16. децембар 2019. Девета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години

16. децембар 2019. Девета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години

Понедељак, 16. децембар 2019.

Девета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је Девету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години за понедељак, 16. децембар 2019. године, са почетком у 10 часова.


Народна скупштина утврдила је следећи дневни ред:

 1. Предлог закона о јавним набавкама, који је поднела Влада;
 2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, који је поднела Влада;
 3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу, који је поднела Влада;
 4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, који је поднела Влада;
 5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, који је поднела Влада;
 6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, који је поднела Влада;
 7. Предлог закона о допунама Закона о Царинској тарифи, који је поднела Влада;
 8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу, који је поднела Влада;
 9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану, који је поднела Влада;
 10. Предлог закона о изменама и допуни Закона о Централној евиденцији стварних власника, који је поднела Влада;
 11. Предлог закона о допунама Закона о прекршајима, који је поднела Влада;
 12. Предлог закона о изменама и допуни Закона о посредовању у промету и закупу непокретности, који је поднела Влада;
 13. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Словачкој Републици, који је поднела Влада;
 14. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа, који је поднела Влада;
 15. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије, који је поднела Влада;
 16. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd и Raiffeisen Banka a.d. Beograd по задужењу Jавног предузећа ,,Србијагас'' Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац - Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар - Тутин (III фаза), који је поднела Влада;
 17. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Аутопут Е-80 деоница Ниш - Мердаре Фаза 1, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, који је поднела Влада;
 18. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније o узајамном признавању одобрења овлашћених привредних субјеката за сигурност и безбедност (AEOS), који је поднела Влада;
 19. Предлог закона о потврђивању Споразума о изменама и допунама, који се односи на Споразум о финансирању, оригинално потписан 9. новембра 2016. године између Републике Србије и Немачке развојне банке „KfW”, Франкфурт на Мајни и Посебног споразума уз Споразум о финансирању, који је поднела Влада;
 20. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2002. годину, који је поднела Влада;
 21. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2003. годину, који је поднела Влада;
 22. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2004. годину, који је поднела Влада;
 23. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2005. годину, који је поднела Влада;
 24. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2006. годину, који је поднела Влада;
 25. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2007. годину, који је поднела Влада;
 26. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2008. годину, који је поднела Влада;
 27. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2009. годину, који је поднела Влада;
 28. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2010. годину, који је поднела Влада;
 29. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину, који је поднела Влада;
 30. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2012. годину, који је поднела Влада;
 31. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину, који је поднела Влада;
 32. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2014. годину, који је поднела Влада;
 33. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2015. годину, који је поднела Влада;
 34. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2016. годину, који је поднела Влада;
 35. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2017. годину, који је поднела Влада и
 36. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2018. годину, који је поднела Влада.
Народна скупштина прихватила је предлог народног посланика др Александра Мартиновића да се обави заједнички начелни претрес о тачкама 1–12, заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 13–19. и заједнички начелни претрес о тачкама 20–36. дневног реда седнице.

Народна скупштина започела је заједнички начелни претрес о тачкама 1–12. дневног реда, које је народним посланицима образложио министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.

У току рада, Народна скупштина је, у складу са чланом 168. став 3. Пословника Народне скупштине, већином гласова народних посланика, уврстила, као 37. тачку дневног реда Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине у 2019. години, Предлог одлуке о именовању чланова Надзорног одборa, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу.

До краја дана, народни посланици закључили су заједнички начелни претрес о тачкама 1-12. дневног реда седнице.

Другог дана рада, 17. децембра, пре преласка на дневни ред, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Александар Шешељ, Нада Лазић, Јелена Вујић Обрадовић, Александар Марковић, проф. др Снежана Богосављевић Бошковић, Ђорђе Вукадиновић и Маријан Ристичевић затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

У наставку рада, Народна скупштина водила је и закључила заједнички начелни и јединствени претрес о тачкама 13-19. дневног реда седнице. Предложене акте народним посланицима образложио је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.

Током дана, Народна скупштина започела је заједнички начелни претрес о тачкама од 19 – 36. дневног реда седнице, које је такође образложио министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.

Трећег дана рада, 18. децембра, Народна скупштина завршила је заједнички начелни претрес о тачкама 20-36. дневног реда седнице и обавила и јединствени претрес о 37. тачки дневног реда седнице, односно, Предлогу одлуке о именовању чланова Надзорног одбора.

Четвртог дана рада, 19. децембра, пре преласка на дневни ред, председници, односно, овлашћени представници посланичких група, народни посланици Александар Шешељ, др Даница Буквић, Милија Милетић, Владимир Ђурић и проф. др Марко Атлагић, затражили су обавештења и објашњења у складу са чланом 287. Пословника Народне скупштине.

Народна скупштина је водила и закључила претрес у појединостима Предлога закона о јавним набавкама, који је поднела Влада.

Петог дана рада, 20. децембра, Народна скупштина обавила је претрес у појединостима Предлога закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, Предлогa закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу, Предлога закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Предлогa закона о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Предлогa закона о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, Предлогa закона о допунама Закона о Царинској тарифи, Предлога закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу, Предлога закона о изменама и допунама Закона о дувану, Предлога закона о изменама и допуни Закона о Централној евиденцији стварних власника, Предлога закона о допунама Закона о прекршајима и Предлога закона о изменама и допуни Закона о посредовању у промету и закупу непокретности.

