Народна скупштина

ПОСЛОВНИК НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

V. РАДНА ТЕЛА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

1. Опште одредбе

Члан 41.

Радна тела Народне скупштине могу бити стална и привремена.

Стална радна тела су одбори и Одбор за права детета као посебно радно тело.

Привремена радна тела су анкетни одбори и комисије.

Члан 42.

Радна тела Народне скупштине раде на седницама.

Седнице радних тела одржавају се у седишту Народне скупштине.

Седнице радних тела одржавају се, по правилу, понедељком.

Седнице радних тела могу да се одрже и ван седишта Народне скупштине.

Члан 43.

Председник Народне скупштине, на предлог радног тела, може да ангажује научне или стручне институције, као и научнике и стручњаке, ради проучавања појединих питања из надлежности Народне скупштине.

2. Одбори

Члан 44.

Одбор у оквиру свог делокруга:

- разматра предлоге закона и других аката,

- прати спровођење политике коју води Влада,

- прати извршавање закона и других аката,

- разматра план рада и извештај надлежног министарства и другог државног органа, организације и тела,

- разматра годишњи програм рада Народне скупштине,

- даје сагласност на акте државних органа, организација и тела који ове акте, у складу са законом, подносе Народној скупштини на сагласност,

- покреће иницијативе и подноси предлоге Народној скупштини, у складу са законом и овим пословником,

- разматра иницијативе, петиције, представке и предлоге из свог делокруга и

- разматра друга питања из надлежности Народне скупштине.

Одлуку о спорним питањима у вези са делокругом одбора доноси председник Народне скупштине.

Одбори сарађују међусобно.

О питању, које је од заједничког интереса, одбори могу да одрже седницу заједно.

О питању из става 4. овог члана, одбор одвојено одлучује.

Одбор може, из реда својих чланова, образовати пододбор за разматрање појединих питања из свог делокруга и припрему предлога о тим питањима, а председник одбора може образовати посебну радну групу.

Пододбор, односно радна група обавља послове за потребе одбора и не може самостално да иступа, осим ако надлежни одбор друкчије не одлучи.

Члан 45.

На предлог посланичке групе, Народна скупштина може да донесе одлуку о престанку дужности члана или заменика члана одбора који је изабран из реда чланова те посланичке групе и избору новог члана или заменика члана одбора.

О престанку дужности члана или заменика члана одбора и избору новог члана или заменика члана одбора, Народна скупштина одлучује на првој наредној седници, по достављању предлога посланичке групе.

Заменик члана одбора замењује члана одбора у случају његовог одсуства или престанка дужности члана одбора, до избора новог члана одбора.

Члан 46.

У Народној скупштини образују се следећи одбори:

1) Одбор за уставна питања и законодавство,
2) Одбор за одбрану и унутрашње послове,
3) Одбор за спољне послове,
4) Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу,
5) Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова,
6) Одбор за дијаспору и Србе у региону,
7) Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику,
8) Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава,
9) Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду,
10) Одбор за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације,
11) Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво,
12) Одбор за Косово и Метохију,
13) Одбор за културу и информисање,
14) Одбор за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва,
15) Одбор за здравље и породицу,
16) Одбор за заштиту животне средине,
17) Одбор за европске интеграције,
18) Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања,
19) Одбор за контролу служби безбедности.

Члан 47.

Одбор за права детета образује се као посебно стално радно тело.

Председник Одбора је председник Народне скупштине.

Поред председника Народне скупштине, Одбор чине: потпредседници Народне скупштине, представници посланичких група у Народној скупштини и председник Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва.

Члан 48.

Одбор за уставна питања и законодавство разматра:

- предлог за промену Устава;

- предлог акта о промени Устава;

- предлог закона, другог прописа и општег акта са становишта усклађености с Уставом и правним системом и оправданости њиховог доношења;

- предлог закона који се односи на уређење Уставног суда, поступак пред Уставним судом и правно дејство његових одлука;

- статуте аутономних покрајина у поступку давања сагласности Народне скупштине;

- предлог за покретање поступка за разрешење председника Републике;

- начелна питања примене Устава;

- питања у вези с избором и именовањем судија Уставног суда, избором Заштитника грађана и других функционера, у складу са законом;

- обавештења Уставног суда о стању и проблемима остваривања уставности и законитости, мишљења и указивања Уставног суда на потребу измене закона и предузимања других мера ради заштите уставности и законитости, као и предлог и иницијативе за покретање поступка за оцену уставности закона и других општих аката које је донела Народна скупштина;

- предлог за доношење аутентичног тумачења закона и сачињава предлог аутентичног тумачења закона.

