Ponedeljak, 6. februar 2023.

15. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici održanoj 6. februara, članovi Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrili su u pojedinostima Predlog zakona o sudijama.


Na ovaj predlog zakona podneto je ukupno 284 amandmana. Odbor je ocenio da amandmani na član 51. Predloga zakona, koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović i na član 114. Predloga zakona, koji su zajedno podneli narodni poslanici Selma Kučević, Enis Imamović, Aleksandar Olenik i Šaip Kamberi, nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je utvrio i da su po sadržini istovetni amandmani koje su podneli poslanici PG Narodna stranka, i to na član 84. Predloga zakona, koji su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Vladimir Gajić i Stefan Janković i zajedno podneli narodni poslanici Slavica Radovanović, Đorđe Stanković i Sanda Rašković Ivić.

Odbor je ocenio da su svi ostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je razmotrio i amandmane podnete na Predlog zakona o uređenju sudova. Na ovaj predlog zakona podneta su 204 amandmana. Odbor je ocenio da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amandman na član 97, koji su zajedno podneli narodni poslanici Selma Kučević, Enis Imamović, Aleksandar Olenik i Šaip Kamberi, dok su ostali amandmani podneti na ovaj predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o javnom tužilaštvu podneto je 314 amandmana. Odbor je ocenio da nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije sledeći amandmani: amandman na član 18, koji su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović, Biljana Đorđević, Robert Kozma, Jelena Jerinić i Đorđe Pavićević, zatim na član 18, koji su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Dalibor Jekić, Danijela Grujić, Đorđo Đorđić, Željko Veselinović, Vladimir Obradović, Marija Lukić, Tatjana Pašić, Slaviša Ristić, Natan Albahari, Anna Oreg, Pavle Grbović i Janko Veselinović, na član 18, koji su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Nebojša Novaković, Ksenija Marković i Srđan Milivojević, na član 18, koji su zajedno podneli narodni poslanici Miloš Jovanović, Dejan Šulkić, Predrag Marsenić, Zoran Sandić, Miloratka Bojović i Zoran Stojanović. Takođe, Odbor je ocenio da nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije ni amandmani podneti na član 19, koji su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Dalibor Jekić, Danijela Grujić, Đorđo Đorđić, Željko Veselinović, Vladimir Obradović, Marija Lukić, Tatjana Pašić, Slaviša Ristić, Natan Albahari, Anna Oreg, Pavle Grbović i Janko Veselinović, na član 54, koji su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Dalibor Jekić, Danijela Grujić, Đorđo Đorđić, Željko Veselinović, Vladimir Obradović, Marija Lukić, Tatjana Pašić, Slaviša Ristić, Natan Albahari, Anna Oreg, Pavle Grbović i Janko Veselinović, na član 83, koji su zajedno podneli narodni poslanici Nebojša Zelenović, Aleksandar Jovanović, Nebojša Cakić, Jelena Kalajdžić, Đorđe Miketić, Nikola Nešić, Milanka Nikolić i Danijela Nestorović, kao i na član 154, koji su zajedno podneli narodni poslanici Selma Kučević, Enis Imamović, Aleksandar Olenik i Šaip Kamberi.

Odbor je, u skladu sa članom 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, odbacio amandman kojim se posle člana 38a dodaje novi član 38b i amandman kojim se posle člana 38b dodaje novi član 38v, koje su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Dalibor Jekić, Danijela Grujić, Đorđo Đorđić, Željko Veselinović, Vladimir Obradović, Marija Lukić, Tatjana Pašić, Slaviša Ristić, Natan Albahari, Anna Oreg, Pavle Grbović i Janko Veselinović, imajući u vidu da je članom 161. stav 4. Poslovnika Narodnie skupštine utvrđeno da podnosilac amandmana ne može sam ili zajedno sa drugim narodnim poslanicima da podnese više amandmana na isti član predloga zakona.

