Донети закони

Назив Датум Службени гласник Преузми
Закон о потврђивању Споразума о слободној трговини између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине 26. октобар 2023. 6/23 (МУ) PDF
Закон о потврђивању Протокола од 30. новембра 1972. године са амандманима од 24. јуна 1982. године и 31. маја 1988. године, Конвенције о међународним изложбама потписане у Паризу 22. новембра 1928. године, измењене и допуњене протоколима од 10. маја 1948. године, 16. новембра 1966. године, 30. новембра 1972. године, и амандманима од 24. јуна 1982. године и 31. маја 1988. године 26. октобар 2023. 6/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о механизмима прехрамбене сигурности на Западном Балкану 26. октобар 2023. 6/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о борби против недозвољене трговине културним добрима 26. октобар 2023. 6/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о кинематографској копродукцији између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске 26. октобар 2023. 6/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о пријатељству и сарадњи у Југоисточној Азији, Протокола о изменама Уговора о пријатељству и сарадњи у Југоисточној Азији, Другог протокола о изменама Уговора о пријатељству и сарадњи у Југоисточној Азији и Трећег протокола о изменама Уговора о пријатељству и сарадњи у Југоисточној Азији 26. октобар 2023. 6/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат изградње обилазнице око Новог Сада са мостом преко Дунава), између кинеске Export-Import банке, као „Зајмодавац“ и Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије поступајући преко Министарства финансија, као „Зајмопримац“ 26. октобар 2023. 6/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора Рехабилитација и безбедност путева Б између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 26. октобар 2023. 6/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског протокола између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области финансирања увођења опште аутоматизације управљања електродистрибутивном мрежом у Републици Србији 26. октобар 2023. 6/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму (Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - Фаза I и II) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, Оперативни број 50848 и 53169 26. октобар 2023. 6/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Регионални депои Србија Воз) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 26. октобар 2023. 6/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и Швајцарског Савезног већа о измени Уговора између Савета министара Србије и Црне Горе и Швајцарског Савезног већа о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину 26. октобар 2023. 6/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о кредиту у износу до 700.000.000 евра који се односи на необезбеђени зајам у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који послује у Србији преко Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд за потребе привредног друштва „Коридори Србије“ д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате-Прељина (Моравски коридор) између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца и J.P. Morgan SE, као Агента и JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, као Првобитног мандатног водећег аранжера и Banco Santander, S.A. New York Branch, Credit Agricole Corporate and Investment Bank и ING Bank, a branch of ING-DiBа АG као Мандатних водећих аранжера и Одређених других финансијских институција, као Првобитних зајмодаваца, уз осигурање од стране Мултилатералне агенције за гарантовање инвестиција 26. октобар 2023. 6/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2147 (2023) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије - Пројектни зајам за изградњу БИО4 Кампуса 26. октобар 2023. 6/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума број ЦРС1025 о кредитним линијама за финансирање Програмске операције за развојну политику зеленог раста у Србији између Француске агенције за развој, као Зајмодавца и Републике Србије, као Зајмопримца 26. октобар 2023. 6/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Посебног споразума о Првој кредитној линији број ЦРС1025 01 Д за финансирање Програмске операције за развојну политику зеленог раста у Србији између Републике Србије и Француске агенције за развој 26. октобар 2023. 6/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Европске уније и Републике Србије о учешћу Републике Србије у програму Европске уније „Царина“ о сарадњи у области царина 26. октобар 2023. 6/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о кредиту бр. ЦРС1033 01 Ц између Француске агенције за развој, као Зајмодавца и Републике Србије, као Зајмопримца 26. октобар 2023. 6/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2024. годину 26. октобар 2023. 92/23 PDF
Закон о јавном информисању и медијима 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о електронским медијима 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о посебним поступцима ради реализације међународне специјализоване изложбе EXPO BELGRADE 2027 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о дувану 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о јавним медијским сервисима 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о порезу на доходак грађана 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о измени Закона о порезима на имовину 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о Уставном суду 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити права на суђење у разумном року 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2022. годину 26. октобар 2023. 92/23 PDF
Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о уџбеницима 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење јавних добара 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електропривреда Србије“, Београд (ЕПС) (Програм за убрзање развоја обновљивих извора енергије у Србији (APRES), Фаза I) 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о задуживању Републике Србије код NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD за потребе финансирања Пројекта изградње обилазнице око Крагујевца 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о задуживању Републике Србије код Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд за потребе финансирања Пројекта Изградње линијске инфраструктуре за потребе развоја нове области у оквиру изградње Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима на територији градске општине Сурчин у Београду 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о задуживању Републике Србије код UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd за потребе финансирања Пројекта Изградње линијске инфраструктуре за потребе развоја нове области у оквиру изградње Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима на територији градске општине Сурчин у Београду 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд по основу задужења Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“ Београд 26. октобар 2023. 92/23 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије, са једне стране и Европске уније, са друге стране, о учешћу Републике Србије у Механизму цивилне заштите Уније 6. септембар 2023. 5/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије делујући преко и путем Министарства финансија за Зајам за политике (ПБЛ) - „Реформа сектора енергетике и животне средине у Републици Србији" 6. септембар 2023. 5/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о филмској копродукцији између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије 6. септембар 2023. 5/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о допуни Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности 6. септембар 2023. 5/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Опционог протокола уз Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима 6. септембар 2023. 5/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању измена и допуна Споразума о међународном превозу лакокварљивих намирница и специјалним средствима за њихов превоз (АТП) 6. септембар 2023. 5/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије о узајамном признавању и замени возачких дозвола 6. септембар 2023. 5/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша 6. септембар 2023. 5/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Екваторијалне Гвинеје о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 6. септембар 2023. 5/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Габон о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 6. септембар 2023. 5/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола из 1988. на Међународну конвенцију о заштити људског живота на мору, 1974 6. септембар 2023. 5/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Европске уније, с једне стране и Републике Србије, с друге стране, о учешћу Републике Србије у Компоненти за запошљавање и социјалне иновације ("EaSI") Европског социјалног фонда плус (ЕСФ+) 6. септембар 2023. 5/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 6. септембар 2023. 76/23 PDF , DOC
Закон о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије 6. септембар 2023. 76/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима 6. септембар 2023. 76/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о дуалном образовању 6. септембар 2023. 76/23 PDF , DOC
Закон о измени Закона о просветној инспекцији 6. септембар 2023. 76/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије 6. септембар 2023. 76/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању 6. септембар 2023. 76/23 PDF , DOC
Закон о учешћу цивила у међународним мисијама и операцијама ван граница Републике Србије 6. септембар 2023. 76/23 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о култури 6. септембар 2023. 76/23 PDF , DOC
Закон о филмском и осталом аудиовизуелном наслеђу 6. септембар 2023. 76/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину 6. септембар 2023. 75/23 PDF
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 6. септембар 2023. 75/23 PDF , DOC
Закон о потврђивању Секторског споразума између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру Инструмента за претприступну помоћ у области подршке програма руралног развоја (ИПАРД III) 26. јул 2023. 4/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Први зајам за развојну политику зеленог раста у Републици Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 26. јул 2023. 4/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења управљања јавним финансијама за зелену транзицију) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 26. јул 2023. 4/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат Наука) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 26. јул 2023. 4/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о кредиту у износу од 300.000.000 евра између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, Merill Lynch International, као Аранжера и финансијских институција наведених у Прилогу 1, као Првобитних зајмодаваца и Global Loan Agency Services Limited, као Агента 26. јул 2023. 