Најчешћа питања

Одаберите питање


На који начин Служба Народне скупштине води евиденцију о раду народних посланика на седницама Народне скупштине?

Седнице Народне скупштине Републике Србије одржавају се у Великој сали Дома Народне скупштине од 31. марта 2009. године и од тог датума се, у оквиру конференцијског система инсталираног у Дому Народне скупштине, у Служби Народне скупштине води електронска евиденција гласања Народне скупштине (листинзи гласања о предлозима закона у целини доступни су на интернет страници НСРС, за гласања актуелног сазива Народне скупштине).

Од 31. августа 2009. године у функцији је и електронско евидентирање присуства народних посланика седницама Народне скупштине, на основу активиране идентификационе картице у посланичкој јединици.

Електронска евиденција активности народних посланика на седницама парламента заокружена је марта 2010. године, када је активирано и меморисање трајања дискусија народних посланика, председника Владе и министара у Влади на скупштинским седницама.

У току је реализација пројекта интеграције система електронског парламента у постојећи конференцијски систем, чиме ће бити омогућено да се на интернет страници Народне скупштине (www.parlament.rs) објављују и гласања о предлозима закона у појединостима (по амандманима).


Колико је државних службеника и намештеника запослено у Служби Народне скупштине?

По евиденцији надлежног Одељења Службе НСРС од 09. јануара 2017. године, у Служби Народне скупштине запослено је 427 државних службеника и намештеника.Ко одлучује о томе да ли ће пензионери који су народни посланици добијати целу плату или само надокнаду на пензију до висине просечног месечног примања народног посланика?

Право на награду, накнаде, трошкове за вршење посланичке дужности и остала примања народних посланика у Народној скупштини, уређује се Законом о примањима народних посланика у Народној скупштини Републике Србије(Сл. гласник РС, Бр. 7/91, 22/91, 28/91, 48/91, 68/91, 44/98 и 34/01). У складу са цитираним законом, народни посланик који је у радном односу код другог послодавца, односно који обавља самосталну делатност или је старосни пензионер, опредељује се да ли жели да буде на сталном раду у Народној скупштини или да прима накнаду у висини разлике између пуног износа плате посланика који је ту на сталном раду и зараде коју остварује у радном односу, односно пензије. То чини тако што свој писани захтев за пријем на стални рад у Народну скупштину, односно за остваривање накнаде у висини разлике између пуног износа плате посланика који је ту на сталном раду и зараде коју остварује у радном односу или пензије, подноси Одбору за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања који доноси одговарајућа решења о статусним питањима народних посланика, ако законом није другачије одређено.


Да ли је потребно посебно одобрење припадницима Министарства унутрашњих послова за улазак у просторије Народне скупштине?

Према члану 71. став 2. Закона о Народној скупштини („Сл. гласник РС“, Бр. 9/10), послове унутрашњег обезбеђивања и одржавања реда у згради и просторијама Народне скупштине обављају припадници службе обезбеђења Министарства унутрашњих послова, уз сагласност генералног секретара Народне скупштине. Акти Административног одбора Народне скупштине којима се уређују питања унутрашњег реда у објектима које користи Народна скупштина доступни су на интернет страници Народне скупштине www.parlament.rs.


Колико у просеку кошта дан заседања Народне скупштине у 2014. години?

У периоду од јануара до августа 2014. године дневни варијабилни трошак одржавања седница Народне скупштине износио је 1.437.381 динара.


Колико је у просеку коштао дан заседања Народне скупштине у 2012. години?

Издаци који су директно везани за седницу Народне скупштине су: накнаде трошкова превоза за долазак народних посланика на седницу, накнаде трошкова преноћишта народних посланика, накнаде за прековремени рад запослених у Служби Народне скупштине, накнаде за дежурства лекарске екипе, МУП-а, противпожарне службе, запослених у ресторану као и осталих лица ангажованих за време заседања НСРС.

Наведени дневни издаци нису фиксни, већ зависе од броја народних посланика који присуствују седници Народне скупштине, броја ангажованих запослених у зависности од дневног реда седнице и броја ангажованих дежурних лица за време заседања, која су обавезна да дежурају док седница траје.

Укупни варијабилни трошкови који су везани за одржавање седнице Народне скупштине, у периоду јануар – децембар 2012. године, износили су 100.692.045 динара. У наведеном периоду је одржано 63 седнице, те је у просеку дан скупштинског заседања у 2012. години коштао 1.598.286 динара.


На који начин народни посланици правдају трошкове доласка на седнице Народне скупштине и њених радних тела приватним возилом?

Служба Народне скупштине води службену евиденцију о присуству народних посланика седницама Народне скупштине и њених радних тела. Такође, народни посланици који на седнице Народне скупштине и њених радних тела долазе сопственим возилом, потписују изјаву којом потврђују да су за долазак на седницу користили сопствено возило, са навођењем података о регистарском броју возила, релацији путовања, броју пређених километара и датуму одржавања седнице Народне скупштине, односно седнице радног тела. На основу службене евиденције коју води Служба Народне скупштине и потписаних изјава народних посланика, Служба Народне скупштине – Одељење за буџетске, финансијско-рачуноводствене и послове јавних набавки, попуњава налог за исплату припадајућих накнада на име народног посланика који садржи: име и презиме народног посланика, основ за исплату накнада трошкова (седница, радно тело), и укупан износ обрачунатих накнада трошкова, који потписују ликвидатор, благајник и народни посланик, коме се врши исплата.


Колика је плата народних посланика?

Плата народног посланика износи 82.871,15 динара.

Одлуком Административног одбора 21 Број 120-2687/19 од 29. октобра 2019. године. године, којом се утврђује основица за обрачун и исплату плата изабраним лицима у Народној скупштини, утврђена је висина плате народних посланика.


Колико износи посланички додатак?

Посланички додатак износи 27.320,00 динара.

Сви народни посланици имају право на посланички додатак за вршење посланичке дужности у изборној јединици, у месечном паушалном износу у висини од 40% пуног износа плате посланика на сталном раду у Народној скупштини. Чланом 9. Закона о примањима народних посланика у Народној скупштини утврђено је право народног посланика на посланички додатак – паушал, и он износи 40% плате народног посланика на сталном раду. Ступањем на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, ова накнада је такође умањена јер се од 1. децембра 2014. године обрачунава по умањеној плати, што значи да је посланички додатак на месечном нивоу 27.320,00 динара.


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Будите у току