Најчешће тражене информације од јавног значаја

Питање:

На који начин Служба Народне скупштине води евиденцију о раду народних посланика на седницама Народне скупштине?

Одговор:

Седнице Народне скупштине Републике Србије одржавају се у Великој сали Дома Народне скупштине од 31. марта 2009. године и од тог датума се, у оквиру конференцијског система инсталираног у Дому Народне скупштине, у Служби Народне скупштине води електронска евиденција гласања Народне скупштине (листинзи гласања о предлозима закона у целини доступни су на интернет страници НСРС, за гласања актуелног сазива Народне скупштине).

Од 31. августа 2009. године у функцији је и електронско евидентирање присуства народних посланика седницама Народне скупштине, на основу активиране идентификационе картице у посланичкој јединици.

Електронска евиденција активности народних посланика на седницама парламента заокружена је марта 2010. године, када је активирано и меморисање трајања дискусија народних посланика, председника Владе и министара у Влади на скупштинским седницама.

У току је реализација пројекта интеграције система електронског парламента у постојећи конференцијски систем, чиме ће бити омогућено да се на интернет страници Народне скупштине (www.parlament.rs) објављују и гласања о предлозима закона у појединостима (по амандманима).


Питање:

Колико је народних посланика на сталном раду у Народној скупштини?

Одговор:

Према подацима Одбора за административно-буџетска и мандантно- имунитетска питања, дана 10. јуна 2014. године на сталном раду у Народној скупштини било је 165 народних посланика.


Питање:

Колико је државних службеника и намештеника запослено у Служби Народне скупштине?

Одговор:

Дана 17. новембра 2014. године, укупан број запослених био је 410 – од чега на неодређено време 349 а на одређено време 51.

На дан 01. јануара 2014. године укупан број запослених био је 409, од чега на неодређено време 371 а на одређено време 33 запослена - што представља смањење броја запослених државних службеника и намештеника на неодређено време, за 22 запослена.


Питање:

Ко одлучује о томе да ли ће пензионери који су народни посланици добијати целу плату или само надокнаду на пензију до висине просечног месечног примања народног посланика?

Одговор:

Право на награду, накнаде, трошкове за вршење посланичке дужности и остала примања народних посланика у Народној скупштини, уређује се Законом о примањима народних посланика у Народној скупштини Републике Србије („Сл. гласник РС“, Бр. 7/91, 22/91, 28/91, 48/91, 68/91, 44/98 и 34/01). У складу са цитираним законом, народни посланик који је у радном односу код другог послодавца, односно који обавља самосталну делатност или је старосни пензионер, опредељује се да ли жели да буде на сталном раду у Народној скупштини или да прима накнаду у висини разлике између пуног износа плате посланика који је ту на сталном раду и зараде коју остварује у радном односу, односно пензије. То чини тако што свој писани захтев за пријем на стални рад у Народну скупштину, односно за остваривање накнаде у висини разлике између пуног износа плате посланика који је ту на сталном раду и зараде коју остварује у радном односу или пензије, подноси Одбору за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања који доноси одговарајућа решења о статусним питањима народних посланика, ако законом није другачије одређено.


Питање:

Да ли је потребно посебно одобрење припадницима Министарства унутрашњих послова за улазак у просторије Народне скупштине?

Одговор:

Према члану 71. став 2. Закона о Народној скупштини („Сл. гласник РС“, Бр. 9/10), послове унутрашњег обезбеђивања и одржавања реда у згради и просторијама Народне скупштине обављају припадници службе обезбеђења Министарства унутрашњих послова, уз сагласност генералног секретара Народне скупштине. Акти Административног одбора Народне скупштине којима се уређују питања унутрашњег реда у објектима које користи Народна скупштина доступни су на интернет страници Народне скупштине www.parlament.rs.


Питање:

Колико у просеку кошта дан заседања Народне скупштине у 2014. години?

Одговор:

У периоду од јануара до августа 2014. године дневни варијабилни трошак одржавања седница Народне скупштине износио је 1.437.381 динара.


Питање:

На који начин народни посланици правдају трошкове доласка на седнице Народне скупштине и њених радних тела приватним возилом?

Одговор:

Служба Народне скупштине води службену евиденцију о присуству народних посланика седницама Народне скупштине и њених радних тела. Такође, народни посланици који на седнице Народне скупштине и њених радних тела долазе сопственим возилом, потписују изјаву којом потврђују да су за долазак на седницу користили сопствено возило, са навођењем података о регистарском броју возила, релацији путовања, броју пређених километара и датуму одржавања седнице Народне скупштине, односно седнице радног тела. На основу службене евиденције коју води Служба Народне скупштине и потписаних изјава народних посланика, Служба Народне скупштине – Одељење за буџетске, финансијско-рачуноводствене и послове јавних набавки, попуњава налог за исплату припадајућих накнада на име народног посланика који садржи: име и презиме народног посланика, основ за исплату накнада трошкова (седница, радно тело), и укупан износ обрачунатих накнада трошкова, који потписују ликвидатор, благајник и народни посланик, коме се врши исплата.


Питање:

Колика је плата народних посланика?

Одговор:

Плата народних посланика износи 75.886,40 динара нето.*

* По одлуци Административног одбора НСРС, 28 Број:120-295/05 од 03. фебруара 2005. године, за утврђивање основице за обрачун и исплату плата изабраним лицима у Народној скупштини;

На основу члана 6. став 1. Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 108/13) и Правилника о начину умањивања нето прихода запосленог у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 115/13, 8/14) који ближе уређује начин умањења нето зараде и нето других примања лица које се у складу са наведеним законом сматрају запосленим у јавном сектору, предвиђено је да сва нето примања преко 60.000 динара буду умањена за 20%, а преко 100.000 динара за још 25%. Од 01. јануара 2014. године, почело је са применом наведеног закона.

На основу члана 5. став 1. и члана 9. став 2. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014), надлежни одбор је донео Одлуку о умањењу нето основице за обрачун плата народним посланицима.

Из свега наведеног плата народног посланика, која ће се исплаћивати почев од 1. децембра 2014. године, износи: 7.941,60 (нето основица) Х 8,6 (коефицијент) = 68.297,76 динара (нето).


Питање:

Колико износи посланички додатак?

Одговор:

Сви народни посланици имају право на посланички додатак у месечном паушалном износу за вршење посланичке дужности у изборној јединици, у висини од 40 % од пуног износа плате посланика на сталном раду у Народној скупштини.

Посланички додатак је исти за све народне посланике и износи 30.354,00 динара.

Чланом 9. Закона о примањима народних посланика у Народној скупштини, као и одлуком надлежног Одбора, утврђено је право народног посланика на посланички додатак – паушал и он износи 40% плате народног посланика на сталном раду, тако да је у условима по новом Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава - посланички додатак, такође умањен јер ће се од 1. децембра 2014. године обрачунавати по новој, умањеној плати.


Будите у току