Донети закони

Назив Датум Службени гласник Преузми
Закон о изменама и допунама Кривичног закона Републике Србије 26. фебруар 2002. 10/02 PDF , DOC
Закон о избору посланика Скупштине Србије и Црне Горе 13. фебруар 2003. 10/03 PDF , DOC
Закон о обиму средстава и учешћу општина и градова у порезу на зараде и порезу на промет у 2002. години 28. март 2002. 15/02 PDF , DOC
Закон о финансијској подршци породици са децом 2. април 2002. 16/02 PDF , DOC
Закон о дувану 25. фебруар 2003. 17/03 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о здравственој заштити 10. април 2002. 18/02 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању 10. април 2002. 18/02 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о приватизацији 28. фебруар 2003. 18/03 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције Републике Србије Србији и Црној Гори као гаранту према Европској банци за обнову и развој по зајму граду Крагујевцу, граду Нишу и граду Новом Саду 28. фебруар 2003. 18/03 PDF , DOC
Закон о универзитету 18. април 2002. 21/02 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о основној школи 25. април 2002. 22/01 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о средњој школи 9. мај 2002. 23/02 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса 15. мај 2002. 25/02 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима 14. мај 2002. 25/02 PDF , DOC
Закон о министарствима 22. мај 2002. 27/02 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о судијама 19. март 2003. 27/03 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала 19. март 2003. 27/03 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о уређењу судова 19. март 2003. 27/03 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције Републике србије Савезној Републици Југославији за отплату обавеза по задужењу ЖТП "Београд" код Европске банке за обнову и развој 13. јун 2002. 33/02 PDF , DOC
Закон о давању контрагаранције Републике србије Савезној Републици Југославији за отплату обавеза по задужењу ЈП "Електропривреда Србије" код Европске банке за обнову и развој 13. јун 2002. 33/02 PDF , DOC
Закон о локалним изборима 13. јун 2002. 33/02 PDF , DOC
Закон о пензијском и инвалидском осигурању 1. април 2003. 34/03 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о приватним предузетницима 20. јун 2002. 35/02 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на финансијске трансакције 20. јун 2002. 35/02 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2002. годину 20. јун 2002. 35/02 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2003. годину 2. април 2003. 35/03 PDF , DOC
Закон о министарстивма 2. април 2003. 35/03 PDF , DOC
Закон о јавним набавкама 4. јул 2002. 39/02 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о радним односима у државним органима 4. јул 2002. 39/02 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Кривичног закона Републике Србије 11. април 2003. 39/03 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Кривичног закона Савезне Републике Југославије 11. април 2003. 39/03 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву 11. април 2003. 39/03 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Високом савету правосуђа 11. април 2003. 39/03 PDF , DOC
Закон о измени Закона о оружју и муницији 11. април 2003. 39/03 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала 11. април 2003. 39/03 PDF , DOC
Закон о начину и поступку промене Устава Републике Србије 11. април 2003. 39/03 PDF , DOC
Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала 18. јул 2002. 42/02 PDF , DOC
Закон о Безбедносно-информативној агенцији 18. јул 2002. 42/02 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву 18. јул 2002. 42/02 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о Високом савету правосуђа 18. јул 2002. 42/02 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава 18. јул 2002. 42/02 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о судијама 18. јул 2002. 42/02 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о уређењу судова 18. јул 2002. 42/02 PDF , DOC
Закон о радиодифузији 18. јул 2002. 42/02 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на финансијске трансакције 22. април 2003. 43/03 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 22. април 2003. 43/03 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит предузећа 22. април 2003. 43/03 PDF , DOC
Закон о републичким административним таксама 22. април 2003. 43/03 PDF , DOC
Закон о јавном информисању 22. април 2003. 43/03 PDF , DOC
Закон о телекомуникацијама 24. април 2003. 44/03 PDF , DOC
Закон о планирању и изградњи 22. април 2003. 47/03 PDF , DOC
Закон о престанку важења Закона о Привредној комори Југославије 27. мај 2003. 55/03 PDF , DOC
