostima i Predlogu zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović pozdravila je, u ime narodnih poslanika i u svoje ime, članove Udruženja penzionera iz Hrtkovaca, koji su pratili deo sednice sa galerije Velike sale.


Dvanaestog dana rada, 10. novembra, Narodna skupština vodila je i zaključila raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i dužnika – korisnika javnih sredstava, za preuzete obaveze po inostranim kreditima, odnosno zajmovima i Predlogu zakona o igrama na sreću.

Na početku rada, narodni poslanici Željko Tomić i Zoran Krasić zatražili su više obaveštenja i objašnjenja, u skladu sa članom 286. Poslovnika.

Trinaestog dana rada, 14. novembra, Narodna skupština vodila je i zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, Predlogu zakona o javno - privatnom partnerstvu i koncesijama i o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti.

Do kraja dana, Narodna skupština zkaljučila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović odredila je četvrtak, 17. novembar 2011. godine, sa početkom u 10 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini.

Dan za glasanje

Narodna skupština započela je Dan za glasanje, 17. novembra. Većinom glasova narodnih poslanika Narodna skupština usvojila je Predlog nacionalne strategije zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, Predlog zakona o prebivalištu i boravištu građana, Predlog zakona o upravnoj inspekciji, Predlog zakona o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičkog oružja i o njihovom uništavanju, Predlog zakona o pomorskoj plovidbi i Predlog zakona o obligacionim i osnovama svojinsko - pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju.

Tokom glasanja, predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić Dejanović konstatovala je nedostatak kvoruma, te je zakazala nastavak Dana za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2011. godini za ponedeljak, 21. novembar u 13.00 časova.

Nastavak Dana za glasanje


U nastavku Dana za glasanje, 22. novembra, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada, Predlog zakona o komunalnim delatnostima i Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Narodna skupština usvojila je Predlog zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i dužnika – korisnika javnih sredstava, za preuzete obaveze po inostranim kreditima, odnosno zajmovima i Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu za dodelu pojedinačnih zajmova između KfW-a, Franfurt na Majni i i Republike Srbijei Narodne banke Srbije kao agenta.

Osim toga, Narodna skupština usvojila je Predlog zakona o igrama na sreću, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti.

Usvojeni su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca.

U Danu za glasanje, Narodna skupština usvojila je Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Slovenije o izručenju, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u oblasti odbrane,Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mađarske o saradnji u oblasti odbrane i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nigerije o saradnji u oblasti odbrane.

Narodna skupština usvojila je i Predlog odluke o prestanku funkcije članu Komisije za hartije od vrednosti, Predlog o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslaničkam grupa Ujedinjeni regioni Srbije, Predlog odluke o potvrđivanju Finansijskog plana Komisije zahartije od vrednosti za 2011. godinu i Predlog za davanje saglasnosti na Statut Komisije za hartije od vrednosti.

Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su narodni poslanici ukazivali u toku sednice i odlučila da ni u jednom slučaju nisu bile povređene odredbe Poslovnika.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ovog zasedanja i odlučivanje o njima, predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović zaključila je Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
utorak, 22. septembar
 • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja