Недеља, 2. децембар 2018.

93. седница Одбор за уставна питања и законодавство

На седници Одбора, одржаној 2. децембра, размотрено је у појединостима више предлога закона који су на дневном реду Четврте седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2018. години.


На Предлог закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, поднето је укупно 521 амандман. Одбор је одбацио 14 амандмана, за један је оценио да није у складу са Уставом и правним системом Републике Србије, док је за остале констатовао да су у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог царинског закона поднето је 45 амандмана. Одбор је оценио да два амандмана нису у складу са Уставом и правним системом Републике Србије. Остала 43 амандмана су према оцени Одбора у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о буџету Републике Србије за 2019. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2019. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2019. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2019. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину, поднето је 179 амандмана. Одбор је оценио да 26 амандмана није у складу са чланом 2. Закона о буџетском систему,а да осам амандмана није у складу са чланом 28. закона о буџетском систему. Такође, оцењено је да један амандман није у кладу са чланом 28. до 44. Закона о финансирању локалне самоуправе. Сви остали амандмани су према оцени Одбора у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, поднето је пет амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о царинској служби, поднето је 12 амандмана. Одбор је оценио да један амандман није у складу са Уставом и правним системом Републике Србије, док је за осталих 11 констатовао да су у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавној својини поднето је 14 амандмана, за које је Одбор оценио да су у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о измени Закона о републичким административним таксама, поднета су два амандмана за које је Одбор оценио да су у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу поднето је 10 амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, поднето је 13 амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу поднето је осам амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, поднето је 19 амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану поднето је 88 амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана поднето је укупно четири амандмана, за које је Одбор оценио да су у складу са Уставом и праним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, поднето је 29 амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица поднето је 32 амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину поднето је 15 амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о накнадама за коришћење јавних добара поднето је 14 амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и дoпуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, поднето је девет амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd, за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад по основу Уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац –Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин (II фаза), поднето је шест амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о измени и допунама Закона о привредним друштвима поднето је 14 амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о cтечају поднето је 11 амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о улагањима, поднето је 46 амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о судским таксама поднета су два амандмана. Одбор је оценио да су оба амандмана у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима, поднето је 14 амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о допуни Закона о комуналним делатностима поднета су три амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, поднет је 21 амандман. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о Фонду за науку Републике Србије поднето је 15 амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о патентима, поднето је шест амандман. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис, поднето је седам амандман. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима, поднето је 24 амандмана, од којих је Одбор одбацио један, док је за остале оценио да су у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника, поднето је девет амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, поднето је 62 амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе,поднето је седам амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о измени Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, поднето је четири амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама, поднето је осам амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору поднето је шест амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, поднето је седам амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору, поднето је 10 амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о водама поднето је 122 амандмана. Одбор је оценио да 20 амандмана није у складу са Уставом и правним системом Републике Србије. Остали амандмани су, према оцени Одбора, у складу са Уставом и правним системом Републике Србије

На Предлог закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности, поднето је 510 амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о стицању права својине на земљишту, објектима и водовима Рударско-топионичарског басена РТБ Бор д.о.о. Бор, поднето је 66 амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

На Предлог закона о изменама и допунама Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за транспорт природног гаса „Јужни ток“,поднето је 12 амандмана. Одбор је оценио да су сви амандмани у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

Седницом је председавао председник Одбора Ђорђе Комленски, а присуствовали су следећи чланови и заменици чланова: Александрa Мајкић, Неђо Јовановић, Весна Николић Вукајловић, Србислав Филиповић, Крсто Јањушевић, Бојан Торбица, Бајро Гегић, Војислав Вујић, Јелена Жарић Ковачевић, Милена Ћорилић и Јасмина Обрадовић.


Одбори везани за ову активност

Видео (1)

Недеља, 2. децембар 2018. | 93. седница Одбора за уставна питања и законодавство 02.12.2018.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
среда, 12. август
  • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја