Донети закони

Назив Датум Службени гласник Преузми
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Босне и Херцеговине о одржавању и реконструкцији путних међудржавних мостова између Републике Србије и Босне и Херцеговине 7. април 2021. 7/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године 7. април 2021. 35/21 PDF , DOC
Закон о музејској делатности 7. април 2021. 35/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 25. март 2021. 6/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Одлуке 1/2019 ЕСАА Заједничког комитета од 31. јула 2019. године којом се замењује Анекс I Мултилатералног споразума између Европске заједнице и њених држава чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Бугарске, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике Македоније, Републике Исланд, Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, Румуније, Републике Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову ( у складу са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 од 10. јуна 1999) о успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја 25. март 2021. 6/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о климатским променама 18. март 2021. 26/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Конвенције о трговини житарицама, 1995 11. март 2021. 5/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Државе Палестине у области безбедносне сарадње 11. март 2021. 5/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2034 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам - Инфраструктура у култури 4. март 2021. 4/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW“) и Републике Србије („Зајмопримац“) коју представља министар финансија за пројекат „Енергетска ефикасност у зградама јавне намене и обновљиви извори енергије у сектору даљинског грејања - Озелењавање јавног сектора“ 25. фебруар 2021. 3/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о просветној, културној и спортској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Мексичких Држава 25. фебруар 2021. 3/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о статусу између Републике Србије и Европске уније о акцијама које спроводи Европска агенција за граничну и обалску стражу у Републици Србији 25. фебруар 2021. 3/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о сарадњи у области борбе против трговине људима 25. фебруар 2021. 3/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о утврђивању порекла имовине и посебном порезу 25. фебруар 2021. 18/21 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електромрежа Србије“, Београд (Регионални програм за енергетску ефикасност у преносном систему II) 25. фебруар 2021. 18/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Лесото о сарадњи у области одбране 11. фебруар 2021. 2/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о сарадњи у области борбе против кријумчарења миграната 11. фебруар 2021. 2/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о социјалној карти 11. фебруар 2021. 14/21 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Великог Војводства Луксембург о размени и узајамној заштити тајних података 28. јануар 2021. 1/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о преносу надлежности за пружање услуга у ваздушном саобраћају између Савета министара Босне и Херцеговине, Владе Републике Србије и Владе Црне Горе 28. јануар 2021. 1/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Измене Међународне конвенције о Хармонизованом систему назива и шифарских ознака робе 28. јануар 2021. 1/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Другог додатног протокола Светске поштанске конвенције 28. јануар 2021. 1/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Исламске Републике Ирана у области заштите биља и биљног карантина 28. јануар 2021. 1/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о сарадњи у борби против тероризма 28. јануар 2021. 1/21 (МУ) PDF , DOC
Закон о допуни Закона о јавним медијским сервисима 29. децембар 2020. 161/20 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о кинематографској копродукцији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске 29. децембар 2020. 8/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Републике Србије и Јапана о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и спречавању пореске евазије и избегавања 29. децембар 2020. 8/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора о зајму (Изградња аутопута Е-80 Ниш-Мердаре, деоница Ниш-Плочник, фаза 1) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој 29. децембар 2020. 8/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама Закона о државним службеницима 24. децембар 2020. 157/20 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о запосленима у јавним службама 24. децембар 2020. 157/20 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору 24. децембар 2020. 157/20 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе 24. децембар 2020. 157/20 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе 24. децембар 2020. 157/20 PDF , DOC
Закон о задуживању Републике Србије код UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd за потребе финансирања Пројекта Рума-Шабац-Лозница 24. децембар 2020. 157/20 PDF , DOC
Закон о потврђивању Уговора између Владе Републике Србије и Владе Хонг Конга Специјалног административног региона Народне Републике Кине о отклањању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на имовину и спречавању пореске евазије и избегавања 24. децембар 2020. 7/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о сарадњи у области спровођења приоритетних пројеката у Републици Србији 24. децембар 2020. 7/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Меморандума о разумевању између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о запошљавању чланова породице који живе у заједничком домаћинству са члановима дипломатских и конзуларних представништава 24. децембар 2020. 7/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о дигиталној имовини 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон o фискализацији 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о тржишту капитала 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Закона о јавној својини 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о измени Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води” 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 17. децембар 2020. 153/20 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о заједничким набавкама медицинских средстава 17. децембар 2020. 7/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о узајамном путовању држављана 17. децембар 2020. 7/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Финансијског уговора Повезане школе у Србији између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 17. децембар 2020. 7/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину 10. децембар 2020. 149/20 PDF
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2019. годину 10. децембар 2020. 149/20 PDF
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему 10. децембар 2020. 149/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавном дугу 10. децембар 2020. 149/20 PDF , DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије у корист UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd по задужењу Јавног предузећа „Скијалишта Србије” Београд, по основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту за изградњу гондоле Брзеће - Мали Караман 10. децембар 2020. 149/20 PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат „Хитан одговор Републике Србије на COVID-19”) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој 26. новембар 2020. 6/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2053 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за финансирање јавног сектора - подршка напорима Републике Србије на ублажавању пандемије COVID-19 26. новембар 2020. 6/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2025 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за програмски зајам - Енергетска ефикасност у зградама централне власти 26. новембар 2020. 6/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2026 (2019) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за програмски зајам - Водоснабдевање и постројења за пречишћавање отпадних вода 26. новембар 2020. 6/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW”) и Републике Србије („Зајмопримац”) коју представља министар финансија за пројекат „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији, фаза V” 26. новембар 2020. 6/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW”) и Републике Србије („Зајмопримац”) коју представља министар финансија за пројекат „Енергетска ефикасност у објектима јавне намене, фаза II” 26. новембар 2020. 6/20 (МУ) PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 26. новембар 2020. 144/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама 26. новембар 2020. 144/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 26. новембар 2020. 144/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допуни Царинског закона 26. новембар 2020. 144/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о царинској служби 26. новембар 2020. 144/20 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ 26. новембар 2020. 144/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести 12. новембар 2020. 136/20 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину 12. новембар 2020. 135/20 PDF
Закон о министарствима 26. октобар 2020. 128/20 PDF , DOC