Донети закони

Назив Датум Службени гласник Преузми
Закон о допуни Закона о привременом уређивању начина исплате пензија 10. децембар 2016. 99-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему 10. децембар 2016. 99-16 PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину 10. децембар 2016. 99-16 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2002. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2003. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2004. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2005. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2006. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2007. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2008. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2009. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2010. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2012. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2014. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2015. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2016. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2017. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2018. годину 23. децембар 2019. 95/19 PDF
Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о патентима 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о Фонду за науку Републике Србије 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о комуналним делатностима 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о судским таксама 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о улагањима 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о стечају 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о измени и допунама Закона о привредним друштвима 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд, Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, ОТП банке Србија а.д. Нови Сад и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd, за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад по основу Уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац - Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар - Тутин (II фаза) 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о накнадама за коришћење јавних добара 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о дувану 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавном дугу 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о измени Закона о републичким административним таксама 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавној својини 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о царинској служби 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину 7. децембар 2018. 95/18 PDF
Царински закон 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за транспорт природног гаса „Јужни ток" 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о стицању права својине на земљишту, објектима и водовима Рударско-топионичарског басена РТБ Бор д.о.о Бор 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о водама 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србијa, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о запосленима у јавним службама 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о измени Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе 7. децембар 2018. 95/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије 27. децембар 2019. 94/19 PDF , DOC
Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању 17. октобар 2017. 94-17 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о информационој безбедности 17. октобар 2017. 94-17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима 17. октобар 2017. 94-17 PDF , DOC
Закон о Националној академији за јавну управу 17. октобар 2017. 94-17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела 23. новембар 2016. 94-16 PDF , DOC
Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције 23. новембар 2016. 94-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Кривичног законика 23. новембар 2016. 94-16 PDF , DOC
Закон о спречавању насиља у породици 23. новембар 2016. 94-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 10. новембар 2016. 92-16 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd и Raiffeisen Banka a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Србијагас'' Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац - Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар - Тутин (III фаза) 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о посредовању у промету и закупу непокретности 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о прекршајима 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о Централној евиденцији стварних власника 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о дувану 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о Царинској тарифи 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавном дугу 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о јавним набавкама 23. децембар 2019. 91/19 PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Аустралије о запошљавању чланова породице дипломатског и конзуларног особља 28. јун 2018. 9/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању 28. јун 2018. 9/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана Републике Србије у Републици Словенији 28. јун 2018. 9/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Руске Федерације о социјалној сигурности 28. јун 2018. 9/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о изменама и допунама Споразума о зајму између Владе Републике Србије као зајмопримца и Владе Републике Азербејџан као зајмодавца за финансирање изградње деоница Љиг–Бољковци, Бољковци–Таково и Таково–Прељина ауто-пута Е-763 у Републици Србији од 2. фебруара 2012. године 14. октобар 2016. 9-16 (МУ) PDF , DOC
Закон о допунама Закона о јавним предузећима 13. децембар 2019. 88/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу против корупције 13. децембар 2019. 88/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о спречавању корупције 13. децембар 2019. 88/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности 13. децембар 2019. 88/19 PDF , DOC
Закон о основама система образовања и васпитања 27. септембар 2017. 88-17 PDF , DOC
