Донети закони

Назив Датум Службени гласник Преузми
Закон о измени и допуни Закона о осигурању 26. децембар 2013. 116-13 PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2014. годину 13. децембар 2013. 110-13 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу 6. децембар 2013. 108-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему 6. децембар 2013. 108-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 6. децембар 2013. 108-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица 6. децембар 2013. 108-13 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о порезу на додату вредност 6. децембар 2013. 108-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 6. децембар 2013. 108-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о дувану 6. децембар 2013. 108-13 PDF , DOC
Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору 6. децембар 2013. 108-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 6. децембар 2013. 108-13 PDF , DOC
Закон о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању 6. децембар 2013. 108-13 PDF , DOC
Закон о измени Закона о платама државних службеника и намештеника 6. децембар 2013. 108-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763 (деоница Обреновац – Љиг) између Владе Републике Србије коју представља Министарство финансија и привреде, као Зајмопримца и кинеске Export – Import банке, као Зајмодавца 26. новембар 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Анекса бр. 2. Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине 26. новембар 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Вијећа министара Босне и Херцеговине о предаји и прихвату лица чији је улазак и боравак незаконит 26. новембар 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о полицијској сарадњи 26. новембар 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области железничког саобраћаја 26. новембар 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Европског споразума о главним унутрашњим водним путевима од међународног значаја (AGN) 26. новембар 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Белорусије o правној помоћи у грађанским и кривичним стварима 26. новембар 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Аустралије 26. новембар 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Краљевине Мароко o избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак 26. новембар 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације o сарадњи у области железничког саобраћаја 26. новембар 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Закон о измени Закона о потврђивању Конвенције о достављању у иностранству судских и вансудских аката у грађанским и трговачким стварима 26. новембар 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Закон о измени Закона о потврђивању Конвенције о извођењу доказа у иностранству у грађанским и трговачким стварима 26. новембар 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Швајцарске Конфедерације и Републике Аустрије о оснивању и раду Међународног центра за развој миграционе политике (ИЦМПД) у Бечу из 1. јуна 1993. године допуњеног Споразумом између Швајцарске Конфедерације, Републике Аустрије и Републике Мађарске о изменама и продужењу важења потписаног Споразума о оснивању и раду ИЦМПД-а из 27. марта 1996. године, Споразумом између Швајцарске Конфедерације, Републике Аустрије и Републике Мађарске о изменама Споразума о оснивању и раду ИЦМПД-а из 26. априла 1996. године, као и Споразумoм о трећој измени Споразума о оснивању и раду ИЦМПД-а из 25. јуна 2003. између Швајцарске Конфедерације, Републике Аустрије, Републике Мађарске, Републике Словеније, Чешке Републике, Краљевине Шведске, Републике Бугарске, Републике Хрватске и Републике Пољске, потписаног 25. јуна 2003. године на Родосу 26. новембар 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Словачке Републике о међународном друмском превозу путника и ствари 26. новембар 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Четвртог додатног протокола уз Европску конвенцију о екстрадицији 26. новембар 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о реадмисији (враћање и прихватање) лица чији је улазак или боравак незаконит 26. новембар 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Канадске комерцијалне корпорације о стратешкој економској сарадњи 26. новембар 2013. MU 13-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Кривичног законика 26. новембар 2013. 104-13 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о забрани развоја, производње, складиштења и употребе хемијског оружја и о његовом уништавању 26. новембар 2013. 104-13 PDF , DOC
Закон о робним резервама 26. новембар 2013. 104-13 PDF , DOC
Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља 26. новембар 2013. 104-13 PDF , DOC
Закон о безбедности и интероперабилности железнице 26. новембар 2013. 104-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавним путевима 26. новембар 2013. 104-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о поморској пловидби 26. новембар 2013. 104-13 PDF , DOC
Закон о приватном обезбеђењу 26. новембар 2013. 104-13 PDF , DOC
Закон о детективској делатности 26. новембар 2013. 104-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву 20. новембар 2013. 101-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о судијама 20. новембар 2013. 101-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о уређењу судова 20. новембар 2013. 101-13 PDF , DOC
Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава 20. новембар 2013. 101-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко о оснивању Мешовите комисије за трговину, економску и научно-техничку сарадњу 31. октобар 2013. MU 12-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Мароко о узајамном подстицању и заштити улагања 31. октобар 2013. MU 12-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Великог Војводства Луксембург о социјалној сигурности 31. октобар 2013. MU 12-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о сарадњи у области информационих и комуникационих технологија 31. октобар 2013. MU 12-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Канаде о социјалној сигурности 31. октобар 2013. MU 12-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици 31. октобар 2013. MU 12-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о заштити деце и сарадњи у области међународног усвојења 31. октобар 2013. MU 12-13 PDF , DOC
Закон о извозу и увозу робе двоструке намене 31. октобар 2013. 95-13 PDF , DOC
Закон о посредовању у промету и закупу непокретности 31. октобар 2013. 95-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције 31. октобар 2013. 95-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о електронској трговини 31. октобар 2013. 95-13 PDF , DOC
Закон о легализацији објеката 31. октобар 2013. 95-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању 10. октобар 2013. 89-13 PDF , DOC
Закон о измени Закона о јавној својини 6. октобар 2013. 88/13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о министарствима 29. август 2013. 76-13 PDF , DOC
Закон о прекршајима 25. јул 2013. 65-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру 25. јул 2013. 65-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Анекса бр. 1 Споразума о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине 16. јул 2013. 9-13 MU PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о изменама и допунама Споразума између Републике Србије и Републике Италије о кредиту за реализацију програма „Кредит за помоћ малим и средњим предузећима преко домаћег банкарског сектора и подршку локалном развоју кроз јавна комунална предузећа” 16. јул 2013. 9-13 MU PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему 16. јул 2013. 62-13 PDF , DOC
Закон о преузимању обавеза Јавног предузећа „Путеви Србије” према привредним друштвима по основу неизмирених обавеза и претврању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије 16. јул 2013. 62-13 PDF , DOC
Закон о измени Закона о преузимању обавеза здравствених установа према веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског материјала и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије 16. јул 2013. 62-13 PDF , DOC
Закон о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању 16. јул 2013. 62-13 PDF , DOC
Закон о рачуноводству 16. јул 2013. 62-13 PDF , DOC
Закон о ревизији 16. јул 2013. 62-13 PDF , DOC
Закон о факторингу 16. јул 2013. 62-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину 5. јул 2013. 59-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међусобном признавању и прихватању доказа о испуњености прописаних услова о храни и храни за животиње биљног, мешовитог/комбинованог порекла 25. јун 2013. MU 8-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о сарадњи у области ветерине 25. јун 2013. MU 8-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о сарадњи у области здравствене заштите биља 25. јун 2013. MU 8-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о сарадњи у области пољопривреде 25. јун 2013. MU 8-13 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о платама у државним органима и јавним службама 25. јун 2013. 55-13 PDF , DOC
Закон о образовању одраслих 25. јун 2013. 55-13 PDF , DOC
Закон о основном образовању и васпитању 25. јун 2013. 55-13 PDF , DOC
Закон о средњем образовању и васпитању 25. јун 2013. 55-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања 25. јун 2013. 55-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о иновационој делатности 25. јун 2013. 55-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду 25. јун 2013. 55-13 PDF , DOC
Закон о заштити топографија полупроводничких производа 25. јун 2013. 55-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног финансијског кредита Влади Републике Србије 29. мај 2013. MU 7-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Социјалистичке Републике Вијетнам о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак 29. мај 2013. MU 7-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму за Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама средње величине у Србији III у износу до 46.000.000 евра између KfW-а, Франкфурт на Мајни и Републике Србије 29. мај 2013. MU 7-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Регионалне конвенције о пан-евро-медитеранским референцијалним правилима о пореклу 29. мај 2013. MU 7-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 29. мај 2013. 47-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 29. мај 2013. 47-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 29. мај 2013. 47-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 29. мај 2013. 47-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица 29. мај 2013. 47-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 29. мај 2013. 47-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Македоније о запошљавању чланова породица особља дипломатско-конзуларних представништава 22. мај 2013. MU 6-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о запошљавању чланова породица особља дипломатско-конзуларних представништава 22. мај 2013. MU 6-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Стразбуршке конвенције о ограничењу одговорности у унутрашњој пловидби (CLNI 2012) 22. мај 2013. MU 6-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Кипар о сарадњи у области поморског транспорта 22. мај 2013. MU 6-13 PDF , DOC
