Генерални секретар и заменици генералног секретара

Генерални секретар:

Срђан Смиљанић, дипломирани правник

Контакт тел. 011/3026-163; 3026-243

е-mail: sekretar@parlament.rs

Генералног секретара Народне скупштине именује Народна скупштина, на предлог председника Народне скупштине.

Генерални секретар помаже председнику и потпредседницима Народне у припремању седница Народне скупштине, стара се о спровођењу одлука и закључака Народне скупштине, руководи Службом и врши друге послове утврђене законом и Пословником.

Генерални секретар је за свој рад одговоран Народној скупштини и председнику Народне скупштине. Функција генералног секретара престаје даном именовања генералног секретара новог сазива Народне скупштине, оставком или разрешењем.

(члан 33. Закона о Народној скупштини)


СРЂАН СМИЉАНИЋ

Функција:

Генерални секретар Народне скупштине

Датум рођења

16. мај 1979.

Место пребивалишта

Београд

Занимање

дипломирани правник

Биографија

Образовање:
 • Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду 2005. године;
 • MBA – Master of Business and Administration 2012/2013, државни универзитет Carlos III, Мадрид, Шпанија – финансијска и пословна економија, међународно пословање, стратешко управљање и операционално руковођење, руковођење људским ресурсима и стратегија маркетинга, анализа тржишта и управљање снабдевачима, менаџерско рачуноводство, а по препоруци професора са Правног факултета Универзитета у Београду и послодавца;
 • Основну школу и гимназију завршио у Београду.
Радно искуство:
 • Генерални секретар Народне скупштине од марта 2019. до октобра 2020. године;
 • Секретар Републичке изборне комисије од новембра 2015. године -;
 • Заменик генералног секретара Народне скупштине од маја 2014. године - марта 2019;
 • Члан Републичке изборне комисије од маја 2014. до новембра 2015. године;
 • Члан Градске изборне комисије од децембра 2017. године -;
 • Национални пројектни директор – Пројекат УНДП-а „Јачање контролне функције и транспарентности Народне скупштине“ од маја 2014. до септембра 2015. године;
 • У Raiffeisen банка а.д. Београд запослен до маја 2014. године у Сектору за правне послове – Одељењу за правне послове са привредом на месту вишег сарадника за правне послове са привредом и то на изради уговора и одлука Банке из делокруга послова са привредом, давању правних мишљења у вези директне примене прописа, примени аката за суд и друге органе као и заступање Банке пред судовима и другим органима;
 • У Point Group запослен као правни саветник од новембра 2005. године до августа 2011. године на пословима финансијског и правног консалтинга, консалтинга код докапитализација и трговања хартијама од вредности, преузимања акционарског капитала, купопродаје удела и откупа потраживања;
 • У Мобтел Србија (Теленор Србија) од септембра 1998. године до јануара 2003. године на пословима у правном сектору и у БК Телекому од марта 1997. године до јуна 1998. године на пословима телекомуникације/испитивање тржишта.
Језици:
 • Енглески и шпански језик
Познавање рада на компјутеру:
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
Остало:
 • Положен државни стручни испит за рад у државним органима.

Заменици генералног секретара:

Драгана Одовић
Контакт тел. 011/3026-100

Владимир Димитријевић
Контакт тел. 011/3026-100

Генерални секретар Народне скупштине има заменика који му помаже у раду и замењује га у случају његовог одсуства или спречености.

Заменика генералног секретара именује Народна скупштина, на предлог генералног секретара уз сагласност председника Народне скупштине.

Број заменика генералног секретара утврђује се Пословником.

Заменик генералног секретара је за свој рад одговоран Народној скупштини, председнику Народне скупштине и генералном секретару.

Функција заменика генералног секретара престаје даном именовања заменика генералног секретара новог сазива Народне скупштине, оставком или разрешењем.

(члан 34. Закона о Народној скупштини)


ДРАГАНА ОДОВИЋ

Функција:

Заменик генералног секретара Народне скупштине

Датум рођења

6. септембар 1976.