Закон о Гаранцијском фонду 27. мај 2003. 55/03 PDF , DOC
Закон о концесијама 27. мај 2003. 55/03 PDF , DOC
Закон о финансијском лизингу 27. мај 2003. 55/03 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената 30. мај 2003. 57/03 PDF , DOC
Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар 30. мај 2003. 57/03 PDF , DOC
Закон о допуни Закона о матичним књигама 30. мај 2003. 57/03 PDF , DOC
Закон о одговорности за кршење људских права 30. мај 2003. 58/03 PDF , DOC
Закон о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине 4. фебруар 2002. 6/02 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о извршењу пописа становништва, домаћинстава и станова у 2001. години у Републици Србији 24. октобар 2001. 61/01 DOC
Закон о основама система образовања и васпитања 17. јун 2003. 62/03 PDF , DOC
Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва 7. новембар 2001. 63/01 DOC
Закон о јавном тужилаштву 7. новембар 2001. 63/01 DOC
Закон о Високом савету правосуђа 6. новембар 2001. 63/01 DOC
Закон о судијама 6. новембар 2001. 63/01 DOC
Закон о уређењу судова 5. новембар 2001. 63/01 DOC
Закон о привредним коморама 21. новембар 2001. 65/01 DOC
Закон о Агенцији за развој малих и средњих предузећа 19. новембар 2001. 65/01 DOC
Закон о изменама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају 26. новембар 2001. 66/01 DOC
Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама 1. јул 2003. 67/03 PDF , DOC
Закон о допунама Кривичног закона Републике Србије 1. јул 2003. 67/03 PDF , DOC
Закон о изменама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала 1. јул 2003. 67/03 PDF , DOC
Закон о организацији и надлежности државних органа у поступку против учинилаца ратних злочина 1. јул 2003. 67/03 PDF , DOC
Закон о акционом плану хармонизације економских система држава чланица Државне заједнице Србија и Црна Гора ради спречавања и уклањања препрека слободном протоку људи, робе, услуга и капитала 1. јул 2003. 67/03 PDF , DOC
Закон о раду 12. децембар 2001. 70/01 DOC
Закон о давању контрагаранције Републике Србије Србији и Црној Гори као гаранту према Европској банци за обнову и развој по зајму Републичкој дирекцији за путеве 10. јул 2003. 70/03 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на промет 10. јул 2003. 70/03 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији 10. јул 2003. 70/03 PDF , DOC
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености 10. јул 2003. 71/03 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 18. јул 2003. 72/03 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о банкама и другим финансијским организацијама 18. јул 2003. 72/03 PDF , DOC
Закон о Народној банци Србије 18. јул 2003. 72/03 PDF , DOC
Закон о финансирању политичких странака 18. јул 2003. 72/03 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 21. децембар 2001. 73/01 DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на промет 21. децембар 2001. 73/01 DOC
Закон о изменама и допунама Закона о избору председника Републике 5. новембар 2002. 73/02 PDF , DOC
Царински закон 18. јул 2003. 73/03 PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2002. годину 27. децембар 2001. 74/01 DOC
Закон о давању гаранције Републике Србије Кредитаншталт Фир Видерауфбау за задужење Јавног предузећа "Електропривреда Србије" 18. фебруар 2002. 8/02 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 26. новембар 2002. 80/02 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана 26. новембар 2002. 80/02 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 26. новембар 2002. 80/02 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара 26. новембар 2002. 80/02 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит предузећа 26. новембар 2002. 80/02 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на промет 26. новембар 2002. 80/02 PDF , DOC
Закон о пореском поступку и пореској администрацији 26. новембар 2002. 80/02 PDF , DOC
Закон о буџету Републике Србије за 2003. годину 13. децембар 2002. 86/02 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2002. годину 13. децембар 2002. 86/02 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему 18. децембар 2002. 87/02 PDF , DOC
Закон о обиму средстава и учешћу општина и градова у порезу на зараде и порезу на промет у 2003. години 18. децембар 2002. 87/02 PDF , DOC
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2001. годину 18. децембар 2002. 87/02 PDF , DOC
Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2000. годину 18. децембар 2002. 87/02 PDF , DOC
Закон о буџетском систему 21. фебруар 2002. 9/02 PDF , DOC
Закон о изменама и допунама Закона о судским таксама 20. фебруар 2002. 9/02 PDF , DOC
Закон о локалној самоуправи 14. фебруар 2002. 9/02 PDF , DOC