Одбор припрема предлог акта о промени Устава и предлог уставног закона за спровођење Устава.

Одбор утврђује усклађеност интерпелације с одредбама овог пословника у формалном смислу и о томе подноси извештај председнику Народне скупштине.

Одбор прати изграђивање правног система и о томе извештава Народну скупштину.

Одбор доноси акт којим се уређују јединствена методолошка правила за израду прописа.

Одбор утврђује који амандмани на предлог закона су по садржини истоветни, што је од значаја за примену члана 158. ст. 5. и 6. овог пословника и одбацује амандмане који су непотпуни или увредљиве садржине.

Одбор прати примену овог пословника, разматра и даје предлоге за његове измене и допуне и даје мишљење Народној скупштини, на њен захтев, о примени појединих одредаба овог пословника.

Одбор обавља и друге послове, у складу са законом и овим пословником.

Одбор има 17 чланова.

Члан 49.

Одбор за одбрану и унутрашње послове разматра:

- предлог закона и другог општег акта из области војне, радне и материјалне обавезе, мобилизације, ванредног и ратног стања, статусних и других питања професионалних припадника Војске Србије, војног школства, међународне сарадње у области одбране и војне сарадње; одржавања јавног реда и мира, окупљања грађана; безбедности саобраћаја на путевима; безбедности државне границе и контроле преласка границе и кретања и боравка у граничном појасу; боравка странаца; промета и превоза оружја, муниције, експлозивних и других опасних материја из делокруга министарства надлежног за унутрашње послове; заштите од пожара; држављанства; јединственог матичног броја грађана; пребивалишта и боравишта грађана; личне карте; путне исправе; међународне помоћи и других облика међународне сарадње у области унутрашњих послова, укључујући и реадмисију; илегалне миграције; азила;

- друга питања која се односе на: Војску Србије, одбрану Републике Србије, производњу, промет и превоз наоружања и војне опреме и упућивање припадника Војске Србије и других снага одбране у мултинационалне операције ван граница Републике Србије;

- стратегију националне безбедности и стратегију одбране;

- питања у вези с остваривањем парламентарне контроле Војске Србије и одбрамбеног система;

- предлог буџетских средстава потребних за деловање Војске Србије и врши контролу трошења тих средстава;

- извештај Министарства одбране, који министар одбране тромесечно подноси Одбору, у току заседања Народне скупштине;

- питања из области јавне и државне безбедности;

- извештај о раду министарства надлежног за унутрашње послове о стању безбедности у Републици Србији, достављен Народној скупштини на њен захтев;

- као и друга питања из области одбране и унутрашњих послова.

Одбор обавља и друге послове, у складу са законом и овим пословником.

Одбор има 17 чланова.

Члан 50.

Одбор за спољне послове разматра предлог закона и другог општег акта, као и друга питања из области:

- спољне политике;

- односа са другим државама, међународним организацијама и институцијама;

- потврђивања међународних уговора из области спољнополитичких односа;

- уређивања поступка закључивања и извршавања међународних уговора;

- заштите права и интереса Републике Србије и њених држављана и домаћих правних лица у иностранству.

У Одбору се обављају разговори с амбасадорима Републике Србије пре одласка на њихову дипломатску дужност.

Одбор утврђује састав делегација које нису сталне, као и циљеве и задатке посете делегације Народне скупштине.

Одбор одређује председника и чланове посланичке групе пријатељства, даје сагласност на одлуку о размени посета са посланичким групама пријатељства представничких тела других држава и води евиденцију о чланству у посланичким групама пријатељства.

Ако Одбор није у могућности да одреди састав делегације из става 3. овог члана или да да сагласност на одлуку о размени посета са посланичким групама пријатељства представничких тела других држава, одлуку о томе доноси председник Народне скупштине, односно потпредседник Народне скупштине и председник Одбора.

Одбор обавља и друге послове који се односе на сарадњу Народне скупштине са представничким телима других држава и учешће њених представника у раду појединих међународних организација и мисија.