Место пребивалишта

Београд

Занимање

дипломирани правник

Биографија

Образовање:
 • Правни факултет Универзитета у Београду
 • Основну и средњу Економску школу завршила у Сокоцу.
Радно искуство:
 • Народна скупштина Републике Србије од 2012. године
  Сектор за законодавство - Одељење за послове посланичких група - виши саветник:
  - анализа закона и предога закона;
  - припрема предлога аката;
  - припрема и стручна обрада амандмана који се подносе на предлоге закона и других аката;
  - пружање стручне помоћи народним посланицима у вези са применом важећих - прописа и Пословника Народне скупштине, као и других аката и
  - други стручни и административни послови.
 • Министарство финансија – Пореска управа – инспектор канцеларијске контроле 2007-2010.
  - упознавање са законима и прописима који уређују област пореског поступка;
  - пријем, унос и контрола пореских пријава по основу пореза на добит предузећа;
  - утврђивање и контрола пореза и доприноса;
  - доношење пореских решења и уверења;
  - канцеларијска контрола (проверавање тачности, потпуности и усклађености са законом података исказаних у пореској пријави, пореском билансу, рачуноводственим извештајима и другим евиденцијама) и
  - остали послови из надлежности Пореске управе.
 • Чланица Републичке изборне комисије од 2014. године.
 • Одборница у Скупштини општине Нови Београд и чланица мандатне комисије и комисије за прописе од 2012. до 2014. године.
Језици :
 • Енглески језик
Познавање рада на рачунару:
 • Microsoft Office
Остало:
 • Саветница у Фондацији „За српски народ и државу“, у области едукације младих, са циљем њиховог укључивања у друштевни и политички живот Србије.
 • Положена обука у области спречавања корупције и јачања интегритета под називом „Етика и интегритет“ у организацији Агенције за спречавање корупције.
 • Учесница бројних конференција, пројеката и семинара из области изборног законодавства.
 • Положен државни стручни испит за рад у државним органима.

ВЛАДИМИР ДИМИТРИЈЕВИЋ

Функција:

Заменик генералног секретара Народне скупштине

Датум рођења

1. децембар 1988.

Место пребивалишта

Београд

Занимање

дипломирани историчар

Биографија

Радно искуство
Народна скупштина - Сектор за законодавство - Одељење за општа друштвена питања
 • 2022 – на радном месту заменик секретара одбора, разврстаном у звање виши саветник;
 • 2020 – 2022. на радном месту за стручну подршку за потребе одбора, разврстаном у звање самостални саветник;
 • 2018 – 2020. на радном месту саветник у одбору, разврстаном у звање саветник;
 • 2014 – 2018. на радном месту млађи саветник у одбору, разврстаном у звање млађи саветник и
 • 2016 – 2022. ангажован у Републичкој изборној комисији за пружање стручне, административне и техничке помоћи у обављању послова из надлежности Комисије.
Образовање и квалификације
 • 2008 – 2014. Дипломирани историчар
  Филозофски факултет Универзитета у Београду, Београд
 • 2004 – 2008. XIII Београдска гимназија
Вештине
 • Microsoft Office – Добро познавање
Језици
 • Енглески језик – Течно
 • Немачки језик – Средњи ниво
Курсеви и ангажовања
 • 2015 – 2015. Једносеместрални курс за иновацију знања „Парламент и демократија“
  Факултет политичких наука Универзитета у Београду
 • 2016 – 2016. Курс „Писање предлога закона и других прописа (номотехника и правничко расуђивање)
  Правни факултет Универзитета у Београду
 • 2019 – 2019. Курс „Увод у изборне технологије и сајбер хигијену“
  International Foundation for Electoral Systems (IFES)
 • 2021 – 2021. Члан Посебне радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
  Министарство државне управе и локалне самоуправе
Додатне информације
 • Положен државни стручни испит за рад у државним органима.
 • Положена обуку на даљину на тему: „Етика и интегритет” у организацији Агенције за спречавање корупције.
 • Учесник више семинара, округлих столова и радионица из области културе, информисање и унапређења изборног процеса.
Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Будите у току