4/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама Закона о потврђивању Мултилатералне конвенције за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре 26. јул 2023. 4/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2114 (2022) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије - Пројектни зајам - Затворски објекти у Крушевцу и Сремској Митровици 26. јул 2023. 4/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат развоја тржишта капитала) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 26. јул 2023. 4/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1981 ADD 1 (2022) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије - Зајам за финансирање јавног здравственог сектора (PFF) 26. јул 2023. 4/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о изменама и допунама који се односи на МИГА Уговор о кредиту у износу до 400.000.000 евра, од 10. децембра 2021. године између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија као Зајмопримца и J.P. MORGAN AG као Агентом и JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH као Првобитним мандатним водећим аранжером и Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG и Santander Bank N.A. као Мандатним водећим аранжерима и CaixaBank, S.A. и UBS Switzerland AG као Водећим аранжерима и Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International AG и UBS Switzerland AG као Првобитним зајмодавцима, који се односи на необезбеђени зајам у циљу финансирања одређених грађевинских услуга од стране Bechtel Enka UK Limited, који послује у Србији преко Bechtel Enka UK Limited Огранак Београд за потребе привредног друштва „Коридори Србије" д.о.о. Београд у вези са изградњом инфраструктурног коридора аутопута Е-761 деонице Појате - Прељина (Моравски коридор) 26. јул 2023. 4/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о допунама Закона о озакоњењу објеката 26. јул 2023. 62/23 PDF , DOC
Закон о Привременом регистру мајки и других лица којима се уплаћује новчана помоћ 26. јул 2023. 62/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом 26. јул 2023. 62/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају 26. јул 2023. 62/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о енергетици 26. јул 2023. 62/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 26. јул 2023. 62/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о железници 26. јул 2023. 62/23 PDF , DOC
Закон о интероперабилности железничког система 26. јул 2023. 62/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца 26. јул 2023. 62/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о странцима 26. јул 2023. 62/23 PDF , DOC
Закон о престанку важења Закона о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију 26. јул 2023. 62/23 PDF , DOC
Закон о измени Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности 26. јул 2023. 62/23 PDF , DOC
Закон о задуживању Републике Србије код Banca Intesa AD Beograd за потребе финансирања Пројекта изградњa саобраћајнице Рума – Шабац - Лозница 26. јул 2023. 62/23 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija AD Novi Sad и Banca Intesa a.d. Beograd по основу задужења Електродистрибуције Србије доо Београд 26. јул 2023. 62/23 PDF , DOC
Закон о задуживању Републике Србије код ОТП банке Србија ад Нови Сад за потребе финансирања Пројекта изградње брзе саобраћајнице, деоница Пожаревац - Голубац (Дунавска магистрала) 26. јул 2023. 62/23 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о социјалној сигурности 28. април 2023. 3/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 28. април 2023. 3/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о кредиту бр. ЦРС 1024 01 Ц између Француске агенције за развој, као Зајмодавца и Републике Србије, као Зајмопримца 28. април 2023. 3/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о сарадњи у области културе, образовања и науке 28. април 2023. 3/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о признавању професионалних квалификација за докторе медицине, докторе стоматологије и архитекте у контексту Централно-европског Споразума о слободној трговини, са Анексом I, Анексом II и Анексом III 28. април 2023. 3/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о признавању квалификација у високом образовању на Западном Балкану 28. април 2023. 3/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о слободи кретања са личним картама на Западном Балкану 28. април 2023. 3/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске о узајамном подстицању и заштити улагања 28. април 2023. 3/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о граничној контроли у друмском, железничком и водном саобраћају 28. април 2023. 3/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аустрије о војној сарадњи 28. април 2023. 3/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора Оквирни зајам за инфраструктуру у образовању Србије између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 28. април 2023. 3/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора Повезане школе у Србији Б између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 28. април 2023. 3/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији Зајам за ликвидност ЕПС-а између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 28. април 2023. 3/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о оснивању културно-информативних центара у Скопљу и у Београду 28. април 2023. 3/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области образовања, науке, културе, медија, омладине и спорта 28. април 2023. 3/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Аустралије о социјалној сигурности 28. април 2023. 3/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о свеобухватном стратешком партнерству између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата 28. април 2023. 3/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о реадмисији лица која незаконито бораве 28. април 2023. 3/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о електронским комуникацијама 28. април 2023. 35/23 PDF , DOC