Закон о железници 22. мај 2013. 45-13 PDF , DOC
Закон о заштити лица са менталним сметњама 22. мај 2013. 45-13 PDF , DOC
Закон о правима пацијената 22. мај 2013. 45-13 PDF , DOC
Закон о објављивању закона и других прописа и аката 22. мај 2013. 45-13 PDF , DOC
Закон о измени Законика о кривичном поступку 22. мај 2013. 45-13 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела 8. април 2013. 32-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Законика о кривичном поступку 8. април 2013. 32-13 PDF , DOC
Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела 8. април 2013. 32-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о раду 8. април 2013. 32-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 8. април 2013. 32-13 PDF , DOC
Закон о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима 8. април 2013. 32-13 PDF , DOC
Закон о закључивању и извршавању међународних уговора 8. април 2013. 32-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о полицијској сарадњи 8. април 2013. МУ 4-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о узајамној заштити и размени тајних података 8. април 2013. МУ 4-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Рeпубликe Србијe и Државе Израел о запошљавању чланова породице дипломатског или конзуларног особља 8. април 2013. МУ 4-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Рeпубликe Србијe и Владе Републике Словеније о бављењу плаћеним пословима чланова породица особља дипломатско-конзуларних представништава 8. април 2013. МУ 4-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата 15. март 2013. MU 3-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о сарадњи у области одбране 15. март 2013. MU 3-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак 15. март 2013. MU 3-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата о узајамном подстицању и заштити улагања 15. март 2013. MU 3-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о испорукама природног гаса из Руске Федерације у Републику Србију 15. март 2013. MU 3-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије 15. март 2013. MU 3-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији између Републике Србије и Кувајтског фонда за арапски економски развој (Пројекат железничка станица Београд Центар – Фаза I) 15. март 2013. MU 3-13 PDF , DOC
Закон о ефикасном коришћењу енергије 15. март 2013. 25-13 PDF , DOC
Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе 15. март 2013. 25-13 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о јавном бележништву 27. фебруар 2013. 19-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 181 о приватним агенцијама за запошљавање 20. фебруар 2013. MU 2-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције Међународне организације рада број 150 о администрацији рада 20. фебруар 2013. MU 2-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Измена и допуна Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) 20. фебруар 2013. MU 2-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији 20. фебруар 2013. 17-13 PDF , DOC
Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за транспорт природног гаса ''Јужни ток'' 20. фебруар 2013. 17-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о ограничењу одговорности за поморска потраживања и Протокола из 1996. године о изменама и допунама Конвенције о ограничењу одговорности за поморска потраживања 30. јануар 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области ваздушног саобраћаја између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе 30. јануар 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Аргентине о бављењу плаћеним пословима чланова породица дипломатског, конзуларног, административног и техничког особља њихових допломатско-конзуларних представништава 30. јануар 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о заштити и одрживом коришћењу биолошке и предеоне разноврсности уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом коришћењу Карпата донете у Кијеву 22. маја 2003. године 30. јануар 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада о раду помораца, 2006 30. јануар 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о води и здрављу уз Конвенцију о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера и Амандмана на чл. 25. и 26. Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера 30. јануар 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Намибије о сарадњи у области одбране 30. јануар 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о меродавном праву за обавезе издржавања 30. јануар 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Летоније о међународном друмском саобраћају 30. јануар 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о друмском превозу путника и ствари 30. јануар 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Међународног уговора о биљним генетичким ресурсима за храну и пољопривреду 30. јануар 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између држава чланица Здравствене мреже Југоисточне Европе о аранжману са земљом домаћином о седишту Секретаријата Здравствене мреже Југоисточне Европе 30. јануар 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Специјалне Административне Регије Макао Народне Републике Кине о међусобном укидању виза 30. јануар 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конзуларне конвенције између Републике Србије и Црне Горе 30. јануар 2013. MU 1-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о жиговима 30. јануар 2013. 10-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити ваздуха 30. јануар 2013. 10-13 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о трговини 30. јануар 2013. 10-13 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о платама у државним органима и јавним службама 30. јануар 2013. 10-13 PDF , DOC
Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 30. јануар 2013. 10-13 PDF , DOC
Закон о државној припадности и упису пловила 30. јануар 2013. 10-13 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума измеђи Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о сарадњи у области енергетике 29. децембар 2012. MU 7-12 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Credit Suisse bank London, Војвођанске банке а.д. Нови Сад, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd и Deutsche Bank AG London по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад 29. децембар 2012. 124-12 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Deutsche bank AG London по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад ради реализације Пројекта Јужни ток 29. децембар 2012. 124-12 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Београд по задужењу Акционарског друштва за ваздушни саобраћај „JAT Airways“ а.д. Београд 29. децембар 2012. 124-12 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Комерцијалне банке а.д. Београд и АИК банке а.д. Ниш, по задужењу Галенике а.д. Београд 29. децембар 2012. 124-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о енергетици 29. децембар 2012. 124-12 PDF , DOC
Закон о Развојном фонду Аутономне Покрајине Војводине 29. децембар 2012. 124-12 PDF , DOC
Закон о јавним набавкама 29. децембар 2012. 124-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о оснивању Српско-руског хуманитарног центра 24. децембар 2012. MU 6-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Анголе о сарадњи у области одбране 24. децембар 2012. MU 6-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Вијећа министара Босне и Херцеговине о пловидби пловним путевима на унутрашњим водама и њиховом техничком одржавању 24. децембар 2012. MU 6-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Индонезије о сарадњи у области одбране 24. децембар 2012. MU 6-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке 24. децембар 2012. MU 6-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Канаде о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину 24. децембар 2012. MU 6-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима 24. децембар 2012. MU 6-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Бразил о сарадњи у области одбране 24. децембар 2012. MU 6-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину 24. децембар 2012. MU 6-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Грузије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину 24. децембар 2012. MU 6-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о узајамној заштити тајних података 24. децембар 2012. MU 6-12 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о планирању и изградњи 24. децембар 2012. 121-12 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о судијама 24. децембар 2012. 121-12 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о јавном тужилаштву 24. децембар 2012. 121-12 PDF , DOC
Закон о изменама Законика о кривичном поступку 24. децембар 2012. 121-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Кривичног законика 24. децембар 2012. 121-12 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа ''Електропривреда Србије'', Београд (Пројекат ''Унапређење технологије експлоатације у РБ Колубара у циљу повећања ефикасности термоелектрана и смањења утицаја на животну средину'') 24. децембар 2012. 121-12 PDF , DOC
Закон о измени Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе 24. децембар 2012. 121-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 24. децембар 2012. 121-12 PDF , DOC
Закон о јавним предузећима 15. децембар 2012. 119-12 PDF , DOC
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 15. децембар 2012. 119-12 PDF , DOC
Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга 15. децембар 2012. 119-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању 15. децембар 2012. 119-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о здравственој заштити 15. децембар 2012. 119-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије 15. децембар 2012. 119-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима 15. децембар 2012. 119-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 15. децембар 2012. 119-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о девизном пословању 15. децембар 2012. 119-12 PDF , DOC
Закон о преузимању обавеза здравствених установа према веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског материјала и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије 15. децембар 2012. 119-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица 15. децембар 2012. 119-12 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о приватизацији 15. децембар 2012. 119-12 PDF , DOC
Закон о затезној камати 15. децембар 2012. 119-12 PDF , DOC