Закон о високом образовању 27. септембар 2017. 88-17 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о лобирању 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о бесплатној правној помоћи 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о заштити података о личности 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о парничном поступку 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о измени Закона о уређењу судова 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о добровољном ватрогаству 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о испитивању, жигосању и обележавању оружја, направа и муниције 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о критичној инфраструктури 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о заштити од пожара 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон o изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о детективској делатности 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о полицији 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 9. новембар 2018. 87/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању 21. октобар 2016. 87-16 PDF , DOC
Закон о агенцијском запошљавању 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о запосленима у јавним службама 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 6. децембар 2019. 86/19 PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину 28. новембар 2019. 84/19 PDF
Закон о изменама и допунама Закона о поморској пловидби 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о државној припадности и упису пловила 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о транспорту опасне робе 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о ваздушном саобраћају 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о озакоњењу објеката 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о грађевинским производима 26. октобар 2018. 83/18 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о финансирању локалне самоуправе 7. октобар 2016. 83-16 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о путним исправама 14. новембар 2019. 81/19 PDF , DOC
Закон о измени и допунама Закона о пољопривредном земљишту 28. август 2017. 80-17 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о узајамној административној помоћи у пореским питањима 22. јул 2019. 8/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничких контрола на граничном прелазу за међународни друмски саобраћај Прешево (Република Србија) - Табановце (Република Северна Македонија) 26. јул 2019. 8/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Додатног протокола Европској повељи о локалној самоуправи о праву да се учествује у пословима локалних власти 15. јун 2018. 8/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о извозу и увозу робе двоструке намене 31. октобар 2019. 77/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о општој безбедности производа 31. октобар 2019. 77/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о информационој безбедности 31. октобар 2019. 77/19 PDF , DOC
Закон о поштанским услугама 31. октобар 2019. 77/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине 12. октобар 2018. 76/18 PDF , DOC
Закон о алтернативним инвестиционим фондовима 10. октобар 2019. 73/19 PDF , DOC
Закон о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом 10. октобар 2019. 73/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о осигурању депозита 10. октобар 2019. 73/19 PDF , DOC
Закон о ревизији 10. октобар 2019. 73/19 PDF , DOC
Закон о рачуноводству 10. октобар 2019. 73/19 PDF , DOC
Закон о контроли државне помоћи 10. октобар 2019. 73/19 PDF , DOC
Закон о професијама од посебног интереса за Републику Србију и условима за њихово обављање 29. септембар 2018. 73/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању 29. септембар 2018. 73/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању 29. септембар 2018. 73/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 7. октобар 2019. 72/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему 7. октобар 2019. 72/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину 7. октобар 2019. 72/19 PDF
Закон о изменама закона о високом образовању 19. септембар 2019. 67/19 PDF , DOC
Закон о дуалном моделу студија у високом образовању 17. септембар 2019. 66/19 PDF , DOC
Закон о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација 17. септембар 2019. 66/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о патентима 17. септембар 2019. 66/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима 17. септембар 2019. 66/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити топографија полупроводничких производа 17. септембар 2019. 66/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о министарствима 26. јун 2017. 62-17 PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 1981 (2018) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора - унапређење инфраструктуре у области здравствене заштите у Србији 21. мај 2019. 6/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења услуга електронске управе) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 21. мај 2019. 6/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења трговине и саобраћаја Западног Балкана уз примену вишефазног програмског приступа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 21. мај 2019. 6/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат модернизације пореске администрације) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 21. мај 2019. 6/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора - Оквир за јачање отпорности локалне инфраструктуре, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 21. мај 2019. 6/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора Партнерство за локални развој између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 21. мај 2019. 6/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат изградње аутопута Е-763, деоница Прељина-Пожега, између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца 21. мај 2019. 6/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму за кредит за повлашћеног купца за Пројекат модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија), између Владе Републике Србије, коју представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца 21. мај 2019. 6/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Додатно финансирање за Други пројекат развоја здравства Србије) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 8. јун 2018. 6/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат пружања подршке финансијским институцијама у државном власништву) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 8. јун 2018. 6/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Други програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода и јавних предузећа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 8. јун 2018. 6/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о психоактивним супстанцама 24. јул 2018. 57/18 PDF , DOC
