Понедељак, 26. новембар 2018.

92. седница Одбор за уставна питања и законодавство

На седница Одбора за уставна питања и законодавство, одржаној 26. новембра, размотрени су следећи предлози закона:


 1. Предлог закона о изменама и допунама Закона о судским таксама, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о водама, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о потврђивању Споразума између страна потписница Конвенције о полицијској сарадњи у југоисточној Европи о аутоматској размени ДНК података, дактилоскопских података и података о регистрованим возилима, са Споразумом о спровођењу Споразума између Страна потписница Конвенције о полицијској сарадњи у југоисточној Европи о аутоматској размени ДНК података, дактилоскопских података и података о регистрованим возилима, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности, који је поднела народни посланик Маја Гојковић;
 5. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије о сарадњи у области културе, уметности, младих, спорта и медија, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, који је поднела Влада;
 7. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину, који је поднела Влада;
 8. Предлог царинског закона, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о буџету Републике Србије за 2019. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2019. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2019. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2019. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, који је донела Влада;
 11. Предлог закона о царинској служби, који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о изменама и допунама закона о јавној својини, који је поднела Влада;
 13. Предлог закона о измени Закона о републичким административним таксама, који је поднела Влада;
 14. Предлог закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу, који је поднела Влада;
 15. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, који је поднела Влада;
 16. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу, који је поднела Влада;
 17. Предлог закона о изменама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, који је поднела Влада;
 18. Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану, који је поднела Влада;
 19. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је поднела Влада;
 20. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, које је поднела Влада;
 21. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, који је поднела Влада;
 22. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, који је поднела Влада;
 23. Предлог закона о накнадама за коришћење јавних добара, који је поднела Влада;
 24. Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат техничко-путничке станице (ТПС) Земун – фаза 2) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој, који је поднела Влада;
 25. Предлог закона о потврђивању Уговора о државном концесионалном зајму за Пројекат изградње обилазнице око Београда на аутопуту Е 70/Е75, деоница: мост преко реке Саве код Остружнице – Бубањ Поток (Сектори 4,5 и 6) између Владе Републике Србије, који представља Министарство финансија, као зајмопримца и кинеске Export-Import банке, као зајмодавца, који је поднела Влада;
 26. Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о обезбеђењу Републици Србији концесионалног зајма Народне Републике Кине, који је поднела Влада;
 27. Предлог закона о изменама и дoпуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је поднела Влада;
 28. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd, за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад по основу Уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац –Брус – Копаоник – Рашка – Нови Пазар – Тутин (II фаза), који је поднела Влада;
 29. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale Banke Srbija, a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд, Банке Поштанске штедионица а.д. Београд, ОТП банке Србија а.д. Нови Сад и Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом, који је поднела Влада;
 30. Предлог закона о измени и допунама Закона о привредним друштвима, који је поднела Влада;
 31. Предлог закона о изменама и допунама Закона о cтечају, који је поднела Влада;
 32. Предлог закона о изменама и допунама Закона о улагањима, који је поднела Влада;
 33. Предлог закона о потврђивању Анекса број 1 Финансијског уговора Железничка пруга Ниш – Димитровград од 31. јануара 2018. године, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је поднела Влада;
 34. Предлог закона о изменама и допунама Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима, који је поднела Влада;
 35. Предлог закона о допуни Закона о комуналним делатностима, који је поднела Влада;
 36. Предлог закона о изменама и допунама Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова, који је поднела Влада;
 37. Предлог закона о Фонду за науку Републике Србије, који је поднела Влада;
 38. Предлог закона о изменама и допунама Закона о патентима, који је поднела Влада;
 39. Предлог закона о изменама Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис, који је поднела Влада;
 40. Предлог закона о стицању права својине на земљишту, објектима и водовима Рударско-топионичарског басена РТБ Бор д.о.о., Бор, који је поднела Влада;
 41. Предлог закона о изменама и допунама Закона о утврђивању Јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње система за транспорт природног гаса „Јужни ток“, који је поднела Влада;
 42. Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима, који је поднела Влада;
 43. Предлог закона о изменама и допунама Закона о платама државних службеника и намештеника, који је поднела Влада;
 44. Предлог закона о изменама и допунама Закона о запосленим у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, који је поднела Влада;
 45. Предлог закона о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, који је поднела Влада;
 46. Предлог закона о измени Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, који је поднела Влада;
 47. Предлог закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама, који је поднела Влада;
 48. Предлог закона о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, који је поднела Влада;
 49. Предлог закона о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који је поднела Влада;
 50. Предлог закона о изменама и допунама Закона о инспекцијском надзору, који је поднела Влада.
Чланови Одбора су већином гласова утврдили да су сви предлози закона дневног реда 92. седнице Одбора, у складу са Уставом и правним системом Републике Србије.

Седници је председавао председник Одбора Ђорђе Комленски, а присуствовали су следећи чланови и заменици чланова Одбора: Александра Мајкић, Весна Марковић, Неђо Јовановић, Весна Николић Вукајловић , Србислав Филиповић, Крсто Јањушевић, Бојан Торбица, др Балинт Пастор, Војислав Вујић, Јелена Жарић Ковачевић и Милена Ћорилић.


Одбори везани за ову активност

Видео (1)

Понедељак, 26. новембар 2018. | 92. седница Одбора за уставна питања и законодавство 26.11.2018.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
недеља, 23. фебруар
 • Нема најава за изабрани датум

Цео календар догађаја