Донети закони

Назив Датум Службени гласник Преузми
Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис 26. децембар 2022. 142/22 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о јавним медијским сервисима 26. децембар 2022. 142/22 PDF , DOC
Закон о измени Закона о државним службеницима 26. децембар 2022. 142/22 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о изручењу између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата 26. децембар 2022. 7/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о трансферу осуђених лица између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата 26. децембар 2022. 7/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о правној и судској сарадњи у грађанским и трговинским стварима између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата 26. децембар 2022. 7/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о узајамној правној помоћи у кривичним стварима између Републике Србије и Уједињених Арапских Емирата 26. децембар 2022. 7/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Федеративне Републике Бразил о правној помоћи у грађанским стварима 26. децембар 2022. 7/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Другог додатног протокола уз Конвенцију о високотехнолошком криминалу о појачаној сарадњи и откривању електронских доказа 26. децембар 2022. 7/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова и спољне трговине Мађарске о запошљавању чланова породица дипломатског, конзуларног и техничког особља 26. децембар 2022. 7/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину 9. децембар 2022. 138/22 PDF
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему 9. децембар 2022. 138/22 PDF , DOC
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2021. годину 9. децембар 2022. 138/22 PDF
Закон о изменама и допуни Царинског закона 9. децембар 2022. 138/22 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 9. децембар 2022. 138/22 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама 9. децембар 2022. 138/22 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 9. децембар 2022. 138/22 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 9. децембар 2022. 138/22 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 9. децембар 2022. 138/22 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању 9. децембар 2022. 138/22 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о фискализацији 9. децембар 2022. 138/22 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 9. децембар 2022. 138/22 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 9. децембар 2022. 138/22 PDF , DOC
Закон о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању 9. децембар 2022. 138/22 PDF , DOC
Закон о задуживању Републике Србије код NLB Komercijalne banke AD Beograd за потребе финансирања Пројекта изградње државног пута IБ реда, деоница брзе саобраћајнице: ауто-пут Е-75 Београд - Ниш (петља "Пожаревац") - Пожаревац (обилазница) - Велико Градиште - Голубац (Дунавска магистрала) 9. децембар 2022. 138/22 PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног протокола о финансијској и техничкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније у области инфраструктурних пројеката 9. децембар 2022. 6/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о пријатељским односима и сарадњи у области стратешког партнерства 9. децембар 2022. 6/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат чисте енергије и енергетске ефикаснисти за грађане) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 9. децембар 2022. 6/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о финансијском партнерству између Републике Србије коју заступа Влада Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) 9. децембар 2022. 6/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину 10. новембар 2022. 125/22 PDF
Закон о Привременом регистру држављана Републике Србије од 16 до 29 година којима се уплаћује новчана помоћ 10. новембар 2022. 125/22 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању 10. новембар 2022. 125/22 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму између Владе Републике Србије и Фонда за развој Абу Дабија за финансирање подршке буџету Републике Србије 10. новембар 2022. 4/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о кредиту у износу до 79.916.833,43 евра осигураног код China Export & Credit Insurance Corporation за финансирање уклањања старог моста на Сави и изградњу новог челичног лучног моста између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, као Зајмопримца, BNP PARIBAS SA као Аранжера, BNP PARIBAS FORTIS SA/NV и BNP PARIBAS SA као Првобитних зајмодаваца и BNP PARIBAS SA, као Агента, Уговора о изменама и допунама бр. 1 од 19. маја 2022. године и Уговора о изменама и допунама бр. 2 од 20. октобра 2022. године 10. новембар 2022. 4/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије за Програм "Водоснабдевање и пречишћавање отпадних вода у општинама средње величине у Србији VI (фаза II)" 10. новембар 2022. 4/22 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о министарствима 22. октобар 2022. 116/22 PDF , DOC