Среда, 1. децембар 2004. - Уторак, 14. децембар 2004.

Шеста седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2004. години

За Шесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2004. години, која је почела 1. децембра 2004. године, Народна скупштина је усвојила дневни ред.


За Шесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2004. години, која је почела 1. децембра 2004. године, Народна скупштина је усвојила следећи дневни ред:

1. Предлог закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа, који је поднела Влада Републике Србије,
2. Предлог закона о измени Закона о издавању публикација, који је поднела Влада Републике Србије,
3. Предлог закона о електронском потпису, који је поднела Влада Републике Србије,
4. Предлог закона о држављанству, који је поднела Влада Републике Србије,
5. Предлог закона о процени утицаја на животну средину, који је поднела Влада Републике Србије,
6. Предлог закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, који је поднела Влада Републике Србије,
7. Предлог закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, који је поднела Влада Републике Србије,
8. Предлог закона о заштити животне средине, који је поднела Влада Републике Србије,
9. Предлог закона о престранку важења појединих закона , који је поднела Влада Републике Србије,
10. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је поднела Влада Републике Србије,
11. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, који је поднела Влада Републике Србије,
12. Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама, који је поднела Влада Републике Србије,
13. Предлог закона о фискалним касама, који је поднела Влада Републике Србије,
14. Предлог закона о измиривању обавеза Републике Србије према Народној банци Србије, који је поднела Влада Републике Србије,
15. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, који је поднела Влада Републике Србије,
16. Предлог закона о порезу на премије неживотних осигурања, који је поднела Влада Републике Србије,
17. Предлог закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, који је поднела Влада Републике Србије,
18. Предлог закона о расподели трансферних средстава из буџета Републике Србије и учешћу општина, градова и града Београда у порезу на зараде у 2005. години, који је поднела Влада Републике Србије,
19. Предлог закона о допуни Закона о Агенцији за приватизацију, који је поднела Влада Републике Србије,
20. Предлог закона о Влади, који је поднела Влада Републике Србије,
21. Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и законитости поступања надлежних државних органа у поступку приватизације предузећа «Књаз Милош» из Аранђеловца, који је поднела група од 82 народна посланика посланичке групе Српска радикална странка,
22. Избор потпредседника Народне скупштине Републике Србије, на предлог групе од 33 народна посланика Посланичке групе Демократска странка –Борис Тадић,
23. Предлог закона о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности органа у поступку против учинилаца ратних злочина, који је поднела Влада Републике Србије.

На почетку седнице, председник Народне скупштине Републике Србије Предраг Марковић је обавестио народне посланике да је за председника Посланичке групе Демократска странка-Борис Тадић одређен народни посланик Душан Петровић.

Првог дана рада Народна скупштина је обавила претрес у начелу и у појединостима о Предлогу закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа и о Предлогу закона о измени Закона о издавању публикација.

У поподневном делу рада Народна скупштина је започела претрес у начелу о Предлогу закона о електронском потпису.

Председник Марковић је обавестио Народну скупштину да је Влада Републике Србије повукла из процедуре Предлог закона о Влади.

Другог дана рада (2. децембар) Народна скупштина је закључила начелни и претрес у појединостима о Предлогу закона o електронском потпису и започела претрес у начелу о Предлогу закона о држављанству Републике Србије.

Трећег дана рада (3. децембар) Народна скупштина је обавила претрес у начелу и у појединопстима о Предлогу закона о држављанству Републике Србије и почела заједнички начелни претрес о предлозима закона о процени утицаја на животну средину, о стратешкој процени утицаја на животну средину, о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животнре средине и о заштити животне средине.

Четвртог дана рада (6. децембар) Народна скупштина је закључила заједнички начелни претрес о предлозима закона о процени утицаја на животну средину, о стратешкој процени утицаја на животну средину, о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине и о заштити животне средине.

У наставку рада, Народна скупштина је обавила претрес у појединостима о предлозима закона о процени утицаја на животну средину, о стратешкој процени утицаја на животну средину и о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине. У поподневном делу рада, Народна скуппштина је отпочела претрес у појединостима о Предлогу закона о заштити животне средине.

Петог дана рада (7. децембар) Народна скупштина је закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о заштити животне средини и претрес у начелу и у појединостима о Предлогу закона о престанку важења појединих закона.

