Датум Јавно слушање Aгенда Прилози
07.11.2014. Управљање комуналним отпадом у Републици Србији DOC
25.07.2014. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о високом образовању DOC
14.07.2014. Ауторско право и колективно остваривање ауторског и сродних права драмских, филмских и телевизијских уметника и интерпретатора DOC
05.06.2014. Методологија процене стања животне средине и отклањања привремене и трајне штете у животној средини проузроковане поплавама у Републици Србији DOC
03.12.2013. Национална имплементација препорука CEDAW комитета Уједињених нација и CAHVIO Конвенције Савета Европе (Истанбулска конвенција) DOC
02.12.2013. НАТУРА 2000 у Србији 2013 DOC
26.11.2013. Женско предузетништво у Србији DOC
25.11.2013. Интеграциони процеси на евроазијском простору и перспективе за сарадњу са Србијом DOC
19.11.2013. Представљање Посебног извештаја Повереника за заштиту равноправности о дискриминацији деце у Србији DOC
12.11.2013. Дигитализација – Рационално коришћење фреквенцијског спектра DOC
04.11.2013. Национални приоритети за међународну финансијску помоћ за период 2014-2017. године, са пројекцијом до 2020. године DOC
09.10.2013. Енергетска ефикасност као могућност развоја Србије DOC
07.10.2013. Да ли је Србији потребна малина? DOC
30.09.2013. Област заштите животне средине као међуресорна надлежност, процедуре контроле примене прописа и надзор над процесом изречених прекршајних казни DOC
24.07.2013. Пројекат пловног пута Канал Морава DOC
26.06.2013. Извештај Националног механизма за превенцију тортуре за 2012. годину DOC
19.06.2013. Предлог закона о социјалном предузетништву и запошљавању у социјалним предузећима DOC
23.05.2013. Србија и дијаспора – како унапредити сарадњу? DOC
18.04.2013. Концепт јавнотужилачкe истрагe, са освртом на упоредноправно искуство Савезне Републике Немачке DOC
09.04.2013. Улагање у образовање у раном детињству DOC