Седници је присуствовао министар финансија Синиша Мали.

Шестог дана рада, 23. децембра 2019. године, Народна скупштина је, у складу са чланом 168. став 3. Пословника Народне скупштине, већином гласова народних посланика уврстила, као тачку дневног реда Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години, Предлог Листе кандидата за избор председника Комисије за контролу државне помоћи и Предлог листе кандидата за избор четири члана Савета Комисије за контролу државне помоћи.

Пошто је Народна скупштина обавила расправу у начелу и у појединостима о тачкама дневног реда седнице, председавајући седници, председница Народне скупштине Маја Гојковић, одредила је понедељак, 23. децембар 2019. године, са почетком у 10.30 часова, као Дан за гласање о тачкама дневног реда Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години.

Дан за гласање

У Дану за гласање, 23. децембра, Народна скупштина усвојила је Предлог закона о јавним набавкама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу, Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Предлог закона о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, Предлог закона о допунама Закона о Царинској тарифи, Предлог закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу, Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану, Предлог закона о изменама и допуни Закона о Централној евиденцији стварних власника, Предлог закона о допунама Закона о прекршајима и Предлог закона о изменама и допуни Закона о посредовању у промету и закупу непокретности.

Народна скупштина је усвојила и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Словачкој Републици, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије, Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd и Raiffeisen Banka a.d. Beograd по задужењу Jавног предузећа ,,Србијагас'' Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац - Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар - Тутин (III фаза), Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Аутопут Е-80 деоница Ниш - Мердаре Фаза 1, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније o узајамном признавању одобрења овлашћених привредних субјеката за сигурност и безбедност (AEOS) и Предлог закона о потврђивању Споразума о изменама и допунама, који се односи на Споразум о финансирању, оригинално потписан 9. новембра 2016. године између Републике Србије и Немачке развојне банке „KfW”, Франкфурт на Мајни и Посебног споразума уз Споразум о финансирању.

Народни посланици усвојили су и предлоге закона о завршним рачунима буџета Републике Србије за 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. и 2018. годину, које је поднела Влада.

Народна скупштина усвојила је Предлог одлуке о именовању чланова Надзорног одборa, који је поднео Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу. Народна скупштина је изабрала за председника Комисије за контролу државне помоћи Владимира Антонијевића. Изабрана су и четири члана Савета Комисије за контролу државне помоћи, и то: Љиљана Благојевић, Марко Видаковић, Душица Ђорђевић и Драган Ђурђевић.

У Дану за гласање, Народна скупштина је одлучивала и о повредама Пословника на које су указивали народни посланици током седнице и одлучила да ни у једном случају одредбе Пословника нису биле повређене.

Резултати гласања:

1. Предлог закона о јавним набавкама, у целини

2. Предлог закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, у целини

3. Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавном дугу, у целини

4. Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, у целини

5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, у целини

6. Предлог закона о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, у целини

7. Предлог закона о допунама Закона о Царинској тарифи, у целини

8. Предлог закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу, у целини

9. Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану, у целини

10. Предлог закона о изменама и допуни Закона о Централној евиденцији стварних власника, у целини

11. Предлог закона о допунама Закона о прекршајима, у целини

12. Предлог закона о изменама и допуни Закона о посредовању у промету и закупу непокретности, у целини

13. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Словачкој Републици

14. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа

15. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије

16. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa a.d. Beograd и Raiffeisen Banka a.d. Beograd по задужењу Jавног предузећа "Србијагас" Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац - Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар - Тутин (III фаза)

17. Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Аутопут Е-80 деоница Ниш - Мердаре Фаза 1, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке

18. Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније o узајамном признавању одобрења овлашћених привредних субјеката за сигурност и безбедност (AEOS)

19. Предлог закона о потврђивању Споразума о изменама и допунама, који се односи на Споразум о финансирању, оригинално потписан 9. новембра 2016. године између Републике Србије и Немачке развојне банке "KfW", Франкфурт на Мајни и Посебног споразума уз Споразум о финансирању

20. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2002. годину

21. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2003. годину

22. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2004. годину

23. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2005. годину

24. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2006. годину

25. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2007. годину

26. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2008. годину

27. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2009. годину

28. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2010. годину

29. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину

30. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2012. годину

31. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину

32. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2014. годину

33. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2015. годину

34. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2016. годину

35. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2017. годину

36. Предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2018. годину

37. Предлог одлуке о именовању чланова Надзорног одборa

38. Предлог Листе кандидата за избор председника Комисије за контролу државне помоћи

39. Предлог листе кандидата за избор четири члана Савета Комисије за контролу државне помоћи

Пошто је Народна скупштина обавила разматрање и одлучивање о свим тачкама дневног реда седнице, потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић закључио је Девету седницу Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години.


Видео (22)

Понедељак, 16. децембар 2019. | Девета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 16.12.2019.(I)

Понедељак, 16. децембар 2019. | Девета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 16.12.2019.(II)

Понедељак, 16. децембар 2019. | Девета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 16.12.2019.(III)

Понедељак, 16. децембар 2019. | Девета седница Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 16.12.2019.(IV)

Уторак, 17. децембар 2019. | наставак Девете седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2019. години 17.12.2019.(I)

Прикажи још Преостало видео снимака: 17


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5