Генерални секретаријат Народне скупштине

Генерални секретар:
Срђан Смиљанић, дипломирани правник
контакт тел: 011/3026-100, 011/3026-000
e-mail: sekretar@parlament.rs


Заменици генералног секретара:
Драгана Одовић
контакт тел: 011/3026-100
Владимир Димитријевић
контакт тел: 011/3026-100

У Генералном секретаријату Народне скупштине обављају се послови који су општи и заједнички за Службу: послови у вези са обезбеђивањем јединственог рада Службе; послови интерне ревизије, припреме и обраде седница Народне скупштине и издавања стенографских бележака са седница Народне скупштине; послови односа с јавношћу; послови протокола, послови који се односе на израду информативних и аналитичких истраживања и библиотечку грађу; послови едукације и презентације скупштинске баштине; послови заштите тајних података у Народној скупштини; послови који се односе на израду текстова домаћих и међународних споразума о сарадњи између Народне скупштине и других органа и организација и праћење њихове реализације; послови у вези са применом прописа којима се уређују доступност информација од јавног значаја, заштита података о личности, борба против корупције и други стручни и административни послови од значаја за вршење функције генералног секретара Народне скупштине (у даљем тексту: генерални секретар) и заменика генералног секретара.

У Генералном секретаријату Народне скупштине образују се следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одељење за припрему и обраду седница Народне скупштине,
  2. Група за заштиту тајних података у Народној скупштини,
  3. Библиотека Народне скупштине,
  4. Одељење за односе с јавношћу,
  5. Одељење за послове протокола,
  6. Група за едукацију и презентацију скупштинске баштине.

Одељење за припрему и обраду седница Народне скупштине

У Одељењу за припрему и обраду седница Народне скупштине обављају се послови који се односе на: припрему и организовање седница Народне скупштине; прибављање и припремање документационих материјала и података потребних за рад седнице Народне скупштине; припремање аката донетих на седницама Народне скупштине за објављивање у „Службеном гласнику Републике Србије“; припремање изворних аката које доноси Народна скупштина; формулисање посланичких питања; припремање и давање информација народним посланицима о одржавању седница Народне скупштине и други стручни и административни послови за потребе Народне скупштине.

У Одељењу за припрему и обраду седница Народне скупштине образује се Одсек за издавање стенографских бележака са седница Народне скупштине.

начелник Одељења: Слађана Радивојевић
контакт тел: 011/3026-100
е-mail: sladjana.radivojevic@parlament.rs

У Одсеку за издавање стенографских бележака са седница Народне скупштине обављају се послови који се односе на: уређивање стенографских бележака са седнице Народне скупштине ради објављивања; организовање ауторизације и смисаоно-језичка обрада неауторизованих бележака; правно-језичку редакцију и лекторисање; формирање књига бележака и њихово графичко обликовање за штампање; опремање сређених и ауторизованих бележака и припремање графичких решења наслова, садржаја и регистра говорника; припремање адресара корисника штампаних књига и архивирање и чување базе података о књигама стенографских бележака.

шеф Одсека: Ева Бан
контакт тел: 011/3026-587
e-mail:
eva.ban@parlament.rs

Група за заштиту тајних података у Народној скупштини

У Групи за заштиту тајних података у Народној скупштини обављају се послови који се односе на: руковање и заштиту тајним подацима у Народној скупштини; организовање и спровођење периодичних обука из области руковања и заштите тајних података за народне посланике и запослене у Служби; попуњавање безбедносних упитника за вршење безбедносне провере, израду захтева за издавање сетификата за приступ тајним подацима и упознавање народних посланика и запослених са безбедносним процедурама у раду са тајним подацима; проверу система физичко-техничке заштите; спровођење закона из области одбране, прописа за рад у ратном и ванредном стању и задатака утврђених Планом одбране Републике Србије.

руководилац Групе: Владимир Богићевић
контакт тел:
011/3026-100


Библиотека Народне скупштине

У Библиотеци Народне скупштине oбављају се послови који се односе на: израду информативно - аналитичких истраживања у вези са законодавном активношћу Народне скупштине; израду стручних истраживања и компаративних анализа за потребе народних посланика и радних тела Народне скупштине о питањима из надлежности Народне скупштине; израду стручних анализа и информација на захтев међународних организација, националних парламената и институција, у оквиру мреже Европског центра за парламентарна истраживања и документацију; прикупљање, обраду, чување и давање на коришћење библиотечке грађе народним посланицима и другим корисницима; пријем, разврставање, инвентарисање и евидентирање библиотечке грађе; заштиту старе и ретке књиге; састављање информативних каталога о публикацијама и изворима информација у Библиотеци и остваривање сарадње са другим библиотекама, као и други стручни и административни послови за потребе народних посланика и радних тела Народне скупштине у вези са пружањем истраживачке подршке о питањима из надлежности Народне скупштине.