Odbor je ocenio da su svi ostali amandmani podneti na Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Narodni poslanici su na Predlog zakona o Visokom savetu sudstva podneli 180 amandmana. Odbor je ocenio da nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amadman na član 44, koji su zajedno podneli Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Nebojša Novaković, Ksenija Marković i Srđan Milivojević, na član 44, koji su zajedno podneli narodni poslanici Tamara Milenković Kerković, Boško Obradović, Borko Puškić, Milovan Jakovljević, Ivan Kostić i Radmila Vasić, na član 44, koji su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović, Biljana Đorđević, Robert Kozma, Jelena Jerinić i Đorđe Pavićević, na član 44, koji je podneo narodni poslanik Miroslav Aleksić, na član 44, koji su zajedno podneli narodni poslanici Marko Ristić, Milica Đurđević Stamenkovski, Nikola Dragićević, Dragan Nikolić, Dragana Miljanić, Strahinja Erac, Zoran Zečević i Bojana Bukumirović, na član 44, koji su zajedno podneli narodni poslanici Danijela Nestorović, Nebojša Zelenović, Aleksandar Jovanović, Nebojša Cakić, Jelena Kalajdžić, Đorđe Miketić, Nikola Nešić i Milinka Nikolić i na član 70, koji su zajedno podneli narodni poslanici Selma Kučević, Enis Imamović, Aleksandar Olenik i Šaip Kamberi.

Odbor je ocenio da su svi ostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o Visokom savetu tužilaštva narodni poslanici podneli su 198 amandmana. Odbor je ocenio da nisu u sladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amandman na član 44, koji su zajedno podneli narodni poslanici Marko Ristić, Milica Đurđević Stamenkovski, Nikola Dragićević, Dragan Nikolić, Dragana Miljanić, Strahinja Erac, Zoran Zečević i Bojana Bukumirović, zatim amandman na član 44, koji je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović, zatim amandman na član 44, koji su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Gajić, Ivana Parlić i Stefan Jovanović, na član 44, koji su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović, Biljana Đorđević, Robert Kozma, Jelena Jerinić i Đorđe Pavićević, na član 44, koji su zajedno podneli narodni poslanici Danijela Nestorović, Nebojša Zelenović, Aleksandar Jovanović, Nebojša Cakić, Jelena Kalajdžić, Đorđe Niketić, Nikola Nešić i Milinika Nikolić, na član 44, koji su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Nebojša Novaković, Ksenija Marković, Srđan Milivojević i Nenad Mitrović, kao i amandman na član 70. Predloga zakona, koji su zajedno podneli Selma Kučević, Enis Imamović, Aleksandar Olenik i Šaip Kamberi.

Odbor je, u skladu sa članom 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine odbacio amandman na član 44. stav 1, koji su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Dalibor Jekić, Danijela Grujić, Đorđo Đorđić, Željko Veselinović, Vladimir Obradović, Marija Lukić, Tatjana Pašić, Slaviša Ristić, Natan Albahari, Anna Oreg, Pavle Grbović i Janko Veselinović, jer je članom 161. stav 4. Poslovnika utvrđeno da podnosilac amandmana ne može sam ili zajedno sa drugoim narodnim poslanicima da podnese više amandmana na isti član predloga zakona.

Odbor je takođe, u skladu sa istim članom Poslovnika Narodne skupštine, odbacio i amandmane na članove 71, 73. i 94, koje su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Dalibor Jekić, Danijela Grujić, Đorđo Đorđić, Željko Veselinović, Vladimir Obradović, Marija Lukić, Tatjana Pašić, Slaviša Ristić, Natan Albahari, Anna Oreg, Pavle Grbović i Janko Veselinović, iz razloga što Predlog zakona ima 70. članova.

Odbor je ocenio da su svi ostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama Zakona o Ustavnom sudu narodni poslanici podneli su dva amandmana, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je ocenio da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije i svih 16 amandmana, koje su narodni poslanici podneli na Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.

Takođe, Odbor je ocenio da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije i jedan amandman, koji je podnet na Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine.

Narodni poslanici podneli su četiri amandmana na Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Odbor je ocenio da amandman na član 1. Predloga zakona, koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević, nije u skladu, a da su ostala tri podneta amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na kraju sednice, Odbor je ocenio da su dva amandmana podneta na Predlog zakona o izmenama Zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Jelena Žarić Kovačević, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: dr Uglješa Mrdić, Sanja Branković Jefić, Olja Petrović, Zoran Tomić, Pavle Grbović, Ljubinko Đurković, Dubravka Kralj, Sanja Lakić, dr Žika Bujuklić, Nenad Mitrović, Srđan Simić i Vladimir Gajić, kao i narodni poslanik Boško Obradović, koji nije član Odbora.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Ponedeljak, 6. februar 2023. | 15. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo 06.02.2023.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30