Закон о пресађивању људских органа 24. јул 2018. 57/18 PDF , DOC
Закон о људским ћелијама и ткивима 24. јул 2018. 57/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности 26. јул 2019. 54/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о извршењу и обезбеђењу 26. јул 2019. 54/19 PDF , DOC
Закон о робним берзама 22. јул 2019. 52/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о електронској трговини 22. јул 2019. 52/19 PDF , DOC
Закон о трговини 22. јул 2019. 52/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ 22. јул 2019. 52/19 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд (Регионални програм енергетске ефикасности у преносном систему) 23. мај 2017. 51-17 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд(пројекат „Модернизација система за отпепељивање ТЕ Никола Тесла А”) 23. мај 2017. 51-17 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о Агенцији за осигурање депозита 23. мај 2017. 51-17 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о осигурању депозита 23. мај 2017. 51-17 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о мирном решавању радних спорова 28. јун 2018. 50/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица 28. јун 2018. 50/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца 28. јун 2018. 50/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о финансијској подршци породици са децом 28. јун 2018. 50/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама закона о условима за упућивање запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити 28. јун 2018. 50/18 PDF , DOC
Закон о измени и допуни закона о запошљавању странаца 28. јун 2018. 50/18 PDF , DOC
Закон о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима 28. јун 2018. 50/18 PDF , DOC
Закон о ратним меморијалима 28. јун 2018. 50/18 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском саобраћају 25. април 2019. 5/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Чешкој Републици 25. април 2019. 5/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Rondеx Finance, Inc. о регулисању неизмиреног дуга Републике Србије према Rondex Finance, Inc. из периода клириншког начина плаћања 25. април 2019. 5/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о активностима Француске агенције за развој и институције PROPARCO у Србији 25. април 2019. 5/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис 18. мај 2018. 5/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Турске у области урбанизма 18. мај 2018. 5/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко 18. мај 2018. 5/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о међународном друмском превозу путника и терета 18. мај 2018. 5/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Молдавије о међународном друмском саобраћају 18. мај 2018. 5/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Међународне конвенције о надзору и управљању бродским баластним водама и талозима из 2004. године 18. мај 2018. 5/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о измени члана 50(А) Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству и Протокола о измени члана 56. Конвенције о међународном цивилном ваздухопловству 18. мај 2018. 5/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара 8. јул 2019. 49/19 PDF , DOC
Закон о комуналној милицији 8. јул 2019. 49/19 PDF , DOC
Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима ради реализације Пројекта изградње инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате-Прељина 8. јул 2019. 49/19 PDF , DOC
Закон о науци и истраживањима 8. јул 2019. 49/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Србије 20. јун 2018. 47/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писама 20. јун 2018. 47/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина 20. јун 2018. 47/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина 20. јун 2018. 47/18 PDF , DOC
Закон о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе 20. јун 2018. 47/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавним агенцијама 20. јун 2018. 47/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о матичним књигама 20. јун 2018. 47/18 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о државној управи 20. јун 2018. 47/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи 20. јун 2018. 47/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о судијама 15. мај 2017. 47-17 PDF , DOC
Закон o изменама и допунама Закона о стечају 8. јун 2018. 44/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима 8. јун 2018. 44/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Народној банци Србије 8. јун 2018. 44/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о платним услугама 8. јун 2018. 44/18 PDF , DOC
Закон о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица 8. јун 2018. 44/18 PDF , DOC
Закон о финансијском обезбеђењу 8. јун 2018. 44/18 PDF , DOC
Закон о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину 8. јун 2018. 44/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о посредовању у промету и закупу непокретности 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о Централној евиденцији стварних власника 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о интероперабилности железничког система 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о безбедности у железничком саобраћају 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о железници 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о путевима 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности 25. мај 2018. 41/18 PDF , DOC
Закон о трансфузијској медицини 25. април 2017. 40-17 PDF , DOC
