Генерални секретар Народне скупштине

  • помаже председнику и потпредседницима Народне скупштине у припремању седница Народне скупштине,
  • стара се о спровођењу одлука и закључака Народне скупштине,
  • руководи Службом Народне скупштине,
  • врши друге послове утврђене законом и Пословником.

На Првој (конститутивној) седници Народне скупштине, дана 2. августа 2022. године, за генералног секретара Народне скупштине именован је Срђан Смиљанић, дипломирани правник.

Генералног секретара Народне скупштине именује Народна скупштина, на предлог председника Народне скупштине.

Генерални секретар помаже председнику и потпредседницима Народне у припремању седница Народне скупштине, стара се о спровођењу одлука и закључака Народне скупштине, руководи Службом и врши друге послове утврђене законом и Пословником.

Генерални секретар је за свој рад одговоран Народној скупштини и председнику Народне скупштине.

Функција генералног секретара престаје даном именовања генералног секретара новог сазива Народне скупштине, оставком или разрешењем.

(члан 33. Закона о Народној скупштини)

Генерални секретар:
Срђан Смиљанић, дипломирани правник
Контакт тел. 011/3026-100; 3026-000
е-mail: sekretar@parlament.rs

Генерални секретар Народне скупштине има заменика који му помаже у раду и замењује га у случају његовог одсуства или спречености.

Заменика генералног секретара именује Народна скупштина, на предлог генералног секретара уз сагласност председника Народне скупштине.

Број заменика генералног секретара утврђује се Пословником.

Заменик генералног секретара је за свој рад одговоран Народној скупштини, председнику Народне скупштине и генералном секретару.

Функција заменика генералног секретара престаје даном именовања заменика генералног секретара новог сазива Народне скупштине, оставком или разрешењем.

(члан 34. Закона о Народној скупштини)

Служба Народне скупштине

Организација и рад Службе Народне скупштине, положаји и радна места запослених и друга питања од значаја за рад Службе уређују се Одлуком о организацији и раду Службе Народне скупштине („Сл. гласник РС“, Бр. 62/06).

Служба Народне скупштине обавља стручне и друге послове за потребе Народне скупштине, радних тела, народних посланика, председника и потпредседника Народне скупштине и посланичких група у Народној скупштини као и одређене послове за потребе Републичке изборне комисије. На права и обавезе државних службеника и намештеника у Служби Народне скупштине примењују се закони и други прописи који се односе на државне службенике и намештенике у државним органима, општи прописи о раду и посебан колективни уговор за државне органе.

Генерални секретар руководи Службом Народне скупштине и доноси Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби Народне скупштине. Генерални секретар припрема предлог скупштинског буџета и наредбодавац је за финансијско-материјално пословање Народне скупштине и Службе Народне скупштине.

За рад Службе Народне скупштине, генерални секретар одговоран је Народној скупштини и председнику Народне скупштине.

Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Будите у току