Одбор разматра и усваја извештаје о посетама делегација Народне скупштине и о њиховом учешћу на међународним скуповима.

Одбор подноси Народној скупштини годишњи извештај о оствареној међународној сарадњи Народне скупштине.

Одбор обавља и друге послове, у складу са законом и овим пословником.

Одбор има 17 чланова.

Члан 51.

Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу разматра предлог закона и другог општег акта и друга питања из области:

- кривичног законодавства и законодавства о привредним преступима и прекршајима;

- облигационих односа и наслеђивања;

- поступака пред судовима;

- организације и рада правосудних органа;

- контроле извршења кривичних санкција и увођења националних механизама за превенцију тортуре, сурових, нељудских и понижавајућих казни и поступака;

- међународне правне помоћи и екстрадиције;

- амнестије и помиловања;

- вештачења, адвокатуре и других правосудних професија;

- организације и рада органа државне управе и вршења јавних овлашћења;

- управног поступка и управног спора;

- организације власти, изборног система и удруживања грађана;

- територијалне организације Републике Србије;

- уређења локалне самоуправе и избора, финансирања и начина рада органа и служби јединица локалне самоуправе;

- матичних књига и печата;

- празника, одликовања Републике Србије и употребе државних симбола;

Одбор даје мишљење о предлогу одлуке за избор председника Врховног касационог суда и Републичког јавног тужиоца.

Одбор разматра предлог одлуке за избор чланова Високог савета судства, чланова Државног већа тужилаца, председника судова, јавних тужилаца, као и судија и заменика јавних тужилаца који се бирају први пут.

Одбор даје мишљење о предлозима одлука о избору и разрешењу других функционера, у складу са законом.

Одбор обавља и друге послове, у складу са законом и овим пословником.

Одбор има 17 чланова.

Члан 52.

Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова, разматра предлог закона и другог општег акта и друга питања из области:

- остваривања и заштите људских права и слобода и права детета;

- спровођења потврђених међународних уговора који уређују заштиту људских права;

- остваривања слободе вероисповести;

- положаја цркава и верских заједница;

- остваривања права националних мањина и међунационалних односа у Републици Србији.

Одбор сарађује са националним саветима националних мањина.

Одбор разматра предлог закона и другог општег акта са становишта унапређивања и постизања равноправности (родне једнакости) полова, сагледава стање вођења политике, извршавање закона и других општих аката од стране Владе и других органа и функционера одговорних Народној скупштини, са становишта поштовања равноправности полова.

Одбор обавља и друге послове, у складу са законом и овим пословником.

Одбор има 17 чланова.

Члан 53.

Одбор за дијаспору и Србе у региону разматра предлог закона и другог општег акта из области унапређења односа са дијаспором и Србима у региону, као и друга питања која се односе на:

- очување, јачање и остваривање везе матичне државе и Срба у региону;

- побољшање положаја и заштите права и интереса припадника дијаспоре и Срба у региону;

- стварање услова за употребу, учење и неговање српског језика и ћириличког писма, чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета дијаспоре и Срба у региону;

- стварање услова за повратак припадника дијаспоре у Републику Србију и њиховог укључивања у политички, економски и културни живот Републике Србије;

- стварање услова за повратак избеглих Срба у места ранијег пребивалишта и предлаже мере ради заштите њихових права, у циљу одрживог повратка.

Одбор сарађује са државним органима, организацијама и телима који се баве заштитом права дијаспоре и Срба у региону, као и с организацијама дијаспоре и Срба у региону.

Одбор обавља и друге послове, у складу са законом и овим пословником.

Одбор има 17 чланова.

Члан 54.

Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику разматра предлог закона и другог општег акта и друга питања из области:

- привреде и привредног развоја, равномерног регионалног развоја, привредних друштава и других облика пословања, пословног и финансијског реструктурирања;

- предузетништва, стечаја, инвестиција, стандардизације, акредитације;

- економских односа с иностранством, међународних трговинских уговора, спољне трговине, страних улагања, концесија;

- економске, билатералне и регионалне сарадње органа Републике Србије са међународним трговинским организацијама;

- индустрије, осим прехрамбене индустрије;

- рударства, геолошких и сеизмолошких истраживања;

- енергетике, нафтне и гасне привреде;

- функционисања јавних предузећа у областима индустрије, рударства и енергетике;

- трговине и промета робе и услуга, контроле услуга, мерила и мерних јединица;

- употребе робних и услужних жигова, знака квалитета и ознака порекла производа;

- функционисања тржишта, спречавања монополског деловања и нелојалне конкуренције;

- робних резерви и заштите потрошача;

- оснивања и рада робних берзи;

- планирања развоја туризма, просторног организовања, заштите и коришћења туристичких простора и промоције туризма;

- мера и драгоцених метала;

- приватизације.

Одбор разматра предлог плана развоја Републике Србије, по поступку утврђеним овим пословником.

Одбор разматра месечне извештаје министарства надлежног за послове приватизације о току поступка приватизације, закљученим уговорима о продаји капитала, односно имовине, покренутим поступцима приватизације и раду субјеката надлежних за спровођење поступка приватизације и даје Народној скупштини мишљења и предлоге у вези са питањима приватизације.

Одбор обавља и друге послове, у складу са законом и овим пословником.

Одбор има 17 чланова.

Члан 55.

Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава разматра предлог закона и другог општег акта и друга питања из области:

- система финансирања државних функција, пореза, такса и других јавних прихода;

- републичког буџета и финансијских планова организација обавезног социјалног осигурања;

- завршног рачуна буџета, завршних рачуна финансијских планова организација обавезног социјалног осигурања и ревизије завршних рачуна;

- зајмова, гаранција и игара на срећу;

- јавног дуга и финансијске имовине Републике Србије;

- јавних набавки;

- кредитно-монетарног, банкарског, девизног и царинског система;

- осигурања имовине и лица;

- имовинско-правних односа и експропријације;

- плаћања и платног промета, хартија од вредности и тржишта капитала;

- спречавања прања новца и борбе против корупције;

- рачуноводства и ревизије;

- као и друга питања из области финансија.

Одбор:

- разматра извештај Државне ревизорске институције, о чему подноси извештај са ставовима и препорукама Народној скупштини;

- контролише примену републичког буџета и пратећих финансијских планова у смислу законитости, сврсисходности и ефикасности трошења јавних средстава, о чему подноси извештај са предлогом мера Народној скупштини.

Одбор обавља и друге послове, у складу са законом и овим пословником.

Одбор има 17 чланова.

Члан 56.

Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду разматра предлог закона и другог општег акта и друга питања из области:

- пољопривреде и прехрамбене индустрије;

- пољопривредног задругарства и руралног развоја;

- ветеринарства и заштите биља;

- шумарства и водопривреде.

Одбор обавља и друге послове, у складу са законом и овим пословником.

Одбор има 17 чланова.

Члан 57.

Одбор за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације разматра предлог закона и другог општег акта и друга питања из области:

- железничког, друмског, водног и ваздушног саобраћаја;

- урбанизма и просторног планирања и стамбено-комуналних делатности;

- грађевинарства, уређивања и коришћења градског грађевинског земљишта и премера и катастра земљишта;

- поштанског саобраћаја и телекомуникација.

Одбор разматра предлог просторног плана Републике Србије, по поступку утврђеним овим пословником.

Одбор обавља и друге послове, у складу са законом и овим пословником.

Одбор има 17 чланова.

Члан 58.

Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво разматра предлог закона и другог општег акта и друга питања из области:

- предшколског, основног и средњег образовања и васпитања;

- вишег и високог образовања;

- ученичког и студентског стандарда;

- научноистраживачке делатности;

- научног и технолошког развоја и иновационе политике;

- истраживања нуклеарне енергије и сигурности нуклеарних објеката;

- производње и одлагања радиоактивног материјала, изузев у нуклеарним енергетским постројењима;

- изградње информатичког друштва и информационе инфраструктуре;

- спорта и физичке културе, положаја омладине и заштите интереса младих.

Одбор обавља и друге послове, у складу са законом и овим пословником.

Одбор има 17 чланова.

Члан 59.

Одбор за Косово и Метохију разматра предлог закона и другог општег акта, као и друга питања која се односе на Аутономну покрајину Косово и Метохија, водећи рачуна о српским националним интересима и државним интересима Републике Србије.