Закон о биомедицински потпомогнутој оплодњи 25. април 2017. 40-17 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Литваније о сарадњи у борби против криминала 3. април 2019. 4/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Акта о оснивању Азијске инфраструктурне инвестиционе банке 3. април 2019. 4/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области одбране 27. април 2018. 4/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума између Владе Републике Србије и Владе Републике Српске о сарадњи у области ваздухопловства 27. април 2018. 4/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Републике Грчке о сарадњи у оквиру Атинског мултинационалног стратешко-поморског координационог центра („AMSCC”) 27. април 2018. 4/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел у вези са војном, одбрамбеном и одбрамбено-индустријском сарадњом 27. април 2018. 4/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Уједињених нација о пружању доприноса у ресурсима мултидимензионалној интегрисаној мисији Уједињених нација за стабилизацију у Централноафричкој Републици (MINUSCA) 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Савета министара Републике Албаније, Савета министара Босне и Херцеговине, Владе Републике Македоније, Владе Црне Горе, Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о оснивању Балканских војномедицинских снага 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о војно-техничкој сарадњи 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о сарадњи у области одбране 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о заштити ратних гробова и војних меморијала 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о изменама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о међународном друмском саобраћају, закљученог разменом нота 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Специјалне административне Регије Хонг Конг Народне Републике Кине о ваздушном саобраћају 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске о преносу надлежности за пружање услуга у ваздушном саобраћају 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о статусу и функцијама Међународне комисије за нестала лица 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о оснивању Регионалне канцеларије за сарадњу младих, са Статутом Регионалне канцеларије за сарадњу младих 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о обављању плаћене делатности чланова породице чланова дипломатског или конзуларног представништва 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о бављењу плаћеном делатношћу чланова породице чланова званичних представништава две државе 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Португал о запошљавању чланова породице дипломатског и конзуларног особља 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индонезије о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Ирака о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Киргиске Републике о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Тајланд о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Гватемале о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума из Париза 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи у области туризма 29. мај 2017. 4-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о главном граду 29. мај 2019. 37/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Безбедносно-информативној агенцији 9. мај 2018. 36/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези 9. мај 2018. 36/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о употреби Војске Србије и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије 9. мај 2018. 36/18 PDF , DOC
Закон о производњи и промету наоружања и војне опреме 9. мај 2018. 36/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије 9. мај 2018. 36/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о одбрани 9. мај 2018. 36/18 PDF , DOC
Закон о војном образовању 9. мај 2018. 36/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција 21. мај 2019. 35/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела 21. мај 2019. 35/19 PDF , DOC
Закон о спречавању корупције 21. мај 2019. 35/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Законика о кривичном поступку 21. мај 2019. 35/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Кривичног законика 21. мај 2019. 35/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о измени и допуни Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о жичарама за транспорт лица 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о измени Закона о управљању аеродромима 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о странцима 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale bankа Srbija a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа "Србијагас" Нови Сад, по основу Уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, Zug, Швајцарска 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о буџетском систему 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима 25. април 2019. 31/19 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о давању гаранције Републике Србије у корист ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, Banca Intesa A.D. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „Аик Банка” а.д. Ниш и Unicredit Bank Srbija a.d. Београд по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке КfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд (Пројекат обновљиве енергије Костолац – ветропарк) 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о играма на срећу 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о факторингу 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о ревизији 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о рачуноводству 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о девизном пословању 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о планском систему Републике Србије 19. април 2018. 30/18 PDF , DOC
Закон о престанку важења Закона о ратификацији Споразума између Савезног извршног већа Скупштине Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Владе Малезије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, са Протоколом 14. март 2019. 3/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Устава Међународне организације за цивилну заштиту 14. март 2019. 3/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму између KFW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије – Програм подстицања обновљиве енергије: Развој тржишта биомасе у Републици Србији (прва компонента) 19. април 2018. 3/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Мултилатералне конвенције за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре 19. април 2018. 3/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун – фаза 1) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 19. април 2018. 3/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора Железничка пруга Ниш–Димитровград између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 19. април 2018. 3/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању измена и допуна Конвенције о привременом увозу 19. април 2018. 3/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора „Унапређење објеката правосудних органа Б” између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 15. мај 2017. 3-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Први програмски зајам за развојне политике у области јавних расхода и јавних предузећа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 15. мај 2017. 3-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о националној инфраструктури геопросторних података 5. април 2018. 27/18 PDF , DOC