У поподневном делу рада Народна скупштина је почела заједнички начелни претрес о предлозима закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Закона о порезима на имовину и Закона о акцизама и предлозима закона о фискалним касама, о измиривању обавеза Републике Србије Народној банци Србије и о порезу на премије неживотних осигурања.

Шестог дана рада (8. децембар) Народна скупштина је обавила заједнички начелни претрес о предлозима закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Закона о порезима на имовину, Закона о акцизама, предлозима zакона о фискалним касама , о измиривању обавеза Републике Србије према Народној банци Србије и о порезу на премије неживотнох осигурања.

У поподневном делу рада, Народна скупштина је почела претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана.

Седмог дана рада ( 9. децембар ) Народна скупштина је обавила расправу у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, Предлогу закона о изменама и допунама Закона о акцизама, Предлогу закона о фискалним касама и Предлогу закона о порезу на премије неживотних осигурања.

У наставку рада, народни посланици отпочели су заједнички начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи и Предлогу закона о расподели трансферних средстава из буџета Републике Србије и учешћу општина, градова и града Београда у порезу на зараде у 2005. години. Предлоге закона образложио је Млађан Динкић, министар финансија.

Осмог дана рада ( 10. децембар ) Народна скупштина је наставила заједнички начелни претрес о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи и Предлогу закона о расподели трансферних средстава из буџета Републике Србије и учешћу општина, градова и града Београда у порезу на зараде у 2005. години.

Деветог дана рада (11. децембар) Народна скупштина је обавила заједнички начелни претрес о предлозима закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи и закона о расподели трансферних средстава из буџета Републике Србије и учешћу општин, градова и Града Београда у порезу на зараде у 2005. години.

Народна скупштина је обавила претрес у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи и започела претрес у појединостима о Предлогу закона о расподели трансферних средстава из буџета Републике Србије и учешћу општина, градова и Града Београда у порезу на зараде у 2005. години.

Десетог дана рада (13. децембар) Народна скупштина је закључила претрес у појединостима о Предлогу закона о расподели трансферних средстава из буџета Републике Србије и учешћу општина, градова и Града Београда у поезу на зараде у 2005. години.
У наставку рада, Народна скупштина је обавила претрес у начелу и у појединостима о Предлогу закона о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку против учинилаца ратних злочина и Предлогу закона о допуни Закона о Агенцији за приватизацију.

Народна скупштина је обавила и јединствени претрес о Предлогу одлуке o образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и законитости поступања надлежних државних органа у поступку приватизације предузећам «Књаз Милош» из Аранђеловца и претрес о Предлогу кандидата за потпредседника Народне скупштине Републике Србије.

Председник Народне скупштине Предраг Марковић је одредио Дан за гласање о тачкама дневног реда Шесте седнице у уторак, 14. децембра у 11 часова.

У Дану за гласање (14. децембар) Народна скупштина је усвојила у целини Предлог закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа, Предлог закона о измени Закона о издавању публикација, Предлог закона о електронском потпису и Предлог закона о држављанству.

Народна скупштина је усвојила у целини предлоге закона о процени утицаја на животну средину, о стратешкој процени утицаја на животну средину, о интегрисаном спречавању и контроли засгађивања животне средине и о заштити животне средине, као и Предлог закона о престанку важења појединих закона.

У наставку рада Народна скупштина је усвојила у целини предлоге закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, Закона о порезима на имовину и Закона о акицизама, затим, Предлог закона о измиривању обавеза републике Србије према Народној банци Србије и Предлог закона о порезу на премије неживотних осигурања.

Народна скупштина је усвојила у целини Предлог закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, Предлог закона о расподели трансферних средстава из буџета Републике Србије и учешћу општина, градова и Града Београда у порезу на зараду у 2005. години, Предлог закона о допуни Закона о Агенцији за приватизацију, као и Предлог закона о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку против учинилаца ратних злочинаца и Предлог одлуке о образовању Анкетног одбора ради утврђивања чињеница и законитости поступања надлежних државнизх органа у поступку приватизације предузећа «Књаз Милош» из Аранђеловца.

Народна скупштина је за потпредседника Народне скупштине изабрала народног посланика Милана Марковића.

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање свих тачака дневног реда и одлучивање о њима, председник Народне скупштине Предраг Марковић је закључио Шесту седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2004. години.Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6