Одбор предлаже Народној скупштини одговарајуће одлуке, декларације, резолуције и прати њихово спровођење или реализацију од стране одговарајућих органа и институција.

Одбор обавља и друге послове, у складу са законом и овим пословником.

Одбор има 17 чланова.

Члан 60.

Одбор за културу и информисање разматра предлог закона и другог општег акта и друга питања из области:

- развоја културе и уметничког стваралаштва;

- заштите културних добара и културне баштине;

- књижевног, преводилачког, музичког и сценског стваралаштва;

- ликовних и примењених уметности и дизајна;

- филмског стваралаштва и стваралаштва у области других аудио-визуелних медија;

- библиотечке, издавачке, кинематографске и музичко-сценске делатности;

- задужбина, фондација и фондова;

- јавног информисања.

Одбор обавља и друге послове, у складу са законом и овим пословником.

Одбор има 17 чланова.

Члан 61.

Одбор за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва разматра предлог закона и другог општег акта и друга питања из области:

- радних односа и права из рада, безбедности и здравља на раду;

- запошљавања;

- права на штрајк и синдикално организовање;

- система социјалне заштите;

- система пензијског и инвалидског осигурања, социјалног осигурања и заштите војних осигураника;

- заштите бораца, војних инвалида, цивилних инвалида и жртава рата, чланова њихових породица и чланова породица лица на обавезној војној служби.

Одбор разматра предлог закона и другог општег акта са становишта социјалног укључивања и надзире процес доношења одлука и расподелу буџета у области социјалног укључивања; даје сугестије, примедбе и оцене у вези са реализацијом политика; гради партнерске односе на свим нивоима ради ефикасне, рационалне и благовремене реализације процеса друштвеног укључивања у циљу достизања европског стандарда и пуне друштвене укључености свих грађана и маргинализованих група; ангажује се на институционализацији и учешћу представника грађана у процесу доношења одлука.

Одбор обавља и друге послове, у складу са законом и овим пословником.

Одбор има 17 чланова.

Члан 62.

Одбор за здравље и породицу разматра предлог закона и другог општег акта и друга питања из области:

- здравствене заштите, система и организације здравствене делатности;

- система здравственог осигурања;

- заштите становништва од заразних болести;

- производње и промета лекова и медицинских средстава;

- производње и промета опојних дрога и прекурсора недозвољених дрога;

- услове за узимање и пресађивање делова људског тела;

- породично-правне заштите, брака, планирања породице и друштвене бриге о породици;

- друга питања из области здравства којима се обезбеђују потребни правни услови за уређивање система заштите, очувања и унапређења здравља становништва.

Одбор обавља и друге послове, у складу са законом и овим пословником.

Одбор има 17 чланова.

Члан 63.

Одбор за заштиту животне средине разматра предлог закона и другог општег акта и друга питања из области:

- заштите и унапређивања животне средине;

- заштите и одрживог коришћења природних богатстава, односно ресурса;

отклањања извора угрожавања и спречавања загађивања природних ресурса;

производње и промета отрова и других опасних материја, изузев дрога и прекурсора.

Одбор може да омогући присуство, односно учешће представника грађана и удружења грађана на седници Одбора у расправи о одређеним питањима из области заштите животне средине.

Одбор обавља и друге послове, у складу са законом и овим пословником.

Одбор има 17 чланова.

Члан 64.

Одбор за европске интеграције:

- разматра предлог закона и другог општег акта са становишта њихове прилагођености прописима Европске уније и Савета Европе и даје претходно мишљење о оправданости скраћеног поступка;

- разматра планове, програме, извештаје и информације о поступку стабилизације и придруживања Европској унији;

- прати реализацију стратегије придруживања, предлаже мере и покреће иницијативе за убрзавање реализације стратегије придруживања у оквиру надлежности Народне скупштине;

- предлаже мере за успостављање општег, националног споразума о придруживању Србије европским институцијама;

- развија сарадњу с одборима парламената других земаља и парламентарним институцијама Европске уније.

Одбор обавља и друге послове, у складу са законом и овим пословником.

Одбор има 17 чланова.

Члан 65.

Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања:

- доноси опште и појединачне акте којима се уређују питања статусног и материјалног положаја, права и дужности народних посланика и функционера које бира Народна скупштина, у складу са законом, и даје мишљење за обављање друге јавне функције ових лица;

- подноси предлог кодекса понашања народних посланика;

- подноси предлог акта о изгледу и употреби амблема,ознака и других симбола и обележја Народне скупштине;

- доноси акт о поступању с актима који се подносе у електронском облику, актима који се сматрају тајном, стенографским белешкама и даје сагласност на акт о канцеларијском и електронском канцеларијском пословању;

- доноси акт о унутрашњем реду у згради Народне скупштине, распореду седења народних посланика и других лица у сали за седнице Народне скупштине, као и акт о коришћењу простора око зграде и службених возила;

- доноси акт о акредитацији и условима за рад представника средстава јавног информисања у Народној скупштини;

- доноси акт о радном ангажовању консултаната у посланичким групама у Народној скупштини и о накнади трошкова за ангажовање научника и стручњака у раду Народне скупштине;

- подноси предлог одлуке о организацији и раду Службе Народне скупштине;

- даје сагласност на правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби Народне скупштине;

- доноси акте о образовању конкурсне и жалбене комисије;

- врши постављења у Служби Народне скупштине, на предлог генералног секретара Народне скупштине, и доноси решења о платама генералног секретара и заменика генералног секретара Народне скупштине, као и државних службеника на положају, односно постављених лица у Служби Народне скупштине;

- утврђује скупштински буџет, стара се о правилности коришћења средстава из скупштинског буџета и врши контролу расхода, у складу са законом и овим пословником, о чему подноси годишњи извештај Народној скупштини;

- доноси акт о евидентирању имовине и другим питањима од значаја за управљање имовином Народне скупштине;

- разматра примедбе на записник са седнице Народне скупштине и о томе подноси извештај Народној скупштини.

Одбор разматра:

- разлоге престанка мандата и предлоге за потврђивање мандата народних посланика, о чему подноси извештај Народној скупштини;

- питања успостављања или укидања имунитета народног посланика и других изабраних лица, у складу с Уставом и законом, и о томе Народној скупштини подноси предлог одлуке;

- захтеве за одобравање лишавања слободе јавног тужиоца, заменика јавног тужиоца и члана Државног већа тужилаца, и о томе доноси одлуку.

Одбор обавља и друге послове, у складу са законом и овим пословником.

Одбор има 17 чланова.

Члан 66.

Одбор за контролу служби безбедности:

- надзире уставност и законитост рада служби безбедности;

- надзире усклађеност рада служби безбедности са стратегијом националне безбедности, стратегијом одбране и безбедносно-обавештајном политиком Републике Србије;

- надзире поштовање политичке, идеолошке и интересне неутралности у раду служби безбедности;

- надзире законитост примене посебних поступака и мера за тајно прикупљање података;

- разматра предлог буџетских средстава потребних за рад служби безбедности и надзире законитост трошења буџетских и других средстава за рад;

- разматра и усваја извештаје о раду служби безбедности;

- разматра предлоге закона, других прописа и општих аката из надлежности служби;

- покреће иницијативе и подноси предлоге закона из надлежности служби;

- разматра предлоге, петиције и представке грађана који су упућени Народној скупштини у вези са радом служби безбедности и предлаже мере за њихово решавање и о томе обавештава подносиоца;

- утврђује чињенице о утврђеним незаконитостима или неправилностима у раду служби безбедности и њихових припадника и о томе доноси закључке;

- извештава Народну скупштину о својим закључцима и предлозима.

Одбор обавља и друге послове, у складу са законом и овим пословником.

Одбор има 9 чланова.

Члан 67.

Одбор за права детета, као посебно стално радно тело, разматра предлог закона с аспекта заштите права детета; прати спровођење и примену закона и других аката који уређују положај и заштиту права детета; врши проверу усклађивања националног законодавства с међународним стандардима права детета; сарађује са националним и међународним институцијама и телима, као и локалним органима власти; иницира измене и допуне прописа и предлаже доношење одређених аката и предузимање мера заштите права детета; промовише права детета; разматра и друга питања од значаја за права детета.

Одбор обавља и друге послове, у складу са законом и овим пословником.

3. Анкетни одбори и комисије

Члан 68.

Народна скупштина образује анкетни одбор, односно комисију, ради сагледавања стања у одређеној области и утврђивања чињеница о појединим појавама или догађајима.