Закон о електронској управи 5. април 2018. 27/18 PDF , DOC
Закон о просветној инспекцији 5. април 2018. 27/18 PDF , DOC
Закон о уџбеницима 5. април 2018. 27/18 PDF , DOC
Закон о Националном оквиру квалификација Републике Србије 5. април 2018. 27/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци 3. април 2019. 25/19 PDF , DOC
Закон о предметима опште употребе 3. април 2019. 25/19 PDF , DOC
Закон о здравственој заштити 3. април 2019. 25/19 PDF , DOC
Закон о здравственом осигурању 3. април 2019. 25/19 PDF , DOC
Закон о странцима 22. март 2018. 24/18 PDF , DOC
Закон о азилу и привременој заштити 22. март 2018. 24/18 PDF , DOC
Закон о граничној контроли 22. март 2018. 24/18 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о јавном реду и миру 22. март 2018. 24/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о полицији 22. март 2018. 24/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима 22. март 2018. 24/18 PDF , DOC
Закон о допунама Закона о држављанству Републике Србије 22. март 2018. 24/18 PDF , DOC
Закон о јединственом матичном броју грађана 22. март 2018. 24/18 PDF , DOC
Закон о националном ДНК регистру 22. март 2018. 24/18 PDF , DOC
Закон о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова 22. март 2018. 24/18 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима 29. март 2019. 23/19 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области здравља биља и биљног карантина 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције која се односи на безбедност и здравље у пољопривреди 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора Развој речне транспортне инфраструктуре у Србији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Азербејџан 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Канаде о ваздушном саобраћају 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Демократске Социјалистичке Републике Шри Ланке 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о узајамној помоћи у царинским питањима 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Грузије о укидању виза за носиоце обичних пасоша 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских Емирата о укидању виза за носиоце дипломатских и службених/специјалних пасоша 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Сједињених Америчких Држава о изручењу 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном друмском граничном прелазу Јабука (Република Србија) - Ранче (Црна Гора) 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном железничком граничном прелазу Пријепоље (Република Србија) - Врбница - Бијело Поље (Црна Гора) 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о отварању заједничког граничног прелаза Годово (Република Србија) - Вуча (Црна Гора) за међународни друмски путнички саобраћај 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о регулисању режима пограничног саобраћаја 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о отварању заједничког граничног прелаза Границе (Република Србија) - Чемерно (Црна Гора) за међународни друмски путнички саобраћај 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном друмском граничном прелазу Шпиљани (Република Србија) - Драченовац (Црна Гора) 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о међународном друмском граничном прелазу Гостун (Републикa Србија) - Добраково (Црна Гора) 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о граничној контроли у друмском, железничком и водном саобраћају 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о сарадњи у борби против криминала 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Транспортне заједнице о седишту Сталног секретаријата Транспортне заједнице 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о привилегијама и имунитетима Европске организације за нуклеарна истраживања 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о оснивању Европске организације за нуклеарна истраживања 14. фебруар 2019. 2/19 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Радног аранжмана између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Агенције Европске уније за обуку органа за спровођење закона (CEPOL) 22. март 2018. 2/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шведске о сарадњи у области спровођења закона 22. март 2018. 2/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о међусобном признавању возачких дозвола 22. март 2018. 2/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније о реципрочном признавању и замени националних возачких дозвола 22. март 2018. 2/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о сарадњи у заштити од природних и других катастрофа 22. март 2018. 2/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Словеније о сарадњи у области заштите од природних и других катастрофа 22. март 2018. 2/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Федералне службе обезбеђења Руске Федерације о сарадњи и заједничком деловању 22. март 2018. 2/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Краљевине Белгије о полицијској сарадњи 22. март 2018. 2/18 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Румуније о социјалној сигурности 21. април 2017. 2-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Катар о узајамном подстицању и заштити улагања 21. април 2017. 2-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о пловидби реком Тисом 21. април 2017. 2-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Чешке о сарадњи у области културе, образовања, науке, омладине и спорта 21. април 2017. 2-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о измени Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о полицијској сарадњи 21. април 2017. 2-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о сарадњи у области безбедности 21. април 2017. 2-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске о сарадњи у борби против организованог и других видова криминала 21. април 2017. 2-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и осталих чланица Иницијативе за реформу образовања у Југоисточној Европи о седишту Секретаријата Иницијативе за реформу образовања у Југоисточној Европи 21. април 2017. 2-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о учешћу у Средњоевропском програму универзитетске размене („CEEPUS III”) 21. април 2017. 2-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Доха Амандмана на Кјото Протокол уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе 21. април 2017. 2-17 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Протокола о елиминацији незаконите трговине дуванским производима