Utorak, 23. jul 2019.

Deseta sednica Odbora za prava deteta

Na sednici, održanoj 23. jula, članovi Odbora razmotrili su Izveštaj o radu Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije, koje je podnelo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.


Izveštaj je članovima Odbora obrazložile su predsednica Saveta prof. dr Slavica Đukić Dejanović i Stana Božović, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. One su članovima Odbora predočile aktivnosti Saveta od poslednjeg izveštaja iz 2018. godine. Istakle su da su od tada održane dve sednice Saveta, od kojih je na sednici održane februara 2019. godine usvojen Program rada za 2019. godinu, a članovi Saveta informisani su i o realizaciji odluka donetih na prethodnim sednicama, planiranim aktivnostima na izradi Zajedničkog osnovnog dokumenta u skladu sa usaglašenim smernicama za izveštavanje o međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima, kao i o izradi indikatora za praćenje preporuka koje je Komitet za prava deteta uputio Srbiji. Predstavnice Saveta navele su da su indikatore za praćenje preporuka koje je Komitet uputio Srbiji uredila Kancelarija za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Centrom za prava deteta i Unicefom. Konsultativni proces je prošao je kroz 10 radionica, a u proces su bila uključena i deca preko on line platforme.

Predstavnice su napomenule da je u februaru ove godine oformljena i Nacionalna koalicija za suzbijanje dečjih brakova, čiji je cilj okončanje dečji brakova, pogotovo među romskom populacijom. U decembru prošle godine održan je sastanak sa predstavnicima UNICEF, nakon kojeg je nadležno Ministarstvo uputilo UNICEF-u za tehničku i finansijsku podršku za izradu dokumentacije za merenje, praćenje i izveštavanje o javnoj potrošnji za decu. Tim povodom na šestoj sednici Saveta prisustvovala je Regina de Dominikis direktorka UNICEF u Srbiji i Najat Mala Mađid. Na pomenutoj sednici predstavljeni su i rezultati Konferencije „Saradnja sistema u pružanju podrške deci sa razvojnim rizicima i smetnjama i njihovim porodicama – ka integrisanim uslugama ranih intervencija“ koja je organizovana u okviru Poziva na akciju Vlade Republike Srbije čiji je četvrti cilj - podrška razvoju sistema ranih intervencija.

Na narednoj sednici Saveta za prava deteta članovi su informisani o Godišnjem izveštaju o sprovođenju Akcionog plana za PG 23 u oblasti prava deteta, o izmenama i dopunama Porodičnog zakona u oblasti zaštite prava deteta, o preporukama sa sednice predstavnika učeničkih parlamenata Republike Srbije i dece aktivista u oblasti prava deteta donetih u toku Dečje nedelje od 1. do 7. oktobra 2018. godine, kao i sa aktivnostima različitih resora na ostvarivanju mera predviđenih operativnim zaključcima sa seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja – u oblasti zaštite dece romske nacionalnosti.

Narodni poslanici su u diskusiji koja je usledila zaključili da su glavni izazovi sa kojima se susreće Savet uključivanje romske dece u osnovne i srednje škole i smanjenje siromaštva dece u uzrastu do 18 godina. Članovi Odbora istakli su i punu podršku i pomoć iz njihovog delokruga delovanja.

Sednici je predsedavala zamenica predsednice Nada Lazić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Milija Miletić, Arpad Fremond, dr Danijela Stojadinović, Dubravka Filipovski, Gorica Gajić, Milanka Jevtović Vukojičić, Nataša Mihajlović i Jelena Mijatović.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Utorak, 23. jul 2019. | Deseta sednica Odbora za prava deteta 23.07.2019.