Одлуком о образовању анкетног одбора утврђује се састав и задатак одбора, као и рок за његово извршење.

Одлуком о образовању комисије утврђује се њен задатак и састав.

Анкетни одбор се образује из реда народних посланика, а комисија из реда народних посланика, представника органа и организација, научника и стручњака.

Анкетни одбор, односно комисија, не може да врши истражне и друге судске радње.

Анкетни одбор, односно комисија, има право да тражи од државних органа и организација податке, исправе и обавештења, као и да узима изјаве од појединаца које су му потребне.

Представници државних органа и организација дужни су да се одазову позиву анкетног одбора, односно комисије, и да дају истините изјаве, податке, исправе и обавештења.

Анкетни одбор, односно комисија, подноси Народној скупштини извештај, са предлогом мера.

Анкетни одбор, односно комисија, престаје са радом даном одлучивања о његовом извештају на седници Народне скупштине.

Члан 69.

На рад анкетних одбора и комисија сходно се примењују одредбе овог пословника о раду одбора.

4. Седница одбора

Члан 70.

Председник одбора:

- сазива седницу одбора и председава седници одбора;

- усклађује рад одбора са другим одборима и радом Народне скупштине;

- сарађује са председником Народне скупштине, председницима других одбора и представницима државних органа у вези са питањима из делокруга одбора;

- стара се о томе да се сви примљени материјали без одлагања доставе свим члановима одбора;

- предлаже одбору поступање у вези с иницијативама, петицијама, представкама и предлозима који се односе на питања из делокруга одбора;

- стара се о спровођењу закључака одбора;

- обавља и друге послове утврђене овим пословником.

Председника одбора, у случају привремене спречености или одсутности, замењује заменик председника одбора.

У случају престанка функције председника одбора, дужност председника, до избора новог, врши заменик председника одбора.

Члан 71.

Председник одбора је дужан да седницу одбора сазове на захтев најмање трећине од укупног броја чланова одбора или на захтев председника Народне скупштине.

Захтев из става 1. овог члана подноси се председнику одбора у писаном облику и садржи дневни ред и рок за сазивање седнице.

Ако председник одбора не сазове седницу у захтеваном року, седницу одбора сазива заменик председника одбора или председник Народне скупштине.

На седници сазваној на начин из става 1. овог члана, одбор ради према дневном реду наведеном у захтеву за одржавање седнице.

Члан 72.

Сазив за седницу одбора садржи дан, час и место одржавања седнице и предлог дневног реда.

Сазив за седницу одбора доставља се у писаном облику члановима одбора, посланичким групама и Влади и истиче на огласној табли у Народној скупштини, најмање три дана пре дана одржавања седнице одбора. Изузетно, сазив се може доставити и у краћем року, при чему је председник одбора дужан да на седници одбора образложи такав поступак.

Дневни ред седнице утврђује одбор, већином гласова присутних чланова, на седници којој присуствује већина чланова одбора.

Расправа на седници одбора, према утврђеном дневном реду, води се без обзира на број присутних чланова одбора.

Одбор може да одржи седницу без кворума за одлучивање ако се на њој обавља расправа у циљу обавештавања одбора о питањима из његовог делокруга.

Члан 73.

Члан одбора је дужан да учествује у раду одбора.

О спречености да учествује на седници одбора, као и о разлозима спречености, члан одбора је дужан да благовремено обавести свог заменика и председника одбора.

Заменик члана одбора дужан је да учествује на седници одбора на којој не присуствује члан одбора кога замењује.

Члан 74.

Седници одбора може да присуствује и учествује у раду, без права одлучивања, и народни посланик који није члан одбора, осим ако овим пословником није друкчије уређено.

Када се на седници одбора разматрају предлози закона и амандмани на предлоге закона, на седницу се позивају и њихови подносиоци, односно њихови овлашћени представници.

У раду одбора учествују представници и повереници Владе.

Када се на седници разматрају извештаји, иницијативе и питања из надлежности државних органа, организација и тела, на седницу се позивају и њихови представници.

У раду одбора могу, по позиву, да учествују и научници и стручњаци.

У извршавању послова из свог делокруга, одбор може од министарства и другог републичког органа да тражи податке и информације од значаја за рад одбора.

Члан 75.

Члан одбора има право да у оквиру начелног претреса говори укупно до десет минута.

Предлагач закона и другог општег акта, односно овлашћени представник предлагача, има право да говори укупно до 20 минута.

Председник одбора, као учесник у претресу, има право да говори као и члан одбора.

Народни посланик из посланичке групе која има члана одбора, има право да говори у оквиру времена предвиђеног за члана одбора из исте посланичке групе, у договору са чланом одбора.

Народни посланици из посланичке групе која нема члана одбора, имају право да говоре укупно до 10 минута.

Самостални народни посланик, који није члан одбора, има право да говори укупно до пет минута.

Члан одбора може да уступи време из става 1. овог члана другом члану одбора, односно народном посланику.

Време из ст. 1. до 6. овог члана не мора се у потпуности искористити.

Члан 76.

Одбор може да одлучи, на предлог члана одбора, да се на седници одбора води заједнички начелни претрес.

Члан 77.

Време за претрес у појединостима једнако је времену из члана 75. овог пословника.

Члан 78.

Одбор може да одлучи, на предлог члана одбора, да се време из чл. 75. и 77. овог пословника скрати, продужи или да се не ограничава.

Члан 79.

По отварању претреса тачке дневног реда седнице одбора, председник одбора даје реч учесницима на седници одбора, по следећем редоследу:

- предлагач акта, односно овлашћени представник предлагача, који добија реч кад је затражи;

- научници, стручњаци и друга лица позвана на седницу одбора, према редоследу пријављивања за реч;

- чланови одбора, према редоследу пријављивања за реч;

- народни посланици који нису чланови одбора.

Члан 80.

Одбор одлучује већином гласова присутних чланова, на седници којој присуствује већина чланова одбора, ако законом и овим пословником није друкчије прописано.

Члан одбора који се налази у сали, у којој се седница одбора одржава, сматра се присутним чланом у смислу става 1. овог члана.

Заменик члана одбора има право одлучивања у одсуству члана одбора кога замењује.

Члан 81.

О раду на седници одбора води се записник.

Записник садржи основне податке о раду на седници, имена присутних и одсутних чланова или заменика чланова одбора, имена других учесника седнице, усмене и писане предлоге, ставове одбора, резултате сваког гласања, као и име известиоца кога је одредио одбор.

Усвојени записник потписују председник и секретар одбора.

На седницама Одбора за уставна питања и законодавство и Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања воде се стенографске белешке, односно врши се тонско снимање, а на седницама других одбора, на њихов захтев.

Стенографске белешке, односно обрађени тонски снимак, прилажу се уз записник и његов су саставни део.

Члан 82.

На ток седнице одбора сходно се примењују одредбе овог пословника о седници Народне скупштине, ако овим пословником није друкчије одређено.

5. Јавна слушања

Члан 83.

Ради прибављања информација, односно стручних мишљења о предлогу акта који је у скупштинској процедури, разјашњења појединих решења из предложеног или важећег акта, разјашњења питања значајних за припрему предлога акта или другог питања које је у надлежности одбора, као и ради праћења спровођења и примене закона,односно остваривања контролне функције Народне скупштине,одбори могу да организују јавна слушања.

Члан 84.

Предлог за организовање јавног слушања може да поднесе сваки члан одбора.

Предлог из става 1. овог члана садржи тему јавног слушања и списак лица која би била позвана.

Одлуку о организовању јавног слушања доноси одбор.

О одлуци из става 3. овог члана, председник одбора обавештава председника Народне скупштине.

Председник одбора на јавно слушање позива чланове одбора, народне посланике и друга лица чије је присуство од значаја за тему јавног слушања.

Позив из става 5. овог члана садржи тему, време и место одржавања јавног слушања, као и обавештење о позваним учесницима.

Јавно слушање се одржава без обзира на број присутних чланова одбора.

Након јавног слушања, председник одбора доставља информацију о јавном слушању председнику Народне скупштине, члановима одбора и учесницима јавног слушања. Информација садржи имена учесника на јавном слушању, кратак преглед излагања, ставова и предлога изнетих на јавном слушању.

Чланови одбора и учесници јавног слушања могу да поднесу писане примедбе на информацију о јавном слушању председнику одбора, који их доставља лицима из става 8. овог члана.

Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Будите у току