Народна скупштина

ПОСЛОВНИК НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

II. КОНСТИТУИСАЊЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

1. Сазивање прве седнице Народне скупштине

Члан 2.

Прву седницу Народне скупштине сазива председник Народне скупштине из претходног сазива, тако да се седница одржи најкасније 30 дана од дана проглашења коначних резултата избора.

Члан 3.

Првој седници Народне скупштине, до избора председника Народне скупштине, председава најстарији народни посланик (председавајући). Ако најстарији народни посланик не може или не жели да председава, седници Народне скупштине председава следећи најстарији присутни народни посланик.

Председавајућем, односно председнику Народне скупштине, у раду помаже по један, најмлађи, народни посланик са четири изборне листе које су добиле највећи број посланичких мандата и генерални секретар Народне скупштине.

.

Члан 4.

На првој седници Народне скупштине врши се:

-  потврђивање мандата народних посланика,

-  избор председника Народне скупштине,

-  избор потпредседника Народне скупштине,

-  именовање генералног секретара Народне скупштине.

На првој седници Народне скупштине, по правилу, врши се:

-  избор чланова радних тела Народне скупштине и

-  избор чланова сталних парламентарних делегација у међународним институцијама.

2. Потврђивање мандата народних посланика

Члан 5.

Народни посланик стиче права и дужности у Народној скупштини даном потврђивања мандата.

Потврђивање мандата народног посланика врши се на основу уверења о избору за народног посланика и извештаја државног органа надлежног за спровођење избора народних посланика о спроведеним изборима.

Народна скупштина на првој седници, на предлог председавајућег, већином гласова присутних народних посланика, образује комисију од три члана. Комисији председава најстарији члан.

Комисија, на основу извештаја државног органа надлежног за спровођење избора народних посланика, утврђује да ли су подаци из уверења о избору сваког народног посланика истоветни са подацима из извештаја државног органа надлежног за спровођење избора народних посланика и о томе подноси извештај Народној скупштини.

Члан 6.

На основу извештаја из члана 5. став 4. овог пословника, председавајући на првој седници Народне скупштине констатује да је државни орган надлежан за спровођење избора народних посланика поднео извештај о спроведеним изборима и о томе која су уверења о избору за народне посланике у сагласности са извештајем, чиме је потврђен мандат тим народним посланицима.

Члан 7.

Након потврђивања мандата, народни посланици полажу заклетву.

3. Избор председника и потпредседника и именовање генералног секретара Народне скупштине

а) Избор председника Народне скупштине

Члан 8.

Предлог кандидата за председника Народне скупштине подноси најмање 30 народних посланика.

Народни посланик учествује у предлагању само једног кандидата за председника Народне скупштине.

Предлог из става 1. овог члана садржи: име и презиме кандидата, назив изборне листе са које је изабран, име и презиме представника предлагача, образложење, биографију и сагласност кандидата.

Члан 9.

Предлог кандидата за председника Народне скупштине подноси се председавајућем, у писаном облику.

Председавајући доставља народним посланицима све примљене предлоге кандидата за председника Народне скупштине.

Представник предлагача има право да образложи предлог.
О предлогу кандидата за председника Народне скупштине отвара се претрес.

Након претреса, председавајући утврђује листу кандидата за председника Народне скупштине, по азбучном реду презимена.

Члан 10.

Пре приступања избору председника Народне скупштине, Народна скупштина одлучује да ли ће се гласати тајно или јавно.

Ако Народна скупштина одлучи да се гласа јавно, гласа се прозивком.

Члан 11.

Тајно гласање за избор председника Народне скупштине врши се у складу с одредбама овог пословника којима се уређује одлучивање Народне скупштине тајним гласањем.

Тајним гласањем за избор председника Народне скупштине руководи председавајући на седници Народне скупштине.

Кандидат за председника Народне скупштине не може да руководи, нити да помаже у руковођењу гласањем.

Члан 12.

Народни посланик може да гласа само за једног кандидата за председника Народне скупштине.

Члан 13.

За председника Народне скупштине изабран је народни посланик за кога је гласала већина од укупног броја народних посланика.

Ако су предложена два кандидата, а ниједан није добио потребну већину, поступак избора се понавља.

Ако је предложено више од два кандидата, а ниједан није добио потребну већину, поновиће се гласање о два кандидата који су добили највећи број гласова, односно између више кандидата који су добили највећи једнаки број гласова.

Ако ни у другом кругу председник Народне скупштине није изабран, поступак избора се понавља.

б) Избор потпредседника Народне скупштине

Члан 14.

Народна скупштина утврђује број потпредседника на предлог председника Народне скупштине.

Члан 15.

Најмање 30 народних посланика може да предложи једног или више кандидата за потпредседника Народне скупштине, али највише до одлуком утврђеног броја потпредседника.

Предлог садржи имена и презимена кандидата, биографије, називе изборних листа са којих су изабрани, име и презиме представника предлагача, образложење и сагласност кандидата, у писаном облику.