Закон о измени Закона о осигурању 15. децембар 2012. 119-12 PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2013. годину 1. децембар 2012. 114-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Државе Палестине о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак 22. новембар 2012. MU 5-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Демократске Републике Алжир о узајамном подстицању и заштити улагања 22. новембар 2012. MU 5-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Словеније о међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима 22. новембар 2012. МU 5-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Македоније о изручењу 22. новембар 2012. МU 5-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Македоније о међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима 22. новембар 2012. МU 5-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Републике Македоније о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима 22. новембар 2012. MU 5-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Царинског закона 22. новембар 2012. 111-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о граничној контроли у друмском, железничком и водном саобраћају 15. новембар 2012. МU 4-12 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, ''Volksbank'' a.d. Beograd, Војвођанске банке а.д. Нови Сад, Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, Amsterdam Trade Bank Netherlands и Deutsche bank AG London по задужењу Јавног предузећа ''Србијагас'' Нови Сад 8. новембар 2012. 107-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима 8. новембар 2012. MU 3-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат унапређења водних система у Суботици) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 8. новембар 2012. MU 3-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (АД Железнице Србије: Рехабилитација пруга) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 8. новембар 2012. MU 3-12 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о лековима и медицинским средствима 8. новембар 2012. 107-12 PDF , DOC
Закон о управљању миграцијама 8. новембар 2012. 107-12 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о заштити података о личности 8. новембар 2012. 107-12 PDF , DOC
Закон о амнестији 8. новембар 2012. 107-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Народној банци Србије 5. новембар 2012. 106-12 PDF , DOC
Закон о преузимању имовине и обавеза одређених банака ради очувања стабилности финансијског система Републике Србије 26. октобар 2012. 102-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању 27. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању споразума између Републике Србије и Босне и Херцеговине о узајамном заступању у пружању конзуларне заштите и услуга у трећим земљама 27. септембар 2012. MU 2-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности 27. септембар 2012. MU 2-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању споразума између Републике Србије и Словачке Републике о социјалној сигурности 27. септембар 2012. MU 2-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању споразума о међусобном признавању замене возачких дозвола између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије 27. септембар 2012. MU 2-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Демократске Народне Републике Алжира 25. септембар 2012. MU 2-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Уједињених нација о доприносу систему ''stand by'' аранжмана Уједињених нација 25. септембар 2012. MU 2-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о реадмисији лица која незаконито бораве и Протокола за спровођење Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о реадмисији лица која незаконито бораве 25. септембар 2012. MU 2-12 PDF , DOC
Закон о потврђивању Предлога измене Статута Међународног монетарног фонда о реформи Одбора извршних директора 25. септембар 2012. MU 2-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о судским таксама 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о измени Закона о сточарству 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о шумама 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о ваздушном саобраћају 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о јавним путевима 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о измени и допунама Закона о ветеринарству 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о вину 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о енергетици 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о хемикалијама 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о водама 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о туризму 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о приватизацији 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о обавезном осигурању у саобраћају 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о републичким административним таксама 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о фискалним касама 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о дувану 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину 25. септембар 2012. 93-12 PDF , DOC
Закон о допунама закона о ванпарничном поступку 31. август 2012. 85-12 PDF , DOC
Закон о измени закона о јавном бележништву 31. август 2012. 85-12 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Народној банци Србије 4. август 2012. 76-12 PDF , DOC
3акон о измени Закона о основама уређења служби безбедности Републике Србије 26. јул 2012. 72-12 PDF , DOC
Закон о министарствима 26. јул 2012. 72-12 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о Влади 26. јул 2012. 72-12 PDF , DOC