Четвртак, 29. децембар 2011.

Сто педесет шеста седница Законодавног одбора

На седници одржаној 29. децембра, Законодавни одбор размотрио је и утврдио текст одговора Уставном суду поводом покренутих поступака за оцену уставности и поднетих предлога и иницијатива за покретање поступка за оцену уставности одредаба више закона.


Одбор је утврдио одговоре Уставном суду поводом: покренутог поступка за оцену уставности одредаба члана 99. став 1. и чл. 100. и 101. Закона о судијама, покренуте две иницијативе за оцену уставности одредбе члана 102. став 5. Закона о судијама, поднете иницијатива за покретање поступка за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним уговором одредаба члана 214. став 1. до 5. и члана 217. ст 1, 2, и 5. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, предлога за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним уговором одредби члана 52. ст.1. и 6. и члана 56. Закона о Високом савету судства, иницијативе за оцену уставности одредбе члана 34. став 1. Закона о заштити потрошача, више иницијатива поднетих за покретање поступка за оцену уставности одредаба члана 26. Закона о обавезном осигурању у саобраћају, иницијативе за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним уговорима одредаба члана 11. ст. 1. и 3. члана 27. став 5, члана 28, члана 35. ст. 1,3,4. и 5. члана 39. став 1. и чл. 42. и 43. Закона о финансирању политичких активности, поднетог предлога и иницијатива за оцену уставности одредаба члана 13. став 1. у вези са чланом 12. став 1. Тачка 6) и члана 16. став 2. Закона о Војнобезбедоносној агенцији и Војнообавештајној агенцији, поднете иницијативе за оцену уставности одредбе члана 12. став 4. Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању, поднете иницијативе за оцену уставности одредаба члана 190. до 192, члана 193. став 1. и члана 196. и члана 197. став 2. Закона о Војсци Србије, поднете иницијативе за покретање поступка за оцену уставности одредаба члана 142. став 1. тач. 3),5) и 6) Закона о кривичном поступку, покренутог поступка за оцену уставности одредаба Закона о заштити података о личности и то члана 12. став 1. тачка 3) у делу који гласи: „или другим прописом донетим у складу са овим законом“, члана 13. у делу који гласи: „или другим прописом“ и члана 14. став 1. тачка 2) у делу који гласи: „или другим прописом донетим у складу са законом, покренутог поступка за оцену уставности одредаба члана 14а. став 1. тачка 2) Закона о порезу на доходак грађана, поводом поднете иницијативе за покретање поступка за оцену уставности дела одредбе члана 3. Закона о висини стопе затезне камате, поднете иницијативе за оцену уставности одредаба члана 15. став 3. члана 16. став 4, члана 17. став 3. и члана 31. ст. 2,4,5. и 6. Закона о централном регистру обавезног социјалног осигурања, поднете иницијативе за оцену уставности члана 37. став 1. и 4. Закона о извршењу казне затвора за кривична дела организованог криминала, поднете иницијативе за оцену уставности одредбе члана 42. Закона о радним односима у државним органима, предлога и иницијативе за оцену уставности одредбе члана 64. став 4. у делу који гласи; „пренос јавних овлашћења“ одредбе члана 65. став 4. у делу који гласи: „укључујући и одузимање јавних овлашћења“ и одредаба чл. 67, 69, 88 и 89. Закона о адвокатури, поднете две иницијативе за покретање поступка за оцену уставности одредаба члана 9. став 1. тачка 16) и члана 14а став 1. Тачка 2) Закона о порезу на доходак грађана, иницијативе за оцену уставности одредаба члана 146. став 2. и 3. Закона о Војсци и поднете две иницијативе за оцену уставности одредаба члана 55. ст. 1. до 3. Закона о изменама и допунама Закона о судијама.

Седници је председавао председник Одбора Влатко Ратковић.


Одбори везани за ову активностПретходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2