Члан 16.

Предлог кандидата за потпредседника Народне скупштине подноси се председнику Народне скупштине, у писаном облику.

Председник Народне скупштине доставља народним посланицима све примљене предлоге кандидата.

Представник предлагача има право да образложи предлог кандидата.

О предлогу кандидата отвара се претрес.

Након претреса, председник Народне скупштине утврђује листу кандидата за потпредседнике Народне скупштине, и то по азбучном реду презимена.

Члан 17.

Пре приступања избору потпредседника Народне скупштине, Народна скупштина на предлог председника Народне скупштине одлучује да ли ће се гласати тајно или јавно.

Ако Народна скупштина одлучи да се гласа јавно, гласа се прозивком.

Кад се изјашњавање народних посланика врши прозивком, а предложено је више кандидата од одлуком утврђеног броја потпредседника, сваки народни посланик гласа за највише онолико кандидата колико се потпредседника бира.

Члан 18.

Тајним гласањем за избор потпредседника Народне скупштине руководи председник Народне скупштине.

Кандидат за потпредседника Народне скупштине не може да помаже председнику Народне скупштине у руковођењу гласањем.

Члан 19.

Тајно гласање за потпредседника Народне скупштине врши се у складу с одредбама овог пословника којима се уређује одлучивање Народне скупштине тајним гласањем.

Гласати се може највише за онолико кандидата колико се бира, и то за кандидате чија су имена наведена на гласачком листићу.

Члан 20.

За потпредседника Народне скупштине изабран је кандидат за кога је гласала већина од укупног броја народних посланика.

Ако је предложено онолико кандидата колико се бира, а није изабран одлуком утврђен број потпредседника Народне скупштине, понавља се поступак избора за онај број потпредседника Народне скупштине који није изабран.

Ако је предложено више кандидата од броја који се бира, а није изабран одлуком утврђен број потпредседника Народне скупштине, поновиће се гласање за онај број потпредседника Народне скупштине који није изабран, и то између преосталих кандидата.

Ако ни у другом кругу није изабран одлуком утврђен број потпредседника Народне скупштине, понавља се поступак избора за онај број потпредседника Народне скупштине који није изабран.

в) Именовање генералног секретара Народне скупштине

Члан 21.

Народна скупштина именује генералног секретара Народне скупштине, на предлог председника Народне скупштине.

Предлог садржи: име и презиме кандидата, биографију, образложење и сагласност кандидата, у писаном облику.

Генерални секретар Народне скупштине именован је ако је за предлог гласала већина од укупног броја народних посланика.

4. Образовање посланичких група

Члан 22.

У Народној скупштини образују се посланичке групе.

Посланичку групу чини најмање пет народних посланика.

Посланичка група је образована подношењем председнику Народне скупштине списка чланова који је потписао сваки члан посланичке групе. На списку се посебно назначава председник посланичке групе и његов заменик.

Народни посланик може да буде члан само једне посланичке групе.

5. Конституисање одбора Народне скупштине

Члан 23.

Посланичке групе предлажу кандидате за чланове и заменике чланова одбора, сразмерно броју народних посланика посланичке групе у односу на укупан број народних посланика у Народној скупштини.

У саставу одбора приликом утврђивања сразмерног учешћа посланичких група у укупном броју чланова и заменика чланова одбора, обезбеђује се већина оних странака које чине парламентарну већину.

Ако посланичка група не предложи кандидате из става 1. овог члана, одбор се конституише у саставу у коме је изабран на основу предлога посланичких група које су предложиле своје кандидате, ако је изабрано више од половине броја чланова одбора утврђеног овим пословником.

Народни посланик може бити члан више одбора.

Члан 24.

Председник Народне скупштине подноси Народној скупштини предлог одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора на основу предлога посланичких група.

О предлогу одлуке из става 1. овог члана одлучује се у целини, јавним гласањем.

Чланови и заменици чланова одбора су изабрани ако је за предлог одлуке из става 1. овог члана гласала већина од укупног броја народних посланика.

Ако предлог одлуке из става 1. овог члана не буде усвојен, поступак се понавља.

Члан 25.

Прву седницу одбора сазива председник Народне скупштине.

До избора председника одбора, првој седници председава најстарији присутан члан одбора.

Одбор на првој седници бира, из реда својих чланова, председника и заменика председника одбора.

Након избора председника и заменика председника одбора, њихови заменици остају у својству њихових заменика као чланова одбора.

6. Конституисање сталних парламентарних делегација Народне скупштине у међународним институцијама

Члан 26.

Народна скупштина одлучује о утврђивању састава сталних парламентарних делегација за учешће у раду Парламентарне скупштине Савета Европе, Парламентарне скупштине Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) и других мултилатералних парламентарних институција и организација.

Предлог одлуке о саставу сталних делегација из става 1. овог члана подноси председник Народне скупштине, у консултацији са председницима посланичких група, водећи рачуна о пропорционалној заступљености политичких странака и заступљености полова.

Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Будите у току