Закон о безбедности и здрављу на раду 28. април 2023. 35/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о управљању отпадом 28. април 2023. 35/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 28. април 2023. 35/23 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о коришћењу обновљивих извора енергије 28. април 2023. 35/23 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист OTP BANK NYRT, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad и DSK BANK AD по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад 28. април 2023. 35/23 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, Београд (пројекат "Трансбалкански коридор за пренос електричне енергије, секција 4 - 2x400 kV ДВ Бајина Башта (РС) - Пљевља (МЕ) - Вишеград (БиХ)") 28. април 2023. 35/23 PDF , DOC
Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза 27. фебруар 2023. 2/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Есватини о културно-просветној сарадњи 27. фебруар 2023. 2/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Габон у области науке, технологије, образовања и културе 27. фебруар 2023. 2/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о начину финансирања и израде пројектно-техничке документације, вођење управних поступака за процену утицаја на животну средину, издавање локацијских услова, сагласности и грађевинске дозволе за Пројекат "Хидротехнички и багерски радови на уређењу критичног сектора за пловидбу - Ушће Дрине и Саве" 27. фебруар 2023. 2/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора Железнички коридор X у Србији оквирни споразум - глобална капија између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 27. фебруар 2023. 2/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму (Железнички коридор X у Србији - деоница од Београда до Ниша) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 27. фебруар 2023. 2/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора Развој речне транспортне инфраструктуре у Србији Б између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 27. фебруар 2023. 2/23 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама Закона о Централној евиденцији стварних власника 27. фебруар 2023. 17/23 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Обнова теретног возног парка Србије) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 9. фебруар 2023. 1/23 (MУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Сенегал о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 9. фебруар 2023. 1/23 (MУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Анголе о међусобном укидању виза за дипломатске и службене пасоше 9. фебруар 2023. 1/23 (MУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Арапске Републике Египат о међусобном укидању виза за носиоце дипломатских, службених и специјалних пасоша 9. фебруар 2023. 1/23 (MУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Европске уније Хоризонт Европа - оквирном програму за истраживање и иновације 9. фебруар 2023. 1/23 (MУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Анголе у области безбедности и јавног реда 9. фебруар 2023. 1/23 (MУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџана о реадмисији лица која незаконито бораве 9. фебруар 2023. 1/23 (MУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи у области одбране између Владе Републике Србије и Владе Републике Екваторијалне Гвинеје 9. фебруар 2023. 1/23 (MУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у програму Еразмус+ -програму Европске уније за образовање, обуке, младе и спорт 9. фебруар 2023. 1/23 (MУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Северне Македоније и Савета министара Републике Албаније, Савета министара Босне и Херцеговине, Владе Црне Горе, Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о аранжманима земље домаћина у вези са статусом Сталне организације Балканских војномедицинских снага и њеног особља 9. фебруар 2023. 1/23 (MУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о социјалној сигурности 9. фебруар 2023. 1/23 (MУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан о војнотехничкој сарадњи 9. фебруар 2023. 1/23 (MУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Бангладеш о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 9. фебруар 2023. 1/23 (MУ) PDF , DOC
Закон о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа за борбу против високотехнолошког криминала 9. фебруар 2023. 10/23 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о објављивању закона и других прописа и аката 9. фебруар 2023. 10/23 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине 9. фебруар 2023. 10/23 PDF , DOC
Закон о Високом савету тужилаштва 9. фебруар 2023. 10/23 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о Уставном суду 9. фебруар 2023. 10/23 PDF , DOC
Закон о судијама 9. фебруар 2023. 10/23 PDF , DOC
Закон о уређењу судова 9. фебруар 2023. 10/23 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије 9. фебруар 2023. 10/23 PDF , DOC
Закон о јавном тужилаштву 9. фебруар 2023. 10/23 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције 9. фебруар 2023. 10/23 PDF , DOC
