Сектор за оперативно-техничке послове и информационе технологије

руководилац Сектора: Дарио Кукољ
контакт тел: 011/3026-176
е-mail: dariokukolj@parlament.rs

У Сектору за оперативно-техничке послове и информационе технологије обављају се послови који се односе на: електронске и информационо-комуникационе технологије, инвестиционо, техничко и текуће одржавање објеката Народне скупштине; заштиту и одржавње културних добара које користи и којима управља Народна скупштина; грађење, реконструкцију, доградњу, адаптацију, санацију, рестаурацију, конзервацију, ентеријерско и екстеријерско уређење и опремање, као и чишћење и хигијенизацију објеката, земљишта, инсталација, постројења, уређаја и опреме које користи и којима управља Народна скупштина; противпожарну заштиту, биротехнику као и други оперативно-технички послови.

У Сектору за оперативно-техничке послове и информационе технологије образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одељење за електронику, телекомуникације и информатику,
  2. Одeљење за инвестиционо одржавање објеката, заштиту и одржавање културних добара,
  3. Одељење за техничко и текуће одржавање,
  4. Одељење противпожарне заштите,
  5. Oдсек биротехнике.

Одељење за електронику, телекомуникације и информатику

У Одељењу за електронику, телекомуникације и информатику образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одсек за електронске системе,
  2. Одсек за информационо-комуникационе технологије,
  3. Група за техничку подршку електронским седницама.
начелник Одељења:
контакт тел:
е-mail: 

У Одсеку за електронске системе обављају се послови који се односе на: припрему пројектно-техничке документације за електронске системе; функционалну исправност, заштиту и унапређење рада система е-парламента ради несметаног одржавања електронских седница Народне скупштине и њених радних тела; израду извештаја о захтевима, проблемима и грешкама у раду система е-парламента; израду и унапређење апликације е-парламента; инсталирање и експлоатацију електронске опреме; одржавање електронске опреме и отклањање кварова; руковање контролним системом; припрему идентификационих картица народних посланика; отклањање кварова на посланичким јединицама и поправку терминалске опреме.

шеф Одсека: 
контакт тел: 

У Одсеку за информационо-комуникационе технологије обављају се послови који се односе на: одржавање рачунарске мреже Народне скупштине; контролисање приступа интернету; обезбеђивање, одржавање и унапређивање интернет презентације Народне скупштине; обезбеђивање услуге електронске поште корисницима у Народној скупштини; израду апликативних софтвера и пружање информатичких услуга на захтев корисника; обезбеђивање и контролу телефонских услуга корисницима у Народној скупштини.

шеф Одсека: Милан Иванић
контакт тел:
011/3026-169
e-mail: milan.ivanic@parlament.rs

У Групи за техничку подршку електронским седницама обављају се послови који се односе на: функционалну исправност, заштиту и унапређење рада система е-парламента ради несметаног одржавања електронских седница Народне скупштине и њених радних тела; израду извештаја о захтевима, проблемима и грешкама у раду система е-парламента, као и послови израде и унапређења апликације е-парламента.

руководилац Групе: Здравка Родић
контакт тел:
011/3200-640


Одeљење за инвестиционо одржавање објеката, заштиту и одржавање културних добара

У Одељењу за инвестиционо одржавање објеката, заштиту и одржавање културних добара обављају се послови који се односе на: анализу постојећег стања и сагледавање краткорочних и дугорочних потреба у области техничко-технолошких услова за рад Народне скупштине; израду предлога дугорочних и краткорочних планова развоја, предлога дугорочних и краткорочних планова инвестиција и припрему предлога скупштинског буџета и годишњег плана јавних набавки из области инвестиционог одржавања, ентеријерско и екстеријерско уређење и опремање, грађење, реконструкцију, доградњу, адаптацију, санацију, рестаурацију и конзервацију објеката, просторија и земљишта које користи Народна скупштина; спровођење мера заштите културних добара; припрему аката из области заштите и коришћења културних добара; спровођење мера заштите културних добара; рестаурацију и конзервацију покретних и непокретних културних добара; одржавање и коришћење покретних културних добара, као и на презентацију и израду публикација културних добара.

начелник Одељења:
контакт тел:
е-mail:


Одељење за техничко и текуће одржавање

У Одељењу за техничко и текуће одржавање обављају се послови који се односе на: техничко и текуће одржавање објеката, земљишта, инсталација, постројења, уређаја и опреме; исправност постојећих техничких система инсталација, уређаја и опреме у објекту; планирање активности у вези са функционисањем, одржавањем и њиховим иновирањем, израду планова за техничко и текуће одржавање и планирање потребних средстава за њихову реализацију; одржавање и контролу инсталација водовода, столарије и опреме у објекту; одржавање и контролу клима система, система вентилације, грејања и хлађења у објектима Народне скупштине, као и на дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију објеката и земљишта које користи Народна скупштина.

У Одељењу за техничко и текуће одржавање образује се Одсек за одржавање чистоће.

начелник Одељења: Жељко Мандић
контакт тел: 011/3026-100
е-mail: zeljko.mandic@parlament.rs

У Одсеку за одржавање чистоће обављају се послови који се односе на одржавање чистоће и адекватних хигијенских услова у објектима и земљишту Народне скупштине.

Руководилац одржавања чистоће објекта: 
контакт тел: 
e-mail: 


Одељење противпожарне заштите

У Одељењу противпожарне заштите обављају се послови који се односе на: организовање и спровођење прописаних и наложених мера из области заштите од пожара; примену мера безбедности; одржавање стабилног система за аутоматску дојаву и гашење пожара; испитивање противпожарне опреме и средстава; осигурање објеката Народне скупштине и опреме од ризика, као и други послови из ове области.

начелник Одељења: Небојша Ђенић
контакт тел:
011/3026-100

Oдсек биротехнике

У Одсеку биротехнике обављају се послови који се односе на: штампање материјала; прелом текста, графичко обликовање и припрему слога за штампу; одржавање машина за штампање, као и на шивење и коричење материјала.

руководилац штампарије: Јелена Ђурић Тодоровић
контакт тел:
011/3026-522
Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Будите у току