28. novembar 2018. Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini

28. novembar 2018. Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini

Utorak, 27. novembar 2018.

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini za utorak, 27. novembar, sa početkom u 10 časova.


Pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici prof. dr Vojislav Šešelj, Jovan Jovanović, Miroslav Aleksić, dr Muamer Bačevac, Nada Lazić, Đorđe Vukadinović, Hadži Milorad Stošić, Boško Obradović, Tatjana Macura, Balša Božović, Marijan Rističević i Aleksandar Marković zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština je na osnovu Izveštaja Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja konstatovala prestanak mandata, pre isteka vremena na koje su izabrani, narodnim poslanicima Dušanu Pavloviću, mr Jasmini Nikolić i dr Ratku Jankovu.

Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog carinskog zakona, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu, koji je podnela Vlada;
 5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Vlada;
 6. Predlog zakona o carinskoj službi, koji je podnela Vlada;
 7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini, koji je podnela Vlada;
 8. Predlog zakona o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela Vlada;
 9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, koji je podnela Vlada;
 10. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je podnela Vlada;
 11. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, koji je podnela Vlada;
 12. Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koji je podnela Vlada;
 13. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, koji je podnela Vlada;
 14. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada;
 15. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada;
 16. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je podnela Vlada;
 17. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada;
 18. Predlog zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je podnela Vlada;
 19. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
 20. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice – Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca, koji je podnela Vlada;
 21. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine, koji je podnela Vlada;
 22. Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, koji je podnela Vlada;
 23. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa ad Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar – Tutin (II faza), koji je podnela Vlada;
 24. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banke Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad, po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom, koji je podnela Vlada;
 25. Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš – Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada;
 26. Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je podnela Vlada;
 27. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koji je podnela Vlada;
 28. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima, koji je podnela Vlada;
 29. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, koji je podnela Vlada;
 30. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, koji je podnela Vlada;
 31. Predlog zakona o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima koji je podnela Vlada;
 32. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je podnela Vlada;
 33. Predlog zakona o Fondu za nauku Republike Srbije, koji je podnela Vlada;
 34. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima, koji je podnela Vlada;
 35. Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, koji je podnela Vlada;
 36. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, koji je podnela Vlada;
 37. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, koji je podnela Vlada;
 38. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koji je podnela Vlada;
 39. Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, koji je podnela Vlada;
 40. Predlog zakona o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnela Vlada;
 41. Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, koji je podnela Vlada;
 42. Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnela Vlada;
 43. Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji je podnela Vlada;
 44. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je podnela Vlada;
 45. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koji je podnela Vlada;
 46. Predlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, koji je podnela narodni poslanik Maja Gojković;
 47. Predlog zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o. Bor, koji je podnela Vlada;
 48. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok”, koji je podnela Vlada;
 49. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, koji je podnela Vlada;
 50. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija, koji je podnela Vlada;
 51. Predlog autentičnog tumačenja odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US i 113/17), koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo;
 52. Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 22. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo;
 53. Predlog odluke o davanju saglasnosti na akta Zaštitnika građana, koji je podneo Odbor za administrativno - budžetska i mandatno - imunitetska pitanja;
 54. Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva;
 55. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;
 56. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
 57. Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca;
 58. Predlog odluke o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
 59. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
 60. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2019. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
 61. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i
 62. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika Aleksandra Markovića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 28. novembra, Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 1. do 62. dnevnog reda sednice.

Predloge zakona obrazložili su predstavnici predlagača, ministar finansija Siniša Mali, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić i član Državnog veća tužilaca Sandra Kulezić.

Do kraja dana, narodni poslanici su vodili zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice.

Trećeg dana rada, 29. novembra, a pre prelaska na dnevni red, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Vladimir Đurić, Slaviša Ristić, Miroslav Aleksić, Enis Imamović, Milija Miletić, Aleksandar Šešelj, Boško Obradović, Radoslav Milojičić, dr Boban Birmančević i dr Muamer Bačevac zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština nastavila je i do kraja dana vodila zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 1. do 62. dnevnog reda sednice.

Četvrtog dana rada, 30. novembra, narodni poslanici vodili su i do kraja dana zaključili zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 1. do 62. dnevnog reda sednice.

Petog dana rada, 3. decembra, narodni poslanici su započeli i do kraja dana vodili pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Šestog dana rada, 4. decembra, pre prelaska na dnevni red, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici prof. dr Vojislav Šešelj, dr Muamer Bačevac, Vladimir Đurić, Miroslav Aleksić, Đorđe Vukadinović, Čedomir Jovanović, Balša Božović, Marinika Tepić, Boško Obradović, Marijan Rističević i mr Jadranka Jovanović, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodni poslanici su nastavili i do kraja dana vodili pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Sedmog dana rada, 5. decembara, Narodna skupština nastavila je, i do kraja dana vodila, pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Osmog dana rada, 6. decembra, pre prelaska na dnevni red, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Aleksandar Šešelj, dr Milorad Mijatović, Jovan Jovanović, Milija Miletić, Đorđe Vukadinović, mr Ivan Kostić, Čedomir Jovanović, Goran Ćirić, Mirjana Dragaš i Aleksandar Marković, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština nastavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Do kraja dana, Narodna skupština završila je pretres u pojedinostima o tačkama 1. do 62. dnevnog reda sednice.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, potpredsednik Narodne skupština Veroljub Arsić, odredio je petak, 7. decembar, sa početkom u 10.00 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 7. decembra, narodni poslanici su većinom glasova usvojili predloge zakona i akata iz tačaka 1. do 53. dnevnog reda sednice.

Narodni poslanici su usvojili Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva, Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca.

U nastavku rada, Narodna skupština usvojila je i predloge odluka iz tačaka 58. do 62. dnevnog reda sednice.

U Danu za glasanje Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajuća sednici, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.


Video (36)

Utorak, 27. novembar 2018. | Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 27.11.2018. (I)

Utorak, 27. novembar 2018. | Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 27.11.2018. (II)

Utorak, 27. novembar 2018. | Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 27.11.2018. (III)

Utorak, 27. novembar 2018. | Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 27.11.2018. (IV)

Utorak, 27. novembar 2018. | Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 27.11.2018. (V)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 31


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
utorak, 17. maj
 • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja