Utorak, 11. decembar 2007. - Sreda, 26. decembar 2007.

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007.godini

Za Šestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini, koju je predsednik Narodne skupštine dr Oliver Dulić, sazvao za 10. decembar, odnosno po završetku Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini, a koja je počela 11. decembra u 01.20 časova, utvrđen je dnevni red.


Za Šestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini, koju je predsednik Narodne skupštine dr Oliver Dulić, sazvao za 10. decembar, odnosno po završetku Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini, a koja je počela 11. decembra u 01.20 časova, utvrđen je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2008. godinu:

a) Republičkog fonda za penzijsko i inavlidsko osiguranje,

b) Naconalne službe zapošljavanja,

v) Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, koji je podnela Vlada,

2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, koji je podnela Vlada,

3. Predlog zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani

ostvaruju u postupku privatizacije, koji je podnela Vlada,

4. Predlog zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Vlada,

5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada,

6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća, koji je podnela Vlada,

7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela Vlada,

8. Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim putevima, koji je podnela Vlada,

9. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), koji je podnela Vlada,

10. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podneo narodni poslanik Tomislav Nikolić, predsednik Poslaničke grupa Srpske radikalne stranke,

11. Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela narodni poslanik Nada Kolundžija, predsednik Poslaničke grupe Demokratska stranka,

12. Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela narodni poslanik Suzana Grubješić, predsednik Poslaničke grupe G 17 plus.

Narodna skupština prihvatila je predlog da se obavi zajednički načelni pretres o predlozima zakona o budžetskom sistemu, o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća, o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, o izmeni Zakona o javnim putevima i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretprostupne pomoći (IPA).

Narodna skupština prihvatila je predlog da se obavi zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji i Predlogu zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije.

Prvog dana rada, 11. decembra, Narodna skupština započela je načelni pretres o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2008. godinu.

Narodna skupština prihvatila je predlog da se udvostruči vreme rasprave u načelu i da iznosi 10 časova.

Drugog dana rada, 12. decembra, Narodna skupština nastavila je načelni pretres o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2008. godinu.

Obrazlažući Predlog budžeta za 2008. godinu, ministar finansija Mirko Cvetković je izjavio da predloženi budžet obezbeđuje smanjenje učešća rashoda države i javne potrošnje u bruto društvenom proizvodu. On je predstavio njegove osnovne elemente, kao i ekonomsku i fiskalnu politiku koja će se sprovoditi kroz budžet u 2008. godini. Istakao je da se, kao i u prethodnim, i u narednoj godini očekuje nastavak pozitivnih tendencija u privredi Srbije. Budžet je rađen na osnovi procena da će rast bruto društvenog proizvoda i inflacije u 2008. godini biti šest odsto, da će biti završena privatizacija društvene imovine i početi privatizacija infrastrukturnih preduzeća, kao i da će biti obezbeđeni povoljniji uslovi za investiranje.

Ministar Cvetković osvrnuo se i na rezultate fiskalne politike u 2007. godini i izvršenje budžeta Republike Srbije u prvih 11 meseci ove godine i najavio osnovne elemente makroekonomske i fiskalne politike koja je planirana za 2008. godinu. Posebno je ukazao na potrebu dodatnog smanjenja javne potrošnje i istakao da će ograničavanje rasta plata do nivoa očekivane inflacije predstavljati ključnu meru za redukciju javne potrošnje u 2008. godini.

Cvetković je naveo da su za sledeću godinu planirani budžetski prihodi 640 milijardi dinara, što je za 9,9 odsto više nego u 2007. godini, dok su projektovani izdaci 654,4 milijarde dinara, a budžetski deficit 14,8 milijardi dinara.S obzirom da planirani budžetski rashodi i budžetski deficit rastu sporije od rasta nominalnog bruto društvenog proizvoda, predloženi budžet za 2008. godinu nije ekspanzivan, zaključio je ministar finansija.

Do kraja drugog dana rada, Narodna skupština vodila je načelni pretres o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2008. godinu.

Trećeg dana rada, 13. decembra, Narodna skupština zaključila je pretres u načelu o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2008. godinu.

U nastavku rada, Narodna skupština započela je zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji i Predlogu zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije.

Na početku rasprave, povodom raspisivanja predsedničkih izbora, sa skupštinske govornice narodnim poslanicima obratio se predsednik Narodne skupštine dr Oliver Dulić. On je rekao da je odluku o raspisivanju predsedničkih izbora doneo u skladu sa Ustavom i Ustavnim zakonom i da svako ko je osporava treba da se obrati Ustavnom sudu. Pozvao je poslanike na korektan dijalog o temama dnevnog reda, kako ne bi bio opterećen dalji rad parlamenta i izrazio nadu da će Skupština konstruktivnim radom do kraja godine izglasati zakone neophpodne za raspisivanje lokalnih izbora.

U ime Vlade Republike Srbije, potpredsednik Vlade Božidar Đelić obrazložio je oba predložena zakona. Naveo je da je predloženo devet ključnih izmena Zakona o privatizaciji, pre svega predviđeno je da se proces privatizacije društvenih preduzeća završi do kraja 2008. godine, a pooštreni su i uslovi za učešće u privatizaciji. Izmenama je pojednostavljena i procedura pripreme preduzeća za ovaj proces i poboljšana zaštita zaposlenih posle privatizacije.

Obrazlažući Predlog zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, potpredsednik Vlade je naveo da će oko četiri miliona građana moći da računa na besplatne akcije šest javnih preduzeća i da će svi punoletni građani akcije dobiti potpuno besplatno. Donošenjem ovog zakona u narednim godinama biće omogućen priliv investicija u Srbiju u iznosu od tri do pet milijardi godišnje, a po mišljenju Đelića, zakon će pozitivno uticati i na proces razvoja tržišta kapitala.

Do kraja trećeg dana rada, Narodna skupština je vodila pretres u načelu o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji i Predlogu zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije.

Četvrtog dana rada, 14. decembra, Narodna skupština završila je zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji i Predlogu zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije. Na kraju rasprave, potpredsednik Vlade Božidar Đelić rekao je da se njihovim usvajanjem zaokružuje zakonska regulativa vezana za privatizaciju. On je najavio da su u pripremi i zakoni o denacionalizaciji i restituciji i izrazio uverenje da će se u Srbiji do kraja 2010. godine u potpunosti zaokružiti proces privatizacije društvenog sektora i restrukturiranja finansijskog sektora.

U nastavku rada, Narodna skupština započela je zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o budžetskom sistemu, predlozima zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o porezu na dobit preduzeća i Zakona o republičkim administrativnim taksama, kao i o Predlogu zakona o izmeni Zakona o javnim putevima i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Obrazlažući Predlog zakona o budžetskom sistemu, ministar finansija Mirko Cvetković rekao je da su njime obuhvaćene i odredbe ranijeg zakona o javnim prihodima i rashodima. Osim toga, novim zakonom uvodi se obaveza da se sva preduzeća čiji je osnivač država uključe u sistem trezora, što će postepeno omogućiti uvođenje trogodišnjeg planiranja budžeta. On je, takođe, obrazložio set poreskih zakona.

Ministar za infrastrukturu Velimir Ilić istakao je da se izmenama Zakona o javnim putevima, između ostalog, predviđa da naknade za održavanje puteva od akciza na derivate nafte i gasa u 2008. godini budu 15 odsto, a od 1. januara 2009. godine 20 odsto. Na taj način će biti rešen problem nedostatka sredstava za finansiranje radova na održavanju magistralnih i regionalnih puteva u Srbiji, koje obavlja Javno predizeće “Putevi Srbije”.

Narodna skupština je na kraju produženog rada zaključila zajednički načelni pretres o predlozima ovih zakona.

Petog dana rada, 17. decembra, Narodna skupština obavila je jedinstveni pretres o preostale tri tačke dnevnog reda, a to su predlozi odluka o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine, koje su podneli predsednici poslaničkih grupa Srpske radikalne stranke, Demokratske stranke i G17 plus, narodni poslanici Tomislav Nikolić, Nada Kolundžija i Suzana Grubješić.

U nastavku rada, Narodna skupština započela je raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2008. godinu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Šestog dana rada, 18. decembra, Narodna skupština vodila je raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2008. godinu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Sedmog dana rada, 19. decembra, Narodna skupština nastavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2008. godinu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Osmog dana rada, 20. decembra, Narodna skupština završila je raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije u 2008. godini, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2008. godinu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Nakon toga, predsednik Narodne skupštine Oliver Dulić odredio je petak, 21. decembar, sa početkom u 12 časova, kao Dan za glasanje o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu.

U nastavku rada, Narodna skupština započela je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji.

Devetog dana rada, 21.decembra, Narodna skupština vodila je raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji.

Desetog dana rada, 24. decembra, Narodna skupština je zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji.


Narodna skupština je jedanaestog dana rada, 25. decembra obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije.

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić je obavestio Narodnu skupštinu da je Vlada povukla iz procedure Predlog zakona o budžetskom sistemu i predloge zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana, o porezu na dobit preduzeća i o republičkim administrativnim taksama.


Dan za glasanje

Dvanaestog dana rada, 26. decembra, Narodna skupština je zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmeni Zakona o javnim putevima.

Pošto je Narodna skupština obavila pretres u načelu i u pojedinostima o svim tačkama dnevnog reda, predsednik Narodne skupštine Oliver Dulić odredio je Dan za glasanje u nastavku rada, sa početkom u 11 časova.

U Danu za glasanje Narodna skupština je usvojila u celini Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2008. godinu Republičkog fonda za penzijsko osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Narodna skupština usvojila je u celini Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, Predlog zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim putevima, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Narodna skupština je usvojila i predloge odluka o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije koje su podneli narodni poslanici Tomislav Nikolić, Nada Kolundžija i Suzana Grubješić, predsednici poslaničkih grupa Srpske radikalne stranke, Demokratske stranke i G17 PLUS.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda i odlučivanje o njima, predsednik Oliver Dulić je zaključio Šestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2