Ponedeljak, 4. oktobar 2021.

15. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

Na sednici, od 4. oktobra, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini, koji je podnela Vlada, u načelu.


Predlog zakona narodnim poslanicima obrazložio je ovlašćena predstavnica predlagača, pomoćnica ministarke za zaštitu životne sredine Aleksandra Imširagić Đurić, koja je istakla da je Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini, donet u maju 2009. godine, uredio ovu oblast u skladu sa načelnim rešenjima sadržanim u setu zakona iz oblasti zaštite životne sredine. Zakon i prateća podzakonska akta su velikim delom preneli obaveze iz Direktive 2002/49/EZ Evropskog parlamenta i Saveta o proceni i upravljanju bukom u životnoj sredini, a osnovni cilj donošenja novog Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini je potpuno usklađivanje ove oblasti sa Direktivom 2002/49/EZ.

U okviru pregovora o pristupanja EU, na Eksplanatornom i Bilateralnom sastanku analitičkog pregleda zakonodavstva, Republika Srbija je izvestila EK o statusu usklađenosti propisa kojima se uređuje oblast zaštite od buke. Na sastancima su dobijene smernice za rad na izmenama i dopunama postojećih propisa.

Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini ima za cilj unapređivanje sistema zaštite od buke u životnoj sredini na teritoriji Republike Srbije, utvrđivanje i ostvarivanje mera u oblasti zaštite od buke kako bi se izbegla, sprečila ili smanjila štetna dejstva buke na zdravlje ljudi i životnu sredinu, utvrđivanje graničnih vrednosti buke u životnoj sredini prema akustičkim zonama, prema osetljivosti populacije, kao i prema vrsti izvora buke, utvrđivanje stepena izloženosti buci u životnoj sredini putem izrade karata buke u životnoj sredini na osnovu jedinstvenih indikatora buke i propisanih metoda procene buke u životnoj sredini, usvajanje akcionih planova na osnovu podataka iz karata buke u cilju sprečavanja i smanjenja izloženosti buci, obezbeđivanje pristupa informacijama javnosti o buci u životnoj sredini i efektima buke.

Nakon obrazloženja Odbor je glasao da predloži Narodnoj skupštini usvajanje pomenutog Zakona na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.

Sednici je predsedavao zamenik predsednika Odbora Žarko Bogatinović, a prisustvovali su i sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Olja Petrović, Jelena Obradović, Marija Todorović, Marko Mladenović, Akoš Ujhelji, Dragana Radinović, prof. dr Goran Tasić, Tomislav Janković, Mina Kitanović, Gojko Palalić i Nevenka Kostadinova.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Ponedeljak, 4. oktobar 2021. | 15. sednica Odbora za zaštitu životne sredine 04.10.2021.