Закон о Високом савету судства 9. фебруар 2023. 10/23 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, NLB Komercijalnа bankа A.D. Beograd и AIK bankа a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Србијагас" Нови Сад 9. фебруар 2023. 10/23 PDF , DOC
Закон о регулисању обавеза Републике Србије према Међународном монетарном фонду на основу коришћења средстава стендбај аранжмана (Stand-by Arrangement) одобрених Републици Србији одлуком Одбора извршних директора Међународног монетарног фонда од 19. децембра 2022. године 9. фебруар 2023. 10/23 PDF , DOC
Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис 26. децембар 2022. 142/22 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о јавним медијским сервисима 26. децембар 2022. 142/22 PDF , DOC
Закон о измени Закона о државним службеницима 26. децембар 2022. 142/22 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о изручењу између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата 26. децембар 2022. 7/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о трансферу осуђених лица између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата 26. децембар 2022. 7/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о правној и судској сарадњи у грађанским и трговинским стварима између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата 26. децембар 2022. 7/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о узајамној правној помоћи у кривичним стварима између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата 26. децембар 2022. 7/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Федеративне Републике Бразил о правној помоћи у грађанским стварима 26. децембар 2022. 7/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Другог додатног протокола уз Конвенцију о високотехнолошком криминалу о појачаној сарадњи и откривању електронских доказа 26. децембар 2022. 7/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова и спољне трговине Мађарске о запошљавању чланова породица дипломатског, конзуларног и техничког особља 26. децембар 2022. 7/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину 9. децембар 2022. 138/22 PDF
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему 9. децембар 2022. 138/22 PDF , DOC
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2021. годину 9. децембар 2022. 138/22 PDF
Закон о изменама и допуни Царинског закона 9. децембар 2022. 138/22 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 9. децембар 2022. 138/22 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама 9. децембар 2022. 138/22 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 9. децембар 2022. 138/22 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 9. децембар 2022. 138/22 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 9. децембар 2022. 138/22 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању 9. децембар 2022. 138/22 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о фискализацији 9. децембар 2022. 138/22 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 9. децембар 2022. 138/22 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 9. децембар 2022. 138/22 PDF , DOC
Закон о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању 9. децембар 2022. 138/22 PDF , DOC
Закон о задуживању Републике Србије код NLB Komercijalne banke AD Beograd за потребе финансирања Пројекта изградње државног пута IБ реда, деоница брзе саобраћајнице: ауто-пут Е-75 Београд - Ниш (петља "Пожаревац") - Пожаревац (обилазница) - Велико Градиште - Голубац (Дунавска магистрала) 9. децембар 2022. 138/22 PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног протокола о финансијској и техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније у области инфраструктурних пројеката 9. децембар 2022. 6/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о пријатељским односима и сарадњи у области стратешког партнерства 9. децембар 2022. 6/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат чисте енергије и енергетске ефикаснисти за грађане) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 9. децембар 2022. 6/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о финансијском партнерству између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) 9. децембар 2022. 6/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину 10. новембар 2022. 125/22 PDF
Закон о Привременом регистру држављана Републике Србије од 16 до 29 година којима се уплаћује новчана помоћ 10. новембар 2022. 125/22 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању 10. новембар 2022. 125/22 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија за финансирање подршке буџету Републике Србије 10. новембар 2022. 4/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о кредиту у износу до 79.916.833,43 евра осигураног код China Export & Credit Insurance Corporation за финансирање уклањања старог моста на Сави и изградњу новог челичног лучног моста између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, BNP PARIBAS SA као Аранжера, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV и BNP PARIBAS SA као Првобитних зајмодаваца и BNP PARIBAS SA, као Агента, Уговора о изменама и допунама бр. 1 од 19. маја 2022. године и Уговора о изменама и допунама бр. 2 од 20. октобра 2022. године 10. новембар 2022. 4/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије за Програм "Водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода у општинама средње величине у Србији VI (фаза II)" 10. новембар 2022. 4/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о министарствима 22. октобар 2022. 116/22 PDF , DOC