начелник Библиотеке Народне скупштине: Јелена Марковић
контакт тел: 011/3026-100


Одељење за односе с јавношћу

У Одељењу за односе с јавношћу обављају се послови који се односе на: информисање јавности о раду Народне скупштине и унапређење односа с јавношћу; сарадњу са домаћим и страним представницима јавног информисања; праћење и израду прегледа извештавања домаћих и страних представника јавног информисања о раду Народне скупштине; сарадњу с одговарајућим државним органима; припрему, ажурирање и превођење садржаја за интернет презентацију Народне скупштине на страни језик.

начелник Одељења: Маја Колер Зорко
контакт тел:
011/3026-352; 011/3026-351; 3026-372; 3026-373

Одељење за послове протокола

У Одељењу за послове протокола обављају се послови који се односе на: планирање, припрему и реализацију протоколарних активности у Народној скупштини; припрему и уређење просторија Народне скупштине за церемонијална дешавања; организацију и реализацију међународних сусрета председника и потпредседника Народне скупштине, народних посланика и делегација Народне скупштине; комуницирање са дипломатским представницима и представницима међународних организација; набавку и евиденцију протоколарних поклона.

У Одељењу за послове протокола образује се Одсек за организацију и реализацију међународних парламентарних активности.

начелник Одељења: Маја Драшковић
контакт тел: 011/3026-
271

У Одсеку за организацију и реализацију међународних парламентарних активности обављају се послови који се односе на: израду предлога одлука и решења о упућивању на службена путовања народних посланика, запослених у Служби Народне скупштине и других лица које доноси председник Народне скупштине и генерални секретар; израду годишњих извештаја о реализованим службеним путовањима народних посланика и запослених у Служби Народне скупштине; спровођењу процедуре на Аеродрому „Никола Тесла“, везане за дочеке и испраћаје званичника и делегација Народне скупштине, израду и визирање дипломатских и службених пасоша, обезбеђивању превоза и хотелског смештаја за потребе слжбених путовања у земљи и иностранству делегација Народне скупштине, народних посланика и запослених у Служби Народне скупштине. 

шеф Одсека:
контакт тел:
e-mail:


Група за едукацију и презентацију скупштинске баштине

У Групи за едукацију и презентацију скупштинске баштине обављају се послови који се односе на: припрему и реализацију програма посета грађана, домаћих и страних делегација Народној скупштини и посете представника Народне скупштине грађанима на територији Републике Србије, реализацију других програма отварања Народне скупштине према јавности; обезбеђивање едукације и презентације рада Народне скупштине и израду штампаних мултимедијалних и едукативно-информативних материјала с тим у вези.

руководилац Групе: Весна Дујмовић Росић
контакт тел: 011/3026-236
e-mail: vesna.dujmovic@parlament.rs


Интерни ревизор

У генералном секретаријату систематизовано је и радно место интерног ревизора Народне скупштине. Интерни ревизор припрема предлоге стратешког и годишњег плана ревизије; организује и извршава послове и задатке ревизије; одређује ревизијске технике, циљеве и методе ревизијског узорковања; спроводи сакупљање и анализу ревизијске грађе код појединих ревизија; врши проверу и оцену адекватности и ефективности организације система интерних контрола и процедура у оквиру појединих ревизија везаних за рад Народне скупштине; врши проверу начина рада и квалитет радних процеса, ради оцене економичности, ефикасности и успешности рада; врши процену ризика и управљања ризиком од стране руководства субјекта ревизије, као и усклађеност радних процеса са законима, интерним актима и процедурама, поузданост и потпуност финансијских и других података и информација; израђује ревизијске извештаје и даје препоруке руководству за отклањање недостатака у раду; прати спровођење ревизијских препорука датих у извештајима из претходно обављених ревизија; даје стручне савете и мишљења у вези са увођењем нових система, процеса и процедура; обавља и друге послове из области интерне ревизије по налогу генералног секретара.

интерни ревизор: Марина Нешовић
контакт тел: 011/3026-100


Претходни месец Следећи месец
П У С Ч П С Н
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Будите у току